0

Chuong I 18 Boi chung nho nhat

25 0 0
  • Chuong I 18 Boi chung nho nhat

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 17:17

Để tìm BCNN của hai hay nhiều số ta cần lưu ý Trước hết, ta xem các số cần tìm BCNN có rơi vào một trong ba trường hợp sau hay không: TH1: Nếu trong các số cần tìm BCNN có một số bằng 1 [r] (1)CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP SỐ HỌC (2) KIỂM TRA BÀI CŨ Thế nào là bội chung hai hay nhiều số? Tìm BC(2, 3) là bội chung nhỏ và Giải: Bội chung hai hay nhiều số là bội tất các số đó B(2) = {0; ;4; 66; 8; 10; 12; 18 20;…} 12 14; 16; 18; B(3) = {0; 3; 6; 9; 12; 12 15; 18;…} 18 BC(2, 3) = {0; 66; 12; 18; …} (3) Tiết 34 BỘI CHUNG NHỎ NHẤT (4) Bội chung nhỏ * Khái niệm Bội chung nhỏ hai hay nhiều số là số nhỏ khác tập hợp các bội chung các số đó * Kí hiệu Bội chung nhỏ a và b: BCNN(a, b) Ví dụ: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36;…} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36;…} BC(4, 6) = {0; 12 12; 24; 36; …} BCNN(4, 6) = 12 (5) Bài tập Mỗi câu sau đúng hay sai? A Số là bội chung và Đ B BCNN(2, 3) = S C BCNN(2, 3) = {6} S D Bội chung nhỏ hai hay nhiều số là số nhỏ khác chia hết cho tất các số đó Đ (6) Muốn tìm bội chung nhỏ hai hay nhiều số, ta làm nào? - Bước 1: Viết tập hợp các bội số cách liệt kê - Bước 2: Viết tập hợp các bội chung các số đó cách chọn các phần tử chung tất các tập hợp đó - Bước 3: Chọn số nhỏ khác tập hợp các bội chung vừa tìm Đó chính là bội chung nhỏ cần tìm (7) BC(4, 6) = {0; 12; 24; 36; …} BCNN(4, 6) = 12 Em hãy nhận xét mối quan hệ bội chung và bội Nhận xét: Tất các bội chung và là bội chung nhỏ và 6? BCNN(4, 6) (8) Nhận xét Tất các bội chung hai hay nhiều số là bội bội chung nhỏ các số đó (9) Bài tập Em hãy nối ý cột A với số cột B để câu đúng? A 1) BCNN(2, 1) là 2) BCNN(2, 3, 1) là 3) BCNN(2, 3) là B a) b) d) BCNN(2, 3, 1) = BCNN(2, 3) = ; BCNN(2, 1) = (10) * Chú ý Mọi số tự nhiên là bội Do đó, với số tự nhiên a và b (khác 0), ta có: BCNN(a, 1) = a BCNN(a, b, 1) = BCNN(a, b) (11) Tìm bội chung nhỏ cách phân tích các số thừa số nguyên tố *Ví dụ: Tìm BCNN(8, 18, 30) * Phân tích các số 8, 18, 30 thừa số nguyên tố = 23 18 = 32 Để chia hết cho 8, BCNN củacho ba số Để chia hết ba 8, số chứa 8, 18, 30 30,phải BCNN số nguyên tố bathừa số phải chứa thừa nào? Với sốtốmũ bao số nguyên nào? nhiêu? 30 = * Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng: 2, 3, * Lập tích các thừa số đã chọn, thừa số lấy với số mũ lớn nó Tích đó là BCNN phải tìm BCNN(8, 18, 30) = 23 32 = 360 (12) * Quy tắc Muốn tìm BCNN hai hay nhiều số lớn 1, ta thực ba bước sau: + Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố + Bước 2: Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng + Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, thừa số lấy với số mũ lớn nó Tích đó là BCNN phải tìm (13) Bài tập Ba bạn Lan, Hùng, Hoa tìm BCNN(36, 84, 168) kết sau Em hãy cho biết bạn nào làm đúng? Ta có: 36 = 22 32 ; 84 = 22 Bạn Lan: BCNN(36, 84, 168) = 23 32 = 72 ; 168 = 23 7Sai bước 2: Không lấy thừa số nguyên tố riêng là Bạn Hùng: BCNN(36, 84, 168) = 22 = 84 Sai bước 3: Không lấy số mũ lớn Bạn Hoa: BCNN(36, 84, 168) = 23 32 = 504 Bạn Hoa làm đúng (14) So sánh cách tìm ƯCLN và BCNN ƯCLN BCNN Bước 1: Phân tích số thừa số nguyên tố Bước 2: Chọn các thừa số nguyên tố Chung Chung và riêng Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, thừa số lấy với số mũ Nhỏ Lớn (15) Tìm BCNN(8, 12); BCNN(5, 7, 8); BCNN(12, 16, 48) Phiếu bài tập số 1: Tìm BCNN(8, 12) Phiếu bài tập số 2: Tìm BCNN(5, 7, 8) Phiếu bài tập số 3: Tìm BCNN(12, 16, 48) (16) Phiếu bài tập số 1: Tìm BCNN(8, 12) Ta có: 8=2 12 = BCNN(8, 12) = 23.3 = 24 (17) Phiếu bài tập số 2: Tìm BCNN(5, 7, 8) 5=5 7=7 8=2 BCNN(5, 7, 8) = 23 = = 280 Phiếu bài tập số 3: Tìm BCNN(12, 16, 48) 12 = 16 = 24 48 = 24 BCNN(12, 16, 48) = = 48 (18)  Chú ý: a) Nếu các số đã cho đôi nguyên tố cùng thì BCNN chúng là tích các số đó Ví dụ: Ba số 5; 7; đôi nguyên tố cùng nên BCNN(5, 7, 8) = 5.7.8 = 280 b) Trong các số đã cho, số lớn là bội các số còn lại thì BCNN các số đã cho chính là số lớn Ví dụ: Ta có số 48 là bội 12 và 16 nên BCNN(12, 16, 48) = 48 (19) Để tìm BCNN hai hay nhiều số ta cần lưu ý Trước hết, ta xem các số cần tìm BCNN có rơi vào ba trường hợp sau hay không: TH1: Nếu các số cần tìm BCNN có số thì BCNN các số đã cho BCNN các số còn lại TH2: Nếu số lớn là bội các số còn lại thì BCNN các số đã cho chính là số lớn TH3: Nếu các số đã cho đôi nguyên tố cùng thì BCNN chúng là tích các số đó Nếu không rơi vào trường hợp trên, ta tìm BCNN các số đã cho theo hai cách: Cách 1: Dựa vào định nghĩa BCNN Cách 2: Dựa vào quy tắc tìm BCNN (20) Khái niệm Là số nhỏ tập hợp các bội chung các số đó Cách 1: Dựa vào định nghĩa Cách tìm  Cách 2: Áp dụng quy tắc BCNN BCNN(a, 1) = a; BCNN(a, b, 1)= BCNN(a, b) Chú ý Với số tự nhiên a, b, c (khác 0) Nếu a, b, c đôi nguyên tố cùng thì BCNN(a, b, c) = a.b.c b; a  Nếu a c thì BCNN(a, b, c) = a (21) TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 4: BCNN 31 và 11 là: Câu và là: Câu 1: BCNN 60 và 240 Câu 2:3: SốBCNN nào làcủa bội 111 sốlà: tự nhiên khác 0? 4 1 Caâu Đáp án Caâu Đáp án Caâu Đáp án Caâu Đáp án Gợi ý ^_^ Đây là ngày truyền thống ngành giáo dục? (22) Tháng 8-1957 Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp Vác-xa-va (Ba Lan) đã định lấy ngày 20/11 năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo Theo đề nghị ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng đã định lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên tiến hành trọng thể nước ta Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống ngành giáo dục để tôn vinh người làm công tác trồng người (23) (24) Bài 149 (SGK/59) Tìm BCNN của: a) 60 và 280 b) 13 và 15 Giải a) 60 = 3.5 280 = 23.5.7 BCNN(60, 280) = 3.5.7 = 840 c) Vì 13 và 15 là hai số nguyên tố cùng nên BCNN(13, 15) = 13.15 = 195 (25) H­Ưíng­dÉn­vÒ­nhµ - Học thuộc khái niệm BCNN hai hay nhiều số - Nắm các bước tìm BCNN - So sánh cách tìm ƯCLN và cách tìm BCNN - BTVN 150,151 (SGK/59) - Đọc trước nội dung phần “Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN - Chuẩn bị các bài tập phần luyện tập Company Logo www.themegallery.com (26)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuong I 18 Boi chung nho nhat, Chuong I 18 Boi chung nho nhat