0

3 GOC HINH 9 (1)

25 0 0
  • 3  GOC HINH 9 (1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:50

CHƯƠNG 3: GĨC VỚI ĐƯỜNG TRỊN KIẾN THỨC CƠ BẢN · - Góc ABE có đỉnh A nằm đường tròn ( O ) cạnh cắt đường tròn gọi góc nội tiếp (Hình) Trong trường hợp góc nội tiếp có số đo khơng vượt 900 số đo chúng nửa số đo góc tâm, chắn cung Các góc nội tiếp có số đo nửa số đo cung bị chắn Vì thế, góc chắn cung (hoặc chắn cung nhau) chúng nhau, góc nội tiếp cung bị chắn ¼ · · · Trên hình vẽ ta có: ABE = ADE = ADE = sđAE - Cho đường tròn ( O ) dây cung AB Từ điểm A ta kẻ tiếp · tuyến Ax với đường trịn, BAx gọi góc tạo tia tiếp tuyến với dây cung AB (Hình) Cũng góc nội tiếp, số đo góc tia tiếp tuyến dây cung nửa số · · đo cung bị chắn : sđBAx = sđAmB http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Chú ý: Việc nắm khái niệm, định lý, hệ góc nội tiếp, góc tạo tia tiếp tuyến dây cung giúp so sánh số đo góc, từ chứng minh đường thẳng song song với nhau, tam giác nhau, tam giác đồng dạng với nhau… I Góc nội tiếp đường trịn A PHƯƠNG PHÁP GIẢI - Hai góc chắn cung nửa số ¼ · · đo cung bị chắn Trên hình vẽ: sđABD = sđACD = sđAD - Các góc chắn hai cung Trên hình » Û sđABD · · ¼ = sđCD vẽ: AD = CD Û sđAD = sđCAD B VÍ DỤ Ví dụ Trên cạnh huyền BC tam giác vng ABC phía ngồi ta dựng hình vng với tâm điểm O Chứng · minh AO tia phân giác góc BAC Lời giải: http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word · Vì O tâm hình vng nên BOC = 900 · Lại có BAC = 900 suy bốn điểm A, B,O,C nằm đường trịn đường kính BC · · ¼ ) Đối với đường tròn ta thấy BAO (cùng chắn BO = BCO · · · Mà BCO = 450 Þ BAO = 450 Do BAC = 900 , nên · · · · · , nghĩa AO tia CAO = BAC - BAO = 450 Vậy BAO = CAO · phân giác góc vng BAC (đpcm) Ví dụ Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn ( O ) Từ đỉnh A ta kẻ đường cao AH (H thuộc BC ) Chứng minh · · BAH = OAC Lời giải: · Kẻ đường kính AE đường trịn ( O ) Ta thấy ACE = 900 · · (góc nội tiếp chắn nửa đường trịn) Từ OAC + AEC = 900 (1) http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word · · Theo giả thiết ra, ta có: BAH + ABC = 900 (2) Lại · · ¼ ) (3) (cùng chắn AC AEC = ABC · · Từ (1),(2) (3) suy BAH (đpcm) = OAC Lưu ý: Cũng giải toán theo hướng sau: Gọi D giao điểm tia AH với đường tròn ( O ) , chứng tỏ tứ giác » = sđCE » , dẫn BDEC hình thang cân Từ suy sđBD · · · · đến BAD , hay BAH = CAE = OAC Ví dụ Cho tam giác đềuABC nội tiếp đường tròn ( O ) Trên ¼ khơng chứa A ta lấy điểm P ( P khác B cung BC P khác C ) Các đoạn PA BC cắt Q a) Giả sử D điểm đoạn PA cho PD = PB Chứng minh D PDB b) Chứng minh PA = PB + PC c) Chứng minh hệ thức 1 = + PQ PB PC Lời giải: http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word a) Trước tiên ta nhận thấy tam giác PBD cân P Mặt · · · khác, BPD = BPA = BCA = 600 (hai góc nội tiếp chắn » đường tròn ( O ) ) Vậy nên tam giác PDB AB b) Ta có PB = PD , để chứng minh PA = PB + PC ta chứng minh DA = PC Thật vậy, xét hai tam giác BPC BDA có: BA = BC (giả thiết), BD = BP (do tam giác BPD · · · · đều) Lại ABD + DBC = 600 , PBC + DBC = 600 nên · · Từ D BPC = D BDA (c.g.c), dẫn đến DA = PC ABD = PBC (đpcm) · c) Xét hai tam giác PBQ PAC ta thấy BPQ = 600 , · · ¼ ) suy APC = ABC = 600 (hai góc nội tiếp chắn cung AC · · · · · BPQ (hai góc nội tiếp = APC , PBQ = PBC = PAC ¼ ) Từ D PBQ : D PAC (g.g) Þ PQ = PC , hay chắn PC PB PA PQ.PA = PB PC Theo kết câu b, ta có PA = PB + PC nên PQ ( PB + PC ) = PB PC Hệ thức tương đương với 1 = + (đpcm) PQ PB PC Ghi chú: - Tứ giác ABCD có tính chất AB CD = BC AD (*) nói ví dụ gọi tứ giác điều hòa Loại tứ giác đặc biệt có nhiều ứng dụng việc giải tốn hình học phẳng khác http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word AB BC nhớ lại tính chất = AD CD đường phân giác tam giác ta nêu thêm tính chất tứ giác điều hòa - Nếu hệ thức (*) dạng - Tứ giác ABCD tứ giác điều hòa · · đường phân giác góc BAD BCD cắt điểm đường chéo BD - Tứ giác ABCD tứ giác điều hòa đường phân · · giác góc ABC ADC cắt đường chéo AC Ví dụ 4) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) Đường phân giác góc A cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác D Gọi I tâm vòng tròn nội tiếp tam giác ABC Chứng minh DB = DC = DI Giải: Ta có DB = DC AD phân giác góc A Ta chứng minh tam giác DIB cân D · · · Thật ta có: IBD = IBC + CBD · · Mặt khác CBD = CAD (Góc nội tiếp chắn cung CD ) mà · · · · , IBC BAD = CAD = IBA (Tính chất phân giác) suy · · · Nhưng IBD = ABI + BAI · · · (Tính chất góc ngồi) Như tam giác BID = ABI + BAI BDI cân D Þ DB = DI = DC http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Nhận xét: Thông qua tốn ta có thêm tính chất: Tâm đường trịn ngoại tiếp tam giác IBC giao điểm phân giác góc A với (O) Ví dụ 5) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) AB < AC Lấy điểm M thuộc cung BC không chứa điểm A Vẽ MH , MK , MI vng góc với BC AC AB = + MH MK MI Giải: Trong tốn có tỷ số độ dài ta nghỉ đến tam giác đồng dạng định lý Thales Cách 1: Dựng đường thẳng qua A song song với BC cắt (O) N Gọi E giao điểm BC MN Ta có: AB = NC ỉ ỉ¼ · · » + AN · ¼ ¼ ữ ữ ỗ AB NC + AN Ta cú BME BMN = s ỗ ữ= s ố ữ= AMC , ỗ ỗ ố ứ ứ 2 Ã · MBC = MAC Þ D BME : D AMC MH , MK hai đường cao tương ứng nên: AC BE , chứng minh tương tự ta có: = MK MH AB CE BC AC AB Cộng hai đẳng thức ta có: = = + MI MH MH MK MI Cách 2: Ta thấy MH , MI đường cao tam giác MBC , MAB hai tam giác không đồng dạng với Điều giúp ta nghỉ đến việc lấy điểm E http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word · · cạnh BC cho BMA để tạo tam giác