0

Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (36)

146 1 0
  • Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (36)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 13:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG - ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KINH TẾ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: “XÂY DỰNG KHU BIỆT THỰ CHO THUÊ ĐẠT CHUẨN PNJ ” GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN : MSSV : LỚP : SỐ THỨ TỰ ( SỐ ĐỀ ) : THS.TRẦN PHƯƠNG NAM Phan Xuân Dũng 1508863 63KT2  HÀ NỘI-2021 MỞ ĐẦU PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN KINH TẾ ĐẦU TƯ Họ tên sinh viên : PHAN XUÂN DŨNG Lớp quản lý : 63KT2 Lớp môn học : 63KT2 MSSV : 1508863 Số liệu đề Số lượng nhà A 10 B C 10 Địa điểm D 10 Tỷ lệ vốn tự có (%) Tỷ lệ vốn vay (%) 21 79 ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN Số lần thông Ngày thông qua Kết thông qua Đánh giá giảng viên Vai trò đầu tư xây dựng kinh tế quốc dân Đầu tư trình bỏ vốn để tạo dựng tài sản sau vận hành, khai thác tài sản để sinh lợi thỏa mãn nhu cầu người bỏ vốn thời gian định tương lại Đầu tư xây dựng (ĐTXD) hoạt động phổ biến xã hội xây dựng cơng trình để thực mục tiêu đầu tư cơng trình xây dựng hình thành.Hoạt động đầu tư xây dựng cơng trình hoạt động có vai trị đặc biệt kinh tế quốc dân, thể mặt sau: - ĐTXD mặt hoạt động kinh tế Nhà nước, có tác động định đến phát triển kinh tế nước thời kỳ - Nhờ nắm vững kinh tế đầu tư mà trình ĐTXD hướng, tạo chuyển biến tăng trưởng, kinh tế phát triển cách mạnh mẽ, ổn định đạt hiệu cao - ĐTXD phát triển thúc đẩy khoa học, công nghệ phát triển, nhờ đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hoá đại hoá, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, tăng suất lao động, tăng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động - ĐTXD đầy mạnh việc xây dựng sở hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế miền đất nước, góp phần đưa nơng thơn, vùng xa, vùng nghèo tiến kịp khu vực phát triển đất nước, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần ngày nâng cao nước - ĐTXD phát triển mạnh mẽ cho phép sử dụng có hiệu tiềm năng, tài nguyên đất nước - Đối với doanh nghiệp, ĐTXD chức doanh nghiệp, phương tiện để phát triển doanh nghiệp, Đối với nước ta giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, hợp tác phát triển tất lĩnh vực →Tóm lại: ĐTXD hoạt động quan trọng: khâu trình thực đầu tư phát triển, có định trực tiếp đến hình thành chiến lược phát triển kinh tế thời kỳ; góp phần làm thay đổi chế quản lý kinh tế , sách kinh tế nhà nước; có vai trị quan trọng thúc đẩy nhanh cơng cơng nghiệp hố, đại hố mà Đảng nhà nước đề 2.Vai trò dự án quản lí dự án đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở pháp lý để chủ đầu tư tổ chức quản lý công việc sau: + Đăng ký đầu tư với quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý; + Triển khai tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi đất cho dự án; + Là sở pháp lý để tổ chức công tác khảo sát xây dựng, phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng + Hồ sơ thiết kế phê duyệt sở thực bước thiết kế chi tiết sau dự án + Là sở để phân chia dự án thành gói thầu, lựa chọn nhà thầu, thực hoạt động sau dự án như: lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư thiết bị cho dự án, lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng + Là sở để thương thảo, ký kết hợp đồng thắng thầu + Là sở để quản lý hoạt động hợp đồng, toán, toán, bảo trì, sửa chữa cơng trình + Được xem kế hoạch để so sánh, đối chiếu với thực tế sau dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng Từ phát sai thực tế với