0

dai tu

15 0 0
  • dai tu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:13

Dùng đại từ ở những chỗ thích hợp để thay thế cho danh từ bị lặp lại nhiều lần trong mẩu chuyện sau:Thảo luận theo nhóm 4 và làm vào vở bài tập.. Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà[r] (1)Thế nào là từ nhiều nghĩa ? Trong hai câu sau câu nào từ đầu dùng nghĩa chuyển -Khi viết bài em thường nghẹo đầu -Nước suối đầu nguồn (2) Ví duï :Con meøo nhaø em raát đẹp.Chú khoác treân mình chieác áo màu tro, mượt nhö nhung (3) I.Nhận xét: Các từ in đậm đây dùng để làm gì? a) Hùng nói:“Theo tớ, quý là lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không?” Quý và Nam cho là có lí b) Chích bông sà xuống vườn cải Nó tìm bắt sâu bọ (4) I.Nhận xét: Các từ in đậm đây dùng để làm gì? a) Hùng nói:“Theo tớ, quý là lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống không?” Quý và Nam cho là có lí b) Chích bông sà xuống vườn cải Nó tìm bắt sâu bọ Đoạn a) Các từ tớ, cậu dùng để xưng hô Từ tớ thay cho Hùng, từ cậu thay cho Quý và Nam Đoạn b) Từ nó dùng để xưng hô, đồng thời thay cho danh từ chích bông câu cho khỏi lặp lại từ Các từ tớ, cậu, nó gọi là đại từ Đại từ có nghĩa là từ ngữ dùng để thay (5) I.Nhận xét: Cách dùng từ in đậm đây có gì giống các từ nêu bài tập ? a) Tôi thích thơ Em gái tôi b) Lúa gạo hay vàng quý Thời gian Nhưng quý là người lao động Từ vậy: thay cho cụm từ thích thơ, từ thay cho cụm từ quý Giống BT1 là: thay cho từ khác để khỏi lặp lại vậy; thay cụm động từ; cụm tính từ Đại từ (6) I.Nhận xét II.Ghi nhớ Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ (7) I.Nhận xét II.Ghi nhớ Đại từ là từ dùng để xưng hô hay thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ III.Luyện tập Bài Các từ ngữ in màu đoạn thơ sau dùng để ai? Những từ đó viết hoa nhằm biểu lộ điều gì ? Mình với Bác đường xuôi Thưa giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Người Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời Áo nâu túi vải,đẹp tươi lạ thường! Nhớ Người sáng tinh sương Ung dung yên ngựa trên đường suối reo Nhớ chân Người bước lên đèo Người đi, rừng núi trông theo bóng Người Tố Hữu (8) III.Luyện tập Các từ in màu đoạn thơ dùng để Bác Hồ - Những từ đó viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác (9) I.Nhận xét II.Ghi nhớ Đại III.Luyện tập Bài 2.Gạch chân đại từ từ là từ bài ca dao sau: dùng để xưng hô Cái cò, cái vạc, cái nông, hay thay danh từ, động từ, Sao mày giẫm lúa nhà ông, cò? - Không không, tôi đứng trên bờ, tính từ (hoặc cụm Mẹ cái diệc đổ ngờ cho tôi danh từ, cụm động từ, cụm tính Chẳng tin, ông đến mà coi, từ) câu cho Mẹ nhà nó còn ngồi đây khỏi lặp lại các từ ngữ (10) Con diệc vạc cò bồ nông (11) III- Luyện tập Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau: Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một cái khe hở Chuột chui qua khe và tìm nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, chuột không lách qua khe hở (12) III.Luyện tập Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau: (Thảo luận theo nhóm và làm vào bài tập thời gian phút) (13) III.Luyện tập Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau:(Thảo luận theo nhóm và làm vào bài tập) Con chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một cái khe hở Chuột chui qua khe và tìm nhiều nó thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột nó phình to Đến sáng, chuột tìm đường trở ổ, bụng to quá, chuột nó không lách qua khe hở (14) Củng cố - dặn dò - Thế nào là đại từ ? Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ) câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ - Các em xem lại bài, học thuộc ghi nhớ (SGK) chuẩn bị tiết sau: Ôn tập (15) (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: dai tu, dai tu