0

bo de nang cao lop 3

53 2 0
  • bo de nang cao lop 3

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2021, 03:52

cần tính chính xác, cẩn thận và trình bày rõ ràng ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT KHỐI 3 Về nhà đọc cái bài tập đọc đã học Luyện viết chính tả cần nắn nót chữ đều đẹp, đúng độ cao, khoảng các[r] (1)§Ò Thi To¸n líp - dµnh cho häc sinh giái ( Mỗi đề làm 60 phút) §Ò I/ Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trớc kết đúng: Bµi 1:( 1®iÓm).Sè lín nhÊt cã ch÷ sè lµ : a 989 b 100 c 999 d 899 Bài 2:( 1điểm).Khoảng thời gian từ kém 10 phút đến 30 phút lµ: a 20 phót b 30 phót c 40 phót d 50 phót Bµi 3:( 1®iÓm).Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ: a b c d Bài 4:( 1điểm).Số gồm đơn vị , 7trăm , chục và nghìn là: a 3782 b 7382 c 3782 d 2783 II/ Tù luËn Bài 1:(2điểm) Tìm số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục , chữ số hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị Bài 2:(2điểm) Ngày tháng là thứ ba Hỏi ngày tháng cùng năm đó lµ thø mÊy ? Bµi 3:(2®iÓm) ¤ng n¨m h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng sÏ gÊp lÇn tuæi ch¸u Hái hiÖn ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi §Ò I/ Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:( 1®iÓm) Cho d·y sè : 2780 , 2790 , , hai sè ë chç chÊm lµ A 2791 ,2792 B 2750 ,2760 C 2800 ,2810 Bµi 2:( 1®iÓm) Cho phÐp chia 895 : tæng cña sè bÞ chia , sè chia , th¬ng lµ A 197 B 298 C 1097 D 1197 (2) Bµi 3:( 1®iÓm) Sè cã hai ch÷ sè mµ tæng cña chóng b»ng 14 vµ hiÖu cña chóng b»ng lµ : A 84 ,48 B 95 , 59 C 62 , 26 Bài 4:( 1điểm) Số nào cộng với 17 090 để có tổng 20 000 : A 2010 B.2910 C 3010 D 1003 II/ Tù luËn: Bµi 1:(2®iÓm) N¨m mÑ 30 tuæi , h¬n 26 tuæi Hái tríc ®©y n¨m tuæi b»ng mét phÇn mÊy tuæi mÑ? Bµi 2:(2®iÓm) Cã 62 m v¶i, may mçi bé quÇn ¸o hÕt m Hái cã thÓ may đợc nhiều bao nhiêu quần áo và còn thừa m vải? Bµi 3:(2®iÓm) H·y c¾t mét h×nh vu«ng thµnh m¶nh vµ ghÐp thµnh mét h×nh tam gi¸c §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) 5m 6cm = ……cm, sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A 56 B 506 Bµi 2:( 1®iÓm) A > C 560 B < kg … C = D 6006 giê , sè cÇn ®iÒn lµ: D kh«ng cã dÊu nµo Bµi 3:( 1®iÓm) Trong mét phÐp chia hÕt, sè bÞ chia lµ sè cã ch÷ sèvµ ch÷ số hàng trăm bé , số chia là thơng phép chia đó là: A Sè cã mét ch÷ sè B Sè cã ch÷ sè C Sè cã ch÷ sè Bài 4:( 1điểm) Phép chia nào đúng? A 4083 : = 102 ( d 3) B 4083 : = 120 ( d 3) C 4083 : = 1020 ( d 3) D 4083 : = 12 ( d 3) II/ Tù luËn: Bµi 1:(2®iÓm) Cã hai chuång lîn, mçi chuång cã 12 Ngêi ta chuyÓn lợn từ chuồng thứ sang chuồng thứ hai Hỏi đó số lợn chuång thø nhÊt b»ng mét phÇn mÊy sè lîn ë chuång thø hai? (3) Bµi 2:(2®iÓm) N¨m mÑ 30 tuæi , gÊp lÇn tuæi con.Hái sau mÊy n¨m n÷a tuæi sÏ b»ng 14 tuæi mÑ ? Bài 3:(2điểm) Một đoàn khách du lịch có 35 ngời thăm quan chùa Hơng xe ô tô Hỏi cần ít bao nhiêu xe ôtô để chở hết số khách đó Biết xe chở đợc ngời ( kể ngời lái xe) §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) 100 phót … giê 30 phót, dÊu ®iÒn vµo chç chÊm lµ : A < B > C = D kh«ng cã dÊu nµo Bài 2:( 1điểm) Khoảng thời gian từ sáng đến tối kim và kim phót gÆp sè lÇn lµ : A 10 lÇn B 11 lÇn C 12 lÇn D 13 lÇn Bµi 3:( 1®iÓm) Sè bÐ nhÊt c¸c sè : 5067 , 5760 , 6705 , 5076 lµ: A 5067 B 5760 C 6705 D 5076 Bµi 4:( 1®iÓm) Mét h×nh vu«ng cã chu vi lµ 72cm, c¹nh cña h×nh vu«ng đó là : A 18 mm B 36 cm C 180 mm D 1800mm II/Tù luËn: Bµi 1:(2®iÓm) Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi120m ChiÒu réng b»ng 13 chiÒu dµi a Tính chu vi ruộng đó b Dọc theo chiều dài ngời ta chia ruộng đó thành phần , phÇn lµ h×nh vu«ng cã c¹nh b»ng chiÒu réng thöa ruéng, phÇn cßn l¹i lµ hình chữ nhật Tính chu vi phần còn lại ruộng đó Bài 2:(2điểm) Một bể có thể chứa đầy đợc 1800 lít nớc Có vòi nớc chảy vào bể Vòi thứ chảy 10 phút đợc 40 lít nớc , vòi thứ hai chảy (4) phút đợc 30 lít nớc Hỏi bể cạn, hai vòi chảy bao lâu thì đầy bể?( Biết quá trình vòi chảy không có cố gì.) Bµi 3:(2®iÓm) Cã 10 bao g¹o , nÕu lÊy ë mçi bao kg th× sè g¹o lÊy b»ng sè g¹o cña bao nguyªn Hái tÊt c¶ cã bao nhiªu kg g¹o ? §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) 76 345 > 76 x48 > 76 086 A x=1 hoÆc B x= hoÆc C x= hoÆc D x= hoÆc Bµi 2:( 1®iÓm) 50 510 : = A 1012 B 10102 C 1102 D 112 Bµi 3:( 1®iÓm) giê 30 phót … 230 phót A > B < Bµi 4:( 1®iÓm) 53…6 A B C = < D kh«ng cã dÊu nµo 5316 , sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: C D II/Tù luËn: Bài 1:(2điểm) Có 10 chim đậu trên lng đàn trâu Nếu có thêm tr©u n÷a th× sè tr©u b»ng sè chim a, T×m sè tr©u b, Cã tÊt c¶ bao nhiªu ch©n chim vµ ch©n tr©u? Bài :(2điểm) Lớp A có 32 học sinh xếp vừa đủ ngồi vào bàn học Hái líp 3B cã 31 häc sinh th× cÇn Ýt nhÊt bao nhiªu bµn häc nh thÕ? Bµi 3:(2®iÓm) Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 72 cm vµ chu vi gÊp lÇn chiều rộng Tính diện tích hình chữ nhật đó (5) §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bài 1:(1điểm) ( 1đ).Số thích hợp để điền vào chỗ chấm dãy số : 1, 3, 6, 9, 12… A 15 B 13 C 16 D 19 Bài 2:(1điểm) Ngày 23 tháng tám là chủ nhật, ngày tháng chín năm đó lµ: A Thø hai B Thø ba C Thø t D Thø n¨m Bµi 3:(1®iÓm) 51…VI, dÊu cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A > B < Bµi 4:(1®iÓm) A > B < C = ngµy… D Kh«ng cã dÊu nµo ngµy, dÊu cÇn ®iÒn lµ: C = D Kh«ng cã