dự án phê duyệt, sở tìm giải pháp hiệu chỉnh thực dự án - Dự án có liên quan đến định đầu tư, chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt khơng cao trực tiếp ảnh hưởng đến việc đầu tư dự án, từ trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích chủ thể tham gia bao gồm lợi ích Nhà nước cộng đồng 3.Nội dung dự án khả thi đầu tư xây dựng Theo Điều 54 Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Luật Xây dựng số 50/2014/QHB ngày 18 tháng năm 2014 Điều Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng có quy định: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác,sử dụng Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: 1: Thiết kế sở lập để đạt mục tiêu dự án, phù hợp với cơng trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm đồng cơng trình đưa vào khai thác, sử dụng,.Thiết kế sở gồm thuyết minh vẽ thể nội dung sau: a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến cơng trình, danh mục quy mơ, loại, cấp cơng trình thuộc tổng mặt xây dựng b) Phương án công nghệ, kỹ thuật thiết bị lựa chọn (nếu có) c) Giải pháp kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cơng trình, kích thước, kết cấu cơng trình xây dựng d) Giải pháp xây dựng, vật liệu chủ yếu sử dụng, ước tính chi phí xây dựng cho cơng trình đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật ngồi cơng trình, giải pháp phịng, chống cháy, nổ e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng kết khảo sát xây dựng để lập thiết kế sở Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: a) Sự cần thiết chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây dựng diện tích sử dụng đất, quy mơ cơng suất hình thức đầu tư xây dựng b) Khả bảo đảm yếu tố để thực dự án sử dụng tài nguyên, lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu cầu khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt xây dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực dự án, vận hành, sử dụng cơng trình bảo vệ môi trường c) Đánh giá tác động dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an tồn xây dựng, phịng, chống cháy, nổ nội dung cần thiết khác d) Tổng mức đầu tư huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng cơng trình, đánh giá hiệu kinh tế - xã hội dự án; kiến nghị chế phối hợp, sách ưu đãi, hỗ trợ thực dự án đ) Các nội dung khác có liên quan 4.Nội dung phân tích tài chính, phân tích kinh tế xã hội - Phân tích tài dự án đầu tư phân tích khía cạnh mặt tài đứng giác độ lợi ích trực tiếp chủ đầu tư, Phân tích tài dự án đầu tư nội dung quan trọng dự án - Thông qua phân tích tài giúp cho chủ đầu tư bỏ chi phí nào, lợi ích thu sao, so sánh lợi ích chi phí đạt mức từ đến định có đầu tư hay khơng,Giúp cho chủ đầu tư có thơng tin cần thiết để định đầu tư cách đắn - Đối với quan có thẩm quyền nhà nước phân tích tài sở để xem xét chấp thuận hay không chấp thuận dự án sở để cấp giấy phép đầu tư - Trái lại với phân tích tài chính, phân tích kinh tế - xã hội đánh giá dự án xuất phát từ lợi ích toàn kinh tế quốc dân tồn xã hội.Phân tích kinh tế xã hội cần thiết vì: - Trong kinh tế thị trường, chủ trương đầu tư phần lớn doanh nghiệp tự định xuất phát từ lợi ích trực tiếp doanh nghiệp, khơng trái với pháp luật phải phù hợp với đường lối phát triển kinh tế - xã hội chung toàn đất nước, lợi ích Nhà nước doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ.Những yêu cầu phải thể thơng qua phần phân tích kinh tế - xã hội dự án - Phân tích kinh tế - xã hội nhà đầu tư chủ yếu để thuyết phục Nhà nước, quan có thẩm quyền chấp thuận dự án, thuyết phục ngân hàng cho vay vốn, thuyết phục nhân dân địa phương nơi đặt dự án ủng hộ chủ đầu tư thực dự án - Đối với Nhà