0

Kiem tra

2 0 0
  • Kiem tra

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 16:38

[r] (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂN CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 MƠN: TỐN – LỚP 6 Năm học 2015 – 2016 I LÍ THUYẾT: (2 điểm) Câu 1: (1 điểm) Phát biểu quy tắc nhân hai phân số? Viết công thức tổng quát? Áp dụng: Tính: Câu 2: (1 điểm) Góc vng gì? Vẽ góc vng xOy? II BÀI TẬP: (8 điểm) Bài 1: (2.5điểm) Thực phép tính: Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: Bài 3: (1 điểm) Một vải dài 36m Lần thứ người ta cắt 1/3 vải, lần thứ hai cắt 25% vải Hỏi sau hai lần cắt, vải lại mét? Bài 4: (1.5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ góc ∠aOb = 65º; góc aOc = 130º. a) Tia nằm hai tia lại? b) So sánh ∠aOb ∠bOc (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra, Kiem tra