0

Bai tap song dung co ban co dap an

9 8 1
  • Bai tap song dung co ban co dap an

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 14:38

SĨNG DỪNG (Dành cho nhóm bản) PHẦN A TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH Câu 1: Khi phản xạ vật cản cố định, sóng phản xạ sợi dây ln ngược pha với sóng tới A điểm dây B trung điểm sợi dây C điểm bụng D điểm phản xạ Câu 2: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng A Điểm bụng điểm mà sóng tới sóng phản xạ pha B Điểm nút điểm mà sóng tới sóng phản xạ ngược pha C Trong sóng dừng có truyền pha từ điểm sang điểm khác D Các điểm nằm bụng dao động pha Câu 3: Một sợi dây hai đầu cố định, sóng phản xạ so với sóng tới điểm cố định khơng A tần số B tốc độ C bước sóng D pha ban đầu Câu 4: Khi lấy k = 0, 1,2,… Điều kiện để có sóng dừng dây đàn hồi có chiều dài dây cố định đầu lại tự l = l = kλ kλ l = ( 2k + 1) l λ , bước sóng λ l = ( 2k + 1) đầu λ A B C D Câu 5: Khi lấy k = 0, 1,2,… Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Điều kiện để có sóng dừng dây đàn hồi có chiều dài l = A l hai đầu dây cố định kv f l = kv 2f l = ( 2k + 1) B C Câu 6: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi có bước sóng n λ n λ λ v 2f l = ( 2k + 1) v 4f D khoảng cách n nút sóng liên tiếp ( n − 1) λ2 ( n − 1) λ4 A B C D Câu 7: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu 8: Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi, khoảng cách ba bụng liên tiếp A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng l Câu 9: Trên sợi dây đàn hồi có chiều dài , hai đầu dây cố định có sóng dừng Trên dây có bụng sóng Biết vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số sóng A v 2l B v 4l l C 2v l D v l Câu 10: Một sợi dây chiều dài căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng v nl nv l l 2nv l nv A B C D Câu 11: (CĐ2012) Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ Câu 12: Chọn phát biểu sai Trong sóng dừng A vị trí nút ln cách đầu cố định khoảng số nguyên lần nửa bước sóng B vị trí bụng ln cách đầu cố định khoảng số nguyên lẻ lần phần tư bước sóng C Hai điểm đối xứng qua nút dao động pha D Hai điểm đối xứng bụng dao động pha Câu 13: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng A Ứng dụng sóng dừng đo tốc độ truyền sóng B Khoảng thời gian hai lần sợi dây duỗi thẳng nửa chu kì C Khoảng cách bụng nút liên tiếp phần tư bước sóng D Biên độ bụng 2a, bề rộng bụng 4A sóng tới có biên độ a Câu 14: Phát biểu sau đúng? Khi có sóng dừng dây đàn hồi A nguồn phát sóng ngừng dao động cịn điểm dây dao động B dây có điểm dao động mạnh xen kẽ với điểm đứng n C dây cịn sóng phản xạ, cịn sóng tới bị triệt tiêu D tất điểm dây dừng lại không dao động Câu 15: Ta quan sát thấy tượng sợi dây có sóng dừng? A Tất phần tử dây đứng yên B Trên dây có bụng sóng xen kẽ với nút sóng C Tất phần tử dây dao động với biên độ cực đại D Tất phần tử dây chuyển động với tốc độ Câu 16: Sóng dừng xảy dây đàn hồi có hai đầu cố định A chiều dài dây phần tư bước sóng B bước sóng gấp ba chiều dài dây C chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng D chiều dài dây số lẻ lần nửa bước sóng Câu 17: Sóng truyền sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định với bước sóng λ Muốn có sóng dừng dây chiều dài l= l dây nhận giá trị sau đây? λ l= A λ B l= λ C D λ l = λ2 Câu 18: Xét sóng dừng sợi dây đàn hồi dài có bước sóng , A bụng sóng B nút sóng Quan sát cho thấy hai điểm A B cịn có thêm hai nút khác Khoảng cách AB 1,75λ λ 1, 25λ 0,75λ A B C D Câu 19: Trên dây đàn hồi có sóng dừng Một điểm M sợi có vận tốc dao động biến thiên theo phương