nước, phân tích kinh tế - xã hội chủ yếu để Nhà nước xét duyệt để cấp giấy phép đầu tư - Đối với tổ chức viện trợ dự án, phân tích kinh tế - xã hội quan trọng để họ chấp thuận viên trợ tổ chức viện trợ nhân đạo, viện trợ cho mục đích xã hội, viện trợ cho việc bảo vệ môi trường - Đối với dự án phục vụ lợi ích cơng cộng Nhà nước trực tiếp bỏ vốn phần phân tích lợi ích kinh tế - xã hội đóng vai trò chủ yếu dự án, loại dự án nước ta phổ biến chiếm nguồn vốn lớn, Vì vậy, việc phân tích kinh tế - xã hội dự án luôn giữ vai trị quan trọng 4.1 Phân tích tài dự án đầu tư xây dựng 4.1.1 Tính tốn tiêu số liệu xuất phát (số liệu đầu vào) để tính hiệu tài a) Xác định vốn đầu tư nguồn vốn - Nhu cầu vốn đầu tư: gồm vốn cố định vốn lưu động - Phân phối vốn đầu tư theo thời gian - Xác định nguồn vốn đầu tư - Tiến độ huy động vốn kế hoạch trả nợ b) Xác định chi phí sản xuất (dịch vụ) ❖ Nhóm chi phí trực tiếp phân xưởng - Chi phí nguyên vật liệu phụ - Chi phí bán thành phẩm - Chi phí lượng, nước, điện… - Chi phí khấu hao liên quan đến phân xưởng ❖ Nhóm chi phí cấp doanh nghiệp - Chi phí quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao trừ dần liên quan đến cấp doang nghiệp - Chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm - Chi phí lãi vay vốn, thuế… - Chi phí khác c) Xác định doanh thu d) Xác định lãi lỗ hàng năm – hoạch toán lãi lỗ; ❖ Xác định lợi nhuận trước thuế (lợi nhuận chịu thuế) - Thuế lãi doanh nghiệp bao gồm hai phần: + Lợi nhuận để lại doanh nghiệp + Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Lợi nhuận trước thuế xác định theo công thức: Ltt = DT – C1 Trong đó: DT: Doanh thu năm C1: Chi phí sản xuất kinh doanh chưa bao gồm thuế thu nhập DN ❖ Xác định lợi nhuận để lại doanh nghiệp (lợi nhuân ròng) Được xác định theo công thức: Lr = Ltt – TTNDN Trong đó: TTNDN: Thuế thu nhập doanh nghiệp tính tỷ lệ phần trăm so với lợi nhuận trước thuế 4.1.2 Phân tích hiệu tài dự án: 4.1.2.1 Phân tích theo nhóm tiêu tĩnh - Chỉ tiêu tĩnh tiêu không xét đến giá trị tiền teeh thay đổi theo thời gian, tính cho đời dự án tính cho năm vận hành - Chỉ tiêu tĩnh dùng làm tiêu tổng hợp phân tích dự án tiền khả thi làm luận chứng kinh tế kỹ thuật, tiêu bổ sung phân tích dự án khả thi ❖ Chi phí cho đơn vị sản phẩm (Cd): chi phí bỏ để làm đơn vị sản phẩm xác định theo công thức: C d = ( Vtb * i+ C1) Q Trong đó: Q: Khối lượng sản phẩm dự án sản xuất kì hay suất dự án i: Lãi suất huy động vốn trung bình dự án Vtb: Vốn trung bình chịu lãi suốt thời gian hoạt động dự án  Phương án tốt Cd => - Áp dụng: Theo tiêu chi phí ta khơng có ngưỡng quy định trước chi phí mang tính chất định mức, thơng qua tiêu chi phí chưa cho ta biết phương án đầu tư có đáng giá hay khơng nên khơng dùng để đánh giá tính đáng giá dự án ❖ Lợi nhuận ➢ Lợi nhuân cho kì- L tính theo cơng thức: L=D–C (đồng) Trong đó: D: Doanh thu kì C: Chi phí sản xuất kì Phương án đáng giá L > Phương án tốt L =>max ➢ Lợi nhuận cho đơn vị sản phẩm: Lđ = Gđ - Cđ = L/N Gđ : giá đơn vị sản phẩm Cđ : giá thành đơn vi sản phẩm Phương án đáng giá Lđ > Phương án tốt Lđ =>max ❖ Mức doanh lợi đồng vốn đầu tư: M= tư đề Lbq V Lbq : lợi nhuận bình quân năm V: vốn đầu tư Phương án đáng giá M >0 Phương án tốt khi: M ≥ Mđm với Mđm mức doanh lợi chủ đầu ❖ Thời hạn thu hồi vốn đầu tư nhờ lợi nhuận: Tl = V/L Phương án đáng giá T1 < Tđm với Tđm thời hạn thu hồi vốn đầu tư từ lợi nhuận định mức chủ đầu tư đề Phương án tốt khi: Tl =>min 4.1.2.2 Phân tích theo nhóm tiêu động - Chỉ tiêu động tiêu có tính đến biến động tiền tệ theo thời gian, tính tốn cho đời dự án, số liệu đưa vào tính tốn có xét đến yếu tố trượt giá, lạm phát - Chỉ tiêu động dùng làm tiêu tơng hợp