0

Unit 4 20142016

19 2 0
  • Unit 4 20142016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 12:34

Vinh Chap Primary School... It’s Mr Loc..[r] (1)Vinh Chap Primary School Unit 4: How Old Are You? Periods: 19 – 20 – 21 – 22 – 23 - 24 (2) (3) (4) (5) (6) Who’s that? It’s Tony (7) It’s Mr Loc Who’s that? (8) (9) Who is who is that (10) It’s Mary It’s Peter It’s Linda (11) How old are you, Nam? I’m eight years old I’m eight years old, too How old are you, Mai? (12) one two three four five six seven eight nine ten (13) six seven eight ten (14) (15) Let’s sing! (16) f s five six I’m five years old I’m six years old five six (17) (18) (19) How old I’m How old I’m years old (20)
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 4 20142016, Unit 4 20142016