0

de cuong vat li 6

2 1 0
  • de cuong vat li 6

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:28

Theá naøo laø hai löïc caân baèng?Moät vaät ñang chuyeån ñoäng chòu taùc duïng cuûa hai löïc caân baèng thì vaät ñoù seõ nhö theá naøo.. Moät vaät ñang ñöùng yeâu chòu taùc duïng cuûa ha[r] (1)ĐỀ CƯƠNG ƠN THI HỌC KÌ I MƠN:VẬT LÝ 6 I Lý thuyết Câu1: Hãy nêu tên dụng cụ dùng để đo: a Độ dài b Thể tích chất lỏng c Lực d Khối lượng e Thể tích vật rắn không thấm nước Câu 2: Nêu đơn vị đại lượng sau: a Độ dài b Khối lượng c Thể tích d Lực e Khối lượng riêng h Trọng lượng riêng Câu 3: Nêu kí hiệu đại lượng sau: a Khối lượng b Thể tích c Trọng lượng d Khối lượng riêng e Trọng lượng riêng Caâu 4: Nêu cách đo thể tích chất lỏng ? Câu 5: Nêu cách đo thể tích vật rắn khơng thấm nước? Câu 6: Khối lượng gì? Đơn vị khối lượng gì? Câu 7: Thế lực? Đơn vị đo lực gì? Câu 8: a Nếu có hai lực tác dụng vào vật đứng yên mà vật đứng yên hai lực gọi hai lực ? b Thế hai lực cân bằng?Một vật chuyển động chịu tác dụng hai lực cân vật nào? c Một vật đứng yêu chịu tác dụng hai lực cân vật nào? Câu 9:Nêu kết tác dụng lực? Caâu 10:Trọng lực gì? Nêu phương chiều trọng lực? Caâu 11: a Lực đàn hồi xuất nào? b Độ biến dạng lò xo tính nào? c Nêu đặc điểm lực đàn hồi? Câu 12:Viết công thức liên hệ trọng lượng khối lượng chất? Nêu tên gọi đơn vị đại lượng cĩ cơng thức? Caâu 13: a.Nêu khái niệm khối lượng riêng chất? b Viết cơng thức tính khối lượng riêng Nêu tên gọi đơn vị đại lượng cĩ cơng thức? Caâu 14: a.Nêu khái niệm trọng lượng riêng chất? b Viết cơng thức tính ø trọng lượng riêng chất? Nêu tên gọi đơn vị đại lượng cĩ cơng thức? Caâu 15: (2)b Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có độ lớn so với trọng lượng vật? Caâu 16: a Dùng mặt phẳng nghiêng kéo vật lên với lực có độ lớn so với trọng lượng vật?
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong vat li 6, de cuong vat li 6