phân tích dự án khả thi Hiệu tài dự án: ❖ Đánh giá hiệu tài dự án thơng qua tiêu giá hiệu số thu chi NPV = PB – PC = ∑𝒏𝒕=𝟎 𝑩𝒕 −𝐶𝑡 (𝟏+𝒓)𝒕 Trong đó: - PB: giá trị dịng lợi ích - PC: giá trị dịng chi phí - n: tuổi thọ dự án - t:khoảng thời gian tính từ gốc O đến thời điểm xuất giá trị điểm vốn vốn dòng tiền tệ - Bt : lợi ích năm thứ t dòng tiền thu tùy theo quan chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu - Ct : chi phí năm t dịng tiền chi tùy theo quan điểm chung hay quan điểm vốn chủ sở hữu Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NPV sau: đó: -V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi hàng năm - Ct: dịng chi không đổi hàng năm - H: khoản thu khác cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ dự án Đánh giá dự án sau: - Nếu NPV ≥ dự án đáng giá - Nếu NPV < dự án khơng đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài thơng qua giá trị tương lai hiêu số thu chi Trong đó: - FB: giá trị tương lai dòng tiền thu - FC: giá trị tương lai dòng tiền chi - Bt: khoản thu năm t - Ct: khoản chi năm t - n: thời kì phân tích đánh giá dự án đầu tư - r: suất thu lợi tối thiểu chấp nhận dự án Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng số vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi có khoản thu H cuối thời kỳ phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản khơng bị hao mịn cuối đời dự án cơng thức tính NFV là: Trong đó: - V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm (t÷n) - Ct: dịng chi khơng đổi năm (t÷n) - H: khoản thu H cuối thời kỳ phân tích - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư Đánh giá dự án sau: - Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá - Nếu NFV < => dự án không đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài tiêu san hiệu số thu chi Giả sử chọn mốc thời điểm bắt đầu đưa dự án vào hoạt động biết tổng vốn đầu tư dự án, có dịng tiền thu, chi năm dịng tiền đều, ngồi cịn có khoản thu H cuối thời đoạn phân tích (như giá trị thu hồi lý tài sản, giá trị tài sản chưa khấu hao hết, giá trị tài sản không bị hao mịn cuối đời dự án…) cơng thức tính NAV là: Trong đó: - V: tổng vốn đầu tư dự án tính thời điểm bắt đầu đưa dự án hoạt động - Bt: dịng thu khơng đổi năm - Ct:: dịng chi không đổi năm - H: khoản thu H cuối thời đoạn phân tích - n: tuổi thọ củ dự án STT STT Nội dung Năm Dòng tiền hiêu số -51896.61 thu chi (Bt - Ct) Hệ số chiết khấu 0.894 t 1/(1+r) với r = 11,8% Dòng tiền hiệu số -46419.15 thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng -46419.15 tiền hiệu số thu chi chiết khấu 0.800 0.716 0.640 0.573 0.512 0.458 0.410 -143095.71 12092.71 20563.90 26009.31 29235.61 20481.79 27449.41 -130848.95 -101613.34 -81131.55 -53682.15 Năm 16 Năm 17 -189514.87 -177422.16 -156858.26 Nội dung Năm Năm Năm -178858.77 16898.5297 Đơn vị : triệu đồng Năm phân tích Năm Năm Năm Năm Năm 32127.194 45429.4899 57090.3845 44715.742 66998.852 Năm 10 Năm 11 Năm phân tích Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 Dòng tiền hiêu số thu 66998.85 66998.85 69742.33 54016.03 69327.78 69327.78 60214.57 53844.84 118605.28 chi (Bt - Ct) Hệ số chiết khấu 0.366 0.328 0.293 0.262 0.235 0.210 0.188 0.168 0.150 t 1/(1+r) với r = 11,8% Dòng tiền hiệu số thu 24552.24 21960.86 20447.33 14165.14 16261.62 14545.28 11299.90 9038.06 chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền -29129.9 -7169.05 13278.29 27443.43 43705.05 58250.33 69550.23 78588.29 hiệu số thu chi chiết khấu 17807.11 96395.40 NPV= 96395,4 triệu động > Vậy dự án đáng giá đầu tư • Độ nhạy dự án trường hợp vốn đầu tư tăng 5% Độ nhạy hiệu (Hn) xác định theo công thức: Hn= [(Hbt – Hx)/Hbt]* 100 Hn bé độ nhạy