0

Kết quả đàm phán WTO của VN

48 0 0
  • Kết quả đàm phán WTO của VN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:48

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI TÀI LIỆU HẠN CHẾ LƯU HÀNH THẾ GIỚI WT/ACC/VNM/48/Add.2 27 tháng 10 năm 2006 (06-5203) Ban Công tác việc gia nhập WTO Việt Nam BAN CÔNG TÁC VỀ VIỆC GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM Biểu CLX - Việt Nam Phần II - Biểu cam kết cụ thể dịch vụ Danh mục miễn trừ đối xử Tối huệ quốc theo Điều II Như quy định đoạn 528 Báo cáo Ban công tác việc gia nhập WTO Việt Nam (WT/ACC/VNM/48), Biểu cam kết cụ thể dịch vụ kết đàm phán Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Thành viên WTO Phụ lục Nghị định thư gia nhập Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phương thức cung cấp: (1) Cung cấp qua biên giới (2) Tiêu dùng nước (3) Hiện diện thương mại (4) Hiện diện thể nhân Ngành phân ngành Hạn chế tiếp cận thị trường Hạn chế đối xử quốc gia I CAM KẾT CHUNG TẤT CẢ CÁC NGÀNH VÀ PHÂN NGÀNH TRONG BIỂU CAM KẾT (3) Không hạn chế, ngoại trừ: Trừ có quy định khác ngành phân ngành cụ thể Biểu cam kết này, doanh nghiệp nước phép thành lập diện thương mại Việt Nam hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh1, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước Các nhà cung cấp dịch vụ nước phép thành lập văn phòng đại diện Việt Nam văn phịng đại diện khơng tham gia vào hoạt động sinh lợi trực tiếp2 Chưa cam kết việc thành lập chi nhánh, trừ có quy định khác ngành phân ngành cụ thể Biểu cam kết Các điều kiện sở hữu, hoạt động, hình thức pháp nhân phạm vi hoạt (3) Khơng hạn chế, ngoại trừ: Các khoản trợ cấp dành cho nhà cung cấp dịch vụ Việt Nam, nghĩa pháp nhân thành lập lãnh thổ Việt Nam, vùng Việt Nam Việc dành trợ cấp lần để thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi cho trình cổ phần hóa khơng bị coi vi phạm cam kết Chưa cam kết khoản trợ cấp dành cho nghiên cứu phát triển Chưa cam kết khoản trợ cấp ngành y tế, giáo dục nghe nhìn Chưa cam kết khoản trợ cấp nhằm nâng Cam kết bổ sung động quy định giấy phép thành lập cho phép hoạt động cung cấp dịch vụ, hình thức chấp thuận tương tự khác, nhà cung cấp dịch vụ nước hoạt động Việt Nam không bị hạn chế so với mức thực tế thời điểm Việt Nam gia nhập WTO Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép thuê đất để thực dự án đầu tư Thời hạn thuê đất phải phù hợp với thời hạn hoạt động doanh nghiệp này, quy định giấy phép đầu tư Thời hạn thuê đất gia hạn thời gian hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi quan có thẩm quyền gia hạn Nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi phép góp vốn hình thức mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam Trong trường hợp này, tổng mức vốn cổ phần nhà đầu tư nước nắm giữ doanh nghiệp không vượt 30% vốn điều lệ doanh nghiệp đó, trừ luật pháp Việt Nam có quy định khác quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép Một năm sau gia nhập, hạn chế 30% cổ phần nước việc mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam bãi bỏ, ngoại trừ việc góp vốn hình thức mua cổ phần ngân hàng thương mại cổ phần với ngành không cam kết Biểu cam kết Với ngành phân ngành khác cam kết Biểu cam kết này, mức cổ phần nhà đầu tư nước nắm giữ mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam phải phù hợp với hạn chế tỷ lệ tham gia vốn nước quy định ngành phân ngành đó, bao gồm hạn chế dạng thời gian chuyển đổi, có (4) Chưa cam kết, trừ biện pháp liên quan đến nhập cảnh lưu trú cao phúc lợi tạo công ăn việc làm cho đồng bào thiểu số (4) Chưa cam kết, trừ biện pháp nêu cột tiếp cận thị trường tạm thời thể nhân thuộc nhóm sau: (a) Người di chuyển nội doanh nghiệp Các nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia, định nghĩa đây, doanh nghiệp nước thành lập diện thương mại lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời nội doanh nghiệp sang diện thương mại doanh nghiệp nước ngồi tuyển dụng trước năm, phép nhập cảnh lưu trú thời gian ban đầu năm sau gia hạn tuỳ thuộc vào thời hạn hoạt động đơn vị Việt Nam Ít 20% tổng số nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia phải công dân Việt Nam Tuy nhiên, doanh nghiệp nước phép có tối thiểu nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia người Việt Nam Nhà quản lý, Giám