0

Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (43)

103 2 0
  • Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (43)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ CAO CẤP SOLEIL ” GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : THS.TRẦN PHƯƠNG NAM HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : HOÀNG THANH LAN MSSV : 115663 LỚP : 63KT2 SỐ THỨ TỰ ( SỐ ĐỀ ) : 26  HÀ NỘI-2021 PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ Họ tên sinh viên : HOÀNG THANH LAN Lớp quản lý : 63KT2 Lớp môn học : 63KT2 MSSV : 115663 Số liệu đề Số lượng nhà A 12 B C D Địa điểm Tỷ lệ vốn tự có (%) Tỷ lệ vốn vay (%) Long Biên - HN 19 81 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Số lần thông Ngày thông qua Kết thông qua Đánh giá giảng viên MỞ ĐẦU Vai trò đầu tư xây dựng kinh tế quốc dân Đầu tư trình bỏ vốn để tạo dựng tài sản sau vận hành, khai thác tài sản để sinh lợi thỏa mãn nhu cầu người bỏ vốn thời gian định tương lại Đầu tư xây dựng (ĐTXD) hoạt động phổ biến xã hội xây dựng cơng trình để thực mục tiêu đầu tư cơng trình xây dựng hình thành.Hoạt động đầu tư xây dựng cơng trình hoạt động có vai trị đặc biệt kinh tế quốc dân, thể mặt sau: - ĐTXD mặt hoạt động kinh tế Nhà nước, có tác động định đến phát triển kinh tế nước thời kỳ - Nhờ nắm vững kinh tế đầu tư mà trình ĐTXD hướng, tạo chuyển biến tăng trưởng, kinh tế phát triển cách mạnh mẽ, ổn định đạt hiệu cao - ĐTXD phát triển thúc đẩy khoa học, cơng nghệ phát triển, nhờ đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hố đại hố, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, tăng suất lao động, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động - ĐTXD đầy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế miền đất nước, góp phần đưa nơng thơn, vùng xa, vùng nghèo tiến kịp khu vực phát triển đất nước, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần ngày nâng cao nước - ĐTXD phát triển mạnh mẽ cho phép sử dụng có hiệu tiềm năng, tài nguyên đất nước - Đối với doanh nghiệp, ĐTXD chức doanh nghiệp, phương tiện để phát triển doanh nghiệp, Đối với nước ta giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội B, nhà C, nhà D với tổng diện tích ( m2 ) : nhập kinh tế quốc tế, hợp tác phát triển tất lĩnh vực →Tóm lại: ĐTXD hoạt động quan trọng: khâu trình thực đầu tư phát triển, có định trực tiếp đến hình thành chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản lý kinh tế , sách kinh tế nhà nước; có vai trị quan trọng thúc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hố, đại hố mà Đảng nhà nước đề 2.Vai trò dự án quản lí dự án đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở pháp lý để chủ đầu tư tổ chức quản lý công việc sau: + Đăng ký đầu tư với quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý; + Triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án; + Là sở pháp lý để tổ chức công tác khảo sát xây dựng, phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng + Hồ sơ thiết kế phê duyệt sở thực bước thiết kế chi tiết sau dự án + Là sở để phân chia dự án thành gói thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hoạt động sau dự án như: lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị cho dự án, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng + Là sở để thương thảo, ký kết hợp đồng thắng thầu + Là sở để quản lý hoạt động hợp đồng, toán, toán, bảo trì, sửa chữa cơng trình + Được xem kế hoạch để so sánh, đối chiếu với thực tế sau dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng Từ phát sai thực tế với dự án phê duyệt, sở tìm giải pháp hiệu chỉnh thực dự án - Dự án có liên quan đến định đầu