bé độ an tồn cao Hbt tiêu hiệu xét (NPV, IRR…) tính điều kiện bình thường tính tốn ban đầu Hx tiêu hiệu xét (NPV, IRR,…) tính điều kiện bất lợi so với điều kiện tính tốn ban đầu Hn= [( 106040,21-96395,4 )/106040,21]*100 = 9,095% → an tồn • Xác định suất thu lợi nội IRR Bảng 1.42 Xác định suất thu lợi nội với dòng tiền vốn đầu tư tăng 5% Đơn vị : triệu đồng STT Nội dung Dòng tiền hiệu số thu chi ( Bt-Ct ) Hệ số chiết khấu với IRR1=18,47% Dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Cộng dồn dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Hệ số chiết khấu với IRR2=18,49% Dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Năm phân tích Năm Năm 32127.19 45429.49 Năm -51896.61 Năm -178858.77 Năm 16898.53 0.844 0.712 0.601 0.508 -43805.7 -127436.39 10163.04 16309.45 -43805.7 -171242.09 -161079.05 -144769.6 Năm 57090.38 Năm 44715.74 Năm 66998.85 0.429 0.362 0.305 0.258 19466.86 20649.65 13652.17 17266.34 -91000.92 -73734.58 -125302.74 -104653.09 0.844 0.712 0.601 0.507 0.428 0.361 0.305 0.257 -43798.31 -127393.37 10157.90 16298.44 19450.44 20628.74 13636.05 17243.04 STT Cộng dồn dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu -43798.31 -171191.68 -161033.78 -144735.34 -125284.91 -104656.16 Nội dung -91020.11 -73777.08 Năm phân tích Năm 66998.85 Dịng tiền hiệu số thu chi ( Bt-Ct ) Hệ số chiết 0.218 khấu với IRR1=18,47% Dòng tiền 14574.44 hiệu số thu chi chiết khấu Cộng dồn -59160.14 dòng tiền hiệu số thu chi chiết khấu Hệ số chiết khấu với IRR2 0.217 =18,49% Dòng tiền hiệu số thu chi 14552.31 chiết khấu Cộng dồn dòng tiền -59224.76 hiệu số thu Năm 10 66998.85 Năm 11 69742.33 Năm 12 54016.03 Năm 13 69327.78 Năm 14 69327.78 Năm 15 60214.57 Năm 16 Năm 17 53844.84 118605.28 0.184 0.155 0.131 0.110 0.093 0.079 0.066 0.056 12302.22 10809.46 7066.79 7655.94 6462.34 4737.79 3576.10 6649.08 -46857.92 -36048.46 -28981.67 -21325.73 -14863.39 -10125.6 -6549.50 99.58 0.183 0.155 0.131 0.110 0.093 0.078 0.066 0.056 12281.47 10789.41 7052.49 7639.15 6447.09 4725.81 3566.46 6630.02 -46943.29 -36153.88 -29101.39 -21462.24 -15015.15 -10289.34 -6722.89 -92.86 chi chiết khấu Ta có tiêu suất thu lợi nội IRR tính theo công thức sau: n n Bt Ct NPV =  − =0 t t t = (1 + IRR) t = (1 + IRR) Tính giá trị gần IRR theo công thức: 𝑁𝑃𝑉1 (𝑟2 − 𝑟1) = 18,47% +  IRR = 𝑟1 + 𝑁𝑃𝑉1+|𝑁𝑃𝑉2| 99,58 99,58+92,86 (18,49 − 18,47) = 18,48% Chọn suất thu lợi nội r1= 18,47 % => NPV1= 99,58 > Chọn suất thu lợi nội r2= 18,49 % => NPV2 = -92,86 11,8% • Độ nhạy dự án trường hợp vốn đầu tư tăng 5% Độ nhạy hiệu (Hn) xác định theo công thức: Hn= [(Hbt – Hx)/Hbt]* 100 Hn bé độ nhạy bé độ an toàn cao Hbt tiêu hiệu xét (NPV, IRR…) tính điều kiện bình thường tính tốn ban đầu Hx tiêu hiệu xét (NPV, IRR,…) tính điều kiện bất lợi so với điều kiện tính tốn ban đầu Hn= [( 19,65% - 18,48% )/19,65%]*100 = 5,95% → an tồn CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo Giá trị sản phẩm gia tăng lớn dự án đóng góp tạo nên tổng sản phẩm quốc dân nhiều, hiệu kinh tế xã hội lớn,  Cơ sở xác định: Căn vào doanh thu hàng năm chi phí đầu vào vật chất (nguyên vật liệu, khấu hao,,,) dịch vụ mua hàng năm  Lập bảng tính chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua chi năm vận hành Bảng 2.1 Xác định chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua STT Nội dung Năm Năm Chi phí điện nước 1666.47 1904.54 Chi phí sửa chữa, bảo 3463.82 3463.82 dưỡng Chi phí khấu hao 17528.19 17528.19 Tổng cộng 22658.48 22896.55 ST T Nội dung Chi phí điện nước Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng Chi phí khấu hao Tổng cộng Năm 2142.60 3463.82 Năm 2380.67 3463.82 Năm 2380.67 3463.82 Đơn vị : triệu đồng Năm Năm 2380.67 