đồng dạng = DMC giữ hai đường cao tương ứng (Phần lời giải xin dành cho bạn đọc) Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung A PHƯƠNG PHÁP GIẢI - Số đo góc tạo tia tiếp tuyến dây cung (tại điểm đường tròn) nửa số đo cung bị chắn ¼ · · - Trên hình vẽ: sđBAC = sđxBC = sđBC B VÍ DỤ Ví dụ Giả sử A B hai điểm phân biệt đường tròn ( O ) Các tiếp tuyến đường tròn ( O ) Các tiếp tuyến đường tròn ( O ) A B cắt điểm M Từ A kẻ đường thẳng song song với MB cắt đường tròn ( O ) C MC cắt đường tròn ( O ) E Các tia AE MB cắt K Chứng minh MK = AK EK MK = K B Lời giải: http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Do MB / / AC nên · · (1), ta lại có BMC = ACM · · · ACM = ACE = MAE ¼ ) (2) Từ (1) (2) (cùng chắn AE MK EK hay = AK MK · · » ) Từ (cùng chắn BE MK = AK EK (3) Ta thấy EAB = EBK suy D K ME : D K AM (g.g) Þ BK EK hay BK = AK EK = AK BK (4) Từ (3) (4) suy MK = K B nghĩa MK = MB (đpcm) D EBK : D BAK (g.g) Þ Ví dụ Cho đường trịn ( C ) tâm O , AB dây cung ( C ) không qua O I trung điểm AB Một đường thẳng thay đổi qua A cắt đường tròn ( C 1) tâm O bán kính OI P Q Chứng minh tích AP AQ khơng đổi đường trịn ngoại tiếp tam giác BPQ ln qua điểm cố định khác B Lời giải: · · º ), nên D API : D AIQ (g.g) Ta có PQI (cùng chắn PI = PIA Suy AP AI = Þ AP AQ = AI (khơng đổi) Giả sử đường AI AQ tròn ngoại tiếp tam giác BPQ cắt AB D ( D ¹ B ) Khi D ADP : D AQB , suy http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word AD AP = hay AD.AB = AP AQ = AI AQ AB (khơng đổi) Do điểm D điểm cố định (đpcm) Ví dụ Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H · BAC = 600 Gọi M , N , P theo thứ tự chân đường cao kẻ từ A, B,C tam giác ABC I trung điểm BC a) Chứng minh tam giác INP b) Gọi E K trung điểm PB NC Chứng minh điểm I , M , E , K thuộc đường tròn · · c) Giả sử IA phân giác NIP Tìm số đo BCP Lời giải: a) Từ giả thiết ta có IN = IP = BC nên tam giác INP cân I Lại B, P , N ,C nằm đường trịn tâm I , đường kính BC nên theo mối liên hệ góc nội tiếp góc tâm chắn cung, · · ta thấy PIN = 2PBN = 600 Vậy tam giác INP b) Rõ ràng bốn điểm I , M , E K nằm đường tròn đường kính AI c) Từ điều kiện toán ta thấy AI tia phân giác · BAC = 600 , mà I trung điểm BC nên tam giác ABC · Từ suy BCP = 300 http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Ví dụ 4) Cho tam giác cân ABC ,(AB = AC ) Gọi O trung điểm BC Dựng đường tròn (O) tiếp xúc với cạnh AB, AC D, E M điểm chuyển động cung nhỏ DE tiếp tuyến với đường tròn (O) M cắt AB, AC P ,Q Chứng minh BC = 4BP CQ tìm vị trí điểm M để diện tích tam giác APQ lớn Lời giải: Ta thấy SD ABC không đổi nên SD APQ lớn SBPQC nhỏ nhất, sở để ta làm xuất biểu thức có liên quan đến BP ,CQ Ta có AB, PQ, AC tiếp tuyến điểm D, M , E (O) nên ta có: AB ^ OD, PQ ^ OM , AC ^ OE , BD = CE Từ ta tính được: 1 SBPQC = R ( BP + PQ + CQ ) = R ( BD + 2DP + 2EQ + CE ) 2 = R.