0

day them thuchi

3 2 0
  • day them thuchi

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 08:30

+ Còn đối với thu học phí: trường nộp vào kho bạc 40% tổng số tiền thu , số còn lại chi cho công tác khen thưởng học sinh, giáo viên, chuyên môn, tăng giờ… + Hội phí và xã hội hóa: Chi h[r] (1)Phòng GD& ĐT Đông Hải Trường THCS Điền Hải B Số: 01/BC-THCS.ĐHB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Long Điền Tây,Ngày 02 tháng 01 năm 2014 BÁO CÁO hoạt động dạy thêm, học thêm; thu, chi và sử dụng tài liệu tham khảo Căn kế hoạch số 93/KH-PGD&ĐT ngày 31/12/2013 phòng GD&ĐT Đông Hải việc kiểm tra chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm ; thu ,chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định; Nay trường THCS Điền Hải B báo cáo việc tự kiểm tra chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm ; thu ,chi và sử dụng tài liệu tham khảo sai quy định cụ thể sau: Việc tổ chức triển khai, quán triệt các văn sau: (Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/8/2009 Bộ GD&ĐT ban hành quy định việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp học sinh, sinh viên; Công văn số 2372/BGDĐTGDTrH ngày 11/4/2013 Bộ GD&ĐT việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trường phổ thông; Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 UBND tỉnh việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Công văn 1133/SGDĐT-KHTC chấn chỉnh các khoản thu, chi; tình hình thực công tác quản lý, điều hành ngân sách năm học 2013-2014 và năm tiếp theo) + Ưu điểm: - Đơn vị đã tiến hành triển khai thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh hợp phụ huynh học sinh đầu năm - Triền khai thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Quyết định số 15/2013/QĐUBND ngày 25/7/2013 UBND tỉnh việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.trong họp hội đồng sư phạm tháng 11 + Hạn chế: Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11/4/2013 Bộ GD&ĐT việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trường phổ thông; thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/8/2009 Bộ GD&ĐT ban hành quy định việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp học sinh, sinh viên; Công văn 1133/SGDĐT-KHTC chấn chỉnh các khoản thu, chi; tình hình thực công tác quản lý, điều hành ngân sách năm (2) học 2013-2014 và năm Đơn vị chưa triển khai kipj thời, triển khai đến hội đồng sư phạm tháng 01 Việc tổ chức dạy thêm, học thêm (DTHT): Trường không tổ chức dạy thêm, học thêm Việc quản lý thu, chi các khoản ngoài ngân sách Nhà nước và chống lạm thu: - Nêu cụ thể các nguồn thu ngoài ngân sách, định mức: + Hội phí: 50.000đồng/ Hs + Học phí: 180.000 đồng/Hs + xã hội hóa: 50.000 đồng /Hs + học bạ( thu khối 6): 5.000 đồng/Hs + Sổ liên lạc: 4.000 đồng/Hs - Kết thu: + Hội phí: 11.150.000 đồng + Học phí: 17.910.000 đồng + xã hội hóa: 5.650.000 đồng + học bạ( thu khối 6): 635.000 đồng + Sổ liên lạc: 1.540.000 đồng - Cách quản lý thu, chi; + Đối với các khoản thu: Học bạ, số liên lạc, bảo hiểm y tế, tai nạn nhà trường phân công , giao cho giáo viên chủ nhiệm lớp thu và nộp cho thủ quỹ Theo đúng giá đã quy định + Sau thu xong nhà trường tiến hành nộp tiền theo đúng thời gian quy định + Còn thu học phí: trường nộp vào kho bạc 40% tổng số tiền thu , số còn lại chi cho công tác khen thưởng học sinh, giáo viên, chuyên môn, tăng giờ… + Hội phí và xã hội hóa: Chi hỗ trợ các ngày lễ và các phong trào ngành tổ chức và sữa chữa nhỏ sở vật chất… - Kết đối chiếu với các quy định hành: Thực đúng theo quy định hành + Ưu điểm:  Thực công tác thu chi đúng theo quy định  Học sinh tham gia bảo hiểm y tế và tai nạn khá đầy đủ theo yêu cầu  Công tác xã hội hóa: làm đúng theo kế hoạch + Hạn chế:  Thu học phí, hội phí và xã hội hóa chưa đạt , là tiền học phí và xã hội hóa  Bảo hiểm y tế thu chưa đạt 80%( thu trên 60%) + Biện pháp: Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh nộp đầy đủ các khoản tiền, thực việc miễn , giảm học sinh nghèo , cận nghèo Giới thiệu và sử dụng sách tham khảo: - Công tác tổ chức, triển khai trường: (3) + Nhà trường tiến hành giới thiệu sách và cách sử dụng thông qua các buổi xin hoạt đầu tuần và cuối tuần + Học sinh tự trang bị thêm số loại sách tham khảo cần thiết cho việc học - Kết thực Công văn 2372 nêu trên + Ưu điểm:  Căn theo nội dung công văn 2372 thì đơn vị thực đúng cách sử dụng sách giáo khoa, giáo viên, sách bài tập…theo quy định công văn  Sử dụng có chọn lọc nội dung các sách tham khảo + Hạn chế: Việc triền khai công văn chưa kịp thời đến giáo viên, học sinh + Biện pháp: Tiến hành triền khai các công văn trên họp hội đồng sư phạm và chào cờ đầu tuần II/ Đánh giá chung: 1/Ưu điểm: - Nhà trường đã triền khai đến hội đồng sư phạm các văn như: Dạy thêm, học them; điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh - Các nguồn thu , chi ngoài ngân sách có thông qua UBND xã, phụ huynh học sinh và tập thể hội đồng su phạm - Không tổ chức dạy thêm học thêm trong, ngoài nhà trường 2/ Hạn chế: Triển khai số công văn chưa kịp thời như: 2372, 1133; 26 Trên đây là báo cáo hoạt động dạy thêm , học thêm; thu,chi và sử dụng tài liệu tham khảo trường THCS Điền Hải B HIỆU TRƯỞNG (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: day them thuchi, day them thuchi