đốc điều hành người trực tiếp quản lý doanh nghiệp nước thiết lập diện thương mại Việt Nam, chịu giám sát đạo chung từ hội đồng quản trị cổ đông doanh nghiệp cấp tương đương; quản lý doanh nghiệp bao gồm việc đạo doanh nghiệp phòng, ban đơn vị trực thuộc diện thương mại, giám sát kiểm sốt cơng việc nhân viên chuyên môn, nhân viên quản lý nhân viên giám sát khác, có quyền thuê sa thải kiến nghị thuê, sa thải hoạt động nhân khác Các nhà quản lý, giám đốc điều hành không trực tiếp thực công việc liên quan đến việc cung cấp dịch vụ diện thương mại Chuyên gia thể nhân làm việc tổ chức, người có trình độ chun mơn cao có kiến thức dịch vụ, thiết bị nghiên cứu, kỹ thuật hay quản lý tổ chức Để đánh giá kiến thức này, cần xem xét không kiến thức cụ thể hình thức diện thương mại mà phải xem xét việc người có kỹ chuyên môn cao liên quan đến thương mại loại cơng việc địi hỏi kiến thức chun ngành hay khơng Chun gia bao gồm, khơng bao gồm, thành viên ngành nghề chuyên môn cấp phép (b) Nhân khác Các nhà quản lý, giám đốc điều hành chuyên gia, định nghĩa mục (a) đây, mà người Việt Nam thay thế, doanh nghiệp nước thành lập diện thương mại Việt Nam tuyển dụng bên lãnh thổ Việt Nam để tham gia vào hoạt động doanh nghiệp lãnh thổ Việt Nam, phép nhập cảnh lưu trú theo thời hạn hợp đồng lao động có liên quan thời gian lưu trú ban đầu năm, tùy theo thời hạn ngắn sau gia hạn tuỳ thuộc vào thời hạn hợp đồng lao động họ với diện thương mại (c) Người chào bán dịch vụ Là người không sống Việt Nam không nhận thù lao từ nguồn Việt Nam, tham gia vào hoạt động liên quan đến việc đại diện cho nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ nhà cung cấp đó, với điều kiện: (i) khơng bán trực tiếp dịch vụ cho công chúng (ii) người chào bán không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ Thời gian lưu trú người chào bán dịch vụ không 90 ngày (d) Người chịu trách nhiệm thành lập diện thương mại: Là nhà quản lý giám đốc điều hành (như định nghĩa mục (a) trên) pháp nhân, chịu trách nhiệm thành lập diện thương mại nhà cung cấp dịch vụ Thành viên Việt Nam, với điều kiện (i) người không tham gia trực tiếp vào việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ; (ii) nhà cung cấp dịch vụ có địa bàn kinh doanh lãnh thổ Thành viên WTO khơng phải Việt Nam chưa có diện thương mại khác Việt Nam Thời hạn lưu trú người không 90 ngày (e) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng (CSS) Các thể nhân làm việc doanh nghiệp nước ngồi khơng có diện thương mại Việt Nam nhập cảnh lưu trú Việt Nam thời hạn 90 ngày theo thời hạn hợp đồng, tùy thời hạn ngắn hơn, đáp ứng điều kiện yêu cầu sau: - Doanh nghiệp nước ngồi có hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động kinh doanh Việt Nam Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam thiết lập thủ tục cần thiết để bảo đảm tính xác thực hợp đồng - Những người phải có: (a) đại học chứng chuyên môn kỹ thuật chứng nhận có kiến thức tương đương; (b) trình độ chun mơn, cần, để thực công việc lĩnh vực liên quan theo quy định pháp luật Việt Nam; (c) năm kinh nghiệm chun mơn lĩnh vực - Số lượng thể nhân quy định hợp đồng không nhiều mức cần thiết để thực hợp đồng pháp luật quy định theo yêu cầu Việt Nam - Những người làm việc cho doanh nghiệp nước ngồi khơng có diện thương mại Việt Nam hai năm phải đáp ứng điều kiện “chuyên gia” mô tả Những người nhập cảnh để cung cấp dịch vụ máy tính dịch vụ liên quan đến máy tính (CP 841845, 849) dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672) II CAM KẾT CỤ THỂ CHO TỪNG NGÀNH CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH A Dịch vụ chuyên môn (a) Dịch vụ pháp lý (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 861, không bao gồm : (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Tổ chức luật sư nước phép thành lập diện thương mại Việt Nam hình thức sau: (3) Khơng hạn chế - tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa hay đại diện cho khách hàng trước Tòa án Việt Nam; - Dịch vụ giấy tờ pháp lý công chứng liên quan tới pháp luật Việt Nam) (4) Chưa cam kết trừ cam kết chung - Chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài; - Công ty tổ chức luật sư nước ngồi; - Cơng ty luật nước ngồi4; - Cơng ty hợp danh tổ chức luật sư nước công ty luật hợp danh Việt Nam Hiện diện thương mại