( BD + DP + EQ ) = R ( BP + CQ - BD ) ( ) 1· · µ =B µ = Cµ nên Mặt khác ta có: POQ = DOE = 1800 - A 2 · · · · · · suy BOP = 1800 - POQ - QOC = 1800 - QCO - QOC = CQO Û D BPO : D COQ Þ BP BO BC = Û BP CQ = BO.CO = CO CQ http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Theo bất đẳng thức Cơ si ta có: BP + CQ ³ BP CQ = BC Þ SBPQC ³ R.( BC - BD ) Vậy SBPQC nhỏ BP = CQ Û M trung điểm cung DE Chủ đề Góc có đỉnh ngồi đường trịn KIẾN THỨC CẦN NHỚ *) Với đỉnh A nằm đường tròn ( O ) ta có góc với đỉnh đường trịn (hình) Số đo góc nửa tổng số đo hai cung bị chắn hai cạnh góc tia đối hai cạnh » + sđCD » sđBE · + sđBAE = » + sđCE » sđBD · + sđBAD = *) Với đỉnh A nằm ngồi đường trịn ( O ) ta có số đo góc nằm ngồi đường trịn nửa hiệu số đo hai cung bị chắn + Trên hình vẽ ta có: 1ỉ ¼ · ¼ ữ sCAE = ỗ sEmC - sBnD ỗ ữ ứ 2è Cần lưu ý đến trường hợp sau: http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word + Với đỉnh A nằm ngồi đường trịn (O) AD tếp tuyến (O) , qua A vẽ cát tuyến cắt đường trịn 1ỉ ¼ · ¼ BC , thỡ CAD ữ = ỗ sCmD - sBnD ỗ ữ ứ 2ố + Vi Vi nh A nằm ngồi đường trịn (O) AB, AC tếp tuyến (O) , ( A, B tip im) thỡ 1ổ ẳ Ã ẳ ữ BAC = ỗ sBmC - sBnC ỗ ữ ứ 2ố Áp dụng góc có đỉnh ngồi đường trịn A PHƯƠNG PHÁP GIẢI Cũng phần góc nội tiếp, góc tạo tia tiếp tuyến dây cung, định lý hệ góc có đỉnh nằm nằm ngồi đường trịn giúp tìm mối quan hệ số đo góc, chứng minh đường song song, tam giác nhau, tam giác đồng dạng với nhau, hai đường thẳng vng góc với B VÍ DỤ Ví dụ ) Trên đường tròn ( O ) cho điểm A, B,C , D theo thứ tự Gọi A1, B1,C 1, D1 điểm cung AB, BC ,CD DA Chứng minh đường thẳng AC 1 B1D1 vng góc với http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Lời giải: Gọi I giao điểm A1C B1D1 ; a, b, g, d theo thứ tự số » , BC » , DA » Khi a + b + g + d = 3600 ¼ ,CD đo cung AB · IB góc có đỉnh nằm Xét góc A 1 đường tròn ( O ) Ta có · IB = 1ỉ ¼BB + sđC ¼DD ữ ỗ A sA ữ 1 ỗ 1 1ø è 1ỉ ¼ ¼ + sđC ẳ D + sDD ẳ ữ = ỗ sA1B + sBB ữ ỗ 1 1ứ ố = ^ B1D1 (đpcm) a + b + g + d) = 900 Nghĩa AC ( 1 Ví dụ Cho bốn điểm A, D,C , B theo thứ tự nằm đường trịn tâm O đường kính AB = 2R (C D nằm phía so với AB ) Gọi E F theo thứ tự hình chiếu vng góc A, B đường thẳng CD Tia AD cắt tia BC I Biết AE + BF = R · a) Tính số đo AIB b) Trên cung nhỏ CD lấy điểm K Gọi giao điểm K A, K B với DC M N Tìm giá trị lớn MN K di động cung nhỏ CD Lời giải: a) Kẻ OH ^ CD ( H Ỵ CD ) , ta thấy OH đường trung bình http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word hình thang ABFE , suy OH = 1( AE + BF ) = R 2 Từ tam giác OCD đều, · · CD = 600 Ta thấy · suy sđCOD = sđK AIB có đỉnh nằm ngồi đường trịn ( O ) nên 1ỉ ¼ · ¼CD ữ sAIB = ỗ sAmB - sK = 1800 - 600 = 600 ữ ỗ ứ 2ố ( ) b) Ta thấy D AEM : D NFB suy EM NF = AE BF (khơng đổi) MN lớn EM + NF nhỏ Theo trên, EM NF không đổi nên EM + NF nhỏ EM = FN = AE BF Vậy giá trị lớn MN EF - AE BF · Ví dụ Trong tam giác ABC , đường phân giác BAC cắt cạnh BC D Giả sử (T ) đường tròn tiếp xúc với BC D qua điểm A Gọi M giao điểm thứ hai (T ) AC , P giao điểm thứ hai (T ) BM , E giao điểm AP BC · · a) Chứng minh EAB = MBC b) Chứng minh hệ thức BE = EP EA Lời giải: a) Gọi N giao điểm thứ hai AB với đường tròn (T ) http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word · Do AD phân giác BAC ¼ = sđDN ¼ Ta có nên sđDM 1ỉ ¼ · · » ằ ẳ - sDP ữ= 1ổ ữ ỗ MBC = MBD = ỗ sDM - sDP sDN ỗ ç ÷ ÷ è ø è ø 2 » · · (đpcm) = sđNP = NAP = EAB · · b) Từ kết câu a, ta thấy EBP Từ = EAB D EBP : D EAB (g.g), suy BE EA hay BE = EP EA = EP BE (đpcm) Ví dụ Trên đường tròn ( O ) ta lấy điểm A,C 1, B, A1,C , B1 theo thứ tự a) Chứng minh đường thẳng AA1, BB1,CC đường phân giác tam giác ABC chúng đường cao D A1B1C b) CHứng minh đường thẳng AA1, BB1,CC đường cao tam giác ABC chúng đường phân giác tam giác D A1B1C c) Giả sử (T1) (T ) hai tam giác nội tiếp đường tròn ( O ) , đồng thời đỉnh tam giác (T ) điểm cung đường tròn bị chia đỉnh tam giác (T ) Chứng minh hình lục giác giao tam giác (T ) (T ) đường chéo nối đỉnh đối song song với cạnh tam giác (T ) đồng quy 1 http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word điểm Lời giải: a) Ta chứng minh AA1 ^ B1C Thật vậy, gọi M giao điểm AA1 B1C , đó: http://dethithpt.com – Website chun tài liệu đề thi file word 1ỉ ¼ 1ỉ ¼ · ¼ ¼BC ¼ B + sBC ữ ữ ỗ AMB = ỗ sAB1 + sA sAB1 + sA ữ= ố ữ ỗ ỗ 1 1ø 1ø è 2 ( ) · · · AB + BCC · · · = ABB +A = ABC + CAB + BCA = 900 (đpcm) 1 ;CC ^ A1B1 Chứng minh tương tự ta có BB1 ^ AC 1 b) Gọi M giao điểm BB1 AC Ta có · A = 1ỉ ¼ B + sAC Ã Ã C ẳ ữ= BCA ç BM sđAC + AC ç 1 ø 1 ữ 2ố (1) 1ổ ẳ Ã ẳC · · CC ÷ sđAC 1B + B = BCA +B Li cú BM 2A = ỗ (2) Vỡ ữ ç 1 ø 2è · A = BM · A = 900 , nên từ (1) (2) suy AC · A =B · CC BM 1 1 · B Tức CC chứa đường phân giác AC 1 Chứng minh tương tự, ta thu AA1 chứa đường · AC , BB chứa đường phân giác A · BC phân giác B 1 1 1 http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word c) Kí hiệu đỉnh tam giác (T1) A, B C ; A1, B1 » » tương ứng ¼ ,CA C điểm cung BC AB Khi (T ) tam giác A1B1C Các đường AA1, BB1,CC chứa đường phân giác tam giác (T1) nên chúng đồng quy điểm I Giả sử K giao điểm AB B1C Ta cần chứng minh IK / / AC Thật vậy, ta thấy tam giác AB1I cân B1 nên tam giác · IA = K · AI = IAC · , dẫn đến IK / / AC AK I cân K Từ K (đpcm) Dạng Áp dụng giải tốn quỹ tích dựng hình A PHƯƠNG PHÁP GIẢI Khái niệm cung chứa góc giúp giải nhiều tốn quỹ tích, dựng hình, chứng minh nhiều điểm thuộc đường trịn B VÍ DỤ Ví dụ Cho tam giác cân ABC ( AB = AC ) D điểm