tư, chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt khơng cao trực tiếp ảnh hưởng đến việc đầu tư dự án, từ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích chủ thể tham gia bao gồm lợi ích Nhà nước cộng đồng Nội dung dự án khả thi đầu tư xây dựng Theo Điều 54 Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QHB ngày 18 tháng năm 2014 Điều Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác,sử dụng Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: 1: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác, sử dụng,.Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến cơng trình, danh mục quy mơ, loại, cấp cơng trình thuộc tổng mặt xây dựng b) Phương án công nghệ, kỹ thuật thiết bị lựa chọn (nếu có) c) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thước, kết cấu cơng trình xây dựng d) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho cơng trình đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật ngồi cơng trình, giải pháp phịng, chống cháy, nổ e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: a) Sự cần thiết chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng diện tích sử dụng đất, quy mơ cơng suất hình thức đầu tư xây dựng b) Khả bảo đảm yếu tố để thực dự án sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực dự án, vận hành, sử dụng công trình bảo vệ mơi trường c) Đánh giá tác động dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, mơi trường sinh thái, an tồn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ nội dung cần thiết khác d) Tổng mức đầu tư huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng cơng trình, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án; kiến nghị chế phối hợp, sách ưu đãi, hỗ trợ thực dự án đ) Các nội dung khác có liên quan Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội 4.1.1 Tính tốn tiêu số liệu xuất phát (số liệu đầu vào) đề tính hiệu tài a Xác định vốn đầu tư nguồn vốn - Nhu cầu vốn đầu tư: gồm vốn cố định vốn lưu động - Phân phối vốn đầu tư theo thời gian - Xác định nguồn vốn đầu tư - Tiến độ huy động vốn kế hoạch trả nợ b Xác định chi phí sản xuất (dịch vụ) ❖ Nhóm chi phí trực tiếp phân xưởng - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Chi phí bán thành phẩm - Chi phí lượng, nước, điện… - Chi phí quản lí cấp phân xưởng - Chi phí khấu hao liên quan đến phân xưởng ❖ Nhóm chi phí cấp doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao trừ dần liên quan đến cấp doanh nghiệp - Chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm - Chi phí trả lãi vay vốn, thuế… - Chi phí khác c Xác định doanh thu d Xác định lãi lỗ hàng năm – hoạch toán lãi lỗ: ❖ Xác định lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận chịu thuế) Thuế lãi doanh nghiệp bao gồm hai phần: - Lợi nhuận để lại doanh nghiệp - Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Lợi nhuận trước thuế xác định theo công thức: 𝐋𝐭 = 𝐃 − 𝐂𝟏 Trong đó: D: doanh thu năm C1: Chi phí sản xuất kinh doanh chưa bao gồm thuế thu nhập DN ❖ Xác định lợi nhuận để lại doanh nghiệp (lợi nhuận ròng) - Được xác định theo cơng thức: 𝐋𝐫 = 𝐋𝐭 − 𝐓𝐓𝐍𝐃𝐍 Trong đó: : thuế thu nhập doanh nghiệp tính tỉ lệ phần trăm so với lợi nhuận trước thuế 4.1.2 Phân tích hiệu tài dự án 4.1.2.1 Phân tích theo nhóm tiêu tĩnh a Chi phí cho đơn vị sản phẩm (Cd): chi phí để bỏ cho đơn vị sản phẩm tính theo cơng thức: Trong đó: - N: khối lượng sản phẩm dự kiến sản xuất kì - i: lãi suất huy động vốn trung bình dự án : vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án, xác định theo công thức: + Trong đó: : Giá trị tài sản cố định : Vốn cố định trung bình : vốn lưu động C1: chi phí sản xuất