tổ chức luật sư nước phép tư vấn luật Việt Nam luật sư tư vấn tốt nghiệp đại học luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu áp dụng cho luật sư hành nghề tương tự Việt Nam (4) Chưa cam kết trừ cam kết chung (b) Dịch vụ kế toán, kiểm toán ghi sổ kế toán (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (c) Dịch vụ thuế (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 863) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Khơng hạn chế Trong vịng năm kể từ ngày gia nhập, việc cấp phép thực (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (CPC 862) theo trường hợp cụ thể số lượng nhà cung cấp dịch vụ Bộ Tài định tuỳ thuộc vào nhu cầu tình hình phát triển thị trường Việt Nam5 Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuế có vốn đầu tư nước ngồi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi dự án có tài trợ nước ngồi Việt Nam (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (d) Dịch vụ kiến trúc (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 8671) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập WTO, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Doanh nghiệp nước phải pháp nhân Thành viên WTO (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (e) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 8672) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (f) Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế, ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, khảo sát mơi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành phải Chính phủ Việt Nam cho phép6 (CPC 8673) Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập WTO, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam Doanh nghiệp nước phải pháp nhân Thành viên WTO (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (g) Dịch vụ quy hoạch đô thị kiến trúc cảnh quan đô thị (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (1) Không hạn chế, ngoại trừ nội dung dịch vụ phải kiến trúc sư có (CPC 8674) (3) Khơng hạn chế, ngoại trừ: Sau năm kể từ gia nhập, thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi Trong vịng năm kể từ ngày gia nhập WTO, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam Doanh nghiệp nước phải pháp nhân Thành viên WTO (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung chứng hành nghề phù hợp làm việc tổ chức kiến trúc có tư cách pháp nhân Việt Nam kiểm tra xác nhận tuân thủ luật pháp quy định liên quan Việt Nam (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kiến trúc sư nước chịu trách nhiệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phải có chứng hành nghề Chính phủ Việt Nam cấp Chính phủ Việt Nam cơng nhận Vì lý an ninh quốc gia ổn định xã hội, số địa bàn, theo quy định Chính phủ Việt Nam, nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi khơng phép cung cấp dịch vụ này7 (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (i) Dịch vụ thú y (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 932)8 (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chỉ dành quyền tiếp cận thị trường cho thể nhân cung cấp dịch vụ chuyên môn với tư cách cá nhân, sau phép quan quản lý thú y (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung B Dịch vụ máy tính dịch vụ liên quan (CPC 841-845, CPC 849) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế, ngoại trừ trưởng chi nhánh phải người thường trú Việt Nam Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập WTO, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung C Dịch vụ nghiên cứu phát triển (a) Dịch vụ nghiên cứu phát triển khoa học tự nhiên (CPC 851) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung E Dịch vụ cho thuê không kèm người điều khiển (b) Dịch vụ cho thuê máy bay (CPC 83104) d Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị khác (CPC 83109) (1) Khơng hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết, ngoại trừ cho thuê máy móc thiết bị công nghiệp9: Không hạn chế (1) Chưa cam kết, ngoại trừ cho thuê máy móc thiết bị công nghiệp: Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung F Các dịch vụ kinh doanh khác (a) Dịch vụ quảng cáo (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 871, trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ (3) Không hạn chế Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước thành lập liên doanh tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Việc quảng cáo rượu phải tuân thủ quy định Nhà nước áp dụng sở không phân biệt đối xử Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 51% vốn pháp định liên doanh Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế tỷ lệ góp vốn phía nước ngồi liên doanh (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (b) Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ 86402) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ : (3) Không hạn chế Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt 51% vốn pháp định liên doanh Kể từ ngày 1/1/2009, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (c) Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ trưởng chi nhánh phải người thường trú Việt Nam Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (d) Dịch vụ liên quan đến tư vấn quản lý - CPC 866, trừ CPC 86602 - Dịch vụ trọng tài hòa giải tranh chấp thương mại thương nhân (CPC 86602**) (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế, ngoại trừ trưởng chi nhánh phải người thường trú Việt Nam Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thành lập chi nhánh Đối với dịch vụ CPC 866, trừ CPC 86602: vòng năm kể từ ngày gia nhập, phép diện hình thức liên doanh hay hợp đồng hợp tác kinh doanh Sau đó: khơng hạn chế Đối với dịch vụ trọng tài hòa giải (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung với lộ trình sau: - Ngày tháng năm 2007: 650% vốn pháp định cấp; - Ngày tháng năm 2008: 800% vốn pháp định cấp; - Ngày tháng năm 2009: 900% vốn pháp định cấp; - Ngày tháng năm 2010: 1000% vốn pháp định cấp; - Ngày tháng năm 2011: Đối xử quốc gia đầy đủ (c) Tham gia cổ phần: (i) Việt Nam hạn chế việc tham gia cổ phần tổ chức tín dụng nước ngồi ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam cổ phần hoá mức tham gia cổ phần ngân hàng Việt Nam (ii) Đối với việc tham gia góp vốn hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần thể nhân pháp nhân nước nắm giữ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam không vượt 30% vốn điều lệ ngân hàng, trừ luật pháp Việt Nam có qui định khác cho phép quan có thẩm quyền Việt nam (d) Chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngồi: - khơng phép mở điểm giao dịch khác ngồi trụ sở chi nhánh (e) Kể từ gia nhập, tổ chức tín dụng nước ngồi phép phát hành thẻ tín dụng sở đối xử quốc gia (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung C Chứng khoán (f) Giao dịch cho tài khoản tài khoản khách hàng sở giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch trực tiếp (OTC) hay thị trường khác sản phẩm sau: - Các công cụ phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai hợp đồng quyền lựa chọn; - Các chứng khốn chuyển nhượng; - Các cơng cụ chuyển nhượng khác tài sản tài chính, trừ vàng khối (g) Tham gia vào đợt phát hành loại chứng khoán, bao gồm bảo lãnh phát hành, làm đại lý bán (chào bán công chúng chào bán riêng), cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành (i) Quản lý tài sản quản lý danh mục đầu tư, hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, dịch vụ lưu ký tín thác (j) Các dịch vụ toán toán bù trừ chứng khoán, công cụ phái sinh sản phẩm liên quan đến chứng khoán khác (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ C(k) C(l) (2) Không hạn chế (3) Ngay gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ chứng khốn nước ngồi thành lập văn phịng đại diện công ty liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 49% Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp chứng khốn 100% vốn đầu tư nước ngồi Đối với dịch vụ từ C(i) tới C(l), sau năm kể từ gia nhập, cho phép nhà cung cấp dịch vụ chứng khốn nước ngồi thành lập chi nhánh (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (k) Cung cấp chuyển thông tin tài chính, phần mềm liên quan nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán (l) Tư vấn, trung gian dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng khoán, ngoại trừ hoạt động tiểu mục (f), bao gồm tư vấn nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn mua lại công ty, lập chiến lược cấu lại công ty (Đối với dịch vụ khác tiểu mục (l), tham chiếu tiểu mục (l) phần cam kết dịch vụ ngân hàng) DỊCH VỤ Y TẾ VÀ XÃ HỘI A Dịch