cạnh BC Kẻ DM / / AB ( M Ỵ AC ), DN / / AC ( N Ỵ AB ) Gọi D ' điểm đối xứng D qua MN Tìm quỹ tích điểm D ' điểm D di động cạnh BC Lời giải: http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Phần thuận: Từ giả thiết đề ta thấy NB = ND = ND ' ,(1) ba điểm B, D, D ' nằm đường trịn tâm N Từ · 'D = DMC · · · · (2) Lại có BND , nên từ (1) BD = DMC = BAC · 'C = BAC · (2) suy BD (khơng đổi) Vì BC cố định, D ' nhìn · khơng đổi, D ' khác phía với D (tức BC góc BAC phía với A so với MN ) nên D ' nằm cung chứa · góc BAC vẽ đoạn BC (một phần đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ) Phần đảo: Bạn đọc tự giải Kết luận: Quỹ tích điểm D ' cung chứa góc BAC ¼ đoạn BC Đó cung BAC đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Lưu ý: Quy trình để giải tốn quỹ tích sau: Để tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn tính chất (T ) ta tiến hành bước *Phần thuận: Chỉ điểm có tính chất (T ) thuộc hình ( H ) *Phần đảo: Chứng tỏ điểm thuộc hình ( H ) có tính chất (T ) http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word *Kết luận: Quỹ tích điểm M có tính chất (T ) hình (H) Chú ý số tốn, sau phần thuận, trước phần đảo ta thêm phần giới hạn quỹ tích (Bạn đọc tham khảo thêm phần quỹ tích cuối sách này) Ví dụ Cho đường trịn ( O ) dây cung BC cố định Gọi A điểm di động cung lớn BC đường tròn ( O ) (A · khác B , A khác C ) Tia phân giác ACB cắt đường tròn (O ) điểmD khác điểm C Lấy điểm I thuộc đoạn CD cho DI = DB Đường thẳng BI cắt đường tròn ( O ) điểm K khác điểm B a) Chứng minh tam giác K AC cân b) Chứng minh đường thẳng AI qua điểm J cố định c) Trên tia đối tia AB lấy điểm M cho AM = AC Tìm quỹ tích điểm M A di động cung lớn BC đường tròn ( O ) Lời giải: a) Ta có http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word 1æ ằ Ã ẳ ữ DBK = ỗ sDA + sAK ữ; ỗ ố ứ 1ổ ằ Ã ẳC ữ sDIB = ỗ sBD + sK ỗ ữ è ø » + sđDA » D DBI cân D Vì sđBD ¼ C + sđAK ¼ Suy AK = CK nên sđK hay D K AC cân K (đpcm) b) Từ kết câu a, ta thấy I tâm đường tròn nội tiếp D ABC nên đường thẳng AI qua điểm J (điểm ¼ khơng chứa A ) Rõ ràng J điểm cố cung BC định 1· · c) Phần thuận: Do D AMC cân A , nên BMC Giả = BAC · sử số đo BAC 2a (khơng đổi) A di động cung lớn BC M thuộc cung chứa góc a dựng đoạn BC phía điểm O Phần đảo: Tiếp tuyến Bx với đường trịn ( O ) cắt cung chứa góc a vẽ đoạn BC điểm X Lấy điểm M º (một phần cung chứa góc a vẽ đoạn Cx BC ( M ¹ X ;M ¹ C ) Nếu MB cắt đường trịn ( O ) A rõ ràng A thuộc cung lớn BC đường tròn ( O ) · · Vì BAC = 2a;AMC = a suy D AMC cân A hay AC = AM Kết luận: º , phần cung chứa Quỹ tích điểm M cung Cx góc a vẽ đoạn BC phía O trừ hai điểm C X http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word Ví dụ Cho trước điểm A nằm đường thẳng d hai điểm C , D thuộc hai nủa mặt phẳng