0

cau truc lap VNEN

3 1 0
  • cau truc lap VNEN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:55

CH2: Tổng s được thực hiện khi nào CH3: Để giải bài toán trên có thể sử dụng câu lệnh For – do được không Phần hình thành kiến thức Hoạt động nhóm lớn- tìm hiểu tài liệu CH1: Cấu trúc lặ[r] (1)Ngày soạn: Ngày giảng: CHUYÊN ĐỀ CẤU TRÚC LẶP Tiết: 15- LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (DẠY HỌC –MHTHM(VNEN)) I Mục tiêu Kiến thức- Kĩ * Kiến thức Hiểu nhu cầu cấu trúc lặp biểu diễn thuật toán Hiểu cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước, cấu trúc lặp với số lần định trước Biết cách vận dụng loại cấu trúc lặp phù hợp với tình cụ thể, đơn giản Mô tả thuật toán số bài toán đơn giản có sử dụng lệnh lặp * Kỹ Viết đúng các lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, lệnh lặp với số lần định trước Viết thuật toán số bài toán đơn giản * Năng lực hướng tới HS xác định bài toán sử dụng lặp xác định hay không xác định Vận dụng cấu trúc lặp phù hợp vào giải các bài toán II Phương pháp Giải vấn đề - Thảo luận nhóm III Định hướng tổ chức Định hướng Giáo viên Hoạt động HS Khi HS đọc tài liệu Khi HS báo cáo A Hoạt động khởi động  Ý tưởng sư phạm Từ nhu cầu giải vấn đề HS gợi động tìm hiểu cấu trúc lặp với số lần lặp chưa xác định  Kết mong đợi HS hình thành động tìm hiểu cấu trúc thực câu lệnh lặp chưa biết trước HS hoạt động cặp đôi Nhận xét bổ sung dẫn tìm hiểu thuật toán bài toán Chia sẻ thảo Định hướng – hỗ trợ dắt vào kiến thức cần tìm hiểu luận để trả lời câu hỏi nhóm hs có nhu cầu phép tính lặp lặp lại, thực thỏa mãn điều kiện đúng B Hoạt động hình thành kiến thức * Ý tưởng sư phạm (2) Từ sở gợi động tìm hiểu nội dung -> HS tìm hiểu tài liệu chia sẻ để biết câu lệnh với số lần lặp chưa xác định và cấu trúc câu lệnh, thực máy  Kết mong đợi HS biết câu lệnh While do, cấu trúc While do, thực máy với câu lệnh while… HS hoạt động nhóm lớn Nhận xét bổ sung tuyên Tìm hiểu tài liệu chia sẻ Quan sát – giải đáp dương nhóm thảo luận thống để khúc mắc cho các nhóm hoàn thành tốt xác định cấu trúc có nhu câu Chốt kiến thức cho học câu lệnh và thực sinh máy C Luyện tập – Vận dụng  Ý tưởng sư phạm : Từ sở kiến thức đã hình thành HS tìm hiểu phân tích chương trình chia sẻ để hiểu câu lệnh While … và thực hiện, viết đúng câu lệnh và có nhu cầu giải bài toán với while …  Kết mong đợi: HS hiểu câu lệnh while – do, viết đúng câu lệnh và viết chương trình giải bài toán với câu lệnh while … HS hoạt động nhóm lớn Nhận xét – bổ sung Tìm hiểu bài toán qua Tuyên dương tài liệu Chia sẻ thảo Định hướng – giải đáp nhóm có kết tốt và luận để trả lời câu hỏi khúc mắc – hỗ trợ các hoàn thành nhanh đưa cấu trúc nhóm có nhu cầu câu lệnh, xác định điều kiện công việc thực sau điều kiện D Hoạt động tìm tòi mở rộng  Ý tưởng sư phạm Từ cs gợi ý vấn đề cần giải HS hình thành động cơ, nhu cầu giải bài toán với câu lệnh lặp  Kết mong đợi Sử dụng các câu lệnh lặp để giải các bài toán, tìm hiểu phân tích thêm các bài toán khó, bài toán lồng ghép câu lệnh HS hoạt động cá nhân Về nhà tìm hiểu và giải Định hướng cho hs bài toán (3) CÂU HỎI HỖ TRỢ DẠY HỌC Phần khởi động Hoạt động cặp đôi: đọc tài liệu thuật toán tính tổng (SGK) CH1: Phép toán nào lặp lặp lại? CH2: Tổng s thực nào CH3: Để giải bài toán trên có thể sử dụng câu lệnh For – không Phần hình thành kiến thức Hoạt động nhóm lớn- tìm hiểu tài liệu CH1: Cấu trúc lặp với số lần không xác định có có cấu trúc a While <Biểu thức logic> <Câu lệnh>; b Write <Biểu thức > Do <Câu lệnh> c While <Biểu thức logic> <Câu lệnh 1> Eles <Câu lệnh 2> d, While <Câu lệnh>do<Biểu thức logic>; CH2: Trong vòng lặp While phát biểu nào đây đúng a Chừng nào biểu thức điều kiện còn sai thì thực câu lệnh b Trong vòng lặp các câu lệnh thực ít là lần c Chừng nào biểu thức điều kiện còn đúng thì thực câu lệnh d Các câu lệnh vòng lặp không phải nằm từ khóa Begin End; Phần Luyện tập – Vận dụng Hoạt động nhóm lớn CH1: Cho đoạn chương trình sau Var n:byte; Begin N:= 10; While n<>2 N:= n-2; Write (n+2); End Kết chạy chương trình là a N=0, b n= 2, c n= 4, d n=6 CH2: Trong NNLT Pascal đoạn chương trình sau thực công việc gì ? I:= 0; T:= 0; While I< 10000 Begin T:= T+ 1; I:= I+ 2; End; a Tính tổng các số tự nhiên nhỏ 10000 b Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ 10000 c Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ 10000 d Tính tổng các số tự nhiên nhỏ 10000 CH 3: Viết chương trình tính tổng các số nhỏ 100 chia hết cho (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: cau truc lap VNEN, cau truc lap VNEN