kì, khơng tính đến thuế thu nhập DN Phương án tốt => b, Lợi nhuận • Lợi nhuận cho kỳ - L tính theo cơng thức: L = D – C Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phương án đáng giá L > Phương án tốt L => max • Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Trong đó: - N: khối lượng sản phẩm dự kiến sản xuất kì - i: lãi suất huy động vốn trung bình dự án : vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án, xác định theo công thức: + Trong đó: : Giá trị tài sản cố định : Vốn cố định trung bình : vốn lưu động C1: chi phí sản xuất kì, khơng tính đến thuế thu nhập DN Phương án tốt => b, Lợi nhuận • Lợi nhuận cho kỳ - L tính theo cơng thức: L = D – C Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phương án đáng giá L > Phương án tốt L => max • Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Phương án đáng giá Ld> Phương án tốt Ld => max c, Mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: Phương án đáng giá khi: R > Phương án tốt khi: R ≥ Trong đó: Rđm mức doanh lợi định mức chủ đầu tư đề d, Thời hạn thu hồi vốn đầu tư nhờ lợi nhuận : Phương án đáng giá khi: Tl < Tđm Phương án tốt khi: Tl => 4.1.2.2 Phân tích theo nhóm tiêu động Hiệu tài dự án: • Đánh giá hiệu tài thơng qua tiêu giá tỷ số thu chi (𝐁 −𝐂 ) NPV =∑𝐧𝐫=𝟏 𝐭 𝐭𝐭 (𝟏+𝐫) Trong đó: B t : Lợi ích năm thứ t dòng tiền thu tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu C t : Chi phí năm t dịng tiền chi tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu r: lãi suất tối thiểu chấp nhận dự án tuỳ theo quan điểm vốn chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu Nếu NPV ≥ => dự án đáng giá Nếu NPV < => dự án không đáng giá Đánh giá hiệu tài thơng qua giá trị tương lai hiệu số thu chi NFV = ∑𝐧𝐭=𝟎(𝐁𝐭 − 𝐂𝐭 )(𝟏 + 𝐫)𝐧−𝐭 Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá Nếu NFV < => dự án không đáng giá • Đánh giá hiệu tài tiêu san hiệu số thu chi NAV = NPV (1 + r )n r r = NFV n (1 + r ) − (1 + r ) n − Nếu NAV >= => dự án đáng giá Nếu NAV < => dự án không đáng giá • Đánh giá hiệu tài tiêu suất thu lợi nội n B −C  t t t =0 t =0 (1 + IRR ) Nếu IRR ≥ r => dự án đáng giá Nếu IRR< r => dự án khơng đáng giá • Đánh giá hiệu tài tỷ số thu chi BCR = PB = FB PC FC Nếu BCR ≥ dự án đáng giá; Nếu BCR < dự án khơng đáng giá 4.1.2.3 Phân tích an tồn tài độ nhạy dự án a, Phân tích an tồn nguồn vốn: Phân tích pháp lý nguồn vốn, uy tín, lực tài chính, tư cách pháp nhân nhà tài trợ vốn Sự hợp lý mặt cấu vốn dự án vốn tự có vốn vay b, Phân tích thời hạn hoàn vốn: Thv V − ∑ Nhv,t = t=0 N hv ,t : Nguồn hoàn vốn năm t c, Phân tích điểm hịa vốn: Doanh thu hịa vốn: Rh = FC VC 1− R FC: chi phí cố định dự án VC: chi phí biến đổi dự án R: doanh thu dự án d, Sản lượng hòa vốn dự án: Qh = FC P−v P: giá bán đơn vị sản phẩm v: chi phí khả biến 1đơn vị sản phẩm e, Mức hoạt động hòa vốn: Mh = Qh R 100% = h 100% Q R f, Phân tích thời hạn hoàn vốn: Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi nhuận: V T0 = L Thời hạn thu hồi vốn nhờ lợi nhuận khấu hao: V Tk = L+K g, Phân tích khả trả nợ: Theo tiêu khả trả nợ dự án: K Nt = Bt At Bt: Nguồn tài dùng trả nợ năm t bao gồm lợi nhuận dùng để trả nợ, khấu hao, trích trả lãi vận hành At: Số nợ phải trả năm t gồm gốc lãi K nt dự án khơng có khả trả nợ K nt ≥ => dự án có khả trả nợ 2< K nt < => dự án có khả trả nợ vững h, Phân tích độ nhạy dự án mặt tài chính: Trong thực tế tiêu dự kiến ban đầu lập dự án thường khác với tiêu thực tế đạt đưọc thực dự án Do cần phải cho tiêu phân tích hiêu dự án biến đổi phía bất lợi 10-20% tính tốn lại tiêu hiệu này.Sau tính tốn mà đảm bảo coi phương án đề đảm bảo + Phân tích độ nhạy theo tiêu NPV doanh thu giảm