2380.67 3463.82 3463.82 17528.19 17528.19 17528.19 8224.98 8224.98 23134.61 23372.68 23372.68 14069.47 14069.47 Năm Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 2380.67 3463.82 2380.67 3463.82 2380.67 3463.82 2380.67 3463.82 2380.67 3463.82 2142.605 3463.82 1904.538 1666.47 3463.82 3463.82 8224.98 14069.47 8224.98 14069.47 8224.98 8224.98 14069.47 14069.47 8224.98 8224.98 14069.47 13831.41 Năm 15 8224.98 8224.98 13593.34 13355.27 Bảng 2.2 Xác định giá trị sản phẩm gia tăng Đơn vị : triệu đồng STT Nội dung Doanh thu Chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua Giá trị sản phẩm gia tăng Giá trị sản phẩm gia tăng cộng dồn Năm vận hành Năm Năm Năm 107130.2 119033.6 119033.6 23134.61 23372.68 23372.68 Năm 83323.52 22658.48 Năm 95226.88 22896.55 Năm 119033.6 14069.47 Năm 119033.6 14069.47 60665.04 60665.04 72330.33 83995.63 95660.92 95660.92 104964.13 104964.13 132995.37 216991.00 312651.92 408312.84 513276.96 618241.09 STT Nội dung Năm 119033.6 14069.47 Năm 119033.6 14069.47 Năm 10 119033.6 14069.47 Năm vận hành Năm 11 Năm 12 119033.6 119033.6 14069.473 14069.473 Năm 13 107130.24 13831.408 Năm 14 95226.88 13593.34 Năm 15 83323.52 13355.27 Doanh thu Chi phí đầu vào vật chất dịch vụ mua Giá trị sản 104964.1 104964.1 104964.1 104964.13 104964.13 93298.832 81633.54 69968.25 phẩm gia tăng Giá trị sản 723205.22 828169.34 933133.47 1038097.60 1143061.73 1236360.56 1317994.10 1387962.35 phẩm gia tăng cộng dồn Kết luận: - Giá trị sản phẩm gia tăng dự án tạo tính cho thời kỳ phân tích là: 1387962,35 triệu đồng - Giá trị sản phẩm gia tăng bình quân năm là: 92530,82 triệu đồng Đánh giá: - Dự án tạo lượng giá trị sản phẩm gia tăng lớn góp phần tạo nên tổng sản phẩm quốc dân - Dự án có hiệu mặt kinh tế - xã hội 2.Mức thu hút lao động vào làm việc dự án Tổng số lao động thu hút vào làm việc hàng năm là:112 người Tỷ lệ số lao động vào làm việc dự án so với vốn dự án : 𝑛 112 K= = = 0,485 (người/tỷ đồng) 𝑉 230,77 Vậy tỷ đồng vốn đầu tư dự án tạo 0,485 chỗ làm việc 3.Mức đóng góp dự án vào ngân sách Chỉ tiêu lớn hiệu kinh tế - xã hội cao Các khoản nộp ngân sách chủ yếu thuế loại, tiền thuê đất kinh doanh  Lập bảng tính thuế giá trị gia tăng Bảng 2.3 Xác định thuế VAT nộp ngân sách STT Nội dung Năm I Thuế VAT đầu 8332.35 Doanh thu cho thuê diện 83323.52 tích Thuế VAT đầu 8332.35 II Thuế VAT đầu vào 513.03 Chi phí điện, nước 1666.47 Thuế VAT 166.65 Chi phí sửa chữa, bảo 3463.82 dưỡng Thuế VAT 346.38 III Thuế VAT nộp ngân sách 8845.38 Năm 9522.69 95226.88 Năm 10713.02 107130.2 Năm 11903.36 119033.6 Năm 11903.36 119033.6 Đơn vị : triệu đồng Năm Năm 11903.36 11903.36 119033.6 119033.6 9522.69 536.84 1904.54 190.45 3463.82 10713.02 560.64 2142.60 214.26 3463.82 11903.36 584.45 2380.67 238.07 3463.82 11903.36 584.45 2380.67 238.07 3463.82 11903.36 584.45 2380.67 238.07 3463.82 11903.36 584.45 2380.67 238.07 3463.82 346.38 10059.52 346.38 11273.67 346.38 12487.81 346.38 12487.81 346.38 12487.81 346.38 12487.81 STT Nội dung Năm Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 I Thuế VAT đầu 11903.36 11903.36 11903.36 11903.36 11903.36 10713.02 9522.69 Doanh thu cho thuê diện 119033.6 119033.6 119033.6 119033.6 119033.6 107130.2 95226.88 tích Thuế VAT đầu 11903.36 11903.36 11903.36 11903.36 11903.36 10713.02 9522.69 II Thuế VAT đầu vào 584.45 584.45 584.45 584.45 584.45 560.64 536.84 Chi phí điện, nước 2380.67 2380.67 2380.67 2380.67 2380.67 2142.60 1904.54 Thuế VAT 238.07 238.07 238.07 238.07 238.07 214.26 190.45 Năm 15 8332.35 83323.52 8332.35 513.03 1666.47 166.65 III Chi phí sửa chữa, bảo 3463.82 3463.82 3463.82 3463.82 3463.82 3463.82 3463.82 dưỡng Thuế VAT 346.38 346.38 346.38 346.38 346.38 346.38 346.38 Thuế VAT nộp ngân 12487.81 12487.81 12487.81 12487.81 12487.81 11273.67 10059.52 sách 3463.82 346.38 8845.38  Lập bảng xác định khoản nộp ngân sách Các khoản nộp ngân sách chủ yếu : thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất sử dụng, Thuế giá trị gia tăng tính bảng 2.