đối bờ d Hãy · · dựng điểm B d cho ACB = ADB Lời giải: *Phân tích: Giả sử dựng điểm B d cho · · Gọi D ' điểm đối xứng D qua d Khi ACB = ADB · · 'B , ACB · · 'B Suy C D ' nằm ADB = AD = AD nửa cung chứa góc dựng đoạn AB Từ ta thấy B giao điểm d với đường tròn ngoại tiếp D ACD ' *Cách dựng: Dựng điểm D ' điểm đối xứng D qua đường thẳng d Dựng đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD ' Dựng giao điểm B đường thẳng d với đường tròn ( ACD ') *Chứng minh: Rõ ràng với cách dựng trên, ta có · · 'B = ADB · ACB = AD *Biện luận: Nếu ba điểm A,C , D không thẳng hàng, ba điểm thẳng hàng CD khơng vng góc với d tốn có nghiệm hình http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word + Nếu ba điểm A,C , D thẳng hàng d đường trung trực đoạn CD tốn có vơ số nghiệm hình + Nếu ba điểm A,C , D thẳng hàng, d ^ CD d đường trung trực CD tốn khơng có nghiệm hình Lưu ý: Khái niệm cung chứa góc áp dụng để chứng minh nhiều điểm thuộc đường trịn Ví dụ để chứng minh bốn điểm A, B,C , D nằm đường trịn, ta chứng minh hai điểm A B nhìn CD hai góc Nói cách khác, tứ giác có hai đỉnh kề nhìn cạnh chứa hai đỉnh cịn lại hai góc bốn đỉnh tứ giác thuộc đường trịn Ví dụ Giả sử AD đường phân giác góc A tam giácABC (D Ỵ BC ) Trên AD lấy hai điểm M N cho · · BM cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM ABN = CBM điểm thứ hai E CN cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM điểm thứ hai F a) Chứng minh bốn điểm B,C , E , F nằm đường tròn b) Chứng minh ba điểm A, E , F thẳng hàng · · · · c) Chứng minh BCF , từ suy ACN = ACM = BCM Lời giải: http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word · · · · ¼ ); BEC a) Ta có BFC (cùng chắn cung BN = BAN = CAN · · · · ¼ ), mà BAN (cùng chắn CM , suy BFC = CAN = BEC Từ bốn điểm B,C , E , F nằm đường tròn (đpcm) · · b) Từ kết trên, ta có CFE Do hai tia FA = NFA FE trùng nghĩa ba điểm A, E , F thẳng hàng (đpcm) · · · · · · c) Vì BCF ACM nên BEF Từ = BEF = BEF = ACM · · · · suy ACM , dẫn đến ACN (đpcm) = BCF = BCM http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word ... thấy ACE = 90 0 · · (góc nội tiếp chắn nửa đường trịn) Từ OAC + AEC = 90 0 (1) http://dethithpt.com – Website chuyên tài liệu đề thi file word · · Theo giả thiết ra, ta có: BAH + ABC = 90 0 (2) Lại... nên BOC = 90 0 · Lại có BAC = 90 0 suy bốn điểm A, B,O,C nằm đường trịn đường kính BC · · ¼ ) Đối với đường tròn ta thấy BAO (cùng chắn BO = BCO · · · Mà BCO = 450 Þ BAO = 450 Do BAC = 90 0 , nên... thi file word · · Theo giả thiết ra, ta có: BAH + ABC = 90 0 (2) Lại · · ¼ ) (3) (cùng chắn AC AEC = ABC · · Từ (1), (2) (3) suy BAH (đpcm) = OAC Lưu ý: Cũng giải tốn theo hướng sau: Gọi D giao điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 GOC HINH 9 (1) , 3 GOC HINH 9 (1)