dÊu nµo II/ Tù luËn Bài1:(2điểm) Có h/s mua quà sinh nhật để tặng bạn Họ đa cô bán hàng 50 000 đồng và nhận số tiền trả lại là 000 đồng Nếu chia số tiền mua quµ sinh nhËt cho ngêi th× mçi ngêi ph¶i tr¶ bao nhiªu tiÒn? Bµi2:(2®iÓm) Lan chia 56 viªn kÑo cho Hång vµ HuÖ Mçi lÇn Lan chia cho Hồng viên lại chia cho Huệ viên Hỏi bạn nhận đợc bao nhiêu viªn kÑo? Bµi3:(2®iÓm) T×m diÖn tÝch mét h×nh vu«ng cã chu vi b»ng chu vi h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12cm, chiÒu réng b»ng nöa chiÒu dµi §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) Ngµy mai cña h«m qua lµ: A H«m B H«m C Ngµy mai Bµi 2:(1®iÓm) Nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy lµ: (6) A 4,7,9,11 B 5,6,9,11 C 4,6,9,11 Bài 3:(1điểm) Kim quay đợc 1vòng thì kim phút quay đơc số vòng là: A vßng B 12 vßng C 24 vßng D 13 vßng Bµi 4:(1®iÓm) 53…6 < 5316 Sè cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ : A B C D o II/ T luËn: Bµi:(2®iÓm) Hai thïng cã 58 lÝt dÇu , nÕu thªm vµo thïng thø nhÊt lÝt th× thïng thø nhÊt cã sè dÇu kÐm thïng thø hai lÇn Hái mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu Bµi 2:(2®iÓm) B¸c An ca mét s¾t thµnh c¸c ®o¹n b»ng , mçi ®o¹n 2m B¸c ca lÇn Hái s¾t dµi mÊy mÐt? Bµi 3:(2®iÓm) Hång hái Lan “ b©y giê lµ mÊy giê ?” Lan tr¶ lêi : “ Thêi gian từ 12 tra đến bây 13 thời gian từ bây đến hết ngµy” VËy b©y giê lµ mÊy giê? §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) Sè lín nhÊt cã ch÷ sè kh¸c lµ; A 99 B 89 C 98 D 97 Bµi 2:(1®iÓm) Trong c¸c sè ; 537, 701, 492 , 609 , 573 , 476 ,sè lín nhÊt lµ: A 537 B.701 C 573 D 492 Bµi 3:(1®iÓm) Trong c¸c phÐp chia cã sè chia lµ , sè d lín nhÊt lµ : A B C Bµi 4:(1®iÓm) ( 15 + ) : ….( 13+ 5) chÊm lµ : D : , dÊu cÇn ®iÒn vµo chç (7) A > B = C < D kh«ng cã dÊu nµo II/ Tù luËn: Bµi 1:(2®iÓm) Cho d·y sè : 0, , 14 ,…., … ,… Nªu qui luËt viÕt c¸c sè d·y vµ viÕt thªm sè h¹ng tiÕp theo cña d·y Bài 2:(2điểm) Cửa hàng bán đợc 227 kg gạo nếp và gạo tẻ Nếu cửa hàng bán thêm 13 kg gạo tẻ thì số gạo tẻ gấp đôi số gạo nếp Tính số gạo tẻ , số gạo nếp cửa hàng bán đợc Bài 3:(2điểm) Có thùng dầu , thùng thứ đựng 42 lít Nếu lấy số dầu thùng thứ và 18 số dầu thùng thứ hai thì đợc 12 lít Hỏi thïng thø hai cã bao nhiªu lÝt dÇu? §Ò I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) 1kg ….1km , dÊu cÇn ®iÒn vµo chç chÊm lµ: A > B < C = D kh«ng cã dÊu nµo Bµi 2:(1®iÓm) 10 km … 9989 m , dÊu cÇn ®iÒn lµ : A = B > C < D kh«ng cã dÊu nµo Bµi 3:(1®iÓm) Sè th¸ng cã 30 ngµy mét n¨m lµ: A B C.6 D Bµi 4:(1®iÓm) Ch÷ sè sè 9367 chØ : A tr¨m B ngh×n C chôc D đơn vị II/ Tù luËn : Bµi 1:(2®iÓm) Hai tói cã sè bi b»ng , nÕu lÊy 10 viªn bi ë tói thø bỏ sang túi thứ hai thì lúc đó số bi túi hai gấp lần số bi túi Hái lóc ®Çu mçi tói cã bao nhiªu viªn bi? Bài 2:(2điểm) Tìm số, biết giảm số đó lần lại giảm tiếp lần thì đợc số 12 số nhỏ có chữ số (8) Bài 3:(2điểm) Một hình vuông đợc chia thành hình chữ nhật Tính chu vi h×nh vu«ng, biÕt r»ng tæng chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ 6420 cm §Ò 10 I/ Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái trớc câu trả lời đúng: Bµi 1:(1®iÓm) Sè ë gi÷a sè 27 909 vµ 27 911 lµ: A 27 908 B 27 9010 C 27 9012 D 27 910 Bµi 2:(1®iÓm) Sè cã ch÷ sè kh¸c lín nhÊt lµ : A 999 B 897 C 987 D 798 Bµi 3:(1®iÓm) Bè ®i lµm vÒ lóc 17 giê kÐm 15 phót MÑ ®i lµm vÒ sím h¬n bè 30 phót VËy mÑ ®i lµm vÒ lóc: A 17 giê 45 phót B 16 giê 30 phót C.16 giê15 phót Bµi 4:(1®iÓm) Trong phÐp chia , sè chia lµ Cã thÓ cã mÊy sè d ? A B C D II/ Tù luËn: Bµi 1:(2®iÓm) Hång nghÜ mét sè BiÕt r»ng lÇn råi lÊy ®i sè Hång nghÜ gÊp lªn kết thì đợc 12 Tìm số Hồng nghĩ Bµi :(2®iÓm) Tuæi TÝ b»ng tuæi T×m tuæi cña mçi ngêi tuæi mÑ vµ b»ng tuæi bè Bè h¬n mÑ Bài 3:(2điểm) Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó Biết chiều dài gÊp lÇn chiÒu réng (9) đề 11 Bµi 1: ( ®iÓm) Tìm số có hai chữ số Biết viết thêm chữ số vào bên trái số đó ta đợc số gấp lần số ban đầu Bµi 2: ( ®iÓm ) Em h·y viÕt tiÕp vµo d·y sè sau ch÷ sè n÷a vµ gi¶i thÝch c¸ch viÕt? 8, 10, 13, 17, 22 Bµi 3: ( ®iÓm) Hai tÊm v¶i dµi ng¾n kh¸c TÊm v¶i ng¾n Ýt h¬n tÊm v¶i dµi lµ 30m BiÕt r»ng 15 tÊm v¶i ng¾n b»ng 71 tÊm v¶i dµi TÝnh mçi tÊm v¶i dµi bao nhiªu mÐt Bµi 4: ( ®iÓm) Với que tăm Em có thể xếp đợc số La mã nào? Bµi 5: ( ®iÓm) Cho h×nh vÏ bªn 1cm m 2cm 1cm a- H×nh bªn cã tÊt c¶ bao nhiªu h×nh ch÷ nhËt? b - Tính tổng chu vi tất các hình chữ nhật đó? §Ò 12 Bµi (3 ®iÓm) TÝnh nhanh: a) b) Bµi 2: ( ®iÓm) T×m x : a) b) ( 27 ×6+27 ×4 ) − ( 27 ×3+27 )=¿ ( abcd +2008 ) × ( 20 −17 −3 )=¿ 4675 - x = x+ 5+ x+10+ x=30 4000 (10) c) 110 < upload.123doc.net - x < 113 Bµi 3: (3 ®iÓm) Tìm số biết lấy số đó chia cho nhân với thì đợc 735 §Ò 13 Bµi 1:(2®iÓm) TÝnh nhanh: a, 24 x x + x 12 x b, + x + 16 : x Bµi 2:( ®iÓm) Thêm dấu ngoặc đơn vào biểu thức dới đây để đợc biểu thức có giá trị b»ng 22 3+8x4–2 Bµi 3:( 4®iÓm) Cho h×nh vu«ng MNPQ cã chu vi lµ 60 cm C¹nh AB chia h×nh vu«ng thµnh hai h×nh ch÷ nhËt nhá cho c¹nh MA = AQ TÝnh diÖn tÝch mçi h×nh bµi Bµi 4:( ®iÓm) An nghĩ số Nếu gấp số đó lên lần cộng với 15 thì đợc 90 Tìm số An đã nghĩ §Ò 14 Bµi 1:(2®iÓm) Tìm số biết lấy số đó trừ trừ tiếp thì đợc kết lµ Bµi :(2®iÓm) TÝnh nhanh: a, 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + b, 75 – 13 – 17 + 25 Bµi :(2®iÓm) T×m x: a, 46 < x – 45 < 48 b, 48 < x + < 50 Bµi :(2®iÓm) Mai cã mét t¸ bót