π trình vM = 20πsin(10πt + ) (cm/s) Bề rộng bụng sóng có độ lớn A cm B cm C 16 cm D cm Câu 20: Một sóng lan truyền dây đàn hồi gặp đầu dây cố định phản xạ trở lại, A sóng phản xạ có tần số bước sóng với sóng tới B sóng phản xạ ln giao thoa với sóng tới tạo thành sóng dừng C sóng phản xạ ln pha với sóng tới D sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới λ Câu 21: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài có bước sóng Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A nút B bụng Số nút số bụng đoạn AB (kể A B) A số nút = số bụng = AB + 0,5 λ AB +1 λ B số nút + = số bụng = AB +1 λ AB +1 λ C số nút = số bụng + = D số nút = số bụng = Câu 22: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài có bước sóng λ Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A nút B nút Số nút số bụng đoạn AB (kể A B) A số nút = số bụng = AB + 0.5 λ B số nút + = số bụng = AB +1 λ AB +1 λ AB +1 λ C số nút = số bụng + = D số nút = số bụng = Câu 23: Sóng dừng sợi dây đàn hồi dài có bước sóng X Quan sát điểm A B dây, người ta thấy A B bụng Số nút số bụng đoạn AB (kể A B) A số nút = số bụng = AB + 0,5 λ B số nút + = số bụng = AB +1 λ AB +1 λ AB +1 λ C số nút = số bụng + = D số nút = số bụng = Câu 24: Khẳng định sau sai? A Các sóng kết hợp sóng dao động tần số, hiệu số pha không thay đổi theo thời gian B Với sóng dừng, nút bụng sóng điểm cố định C Giao thoa tổng hợp hay nhiều sóng D Sóng dừng sóng tổng hợp sóng tới sóng phản xạ phương truyền l Câu 25: Trên sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng điểm khác dao động pha Nhận xét sau sai? A Tần số sóng có giá trị nhỏ l λ , người ta thấy trừ điểm nút λ B Chiều dài sợi dây bước sóng C Nếu sợi dây có đầu cố định đầu tự do, dây có bụng sóng, nút sóng D Nếu sợi dây có hai đầu cố định dây có bụng sóng, nút sóng Câu 26: Khi nói sóng dừng sợi dây đàn hồi, phát biểu sau sai? A Khoảng cách hai nút liên tiếp nửa bước sóng B Là tượng giao thoa sóng tới sóng phản xạ C Khoảng cách hai bụng liên tiếp bước sóng D Khoảng cách từ nút đến bụng liền kề 0,25 bước sóng Câu 27: Chọn phát biểu sai nói sóng dừng A Điểm bụng điểm mà sóng tới sóng phản xạ pha B Điểm nút điểm mà sóng tới sóng phản xạ ngược pha C Trong sóng dừng có truyền pha từ điểm sang điểm khác D Các điểm nằm bó sóng dao động pha PHẦN B PHÂN DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Đại cương sóng dừng Xác định tốc độ, tần số bước sóng Câu 1: Sóng dừng sợi dây đàn hồi có tần số f=50(Hz) Khoảng cách nút sóng liên tiếp 30(cm) Vận tốc truyền sóng dây A 15(m/s) B 10(m/s) C 5(m/s) D 20(m/s) Câu 2: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây A v=15 m/s B v= 28 m/s C v= 25 m/s D v=20 m/s Câu Một nam điện có dòng điện xoay chiều tần số 50Hz qua Đặt nam châm điện phía dây thép AB căng ngang với hai đầu cố định, chiều dài sợi dây 60cm Ta thấy dây có sóng dừng với bó sóng Tính vận tốc sóng truyền dây? A 60m/s B 60cm/s C.6m/s D 6cm/s Câu 4: Một dây đàn hồi AB dài 60 cm có đầu B cố định , đầu A mắc vào nhánh âm thoa dao động với tần số f=50 Hz Khi âm thoa rung, dây có sóng dừng với bụng sóng Vận tốc truyền sóng dây A v=15 m/s B v= 28 m/s C v= 25 m/s D v=20 m/s Câu 5: (ĐH 2007).Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác ln đứng n Tốc độ truyền sóng dây A 100 m/s B 40 m/s C 80 m/s D 60 m/s Câu 6: Một dây cao su đầu cố định, đầu gắn âm thoa dao động với tần số f Dây dài 2m vận tốc sóng truyền dây 20m/s Muốn dây rung thành bó sóng f có giá trị A 5Hz B.20Hz C.100Hz D.25Hz Câu 7: (ĐH-2011) Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm bụng tần số sóng dây A 252 Hz B 126 Hz C 28 Hz D 63 Hz Câu Dây AB=90cm có đầu A cố định, đầu B tự Khi tần số dây 10Hz dây có nút sóng dừng Khoảng cách từ A đến nút thứ A 0,84m B 0,72m C 1,68m D 0,80m Câu Trên dây AB dài 2m có sóng dừng với hai bụng sóng, đầu A nối với nguồn dao động (coi nút sóng), đầu B cố định Tìm tần số dao động nguồn, biết vận tốc sóng dây 200m/s A 200(Hz) B 50(Hz) C 100(Hz) D 25(Hz) Câu 10: (Đề thi thức Bộ GD 2018) Một sợi dây đàn hồi dài 30 cm có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng Biết sóng truyền dây với bước sóng 20 cm biên độ dao động điểm bụng cm Số điểm dây mà phần tử dao động với biên độ mm A B C D Câu 11: Một sợi dây AB dài 4,5m có đầu A để tự do, đầu B gắn với cần rung với tần số f thay đổi Ban đầu dây có sóng dừng với đầu A bụng đầu B nút Khi tần số f tăng thêm Hz số nút dây tăng thêm 18 nút A bụng B nút Tính tốc độ truyền sóng sợi dây A 3,2 m/s B 1,0 m/s C 1,5 m/s D 3,0 m/s Đáp án 1.A 2.D 3.A 4.D 5.A 6.A 7.D 8.B 9.B 10.B 11.C 12 Số lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng Câu 1a (CĐ-2010): Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A B C D Câu 1b: Hai sóng hình sin bước sóng λ , biên độ a truyền ngược chiều sợi dây vận tốc 20 cm/s tạo sóng dừng Biết thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5s Giá trị bước sóng λ A 20 cm B 10cm C 5cm D 15,5cm Câu (Đề ĐH -2008) Trong thí nghiệm sóng dừng, sợi dây đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngồi hai đầu dây cố định cịn có hai điểm khác dây khơng dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận tốc truyền sóng dây A 16 m/s B m/s C 12 m/s D m/s λ Câu Hai sóng hình sin bước sóng , biên độ a truyền ngược chiều sợi dây vận tốc 20 cm/s tạo sóng dừng Biết thời điểm gần mà dây duỗi thẳng 0,5s Giá trị bước sóng λ A 20 cm B 10cm C 5cm D 15,5cm Câu 5.Trong thí nghiệm sóng dừng dây dàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy đầu dây cố định cịn có điểm khác dây ko dao động biết thời gian liên tiếp lần sợi dây duỗi thẳng 0.05s bề rộng bụng sóng cm vmax bụng sóng A 40π cm/s B 80π cm/s C 24πm/s D 8πcm/s Câu (Đề thi THPTQG 2017 – mã 202) Một sợi dây đàn hồi dài 90 cm có đầu cố định đầu tự có sóng dừng Kể đầu cố định, dây có nút Biết khoảng thời gian lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,25 s Tốc độ truyền sóng dây A 1,2 m/s B 2,9 m/s C 2,4 m/s D 2,6 m/s Câu 7: (Đề thi THPTQG QG 2018) Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m có hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng Khơng kể hai đầu dây, dây cịn quan sát hai điểm mà phần tử dây đứng yên Biết sóng truyền dây với tốc độ m/s Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A 0,075 s B 0,05 s C 0,025 s D 0,10 s Đáp án 1.A 2.D 3.A 4.A 5.A –7B Tần số, tốc độ nằm đoạn Câu 1: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 100Hz B 125Hz C 75Hz D 50Hz Câu 2: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A góc ∆ϕ = (k + 0,5)π với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 8,5Hz B 10Hz C 12Hz D 12,5Hz Câu Một sợi dây đàn hồi dài có đầu O dao động điều hồ với phương trình u=10cos2 π ft(mm) Vận tốc truyền π ∆ϕ = ( 2k + 1) sóng dây 4m/s Xét điểm N dây cách O 28cm, điểm dao động lệch pha với O (k thuộc Z) Biết tần số f có giá trị từ 23Hz đến 26Hz Bước sóng sóng A 20cm B 16cm C 8cm D 32cm Câu 4: Một âm thoa có tần số dao động riêng f = 900Hz đặt sát miếng ống hình trụ cao 1,2m Đổ dần nước vào ống đến độ cao 20cm(so với đáy) thấy âm khuếch đại mạch Tốc độ truyền âm khơng khí là? Giới hạn tốc độ truyền âm khơng khí khoảng từ 300m/s đến 350m/s A 353ms/s B 340m/s C 327m/s D 315m/s