vụ bệnh viện (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (CPC 9311) (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế B Các dịch vụ nha khoa khám bệnh (3) Nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi cung cấp dịch vụ thơng qua thành lập bệnh viện 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh với đối tác Việt Nam thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh (3) Không hạn chế (CPC 9312) Vốn đầu tư tối thiểu cho bệnh viện 20 triệu đô la Mỹ, bệnh xá đa khoa (policlinic) triệu đô la Mỹ sở điều trị chun khoa 200 nghìn la Mỹ (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ LIÊN QUAN (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung A Khách sạn nhà hàng bao gồm - Dịch vụ xếp chỗ khách sạn (CPC 64110) - Dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) đồ uống (CPC 643) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ vòng năm kể từ ngày gia nhập, việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo mua lại khách sạn Sau khơng hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung B Dịch vụ đại lý lữ hành điều hành tour du lịch (CPC 7471) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế, trừ hướng dẫn viên du lịch doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phải công dân Việt Nam Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có vốn đầu tư nước ngồi phép cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) lữ hành nội địa khách vào du lịch Việt Nam phần dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam Các nhà cung cấp dịch vụ nước phép cung cấp dịch vụ hình thức liên doanh với đối tác Việt Nam mà không bị hạn chế phần vốn góp phía nước ngồi (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung 10 DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, VĂN HỐ VÀ THỂ THAO A Dịch vụ giải trí (bao gồm nhà hát, nhạc sống xiếc) (CPC 9619) (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết, ngoại trừ sau năm kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng vượt (3) Khơng hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung 49% (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung D Dịch vụ khác (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết - Kinh doanh trò chơi điện tử (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chỉ hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh liên doanh với đối tác Việt Nam phép cung cấp dịch vụ Phần vốn góp phía nước ngồi liên doanh khơng vượt q 49% vốn pháp định liên doanh (3) Không hạn chế (CPC 964**) (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung 11 DỊCH VỤ VẬN TẢI A Dịch vụ vận tải biển (a) Dịch vụ vận tải hành khách, trừ vận tải nội địa (CPC 7211) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa, trừ vận tải nội địa (CPC 7212) (1) Chưa cam kết, ngoại trừ không hạn chế vận tải hàng hóa quốc tế (1) Chưa cam kết, ngoại trừ không hạn chế vận tải hàng hóa quốc tế (2) Khơng hạn chế (2) Khơng hạn chế (3) (a) Thành lập công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam: (3) Không hạn chế Sau năm kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước phép thành lập liên doanh phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 49% vốn pháp định liên doanh Thuyền viên nước phép làm việc tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc đăng ký Việt Nam) thuộc sở hữu doanh nghiệp liên doanh Việt Nam tổng Các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đường biển quốc tế sử dụng dịch vụ sau cảng dựa điều kiện hợp lý không phân biệt đối xử: Hoa tiêu; Lai dắt; Cung cấp lương thực, thực phẩm nhiên liệu nước; Thu gom nước nước dằn thải; Dịch vụ cảng vụ; Phao tiêu báo hiệu; Các dịch vụ bờ cần thiết cho hoạt động tàu, bao gồm thông tin liên lạc, cung cấp điện nước; Trang thiết bị sửa chữa khẩn cấp; Dịch vụ neo đậu, cập cầu neo buộc tàu; 10 Tiếp cận dịch vụ đại lý hàng hải.27 số không vượt 1/3 định biên tàu Thuyền trưởng thuyền phó thứ phải cơng dân Việt Nam (b) Các hình thức diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế28: Ngay sau gia nhập, cơng ty vận tải biển nước ngồi thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 51% Sau năm kể từ ngày gia nhập, công ty vận tải biển nước ngồi thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước Ngay sau gia