ch× Mai cã Ýt h¬n Hïng c¸i B×nh cã sè bót ch× nhiÒu h¬n Mai nhng l¹i Ýt h¬n Hïng Hái c¶ ba b¹n cã tÊt c¶ bao nhiªu bót ch×? Bµi :(2®iÓm) H×nh vÏ bªn cã bao nhiªu h×nh vu«ng? ( Các ô vuông nhau) (11) §Ò 15 Bµi : TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau : a x ( 175 - 130 ) b 135 x + 100 : + 53 c ( 630 : ) + ( 175 x ) - 175 Bµi T×m y a b c y : = 152 y x = 590 - 30 y:7=9(d6) Bµi TÝnh : a b Tổng các số lẻ liên tiếp từ 10 đến 30 Tổng các số chẵn liên tiếp từ 11 đến 31 Bài Một xe máy đầu đợc 38 km, sau đợc 34 km Hỏi xe máy đã đợc quãng đờng dài bao nhiªu kil«mÐt ? Bµi Cho h×nh vu«ng ABCD cã c¹nh b»ng 4cm, vµ M , N , P , Q lÇn lît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh AB , BC , CD , DA H·y tÝnh tæng chu vi cña tÊt c¶ c¸c h×nh vu«ng cã ë h×nh trªn? A B §Ò 16 (12) C©u : ( ®iÓm ) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc a 257 x + ( 126 : +132 ) b 1234 + ( 102 x - 207 : ) C©u ( ®iÓm ) T×m x ; BiÕt: a x:5 = 1475 b ( x + 3054 ) : = 1230 c 1528 : x = ( d ) C©u ( ®iÓm ) Trong mét tñ s¸ch gi¸o khoa cña mét trêng tiÓu häc cã ng¨n s¸ch : S¸ch to¸n , Tiếng việt ,khoa học và đạo đức Số sách Toán là 1156 ; sách Tiếng việt gấp lần sách Toán ; sách Đạo đức kém sách Tiếng việt 214 ; sách khoa học nửa sách Đạo đức Hỏi tủ sách có bao nhiêu sách giáo khoa ? C©u ( ®iÓm ) Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 230 m ; Biết chiều dài khu đất gấp lần chiều rộng Tính chiều dài và chiều rộng khu đất đó ? §Ò 17 C©u ViÕt c¸c tæng sau ®©y díi d¹ng mét tÝch hai thõa sè : a 12+29+121+138 b.24+39+45+56+65+76+82+97 C©u a.Tổng ba số lẻ liên tiếp 351.Tìm ba số lẻ đó b Tổng hai số chẵn 226.Biết chúng có ba số lẻ,tìm hai số chẵn đó? Câu Một cửa hàng có 217 kg đờng và ngày đã bán cho khách hàng nh sau :Ngời thứ mua 1/7 số lợng đờng,ngời thứ hai mua 1/6 số đờng còn lại,ngời thứ ba mua 1/5 số lợng đờng còn lại sau lần bán thứ hai a Có nhận xét gì số lợng đờng bán cho ba khách hàng? b Còn lại bao nhiêu kg đờng? C©u Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng 2cm,nÕu më réng thªm chiÒu dài 3cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 21cm.Tìm diện tích hình chữ nhật đó ? §Ò 18 C©u T×m y,biÕt: a y x + y x = 6800 -16 b.72135 : ( y x4 + y x ) = 40 : c ( y - 60720 ) : = 318 + 642 d y : + 11250 = 22850 C©u TÝnh nhanh tæng sau : a 121 + 123 + 125 + 127 +129 + 131 + 133 + 135 + 137 b 517 + 746 + 54 + 291 + 483 c 291 + 302 + 111 + 698 + 709 C©u Cã hai chuång gµ Chuång thø nhÊt cã 368 gµ,chuång thø hai cã sè gµ 1/2 số gà chuồng thứ nhất.Mỗi gà trung bình đẻ trứng.Hỏi hai chuồng gà đẻ đợc bao nhiêu trứng? (13) Câu Môt hình chữ nhật có chiều rộng 1/3 chiều dài Nếu chiều dài đợc kéo thêm 150 cm và chiều rộng đợc kéo thêm 1050cm thì đợc hình vuông.Tính độ dµi cña c¹nh h×nh vu«ng? §Ò 19 Câu Viết thêm các dấu ngoặc để có kết đúng a 115 x 364 - 256 + 214 = 1134 b 127 + 154 x -1029 = 1500 C©u N¨m mÑ Nguyªn 38 tuæi Hai n¨m n÷a tuæi Nguyªn sÏ b»ng 1/4 tuæi cña mÑ.Hái n¨m Nguyªn bao nhiªu tuæi? Câu a Vận tốc ô tô,xe máy và xe đạp cộng lại 96 km.Biết vận tốc xe đạp 1/4 vận tốc ôtô và 1/3 vận tốc xe máy Tìm vận tốc loại xe? b.Hai bạn Trâm và Anh từ hai đầu cầu lúc gặp trên cầu Hỏi cầu dài bao nhiêu bạn Trâm đợc 1218m và bạn Anh ít bạn Trâm là 173m? C©u T×m diÖn tÝch cña mét h×nh vu«ng ,biÕt r»ng nÕu më réng h×nh vu«ng vÒ bªn phải thêm 4cm thì đợc hình chữ nhật có chu vi 40cm §Ò 20 C©u T×m y,biÕt: a y x - 35 = 5566 b y x - 95 = 3700 c y : + 1125 = 2285 C©u a Víi bèn ch÷ sè 4;5;0;6,h·y viÕt tÊt c¶ c¸c sè ch½n cã bèn ch÷ sè kh¸c b.Viết tất các số có ba chữ số khác cho tổng các chữ số đó C©u Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ,Dũng chia thành các hộp nhau,Dũng chia đợc hộp bi xanh và hộp bi đỏ Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh?Bao nhiêu viên bi đỏ? Câu Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 115cm.Tính chiều dài và chiều rộng hình đó,biết chiều dài gấp lần chiều rộng §Ò 21 PhÇn tr¾c nghiÖm Khoanh tròn vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng C©u 1: Sè liÒn sau cña 68457 lµ: A 68467 B 68447 C 68456 D 68458 Câu 2: Các số: 48617; 47861; 48716; 47816 đợc xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A 48617; 48716; 47861; 47816 B 48716; 48617; 47861; 47816 C 47816; 47861; 48617; 48716 D 48617; 48716; 47816; 47861 C©u 3: KÕt qu¶ cña phÐp trõ 85371 – 9046 lµ: A 76325 B 86335 C.76335 D 86325 C©u 4: KÕt qu¶ cña phÐp nh©n 1078 x lµ: A 7546 B 8246 C 7496 D 8196 C©u 5: KÕt qu¶ cña phÐp chia 12422 : lµ: A 207 (d 2) B 2070 (d 2) C 270 (d 2) C©u 6: Sè h×nh tø gi¸c cã ë h×nh sau lµ: A B C D C©u 7: Sè h×nh tam gi¸c cã ë h×nh sau lµ: A B (14) C D C©u Sè h×nh tam gi¸c cã ë h×nh sau lµ: A B C 11 D 12 Câu Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng kém chiều dài 8m Chu vi mảnh đất đó là: A 48m B 64m C 96m D 128m C©u 10: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng lµ 16m vµ cã chu vi b»ng chu vi cña mét hình vuông cạnh 24m Chiều dài hình chữ nhật đó là: A 80m B 32m C 64m D 96m C©u 11 Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 20 mm, chiÒu réng b»ng chiÒu dµi DiÖn tÝch cña h×nh ch÷ nhËt nµy lµ: A 2000 mm2 B 80mm2 C 48mm2 D 240mm2 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN: TOÁN - KHỐI Năm học 2014- 2015 * Dạng tìm số liền trước, sau số có bốn năm chữ số: Bài a Số? Số đã cho 99 998 30 010 12 222 10 011 76 000 97 043 99 999 100 000 Số liền sau Bài b Số? Số đã cho 429 849 265 098 143 680 399 999 800 000 284 899 Bài 1c Số? Số liền trước Số liền sau Số đã cho 1222 Số liền sau (15) 1011 7600 9743 9999 10 000 * Dạng So sánh các số năm chữ số: Bài 1: Điền dấu >, <, = vào chỗ thích hợp a) 999 …… 10 001 30 000 … 29 999 89 786 … 89 728 500+5 … 5005 49 999 …… 99 984 39 998 …… 39 990 + 62 009 …… 42 010 87 351 …… 67 153 * Dạng Thực các phép tính cộng, trừ, nhân chia các số có bốn, năm chữ số: Bài 1: Đặt tính tính 864 + 317 7254 – 485 864 x ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… 8956 + 893 1359 – 769 1685 x ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… 1395 x 6483 x 1379 x ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… Bài 2: Đặt tính tính 534 : 798 : 651 : ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… 9696 : 6579 : 7239 : ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… ……………………… …………………… ……………………… Bài Đặt tính tính: a 8065 + 264 4950 - 835 5672 + 3467 8794 - 4379 (16) b 14 754 + 23 680 15 840 – 8795 32 567 + 53 682 45 367 - 26 374 c 3245 x 3679 x 2076 x 2365 x d 936 x 256 x 873 x 6537 x e 7648 : 9675 : 5890 : 8756 : g 17505 : 56 870 : 36846 : 24860 : * Dạng Mối quan hệ số đơn vị đo thông dụng: Bài a) Viết vào chỗ chấm: 1km = m 8hm = b) 8m 6cm = 8dm 9cm = m cm cm c) = phút 5dam = 8m = 9cm 8mm = m dm 10m = 12km = mm m mm 2m 6cm = cm 5dm 4mm = mm 3m 3cm = cm 3giờ = phút = phút e) Điền dấu ( < , >, = ) thích hợp vào chỗ chấm: (17) 686mm 1m 3276m 3km 276m 908g 990g 110 g 1kg 6504mm 6m 54mm 100 phút 30phút 3m 3cm 303cm = 60 phút phút 100 giây 300 phút *Dạng tính chu vi, diện tích hình chữ nhật Bài A : Viết số thích hợp vào ô trống Chiều dài 36 cm Chiều rộng 15 cm Chu vi hình chữ nhật Bài B: Tính chu vi hình chữ nhật có: 19 cm 98 cm 75 cm 50 cm 88 cm 404 cm a) Chiều dài 40cm, chiều rộng 20cm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………… ……………… … b) Chiều dài 50cm, chiều rộng 3dm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………… ……………… … b) Chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………… ……………… … Bài Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng 30m Tính chu vi ruộng đó Tóm tắt : Bài giải (18) Bài Một ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 40m, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi ruộng đó Tóm tắt : Bài giải Bài Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng 9m Tính diện tích khu đất đó Tóm tắt : Bài giải Bài Một sân vận động hình chữ nhật có chu vi là 240m, chiều dài 80m Tính chiều rộng sân vận động đó Tóm tắt : Bài giải Bài 10 Một sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng 9m, chiều dài gấp 5lần chiều rộng Tính chu vi và diện tích sân vận động đó Tóm tắt : Bài giải * DẠNG BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ: Bài 11 : Có 3420 sách xếp vào ngăn Hỏi ngăn xếp bao nhiêu sách ? Tóm tắt : Bài giải (19) .Bài 12 : Hoa mua hết 7500 đồng Hỏi Hoa mua thì Hoa phải trả bao nhiêu tiền ? Tóm tắt : Bài giải .Bài 13 : Lập để toán theo tóm tắt giải bài toán : Tóm tắt : quần áo : 12 m vải quần áo : … m vải ? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………………………… …… Bài 14 : Cô bán hàng hiệu sách chia 1053 sách vào thùng sách Hỏi thùng sách có bao nhiêu sách ? Tóm tắt : Bài giải Bài 15: Một bếp ăn đội công nhân mua 865 kg gạo để nấu ăn ngày Hỏi ngày nấu hết bao nhiêu ki- lô -gam gạo, biết ngày nấu số gạo Tóm tắt : Bài giải Bài 16: Muốn lát phòng cần 5630 viên gạch Hỏi muốn lát phòng thì cần bao nhiêu viên gạch? Tóm tắt : Bài giải (20) Bài 17: Muốn lát phòng cần 5630 viên gạch Hỏi muốn lát phòng thì cần bao nhiêu viên gạch? Tóm tắt : Bài giải Bài 18: Từ nhà đến thị xã dài 36 km, anh Hùng Hỏi thì anh Hùng bao nhiêu ki - lô - mét ? Tóm tắt : Bài giải ……………………………………………………………………………… …… Bài 19 Có 72 cái ghế xếp vào phòng Hỏi 81cái ghế thì xếp vào phòng Tóm tắt : Bài giải Bài 20 : Một trường tiểu học may đồng phục cho học sinh thì 20 mét vải may quần áo cho học sinh Vậy nhà trường có 2680 mét vải thì may cho bao nhiêu học sinh ? Tóm tắt : Bài giải (21) Bài 21 Người ta đóng gói số bút chì vào các hộp Cứ 30 bút chì thì đóng vào hộp Hỏi có 24 750 bút chì thì đóng vào bao nhiêu hộp ? Tóm tắt : Bài giải Bài 22 : Lập đề toán và giải bài toán theo tóm tắt sau : 10 học sinh : bàn 36 học sinh : … bàn Bài giải Bài 23 : Có 56 kg kẹo chia vào hộp Hỏi phải lấy hộp đó để 35 kg kẹo ? Tóm tắt : Bài giải Bài 24 : Các phòng học lắp số quạt trần Có phòng học lắp 20 cái quạt trần Hỏi có 24 cái quạt trần thì lắp vào phòng học ? Tóm tắt : Bài giải (22) Bài 25: ô tô có trọng tải chở 45 xi măng Hỏi đoàn có cái ô tô thì chở bao nhiêu xi măng ? Một công trường cần 115 xi măng thì cần bao nhiêu ô tô để chở ? Tóm tắt : Bài giải Bài 26 : Lập đề toán và giải bài toán theo tóm tắt sau : phòng : 1660 viên gạch phòng : … viên gạch ? Tóm tắt : Bài giải Bài 27: Có 40 cái bánh xếp vào hộp Hỏi 45 cái bánh thì xếp vào hộp thế? Tóm tắt : Bài giải Bài 28: Một người xe máy 15 phút km Hỏi xe 27 phút thì ki- lô - mét? Tóm tắt : Bài giải (23) Bài 29 : Lập đề toán và giải bài toán theo tóm tắt sau : cái bút bi : 30 000 đồng cái bút bi : …… đồng ? Tóm tắt : Bài giải * Dạng xem đồng hồ (chính xác đến phút) Bài 30: Đồng hồ giờ? A B C D E Đồng hồ A….………………………………………………………………….……… …… Đồng hồ B………………………………………………………………….