Câu Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với sợi dây Biên độ dao động a, vận tốc truyền sóng dây 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 14cm, người ta thấy M dao động ngược pha với A Biết tần số f có giá trị khoảng từ 98Hz đến 102Hz Bước sóng sóng có giá trị A 5cm B 4cm C 8cm D 6cm Đáp án 1.D 2.D 3.B 4.C 5.B Hai tần số gần tạo sóng dừng Câu 1a: Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu để tự Người ta tạo sóng f2 = kf1 f1 dừng dây với tần số bé A B Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị C Giá trị k D f0 Câu 1b: Trên dây đàn hồi có sóng dừng Gọi tần số nhỏ để tạo sóng dừng dây Các 2f0 ,3f0 , 4f0 nf0 tần số tuân theo quy luật Số nút số bụng dây A số nút = số bụng – B Số nút = số bụng + C Số nút =số bụng D Số nút =số bụng - f0 Câu 1c: Trên dây đàn hồi có sóng dừng Gọi tần số nhỏ để tạo sóng dừng dây Các 3f0 ,5f0 ,7f0 tần số tuân theo quy luật Số nút số bụng dây A số nút = số bụng – B Số nút = số bụng + C Số nút =số bụng D Số nút =số bụng - Câu Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây A 7,5m/s B 300m/s C 225m/s D 75m/s Câu 2: Một sợi dây dài l = 1,2 m có sóng dừng với tần số liên tiếp 40 Hz 60 Hz Xác định tốc độ truyền sóng dây? A 48 m/s B 24 m/s C 32 m/s D 60 m/s Câu 3: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 160cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=80 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây khơng đổi A 160m/s B 22,4m/s C 32m/s D 16 m/s Câu Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80cm Hai sóng có tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng dây khơng đổi A 11,2m/s B 22,4m/s C 26,9m/s D 18,7m/s Câu Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A 100Hz B 125Hz C 75Hz D 50Hz Câu 6: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây bằng: A 7,5m/s B 300m/s C 225m/s D 75m/s Câu 7: Một sợi dây dài l = 1,2 m có sóng dừng với tần số liên tiếp 40 Hz 60 Hz Xác định tốc độ truyền sóng dây? A 48 m/s B 24 m/s C 32 m/s D 60 m/s Câu 8: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75 cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150 Hz 200 Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A f = 50 Hz B f = 125 Hz C f = 75 Hz D f = 100 Hz Câu 9: Một sợi dây đàn hồi treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu dây để tự Người ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f Để có sóng dừng dây phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f Tỉ số f2/f1 A 1,5 B C 2,5 D Câu 10: Một sợi dây đàn hồi với đầu tự do, đầu cố định có sóng dừng với tần số liên tiếp f f2 Biết sợi dây có chiều dài L f2 > f1 Tốc độ lan truyền sóng dây tính biểu thức: A v = L(f2 + f1)/2 B v = L(f2 - f1)/2 C v = L(f2 - f1) D v = 2L(f2 - f1) Câu 11: Một sợi dây đàn hồi đầu cố định, đầu tự Tần số dao động bé để sợi dây có sóng dừng f Tăng chiều dài thêm m tần số dao động bé để sợi dây có sóng dừng Hz Giảm chiều dài bớt m tần số dao động bé để sợi dây có sóng dừng 20 Hz Giá trị f0 A 10 Hz B Hz C Hz D Hz Câu 12: Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn với nguồn dao động đầu B tự Khi dây rung với tần số f = 12 Hz dây xuất sóng dừng ổn định có điểm nút dây với A nút B bụng Nếu đầu B giữ cố định tốc độ truyền sóng dây khơng đổi phải thay đổi tần số rung dây lượng nhỏ để dây tiếp tục xảy tượng sóng dừng ổn định? A 4/3 Hz B 0,8 Hz C 12 Hz D 1,6 Hz Câu 13: (Sở Hà Tĩnh 2018) Để tạo sóng dừng dây người ta điều chỉnh tần số f nguồn f = 42 Hz f = 54 Hz hai giá trị tần số liên tiếp mà dây có sóng dừng Giá trị sau f dây khơng thể có sóng dừng? A 66 Hz B 12 Hz C 30 Hz D 90 Hz Đáp án 1.D 