nhập, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực hoạt động từ (1) tới (5) mô tả đây: Bán tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ; Đại diện cho chủ hàng; Cung cấp thông tin kinh doanh theo yêu cầu; Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan chứng từ khác liên quan đến xuất xứ đặc tính hàng vận chuyển; Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung gồm dịch vụ vận tải nội địa tàu mang cờ Việt Nam trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thực hoạt động (6) (7) sau: Thay mặt công ty tổ chức cho tàu vào cảng tiếp nhận hàng có yêu cầu Đàm phán ký hợp đồng vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa liên quan tới hàng hóa cơng ty vận chuyển Số lượng liên doanh công ty vận tải biển nước phép thành lập thời điểm gia nhập không vượt Sau đó, hai năm cho phép thêm liên doanh Sau năm kể từ gia nhập, không hạn chế số lượng liên doanh (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (5) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải biển - Dịch vụ xếp dỡ công-tennơ (CPC 7411)29 (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Khơng hạn chế, ngoại trừ thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 50% kể từ gia nhập (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung cam kết chung - Dịch vụ thông quan30 (1) Chưa cam kết.∗ (1) Chưa cam kết.* (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi không 51% Sau năm, cho phép thành lập liên doanh khơng hạn chế phần vốn sở hữu phía nước ngồi (3) Khơng hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Dịch vụ kho bãi công-tennơ31 (1) Chưa cam kết.* (1) Chưa cam kết.* (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập thành lập liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 51% năm sau gia nhập, không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung B Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7221) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7222) (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước phép cung cấp dịch vụ thông qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 49% tổng vốn pháp định (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết,trừ cam kết chung C Dịch vụ vận tải hàng không (a) Dịch vụ bán tiếp thị sản phẩm hàng không (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Các hãng hàng khơng nước ngồi phép cung cấp dịch vụ Việt Nam thơng qua văn phịng bán vé đại lý Việt Nam (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (b) Dịch vụ đặt, giữ chỗ máy tính (1) Không hạn chế, ngoại trừ nhà cung cấp dịch vụ nước ngồi phải sử dụng mạng viễn thơng cơng cộng quản lý nhà chức trách viễn thông Việt Nam (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (2) Không hạn chế, trừ biện pháp nêu Phương thức (3) Không hạn chế, trừ biện pháp nêu Phương thức (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (c) Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa máy bay (CPC 8868**) (1) Không hạn chế (1) Không hạn chế (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, cho phép thành lập liên doanh phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt 51% Sau năm kể từ gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngồi (3) Khơng hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung E Dịch vụ vận tải đường sắt (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7111) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7112) (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết, ngoại trừ: nhà cung cấp nước cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa thơng qua việc thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam phần vốn góp phía nước ngồi khơng vượt 49% tổng vốn pháp định (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung F Dịch vụ vận tải đường (a) Dịch vụ vận tải hành khách (CPC 7121+7122) (b) Dịch vụ vận tải hàng hóa (CPC 7123) (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ: (3) Không hạn chế Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa vận tải hành khách thơng qua hợp đồng hợp tác kinh doanh liên doanh tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng 49% Sau năm kể từ gia nhập, tùy theo nhu cầu thị trường 32, phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng vượt q 51% 100% lái xe liên doanh phải công dân Việt Nam (4) Chưa cam kết,trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung H Dịch vụ hỗ trợ phương thức vận tải (a) Dịch vụ xếp dỡ côngten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp sân bay (một phần CPC 7411) (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, cho phép nhà cung cấp dịch vụ nước cung cấp dịch vụ thông qua liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ vốn góp phía nước ngồi khơng q 50% (3) Khơng hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (b) Dịch vụ kho bãi (CPC 742) (c) Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)33 (1) Chưa cam kết ∗ (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Không hạn chế, ngoại trừ kể từ ngày gia nhập cho phép thành lập liên doanh tỷ lệ vốn nước ngồi khơng vượt 51% Sau năm kể từ gia nhập: không hạn chế (3) Không hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung d Các dịch vụ khác (một phần CPC 749)34 (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ mơi giới vận tải hàng hóa: khơng hạn chế sau năm kể từ gia nhập (1) Chưa cam kết, trừ dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa: khơng hạn chế sau năm kể từ gia nhập (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Kể từ ngày gia nhập, nhà cung cấp dịch vụ nước cung cấp dịch vụ thông qua thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam tỷ lệ vốn bên nước ngồi khơng q 49% Sau năm kể từ gia nhập, hạn chế 51% năm sau đó, (3) Khơng hạn chế (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung hạn chế vốn bãi bỏ (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Tài liệu Tham chiếu Phạm vi Các định nghĩa nguyên tắc sau áp dụng cho khung khổ quản lý nhà nước dịch vụ viễn thông Định nghĩa Người sử dụng người tiêu thụ dịch vụ người cung cấp dịch vụ Trang thiết bị thiết yếu trang thiết bị mạng lưới hay dịch vụ truyền dẩn viễn thông mà: (a) lượng hạn chế nhà cung cấp cung cấp sở độc quyền chi phối (b) thiếu mặt kỹ thuật kinh tế việc cung cấp dịch vụ Nhà cung cấp nhà cung cấp có khả tác động mặt vật chất tới điều khoản tham gia (liên quan tới giá cung cấp) thị trường dịch vụ viễn thông có liên quan hình thức: (a) kiểm sốt trang thiết bị thiết yếu; (b) có vị đáng kể thị trường Bảo vệ cạnh tranh 1.1 Tránh hành vi phi cạnh tranh viễn thông Các biện pháp phù hợp phải thực nhằm mục đích ngăn cản nhà cung cấp chính, riêng rẽ tập hợp, việc tham gia vào tiếp diễn hành vi phi cạnh tranh 1.2 Bảo vệ Các hành vi phi cạnh tranh nêu phần bao gồm cụ thể sau: (a) tham gia vào việc trợ giá chéo mang tính phi cạnh tranh; (b) sử dụng thông tin thu từ đối thủ cạnh tranh với mục đíc phi cạnh tranh; (c) không cung cấp cho nhà cung cấp khác thông tin kịp thời kỹ thuật liên quan đến trang thiết bị thiết yếu thông tin liên quan thương mại mà thông tin cần thiết cho nhà cung cấp khác để cung cấp dịch vụ Kết nối 2.1 Phần áp dụng cho việc kết nối với nhà cung cấp dịch vụ mạng truyền dẫn viễn thông công cộng nhằm cho phép nhà cung cấp giao tiếp với khách hàng nhà cung cấp khác với dịch vụ truy cập nhà cung cấp khác, cam kết chi tiết có nêu 2.2 Đảm bảo Kết nối Kết nối với nhà khai thác cần bảo đảm điểm mạng lưới kỹ thuật cho phép Việc kết nối thực hiện: (a) theo điều khoản, điều kiện không phân biệt đối xử (bao gồm tiêu chuẩn tiêu kỹ thuật) mức cước phí chất lượng khơng mức cước phí chất lượng cung cấp cho dịch vụ tương ứng nhà cung cấp chính, các dịch vụ tương ứng nhà cung cấp không liên kết, cho chi nhánh nhà cung cấp chính, thành viên liên kết khác (b) theo điều khoản, điều kiện hợp thời( gồm tiêu chuẩn tiêu kỹ thuật) mức lệ phí tính dựa chi phí minh bạch, hợp lý, có tính tới tính khả thi kinh tế bóc tách chi phí phù hợp để nhà cung cấp trả cho thành tố trang thiết bị mạng lưới mà nhà cung cấp không dùng đến cung cấp dịch vụ (c) yêu cầu điểm điểm kết cuối mạng nhằm phục vụ cho đa số người sử dụng, với mức lệ phí phản ánh chi phí xây dựng trang thiết bị bổ sung cần thiết 2.3 Công bố công khai thủ tục Đàm phán kết nối Các thủ tục áp dụng cho kết nối vào nhà cung cấp phải cơng bố cơng khai 2.4 Công khai minh bạch Thoả thuận Kết nối Cần đảm bảo cho nhà cung cấp phải công bố thoả thuận kết nối mẫu thoả thuận kết nối mang tính tham khảo 2.5 Kết nối: Giải tranh chấp Một nhà cung cấp dịch vụ có yêu cầu kết nối với nhà cung cấp khiếu nại: (a) thời điểm