…… ………… Đồng hồ C…………………………………………………………………………………… Đồng hồ D…………………………………………………………………………………… Đồng hồ E…………………………………………………………………………………… (24) ÔN TẬP THI CUỐI NĂM Môn Tiếng Việt - Khối * Ôn tập các bài Tập đọc - HTL - Luyện từ và câu từ tuần đền tuần 34 * Ôn các bài Tập làm văn: Đề 1: Hãy viết đoạn văn ngắn (từ - 10 câu) kể người lao động trí óc mà em biết Đề Hãy viết đoạn văn ngắn (từ - 10 câu) buổi biểu diễn nghệ thuật mà em đã xem Đề 3: Em hãy viết đoạn văn ngắn (từ - 10 câu) kể lại việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015 TRƯỜNG TIỂU HỌC Môn : Tiếng Việt - lớp – Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian phát đề) Họ và Tên:……………………………………Lớp………………… PHÒNG GD- ĐT Điểm chung Điểm đọc Điểm đọc thành Điểm đọc thầm tiếng Điểm viết Chữ kí người chấm 1,……………… 2,…………… A, KIỂM TRA ĐỌC: 1, Đọc thành tiếng:(6 điểm) GV kiểm tra lồng vào các tiết ôn tập cuối học kì II (Tuần 35) 2, Đọc thầm (4 điểm) Con cò Đồng phẳng lặng, lạch nước veo, quanh co uốn khúc sau nấm gò Màu thiên bát ngát Buổi chiều Chim khách nhảy nhót đầu bờ, người đánh giậm siêng không nề bóng xế chiều, còn bì bõm bùn nước quá đầu gối (25) Một cò trắng bay chầm chậm bên chân trời Vũ trụ riêng nó, khiến người ta không cất chân khỏi đất, cảm thấy bực dọc vì cái nặng nề mình Con cò bay là là, nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất, dễ dãi, tự nhiên nh\ hoạt động tạo hóa Nó thong thả trên doi đất Rồi nó lại cất cánh bay, nhẹ chẳng ngờ, không gây tiếng động không khí Theo Đinh Gia Trinh Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Con cò xuất vào lúc nào ngày ? A Buổi sáng B Buổi chiều C Buổi trưa 2, Chi tiết nào nói lên dáng vẻ cò bay ? A Bay chầm chậm bên chân trời B Bay là là nhẹ nhàng đặt chân lên mặt đất C Cả hai ý trên đúng Câu nào đây có hình ảnh so sánh ? A Đồng phẳng lặng, lạch nước veo, quanh co uốn khúc B Rồi nó lại cất cánh bay, nhẹ chẳng ngờ C Chim khách nhảy nhót đầu bờ Câu: "Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả tài mình."trả lời cho câu hỏi nào ? A Vì ? B Bằng gì ? C Khi nào ? Câu nào đây dùng đúng dấu phẩy ? A Bằng cố gắng phi thường, Nen - li đã hoàn thành bài thể dục B Bằng cố gắng phi thường Nen - li, đã hoàn thành bài thể dục C Bằng cố gắng phi thường, Nen - li đã hoàn thành, bài thể dục B, Bài kiểm tra viết: 1, Chính tả: ( điểm ) Nghe – viết : (26) 2, Tập làm văn : Hãy viết đoạn văn ngắn kể lại việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường 1- Chính tả nghe- viết (5 điểm) – Thời gian 15 phút Ong thợ Trời hé sáng, tổ ong mật nằm hốc cây hóa rộn rịp Ong thường thức dậy sớm, suốt ngày làm việc không chút nghỉ ngơi Ong thợ vừa thức giấc đã vội vàng bước khỏi tổ, cất cánh tung bay, các vườn chung quanh, hoa đã biến thành Ong Thợ phải bay xa tìm bông hoa vừa nở Con đường trước mắt Ong Thợ mở rộng thênh thang HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN A- KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm): (27) - Mỗi câu 1, điểm; - Đáp án: Câu 1: b Câu : c Câu : b Câu : b Câu : a B- KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm): 1- Viết chính tả (5 điểm): - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn – điểm - Mỗi lỗi chính tả bài viết sai ( âm đầu, vần, ); không viết hoa đúng qui định, trừ 0,5 điểm - Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn, … trừ điểm toàn bài 2- Tập làm văn (5 điểm): - Đảm bảo các yêu cầu sau, điểm: + Viết đoạn văn Kể việc đã làm để bảo vệ môi trường + Biết dùng từ, đặt câu đúng, không mắc lỗi chính tả; + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết - Tùy theo mức độ sai sót dùng từ, câu và chữ viết, … có thể cho các mức điểm: 4,5 – – 3,5 – – 2,5 – – 1,5 – - 0,5 PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015 TRƯỜNG TIỂU HỌc Môn : Tiếng Việt - lớp – Thời gian 60 phút ( Không kể thời gian phát đề) Họ và Tên:……………………………………Lớp………………… Điểm chung Điểm đọc Điểm đọc thành Điểm đọc thầm tiếng Điểm viết Chữ kí người chấm 1,……………… 2,…………… A, KIỂM TRA ĐỌC: 1, Đọc thành tiếng:(6 điểm) GV kiểm tra lồng vào các tiết ôn tập cuối học kì II (Tuần 35) 2, Đọc thầm (4 điểm) Hãy tập thể dục Sức khỏe cần thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Vì thế, lời kêu gọi toàn dân tập thể dục Bác Hồ đã nói: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cần có sức khỏe thành công Mỗi người dân yếu ớt tức là nước yếu ớt, người dân mạnh khỏe là nước mạnh khỏe" Có sức khỏe, người vui sống, học hành, công tác,, chiến đấu tốt Vì vậy, Bác thường khuyên: "Nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe Việc đó không tốn kém, khó khăn gì Gái trai, già trẻ nên làm và làm Ngày nào (28) tập thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ, là sức khỏe" Đó là bổn phận người dân yêu nước Các em cần biết, tập thể dục không để khỏe mạnh mà còn là để phát triển giống nòi Bác Hồ đã nêu gương và nhắc nhở: "Tôi mong đồng bào ta gắng tập thể dục Tự tôi ngày nào tôi tập" Trong các em, đã làm theo lời Bác dạy? Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng tập thể dục Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Sức khỏe cần thiết nào đất nước ? A Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ B Sức khỏe giúp xây dựng nước nhà, gây đời sống C Cả hai ý trên đúng 2, Tập thể dục hàng ngày mang lại lợi ích gì cho sức khỏe ? A Mang lại nhiều tiền bạc B Làm cho khí huyết lưu thông, tính thần đầy đủ C Mang lại niền tin, giúp em học giỏi Câu nào đây dùng đúng dấu phẩy ? A Để thể khỏe mạnh, em phải tập thể dục B Để thể, khỏe mạnh, em phải tập thể dục C Để thể khỏe mạnh, em phải tập, thể dục Điền dấu phẩy, dấu hai chấm dấu chấm than thích hợp vào đoạn văn sau: "Mọi người vừa thấp sợ cậu trượt tay ngã xuống đất vừa luôn miệng khuyến khích "Cố lên Cố lên" Đặt câu có sử dụng phép nhân hóa để nói việc tập thể dục B, Bài kiểm tra viết: 1, Chính tả: ( điểm ) Nghe – viết : (29) 2, Tập làm văn : Hãy viết đoạn văn ngắn kể lại buổi biểu diễn văn nghệ mà em đã xem trường em (hoặc nơi khác) tổ chức 1- Chính tả nghe- viết (5 điểm) – Thời gian 15 phút Cây gạo Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững tháp đèn khổng lồ Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn lửa hồng tươi Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến xanh Tất lóng lánh, lung linh nắng Chào mào, sáo sậu, sáo đen đàn đàn lũ lũ bay bay về, lượn lên lượn xuống HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN A- KIỂM TRA ĐỌC: Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm): (30) - Mỗi câu 1, điểm; - Đáp án: Câu 1: b Câu : b Câu : a Câu : "Mọi người vừa thấp sợ cậu trượt tay ngã xuống đất, vừa luôn miệng khuyến khích: "Cố lên! Cố lên!" Câu : VD: Em thích rèn luyện với anh cầu lông vào buổi sáng B- KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm): 1- Viết chính tả (5 điểm): - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn – điểm - Mỗi lỗi chính tả bài viết sai ( âm đầu, vần, ); không viết hoa đúng qui định, trừ 0,5 điểm - Lưu ý : Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách, kiểu chữ trình bày bẩn, … trừ điểm toàn bài 2- Tập làm văn (5 điểm): - Đảm bảo các yêu cầu sau, điểm: + Viết đoạn văn Kể buổi biểu diễn nghệ thuật + Biết dùng từ, đặt câu đúng, không mắc lỗi chính tả; + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết - Tùy theo mức độ sai sót dùng từ, câu và chữ viết, … có thể cho các mức điểm: 4,5 – – 3,5 – – 2,5 – – 1,5 – - 0,5 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN KHỐI BÀI 1: Đặt tính tính A 3142 +2345 ; 5146 +338 ; 68259 + 24437 ; 36044 + 25736; 52516 + 6849 B 4527 – 2014 ; 3182 – 730; 84602 -47138; 41095 -9288; 67251 - 13824 C 2013 x 4; 2516 x2 ; 2307 x 4; 1425 x 3; 12019 x3; 20918 x 4; 10780 x D 3698 : 3; 3456 : ; 3089 : 4; 2358 : 26736 : ; 26497 : 4; 43730 : 5; 15269 : Bài Tính giá trị biểu thức a)12324 x3 +28956 c)70152 -32028 : e) 12: x b)92036 – 10180 x7 d) 31425 +21050 : g) 36 : : Bài Tìm x a) X x = 3456 b)x : =1526 c)1789 +x = 2010 d x – 785 = 3906 (31) Bài tìm số liền trước liền sau các số sau Số liền trước Số đã cho 35789 2010 9279 19999 23499 Số liền sau Bài A đọc các số sau: 23678, 30058; 1087; 94201 B viết các số sau: -bốn nghìn, sáu trăm, năm chục, đơn vị - bốn nghìn, bốn đơn vị -bốn chục nghìn,ba nghìn,bảy trăm, sáu chục, hai dơn vị - hai chục nghìn, năm trăm, ba chục Bài Một bể chứa 4850 lít dầu Lần đầu người ta lấy 1280 lít dầu, lần sau lấy 1320 lít dầu Hỏi bể còn lại bao nhiêu lít dầu? Bài 7: kho chứa 9350 kg ngô Từ kho đó người ta lấy ngô lần, lần 1250kg ngô Hỏi kho còn lại bao nhiêu kg ngô? Bài 8: Chú Bình mua hai tờ báo, tờ báo giá 3500 đồng Chú Bình đưa tờ giấy bạc 10000 đồng cho cô bán hàng Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho chú Bình bao nhiêu tiền? Bài khu đất hình chữ nhật có chiều dài 315m, chiều rộng 1/3 chiều dài Tính chu vi khu đất đó? Bài 10: Có 30 lít dầu đổ vào can hỏi can dầu đó có bao nhiêu lít dầu? Bài 11:Người ta xếp 48 bút chì vào hộp Hỏi có hộp bút chì thì có bao nhiêu bút? Bài 11:Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh dài cm ? Bài 12: Một người xe đạp 24 phút km Hỏi đạp xe 36 phút thì ki-lô- mét? Bài 13 Cứ 15 lít dầu thì đổ vào bình Hỏi có 25 lít dầu thì đổ vào bình thế? Bài 14 cửa hàng buổi sáng bán 125 thúng mì, buổi chiều bán gấp đôi bưởi sáng Hỏi cà hai buổi cửa háng bán bao nhiêu thùng mì sợi? Bài 15: Một cửa hàng có 1240 túi mì chính, đã bán ¼ số túi đó Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu túi mì chính? (32) (làm bài vào toán rèn cần tính chính xác, cẩn thận và trình bày rõ ràng) ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG VIỆT KHỐI Về nhà đọc cái bài tập đọc đã học Luyện viết chính tả( cần nắn nót chữ đẹp, đúng độ cao, khoảng cách các tiếng) Xem lại và làm các bài tập luyện từ và câu sách giáo khoa tập Tập làm văn làm các bài sau vào rèn tập làm văn: Đề 1:Viết đoạn văn ngắn từ đến 10 câu kể moät việc làm tốt em đã làm bảo vệ môi trường Đề 2: Viết đoạn văn ngắn từ đến 10 câu kể người lao động trí óc mà em biết Đề 3: Em hãy kể buổi biểu diễn nghệ thuật mà em xem tham gia Đề 4: Em hãy kể trận thi đấu thể thao mà em xem tham gia Phòng GD-ĐT Trường TH Họ tên HS:…………………………… Lớp : 3/2 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP BA Phần: Đọc - hiểu Thời gian: 35 phút Đọc kĩ bài tập đọc hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Chim chích và sâu đo Trong vườn hồng, có sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm Bỗng chim chích sà xuống: - A, có tên sâu Con sâu đo sợ cứng người nó vội lấy bình tĩnh quát lên - Ê, chim chích kia, suốt từ sáng đến giờ, ta miệt mài đo cây hồng cao bao nhiêu Ta có ích vậy, lại bắt ta? - Chim chích phân vân: "Mình bắt bọn sâu hại cây