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp tính Bảng 1.25 : Dự trù lỗ lãi sản xuất kinh doanh Thuế môn xác định theo thông tư số 42/2003/ TT – BTC công bố ngày 07 tháng năm 2003,  Dự án có vốn đăng kí > 10 tỷ, thuộc bậc thuế môn bậc 1,  Mức thuế mơn năm dự án đóng vào ngân sách nhà nước triệu đồng Căn theo luật Luật số: 32/2013/QH13, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Quốc hội ban hành ngày 19 tháng năm 2013 thơng tư Số: 141/2013/TT-BTC Bộ tài cơng bố ngày 16 tháng 10 năm 2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều có hiệu lực từ 1/7/2013 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế giá trị gia tăng Theo khoản điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp : thuế suất thu nhập doanh nghiệp 20% Bảng 2.4 Các khoản nộp ngân sách chủ yếu Đơn vị : triệu đồng STT Nội dung Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng Thời gian Năm Năm Năm Năm Năm Năm 3 3 3 10991.66 14453.77 14896.87 17115.43 17115.43 17115.43 Năm 3858.92 Năm 7666.08 8845.38 10059.52 11273.67 12487.81 12487.81 12487.81 12487.81 12487.81 STT Tiền thuê đất Tổng cộng 0 0 1097.2 1462.86 1462.86 12707.30 17728.61 22268.32 26944.58 27387.68 30703.44 31069.10 31069.10 Nội dung Thuế môn Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế giá trị gia tăng Tiền thuê đất Tổng cộng Năm 17801.30 12487.81 1462.86 31754.97 Năm 10 18069.56 12487.81 1462.86 32023.23 Năm 11 17697.66 12487.81 1462.86 31651.33 Thời gian Năm 12 17697.66 12487.81 1462.86 31651.33 Năm 13 15419.36 11273.67 1462.86 28158.88 Năm 14 13826.92 10059.52 1462.86 25352.31 Qua bảng 2.4 ta có: - Tổng cộng khoản nộp ngân sách đời dự án : 402354,86 triệu đồng - Tổng cộng khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm : 26823,657 triệu đồng - Tỷ lệ khoản nộp ngân sách bình quân hàng năm so với vốn dự án : NS/Vda= 0,1162 Năm 15 11573.44 8845.38 1462.86 21884.69 4.Thu nhập ngoại tệ - Khơng có thu nhập ngoại tệ 5.Thu nhập người lao động làm việc dự án - Dựa vào bảng chi phí tiền lương ta tính mức thu nhập bình quân năm người lao động làm việc dự án là: - Tổng số lao động thu hút vào làm việc hàng năm 112 người - Quỹ lương trả cho người lao động dự án 8556 triệu đồng 8556 TNBQ = = 76,39 triệu đồng/người/năm 112 6.Các lợi ích ảnh hưởng khác - Dự án phê duyệt, tiến hành đầu tư đưa vào sử dụng góp phần làm thay đổi cấu kinh tế khu vực đặt dự án ( Quận Long Biên-Thành phố Hà Nội ) vùng theo định hướng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội toàn kinh tế nói chung vùng nói riêng - Đồng thời dự án đưa vào hoạt động góp phần mở rộng, tạo điều kiện phát triển hoạt động văn hóa, xã hội, giao lưu đối ngoại - Dự án đưa vào hoạt động tạo hiệu mặt kinh tế xã hội tốt, tạo nguồn sử dụng lao động ổn định … KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Đây dự án đáng giá, có tính khả thi tính hiệu cao Được thể mặt sau: - Dự án phù hợp với nhu cầu sử dụng ngày tăng lên phát triển lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng mức cải thiện đời sống Vị trí đặt dự án thuộc Đường Phúc lợi – Quận Long Biên –Thành phố Hà Nội, dự án đáp ứng nhu cầu góp phần làm tăng trưởng phát triển chung cho khu vực Với vị trên, khả khai thác công suất dự án hàng năm cao tương đối ổn định - Hiệu tài chính, độ an tồn tài tương đối cao: + Như phân tích trên, số NPV, IRR (trên quan điểm vốn chung