2.A 3.C 4.B 5.D 6.D 7.A 8.A 9.D 10.D 11.D 12.B Số lần tạo sóng dừng Câu 1: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m treo lơ lửng lên cần rung Cần rung theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100Hz đến 125Hz Tốc độ truyền sóng dây 6m/s Trong q trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? (Biết có sóng dừng, đầu nối với cần rung nút sóng) A 10 lần B 12 lần C lần D lần Câu Một sợi dây đàn hồi có chiều dài lớn l0 = 1,2 m đầu gắn vào cần rung với tần số 100 Hz đầu thả lỏng Biết tốc độ truyền sóng dây 12 m/s Khi thay đổi chiều dài dây từ l đến l = 24cm tạo nhiều lần sóng dừng có số bụng sóng khác A 34 lần B 17 lần C 16 lần D 32 lần Câu 3: Một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m treo lơ lửng lên cần rung Cần rung tạo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số thay đổi từ 100 Hz đến 125 Hz Tốc độ truyền sóng dây m/s Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? A lần B lần C 15 lần D 14 lần Câu 4: Một sợi dây đàn hồi đầu cố định, đầu gắn với âm thoa có tần số thay đổi Khi thay đổi tần số âm thoa thấy với giá trị liên tiếp tần số 28 Hz 42 Hz dây có sóng dừng Hỏi tăng dần giá trị tần số từ Hz đến 50 Hz có giá trị tần số để dây lại có sóng dừng Coi vận tốc sóng chiều dài dây khơng đổi A giá trị B giá trị C giá trị D giá trị 1.A 2.C 3.A 4.D Dạng 2: Xác định số nút số bụng số điểm sóng dừng Câu Dây AB=40cm căng ngang, đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B),biết BM=14cm Tổng số bụng dây AB A 10 B C 12 D 14 Câu 2: (ĐH-2010) Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hịa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Hỏi có điểm dây dao động biên độ, pha với điểm M cách A 1cm? A 10 điểm B C điểm D điểm Câu 4: Trên sợi dây đàn hồi chiều dài 1,6 m, hai đầu cố định có sóng dừng Quan sát dây thấy có điểm bụng cách khoảng 20 cm dao động biên độ A Số bụng sóng dây A B C D Câu 5: Một sợi dây dài 120 cm, hai đầu cố định, có sóng dừng, biết bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách ngắn điểm dao động pha có biên độ a 20 cm Số bụng sóng dây A 10 B C D Câu 7: Trên sợi dây đàn hồi AB dài 25cm có sóng dừng, người ta thấy có điểm nút kể hai đầu A B Trên dây số điểm dao động biên độ, pha với điểm M cách A khoảng 1cm A B 10 C D Câu Một dây dàn dài 60cm phát âm có tần số 100Hz Quan sát dây đàn ta thấy có bụng sóng Tính vận tốc truyền sóng dây A 4000cm/s B 4m/s C 4cm/s D.40cm/s Câu Câu 10: Dây AB = 40 cm căng ngang, hai đầu cố định, có sóng dừng M bụng thứ (kể từ B), biết BM = 14 cm Tổng số bụng nút sóng dây AB A 10 B 21 C 20 D 19 Câu 11 Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20m/s Kể A B, dây có A nút bụng B nút bụng C nút bụng D nút bụng Câu 12: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha có biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A B C D 10 Câu 13 (ĐH 2012): Trên sợ dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Không kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s Câu 14: Một sợi dây AB dài 2m căng ngang có đầu cố định Ta thấy khoảng cách điểm gần 2/2 dao động với biên độ lần biên độ điểm bụng cách 1/4 (m) Số bó sóng tạo dây A B C D Câu 15: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha có biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A B C D 10 Câu 16: Trên sợi dây đàn hồi dài có sóng dừng với bước sóng 1,2 cm Trên dây có hai điểm A B cách 6,1 cm, A nút sóng Số nút sóng bụng sóng đoạn dây AB A 11 bụng, 11 nút B 10 bụng, 11 nút C 10 bụng, 10 nút D 11 bụng, 10 nút Câu 17 Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120cm, hai đầu cố định có sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha có biên độ a 20 cm Số bụng sóng AB A B C D 10 Câu 18 Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu tự Người ta thấy dây có điểm dao động cách l =1/16 dao động với biên độ a người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 điểm có biên độ a (a2 > a1) Số điểm bụng dây A B C D Câu 19: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l với hai đầu cố định Người ta thấy dây có điểm dao động cách khoảng A l = l /20 dao động với biên độ a người ta lại thấy điểm cách 1, l điểm có biên độ a (a > a ) Số điểm bụng dây là: 2 1.A 8.A 15.A B 10 2.D 9.D 16.B 3.D 10.B 17.A C Đáp án 4.A 11.A 18.A D 5.D 12.A 19.B 6.C 13.D 7.A 14.C Dạng Biên độ Khoảng cách hai điểm Chiều dài dây Biên độ Câu 1: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a, bước sóng λ Tại điểm dây có vị trí cân cách nút đoạn có biên độ dao động là: A B.a C.a D.a Câu 2: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a, bước sóng λ Tại điểm dây có vị trí cân cách vị trí cân bụng đoạn có biên độ dao động là: A B.a C.a D.a Câu 3: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a A nút, B vị trí cân điểm bụng gần A Điểm C dây có vị trí cân trung điểm AB dao động với biên độ A B.a C.a D.a Câu 4: Trên dây có sóng dừng hai đầu cố định, biên độ dao động phần tử dây bụng sóng 2a A nút, B vị trí cân điểm bụng gần A Điểm dây có vị trí cân C nằm A B, AC = 2CB dao động với biên độ A B.a C.a D.a Câu 5: Một sợi dây AB có chiều dài m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa Trên dây AB có sóng dừng ổn định với bụng sóng, biên độ bụng sóng cm, B coi nút sóng Điểm dây có vị trí cân cách A đoạn cm dao động với biên độ A.1 cm B.2 cm C cm D cm Câu (ĐH-2012): Không xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A.30 cm B.60 cm C.90 cm D.45 cm Câu 9: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài ℓ với hai đầu tự Người ta thấy dây có điểm dao động cách ℓ = dao động với biên độ a người ta lại thấy điểm cách khoảng ℓ điểm có biên độ a2 (a2> a1) Số điểm bụng dây A.9 B.8 C.5 D.4 Câu 10: Một sợi dây đàn hồi OM = 180 cm có hai đầu cố định Khi kích thích dây hình thành bụng sóng, biên độ dao động phần tử bụng sóng cm Tại điểm N gần đầu O nhất, phần tử có biên độ dao động 1,5 cm Khoảng cách ON A.18 cm B.36 cm C.9,0 cm D.24 cm Câu 11: Một sóng dừng dây căng ngang với hai đầu cố định, bụng sóng dao động với biên độ 2a Ta thấy điểm nút bụng, có biên độ gần nhau, cách 12 cm Bước sóng biên độ điểm A.24 cm a B.24 cm a C.48 cm a D.48 cm a Câu 12: Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp 12 cm C D hai phần tử dây nằm bó sóng, có biên độ dao động cm nằm cách cm Biên độ dao động điểm bụng A.8 cm B.4,62 cm C.5,66 cm D.6,93 cm Đáp án 01 D 02 D 11 D 12 B 03 B 04 C 05 A 06 B 07 D 08 D 09 A 10 C Khoảng cách Câu 1: Trên dây AB có sóng dừng với đầu B nút Sóng dây có bước sóng λ Hai điểm gần B có biên độ dao động nửa biên độ dao động cực đại sóng dừng cách khoảng A λ/3 B λ/4 C λ/6 D λ/12 Câu 2: Một sợi dây đàn hồi OM = 90 cm hai đầu cố định Khi kích thích dây có sóng dừng với bó sóng Biện độ bụng sóng cm Tại điểm N dây gần O có biên độ dao động 1,5 cm ON có giá trị A 10 cm B cm C cm D 7,5 cm Câu 3: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 90cm hai đầu dây cố định Khi kích thích dao động, dây hình thành sóng dừng với bó sóng biên độ bụng 2cm Tại M gần nguồn phát sóng tới A có biên độ dao động 1cm Khoảng cách MA A 2,5cm B 5cm C 10cm D 20cm Câu 4.Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có dóng dừng ổn định Trên dây A nút, B điểm bụng gần A nhất, AB = 14 cm C điểm dây khoảng AB có biên độ nửa biên độ B Khoảng cách AC A 14/3 cm B cm C 3,5 cm D 1,75 cm Câu 5: Một sợi dây đàn hồi AB có chiều dài 90cm hai đầu dây cố định Khi kích thích dao động, dây hình thành sóng dừng với bó sóng biên độ bụng 2cm Tại M gần nguồn phát sóng tới A có biên độ dao động 1cm Khoảng cách MA A 2,5cm B 5cm C 10cm D 20cm Câu 6.Tạo sóng dừng sợi dây có đầu B cố định,nguồn sóng dao động có pt: x = 2cos(ωt+φ)cm bước sóng dây 30cm.gọi M điểm sợi dây dao động với biên độ 2cm khoảng cách BM nhỏ A 3,75cm B 15cm C 2,5cm D 12,5cm Câu 7: Tạo sóng dừng sợi dây dài nguồn sóng có phương trình u = 2cos(ωt + φ) cm Bước sóng sợi dây 30 cm Gọi M điểm sợi dây dao động với biên độ cm Hãy xác định khoảng cách từ M đến nút gần A 2,5 cm B 3,75 cm C 15 cm D 12,5 cm Câu 8: Một sợi dây OM đàn hồi hai đầu cố định, kích thích dây hình thành bụng sóng (với O M hai nút), biên độ bụng cm Điểm gần O có biên độ dao động 1,5 cm cách O khoảng cm Chiều dài sợi dây A 140 cm B 180 cm C 90 cm D 210 cm Câu 9: Sóng dừng hình thành sợi dây với bước sóng 60 cm biên độ dao động bụng cm Hỏi hai điểm dao động với biên độ cm gần cách cm? 10 A cm B 10 cm C 30 cm D 20 cm Câu 11: (Đề thi thức Bộ GD 2018) Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng với biên độ dao động điểm bụng A M phần tử dây dao động với biên độ 0,5A Biết vị trí cân M cách điểm nút gần khoảng cm Sóng truyền dây có bước sóng A 24 cm B 12 cm C 16 cm D cm Câu 9b Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng 5cm Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách x = 20cm điểm dao động với biên độ nhỏ 2,5cm Bước sóng A 60 cm B 12 cm C cm D 120 cm Câu 12: (Đề thi thức Bộ GD 2018) Một sợi dây đàn hồi căng ngang với đầu A cố định có sóng dừng M N hai phân tử dao động điều hịa có vị trí cân cách đầu A đoạn 16 cm 27 cm Biết sóng truyền dây có bước sóng 24 cm Tỉ số biên độ dao động M biên độ dao động N A √6/3 B √3/2 C √3/3 D √6/2 Câu 10: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l.Người ta thấy dây có điểm dao động cách l1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng l (l2 > l1) điểm có biên độ a Giá trị a A cm B 4cm C 2 cm D 2cm Câu 11 Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi có chiều dài l.Người ta thấy dây có điểm dao động cách l1 dao động với biên độ a người ta lại thấy điểm cách khoảng l điểm có l2 l1 biên độ a2 (a2 < a1) Tỉ số A B ½ C D 0,25 Câu 12(Đề thi thức Bộ GD QG-2015): Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Trên dây, điểm dao động với biên độ A1 có vị trí cân liên tiếp cách đoạn d điểm dao động với biên độ A2 có vị trí cân liên tiếp cách đoạn d2 Biết A1>A2>0 Biểu thức sau đúng? d = 0,5d d = 4d d = , 25d d = 2d 2 2 A B C D Câu 13: Trên sợi dây có sóng dừng với biên độ điểm bụng cm Giữa hai điểm M N dây có biên độ dao động 2,5 cm, cách 20 cm điểm dao động với biên độ nhỏ 2,5 cm Bước sóng dây A 120 cm B 80 cm C 60 cm D 40 cm ĐÁP ÁN 1.A 2.B 3.A 5.A 6.C 7.A 8.D 9.B 10.A 11.B 12.D ... Câu 11: Một sợi dây AB dài 4,5m có đầu A để tự do, đầu B gắn với cần rung với tần số f thay đổi Ban đầu dây có sóng dừng với đầu A bụng đầu B nút Khi tần số f tăng thêm Hz số nút dây tăng thêm... Câu 1a (CĐ-2010): Một sợi dây chiều dài ℓ căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A B C... đàn hồi dài 1,2 m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngồi hai đầu dây cố định cịn có hai điểm khác dây không dao động Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng 0,05 s Vận
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap song dung co ban co dap an , Bai tap song dung co ban co dap an