thôi Lạ quá, có nào tên sâu đo này có ích thật không?" (33) Sâu đo thấy lừa chim chích nó khoái Thế là gặp các mầm cây nhỏ là nó ăn liền Nó nghĩ: "Mình đo cây hồng Mình phải trả công chứ!" Hôm sau, chim chích bay tới Nó nhảy lích chích, ngó nghiêng: "Ô, mầm cây gãy này? Thôi chết, mình bị tên sâu đo lừa rồi!" Chim chích giận lắm, nó định tìm tên sâu đo Sâu đo thấy chim chích quay lại, định tìm cách cãi Nhưng lần này thì đừng hòng! Chim chích mổ cái là đời sâu đo Theo Phương Hoài Con sâu đo bài là vật: (0.5đ) A Nguy hiểm chuyên phá hại cây xanh B Hiền lành, giúp ích cho cây xanh C Siêng vừa có ích, vừa có hại cho cây xanh 2, Chim chích mắc lừa sâu đo là do: (0.5đ) A Chim chích nhìn thấy sâu đo làm việc miệt mài để đo cây hồng B Chim chích nửa ngờ, nửa tin vào giọng điệu ngào, lên mặt kể công sâu đo C Chim chích tin vào giọng điệu ngào, lên mặt kể công sâu đo Hành động mổ chết sâu đo chim chích nói lên điều gì?(0.5đ) A Chim chích dữ, nóng tính và háu ăn B Chim chích hiền lành là bạn sâu đo hại cây C Chim chích hiền lành chuyên bắt sâu bọ hại cây Hãy gạch từ ngữ thể phép nhân hóa câu: (0.5đ) "Sâu đo thấy lừa chim chích nó khoái lắm." Gạch chân phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu? (0.5đ) Trong vườn hồng, có sâu đo bám lấy gốc cây, bò nhấp nhổm Trong các câu sau câu nào đặt đúng dấu phẩy? (0.5đ) A Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích nhà nông B Chim chích là chú chim hiền lành, chuyên bắt sâu, giúp ích nhà nông C Chim chích là chú chim, hiền lành, chuyên bắt sâu giúp ích, nhà nông Phòng GD-ĐT Trường TH Họ tên HS:…………………………… Lớp : 3/2 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP BA Phần: Viết Thời gian: 35 phút Chính tả: (Nghe - viết) : Người săn và vượn (Từ Một hôm đến Người săn đứng im chờ kết ) TV3, tập 2, trang 113 (34) Tập làm văn: Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng đến 10 câu) kể lại trận thi đấu thể thao mà em đã xem Trường: ……………………… Lớp: Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA định kì cuối năm MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI Năm học: 2014 – 2015 Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian phần kiểm tra đọc thầm) A KIỂM TRA ĐỌC: (10đ) I Đọc thành tiếng: (6đ) II Đọc thầm: (4đ) GV cho HS đọc thầm bài “Nhà ảo thuật” SGK Tiếng việt tập (trang 41) và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu 1: Vì chị em Xô – phi không xem ảo thuật? A Vì hai chị em Xô – phi không thích xem ảo thuật B Vì bố nằm bệnh viện mẹ cần tiền chữa bệnh cho bố (35) C Vì bố mẹ không cho xem ảo thuật Câu 2: Vì hai chị em không chờ chú Lý dẫn vào rạp? A Vì hai chị em đã có tiền mua vé B Vì hai chị em nôn nóng muốn vào xem C Vì hai chị em nhớ lời mẹ dặn không làm phiền người khác Câu 3: Các em đã học Xô – phi và Mác phẩm chất nào? Câu 4: Hãy cho biết kim và kim phút nhân hóa cách gọi tên nào? Bác kim thận trọng Nhích li, li Anh kim phút lầm lì Đi bước bước A Bác, Anh B Chú, Anh C Bác, Cậu B KIỂM TRA VIẾT: (10đ) I Chính tả: (5đ) Nhớ viết bài:Bận (10 dòng thơ đầu)- SGK Tiếng việt tập (trang 59) II Tập làm văn: (5đ) Viết đoạn văn ngắn (từ đến câu) kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà em xem (36) Trường …………………………………… Họ và tên : Lớp : Ba……….Số báo danh: Điểm Chữ kí giám khảo ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC:2014-2015 Môn : Đọc hiểu Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề ) Chữ kí giám khảo MP Mã phách Học sinh đọc thầm bài Tập đọc sau từ 10 > 12 phút sau đó làm các bài tập bên Đua ghe ngo Lễ hội đua ghe ngo đồng bào Khơ-me Nam Bộ diễn vào ngày rằm tháng mười âm lịch năm Vào trưa ngày rằm, nước bắt đầu dâng lên, người hai bên b ch ật kín nêm cối, tràn xuống mép nước và ghe xuồng đậu dài cây s ố Ti ếng trống, tiếng phèng cùng dàn nhạc ngũ âm rộn rã ngân vang Rồi hồi còi rúc lên lanh lảnh, hiệu lệnh xuất phát đã điểm Hàng chục vạn đôi mắt chăm chú theo dõi cặp ghe đua với trăm đôi tay chèo l ực l ưỡng cu ồn cu ộn c b ắp căng vồng cúi rạp người vung chèo theo nhịp tu huýt, nhịp phèng la, đẩy ghe ngo đích Tiếng trống, tiếng loa hòa tiếng reo hò, vỗ tay náo động vùng sông nước Với đồng bào Khơ-me, hội đua ngo là dịp vui chơi sau ngày lao động vất vả và là dịp tạ ơn thần Mặt Trời đã ban tặng năm mưa thuận gió hoà Theo Phương Nghi (37) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nội dung câu hỏi , 2, 4: Câu Bài văn trên tả cảnh gì? a Cảnh ghe xuồng vùng sông nước Nam Bộ b Lễ hội đua ghe ngo đồng bào Khơ-me Nam Bộ c Cảnh vui chơi đồng bào Khơ-me d Cuộc thi đấu thể thao Câu Quang cảnh lễ hội nào? a Đông vui b Tưng bừng, rực rỡ c Im ắng, buồn tẻ d Náo nhiệt, đông vui Câu 3: Lễ hội đua ghe ngo có ý nghĩa nào với đồng bào Khơ-me? Câu Câu mở đầu bài văn trên thuộc kiểu câu nào? a Ai(cái gì, gì) là gì? b Ai(cái gì, gì) nào? c Ai(cái gì, gì) làm gì? d Tất sai Câu Từ ngữ nào câu “Tiếng trống, tiếng loa náo động vùng sông nước.” trả lời câu hỏi “Như nào ?” (38) Câu 6: Tìm và ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh có bài văn trên Câu 7: Đặt câu văn có phận trả lời cho câu hỏi « Khi nào ? » HOÏ TEÂN : HỌC SINH LỚP : TRƯỜNG : SOÁ BAÙO DANH KTÑK – CUOÁI NAÊM HOÏC 2009 -2010 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Kiểm tra đọc GIAÙM KHAÛO ÑTT SOÁ MAÄT MAÕ SOÁ THÖ TỰ ÑIEÅM Bài đọc : LỜI NHẬN XÉT GIAÙM KHAÛO ÑT SOÁ MAÄT MAÕ SỐ THỨ TỰ Bài học ngoại dạy *Tôi theo bà ngoại chợ, qua cầu khỉ tôi làm rơi dép Ngoại dắt tôi qua cầu, đặt gánh xuống, quay lại tìm Tìm mãi không thấy, chợ thì còn xa, ngoại nói: - Thôi, bỏ Để ngoại bán cau mua cho đôi dép Tôi oà khóc, tay ôm dép còn lại Ngoại gỡ tay tôi, lấy dép để ven đường.Tôi tiếc của, đòi giữ lại.