quan điểm vốn chủ sở hữu) cho thấy dự án đáng giá + Ngoài độ an tồn măt tài dự án tương đối cao, Dự án có thời hạn thu hồi vốn tương đối nhanh, có khả trả nợ, doanh thu hòa vốn mức hoạt động hòa vốn mức trung bình - Dự án đem lại nhiều hiệu kinh tế - xã hội: + Dự án tạo giá trị sản phẩm gia tăng lớn cho xã hội, đóng góp phần đáng kể cho Ngân sách Nhà nước thông qua khoản thuế (thuế VAT,thuế mơn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí th đất…) + Dự án góp phần tạo việc làm cho lượng người lao động (trực tiếp) ổn định với mức thu nhập phù hợp, gián tiếp tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho nhiều người dân thông qua việc cung cấp dịch vụ, mua bán hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sử dụng khách hàng + Dự án góp phần tạo thêm tiền đề cho phát triển ngành du lịch dịch vụ địa phương + Ngồi ra, dự án cịn góp phần thay đổi cấu phát triển kinh tế vùng, Tăng cường, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa vùng miền nước Việt Nam bạn bè quốc tế 2.Kiến nghị - Để dự án thực thi sớm, UBND Thành phố, Sở kế hoạch đầu tư ngành có liên quan cần tạo điều kiện thuận lợi dự án triển khai nhanh chóng - Nhà nước cần có giải pháp để hạn chế biến động tài chính; tránh giá, trượt giá hay lạm phát tăng thị trường tương lai Bảng 2.5 Tổng hợp tiêu kinh tế kĩ thuật dự án Đơn vị : triệu đồng STT Các tiêu Đơn vị I.Các tiêu giá trị sử dụng công Cấp cơng trình cấp Mức độ tiện nghi trang thiết Tiêu chuẩn bị Tuổi thọ năm Diện tích khu đất m2 Diện tích chiếm đất m2 Số nhà cho thuê nhà Diện tích cho thuê để m2 II Các tiêu tài Vốn đầu tư triệu đồng Vốn cố định triệu đồng 10 Vốn lưu động triệu đồng 11 Suất vốn đầu tư triệu đồng 12 Tổng lợi nhuận rịng triệu đồng 13 Lợi nhuận rịng bình qn năm triệu đồng 14 Mức doanh lợi vốn đầu tư Trị số III *** 25 18000 6463,7 29 14879,2 230770,7 222438,4 8332,35 8,31 861197,97 57413,2 0,2415 15 Mức doanh lợi vốn cố định 0,2581 16 Tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu 0,5238 17 18 19 20 Lãi suất tối thiểu chấp nhận Giá trị ròng (NPV) QĐ vốn chung Giá trị ròng (NPV) QĐ vốn chủ sở hữu IRR QĐ vốn chung % 11,8 triệu đồng 106040.21 triệu đồng 87591.62 % 19,65 IRR QĐ vốn CSH % Thời gian thu hồi vốn nhờ lợi 22 nhuận khấu hao Thời gian thu hồi vốn có tính 23 đến giá trị tiền tệ theo thời gian Doanh thu đạt công suất 24 triệu đồng thiết kế 25 Doanh thu hòa vốn triệu đồng 26 Tỷ lệ hòa vốn % 27 Hệ số khả trả nợ 28 Thời hạn có khả trả nợ năm III Các tiêu hiệu kinh tế xã hội Tổng giá trị sản phẩm túy 29 triệu đồng gia tăng Giá trị sản phẩm túy gia 30 triệu đồng tăng bình quân năm 31 Số lao động thu hút vào dự án người Thu nhập bình quân người 32 triệu đồng lao động năm 21 31,04 10 năm 10 tháng 12 ngày năm 10 tháng 22 ngày 119033.6 32238.23 30.58 1.48 1387962.35 92,531 112 73,39 33 34 Tổng mức đóng góp cho ngân sách Mức đóng góp cho ngân sách bình quân triệu đồng 402354.86 triệu đồng 26823.66 _HẾT_ ... hành tăng 5% 4.2 Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư xây dựng Hiệu kinh tế -xã hội dự án hiệu mà dự án mang lại cho cộng đồng quốc gia Việc phân tích kinh tế -xã hội dự án đầu tư đánh giá lợi ích,... quản lí dự án đầu tư xây dựng - Trong giai đoạn lập dự án: dự án đầu tư sở để tổ chức thẩm tra, thẩm định phê duyệt phục vụ cho định đầu tư - Khi dự án phê duyệt, ghi định đầu tư: dự án đầu tư sở... khoản thu H cuối thời kỳ phân tích - n: thời kỳ phân tích đánh giá dự án đầu tư Đánh giá dự án sau: - Nếu NFV ≥0 => dự án đáng giá - Nếu NFV < => dự án không đáng giá ❖ Đánh giá hiệu tài tiêu san
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (36) , Đồ án môn kinh tế đầu tư, phân tích dự án đầu tư (36)