0

TINH BAN

10 1 0
  • TINH BAN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 18:05

Khuyeân raêng baïn khoâng neân sa vaøo nhöõng vieäc laøm khoâng toát Baïn em bò keû xaáu ruû reâ, loâi keùo vaøo nhöõng vieäc laøm khoâng toát. Bµi tËp 2: Em sÏ lµm g× trong c¸c t×nh [r] (1)(2)Thứ naờm ngày 16 tháng 09 năm 2010 Đạo đức KiĨm tra bµi cũ: (3)Thứ naờm ngày 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn o c - Nếu ngày xung quanh không có bạn bè, điều xảy ra? Trẻ em có quyền đ ợc tự kết bạn không? Kết luận: Tình bạn mang lại nhiỊu ý nghÜa cc sèng Ai cịng cÇn cã bạn bè Trẻ em cần có bạn bè có quyền đ ợc tự (4)Thứ n m ngày 16 tháng 09 năm 2010 Tình b¹n Đạo đức (5)Thø n m ngày 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn Đạo đức (6)Thø n mă ngµy 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn o c (7)Thứ n m ngày 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn o c Câu hái: 1 Em có nhận xét hành động bỏ bạn để chạy thoát thân của nhân vật truyện? (8)Thø năm ngµy 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn o c Bài tập 2: Em làm t×nh huèng sau, v× sao? Chúc mừng bạn Bạn có chuyện buồn An ủi, động viên, giúp đỡ (9)Thứ naờm ngày 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn o c Nh bn bố, thầy cô giáo người lớn khuyên ngăn bạn Bạn em làm điều sai trái, khuyên ngăn bạn không nghe. Hiểu ý tốt bạn, khơng tự ái, nhận khuyết điểm sửakhuyết điểm Bạn phê bình em mắc khuyết điểm. Khun bạn không nên sa vào việc làm không tốt Bạn em bị kẻ xấu rủ rê, lôi kéo vào việc làm khơng tốt (10)Thø năm ngày 16 tháng 09 năm 2010 Tình bạn o đức Ghi nhí: Bạn bè cần phải đồn kết, th ơng yêu, giúp đỡ nhau, lúc khó khăn, hoạn nạn Có nh vậy, tình bạn thêm thân
- Xem thêm -

Xem thêm: TINH BAN, TINH BAN