mức 5%, 10% + Phân tích độ nhạy theo tiêu suất thu lợi nội chi phí tăng mức 5%, 10% 4.1.3 Phân tích kinh tế xã hội đầu tư xây dựng - Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo hàng năm tính cho đời dự án - Giá trị sản phẩm gia tăng bình qn tính cho đồng vốn dự án - Mức thu hút lao động vào làm việc - Mức đóng góp vào ngân sách hàng năm mức đóng góp dự án đời dự án - Thu nhập ngoại tệ hàng năm cho đời dự án Các tiêu kinh tế tương tự tiêu hiệu tài dùng giá kinh tế Các tiêu xã hội: Cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, tăng thu nhập cho công nhân, giải thất nghiệp Ngồi cịn có số tiêu ngồi dự án như: Bảo vệ môi truờng sinh thái, nâng cao trình độ văn hố giáo dục cho nhân dân 5.Giới thiệu dự án : tên dự án, chủ đầu tư,địa điểm xây dựng,quy mơ dự án, mục đích đầu tư, giải pháp xây dựng, trang thiết bị - Tên dự án : - Chủ đầu tư : - Địa điểm xây dựng : Long Biên, Hà Nội - Quy mô dự án: dự án thuộc cấp III - Quy mơ dự án gồm 34 hạng mục gồm: 12 nhà A, nhà B, nhà C, nhà D Hạng mục Nhà A Nhà B Nhà C Nhà D Tổng Số lượng 12 8 34 Diện tích xây nhà ( Tính cho nhà ) 130.05 246.62 98.23 185 - Tổng diện tích xây nhà 1560.6 1972.96 785.84 1110 5429.4 ( Diện tích chiếm đất ) Tổng diện tích khu đất : S = 15500 ( m2 ) Mật độ xây dựng tính theo TCXDVN 323 – 2004: 5429.4 15500 * 100% = 35% + Ngồi cịn có hạng mục khác : 10 Bảng tổng hợp tiêu kinh tế kỹ thuật dự án STT I II 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 III Các tiêu Các tiêu giá trị sử dụng công Cấp cơng trình Mức độ tiện nghi trang thiết bị Tuổi thọ Diện tích chiếm đất Số phịng cho thuê Diện tích cho thuê để Các tiêu tài Vốn đầu tư Vốn cố định Vốn lưu động Suất vốn đầu tư Tổng lợi nhuận ròng Lợi nhuận rịng bình qn năm Mức doanh lợi vốn đầu tư Mức doanh lợi vốn cố định Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu Lãi suất tối thiểu chấp nhận NPV theo quan điểm vốn chung IRR theo quan điểm vốn chung NPV theo quan điểm vốn chủ sở hữu IRR theo quan điểm vốn chủ sở hữu Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi nhuận khấu hao Thời gian thu hồi vốn có tính đến giá trị tiền tệ theo thời gian Doanh thu đạt cơng suất thiết kế Doanh thu hịa vốn Mức hịa vốn bình qn Hệ số khả trả nợ Thời gian có khả trả nợ Các tiêu hiệu kinh tế xã hội Tổng giá trị sản phẩm túy gia tăng Giá trị sản phẩm túy gia tăng bình quân năm Số lao động thu hút vào dự án Đơn vị Trị số cấp III tiêu chuẩn năm m2 nhà m2 *** triệu đồng triệu đồng triệu đồng triệu đồng/m2 triệu đồng triệu đồng % % 25 15500 34 12285,3 2219119,27 172249,85 6879,77 7,56 673162,37 44877,49 0,219 0,227 % 0,496 % 13,8 triệu đồng 156111,9 % triệu đồng 31,31 257691,97 % 186,2 năm 11 tháng năm 11 tháng triệu đồng triệu đồng % 1357490,12 49803,73 32,5 1,22 năm tháng triệu đồng 1107076,33 triệu đồng lao động 73805,09 125 89 Thu nhập bình qn người lao động Tổng mức đóng góp cho ngân sách Mức đóng góp cho ngân sách bình quân triệu đồng/năm 69,216 triệu đồng 310740,5 triệu đồng/năm 20716,03 _HẾT_ 90 91 92 93 94 • 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... quản lí dự án đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở... dân 5.Giới thiệu dự án : tên dự án, chủ đầu tư, ? ?ịa điểm xây dựng,quy mô dự án, mục đích đầu tư, giải pháp xây dựng, trang thiết bị - Tên dự án : - Chủ đầu tư : - Địa điểm xây dựng : Long Biên,... dự án khơng có khả trả nợ K nt ≥ => dự án có khả trả nợ 2< K nt < => dự án có khả trả nợ vững h, Phân tích độ nhạy dự án mặt tài chính: Trong thực tế tiêu dự kiến ban đầu lập dự án thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (43) , Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (43)