nào, (b) sau khoảng thời gian hợp lý công bố công khai với quan độc lập nước sở tại, mà quan quản lý nhà nước đề cập đoạn trên, để giải tranh chấp điều khoản, điều kiện lệ phí kết nối khoảng thời gian hợp lý, để đạt tới mức độ mà điều khoản, điều kiện lệ phí trước chưa xác lập Dịch vụ phổ cập Bất kỳ Thành viên WTO có quyền xác định nghĩa vụ cung cấp dịch vụ phổ cập mà muốn trì Các nghĩa vụ tự chúng không bị coi phi cạnh tranh, với điều kiện chúng quản lý cách minh bạch, không phân biệt đối xử, trung lập cạnh tranh không phiền hà mức cần thiết mà Thành viên xác định dịch vụ phổ cập Công bố công khai tiêu chí cấp phép Nếu có u cầu cấp phép, thông tin sau cần công bố cơng khai: (a) têu chí cấp phép khoảng thời gian thông thường cần thiết để thụ lý hồ sơ cấp phép; (b) điều khoản, điều kiện giấy phép cụ thể Các lý từ chối cấp phép cần báo cho bên nộp hồ sơ xin cấp phép có yêu cầu Các quan quản lý nhà nước độc lập Cơ quan quản lý nhà nước phải đơn vị tách riêng không chịu trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ viễn thông Các định quy trình thủ tục mà quan quản lý nhà nước sử dụng phải khách quan tất đối tượng tham gia vào thị trường Phân bổ sử dụng nguồn quý Bất kỳ quy trình thủ tục áp dụng cho việc phân bổ sử dụng nguồn quý hiếm, bao gồm tần số vô tuyến, kho số quyền dây (right of way), phải tiến hành cách khách quan, kịp thời, minh bạch không phân biệt đối xử Hiện trạng phân bổ băng tần vô tuyến phải công bố công khai, nhiên chi tiết tần số phân bổ cho mục đích sử dụng đặc biệt phủ khơng cần thiết phải cơng bố DANH MỤC MIỄN TRỪ ĐỐI XỬ TỐI HUỆ QUỐC THEO ĐIỀU II Ngành/Phân ngành Mô tả biện pháp (được áp dụng ngành), rõ Các nước áp dụng Thời hạn áp dụng Hoàn cảnh phát sinh nhu cầu phải có miễn trừ Đối xử Tối huệ quốc (MFN) không phù hợp Điều II Tất ngành Hiện diện thương mại Dịch vụ nghe nhìn - Sản xuất, phát hành chiếu chương trình truyền hình tác phẩm điện ảnh Dịch vụ nghe nhìn - Sản xuất phát hành chương trình truyền hình tác phẩm điện ảnh Dịch vụ nghe nhìn - Sản xuất phát hành tác phẩm nghe nhìn thơng qua truyền phát sóng tới cơng chúng Dịch vụ vận tải biển Dành biện pháp đối xử ưu đãi theo Hiệp định đầu tư song phương Tất nước ký hiệp định đầu tư song phương với Việt Nam Không thời hạn Thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam Các biện pháp dựa vào thoả thuận hợp tác sản xuất tác phẩm nghe nhìn, dành Đối xử quốc gia cho tác phẩm nghe nhìn thuộc phạm vi thoả thuận Các Thành viên WTO có hiệp định song phương nhiều bên trong tương lai hợp tác văn hố Khơng thời hạn Mục tiêu hiệp định thúc đẩy hợp tác văn hoá nước tham gia Các biện pháp thực chương trình hỗ trợ cho tác phẩm nghe nhìn nhà cung cấp tác phẩm đáp ứng tiêu chí xuất xứ Các Thành viên WTO ký hiệp định song phương nhiều bên lĩnh vực hợp tác văn hóa Khơng thời hạn Các chương trình nhằm mục đích bảo tồn phát huy sắc văn hóa nước mà Việt Nam có quan hệ văn hóa lâu dài Các biện pháp dành Đối xử quốc gia tác phẩm nghe nhìn đáp ứng số tiêu chí xuất xứ liên quan đến việc tiếp cận truyền phát sóng Các Thành viên WTO ký hiệp định song phương nhiều bên lĩnh vực hợp tác văn hóa Khơng thời hạn Các biện pháp nhằm mục đích phát huy giá trị văn hóa lĩnh vực Việt Nam nước khác, bao gồm nước khu vực Các biện pháp dựa thỏa thuận hoạt động kinh doanh thông thường cơng ty thuộc sở hữu tồn hãng tàu nước Tất Thành viên WTO [mà Việt Nam] mong muốn có hợp tác vận tải biển năm Các Hiệp định song phương Dịch vụ vận tải biển - Vận chuyển hàng hóa xe tải nội địa; - Kho lưu kho hàng hoá; ; - Trạm làm hàng container Cả ba phân ngành ưu đãi theo Hiệp định hàng hải Việt Nam Singapore Cộng hoà Singapore 10 năm Hiệp định song phương ... thông sở (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung C Giáo dục... doanh với nhà (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung Cam kết bổ sung cung cấp dịch vụ nước (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (e) Dịch vụ ghi âm (1) Chưa cam kết (1) Chưa cam kết (2) Không hạn chế (2)... hạn chế (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung (2) Không hạn chế (3) Chưa cam kết (4) Chưa cam kết, trừ cam kết chung F Các dịch vụ kinh doanh khác (a) Dịch vụ quảng cáo (1) Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả đàm phán WTO của VN, Kết quả đàm phán WTO của VN