* Ngoại bảo: (39) **- Để dép này lại đây Mai, có đứa nhỏ nào soi ếch hay xúc cá lượm thì có thể tìm thấy này, là thành đôi để mang Người ta có hai chân, giữ chiếc, người khác lượm chiếc, chẳng mang Ngoại tôi không biết chữ i tờ Nhưng bà đã dạy tôi bài học hay mà tôi ôn ôn lại suốt đời mình.** Theo Lyù Lan I ĐỌC THAØNH TIẾNG (thời gian phút 10 giây) 1/Giáo viên yêu cầu học sinh đọc hai đoạn ( dấu *) bài B ài học ngoại 2/ Giáo viên nêu câu hỏi nội dung bài đọc cho học sinh trả lời Ñieåm Tiêu chuẩn cho điểm đọc Đọc đúng tiếng , từ rành mạch, lưu loát / ñ Ngắt nghỉ đúng dấu câu / ñ 3.Tốc độ đọc (không quá 1phút 10 giây) / ñ Trả lời câu hỏi hợp lý / ñ Coäng : / ñ Hướng dẫn kiểm tra Đọc đúng tiếng, từ : điểm - Đọc sai từ 1-2 tiếng : 2,5 ñieåm - Đọc sai từ 3- tiếng : 2,0 ñieåm - Đọc sai từ 5- tiếng : 1,5 ñieåm - Đọc sai từ 7- tiếng : 1,0 ñieåm - Đọc sai từ 9-10 tiếng : 0,5 ñieåm - Đọc sai trên 10 tiếng : điểm : ñieå Ngắt, nghỉ đúng các dấu nghóa : ñieåm - Không ngắt, nghỉ đúng từ 3-4 dấu câu - Không ngắt, nghỉ đúng từ dấu câu trở lên Tốc độ đọc - Vượt phút 10 giây – phút - Vượt phút ( đánh vần, nhẩm) Trả lời câu hỏi hợp lý caâu, caùc cuïm : ñieåm : 0,5 ñieåm : ñieåm : ñieåm II ĐỌC THẦM và BAØI TẬP: (30 phút) Em đọc thầm bài “ Bài học ngoại dạy ” trả lời caùc caâu hoûi sau : ( Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng ) 1/ / 0,5ñ 1/ Người cháu làm dép nào? a Khi ñi soi eách b Khi ñi qua caàu khæ c Khi ñang ñi xuùc caù 2/ / 0,5ñ 2/ Khi không tìm dép cháu, bà ngoại đã laøm gì? a Mua cho cháu đôi dép đẹp đôi dép cũ b Gỡ tay cháu, lấy dép còn lại đặt ven đường c Nhờ người cùng giúp tìm dép cho cháu 3/ / 1ñ 3/ Bà ngoại đã khuyên dạy cháu điều gì? ro : 0,5 ñieåm : ñieåm THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH , SEÕ ROÏC ÑI MAÁT / 4ñ từ (40) a Phải cẩn thận qua cầu khỉ để không làm maát deùp b Nên giữ dép còn lại, sau chợ bán cau quay laïi tìm chieác c.Nên nghĩ đến người khác vì để lại dép này, tìm thấy đôi để mang, khoâng boû phí 4/ / 0,5ñ 4/ Trong các câu sau, câu nào có sử dụng phép nhân hoá? a Quả măng cụt có màu đỏ sẫm, to nắm tay trẻ b Học sinh từ các lớp ùa đàn ong vỡ tổ c Những cô cò khoác áo trắng muốt bay toå 5/ Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống đoạn văn sau: 5/ / 1ñ Trước quê ngoại chơi Lan ñi chaøo baïn beø gaëëp Lan cuõng noùi “Tớ mang quà ve à cho cậu!”.Nhưng mải vui Lan quên lời hứa 6/ / 0,5ñ 6/ Gạch phận trả lời cho câu hỏi “để làm gì?” caùc caâu sau: a.Sau học, An phải đến bưu điện để gửi thư cho bà b.Để có đèn trung thu đẹp, An đã cẩn thận vót nan tre, chọn tờ giấy bóng kính HOÏ TEÂN : SOÁ BAÙO DANH KTÑK – CUOÁI NAÊM HOÏC 2009 -2010 MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP Kieåm tra vieát HỌC SINH LỚP : GIAÙM THÒ TRƯỜNG : SOÁ MAÄT MAÕ SOÁ THÖ TỰ ÑIEÅM / 5ñ LỜI NHẬN XÉT GIAÙM KHAÛO SOÁ MAÄT MAÕ SỐ THỨ TỰ I CHÍNH TẢ : (nghe đọc) - Thời gian 20 phút Baøi “ Mặt trời xanh tôiï”, Saùch Tieáng Vieät 3, taäp , trang 126 (Viết tựa bài và khổ thơ 2,3,4 ) - (41) - Hướng dẫn chấm chính tả  Sai lỗi trừ điểm  Bài không mắc lỗi chính tả (hoặc mắc lỗi),chữ viết rõ ràng, điểm  Chữ viết không rõ ràng, sai lẫn độ cao, khoảng cách, kiểu chữ và bài không trừ điểm toàn bài THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VAØO KHUNG NAØY VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH , SEÕ ROÏC ÑI MAÁT / 5ñ II TAÄP LAØM VAÊN : (30 phuùt) Hãy viết đoạn văn ngắn ( khoảng - câu) kể lễ hội mà em biết tham dự Baøi laøm - (42) KIEÅM TRA CUOÁI NAÊM HOÏC 2009 - 2010 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP I ĐỌC THẦM ( điểm ) Bieåu ñieåm 1/ / 0.5ñ Nội dung cần đạt 1/ Người cháu làm dép nào? b Khi ñi qua caàu khæ 2/ / 0,5ñ 2/ Khi không tìm dép cháu, bà ngoại đã laøm gì? 3/ / ñ b Gỡ tay cháu, lấy dép còn lại đặt ven đường 3/ Bà ngoại đã khuyên dạy cháu điều gì? 4/ / 0,5ñ 5/ / 1ñ c Nên nghĩ đến người khác vì để lại dép này, tìm thấy đôi để mang, khoâng boû phí 4/ Trong các câu sau, câu nào có sử dụng phép nhân hoá? c Những cô cò khoác áo trắng muốt bay (43) toå 6/ / 0,5ñ 5/ Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống đoạn vaên sau: Trước quê ngoại chơi, Lan chào bạøn bè, gặp Lan nói:“Tớ mang quà cho cậu!”.Nhưng mải vui Lan quên lời hứa 6/ Gạch phận trả lời cho câu hỏi “để làm gì?” caùc caâu sau: a.Sau học, An phải đến bưu điện để gửi thư cho bà b.Để có đèn trung thu đẹp, An đã cẩn thận vót nan tre, chọn tờ giấy bóng kính II TAÄP LAØM VAÊN ( ñieåm ) A YEÂU CAÀU : - Viết đoạn văn 5-7 câu, đúng chính tả, đúng ngữ pháp, sử dụng từ ngữ phù hợp,lời lẽ chân thật - Nội dung : Kể lễ hội mà em biết tham dự B BIEÅU ÑIEÅM : Giáo viên cần lưu ý động viên sáng tạo học sinh thể việc chọn lọc chi tiết để kể không bắt học sinh phải viết theo gợi ý định Tuỳ bài cụ thể mà giáo viên cân nhắc cho điểm theo biểu điểm gợi ý đưới đây: - Điểm 4,5 - : Học sinh thực tốt các yêu cầu lời lẽ diễn đạt gãy gọn, kể lễ hội mà học sinh biết tham dự Diễn đạt mạch lạc Lỗi chung không đáng kể - Điểm 3,5 - : Có thực các yêu cầu lời lẽ còn khuôn sáo, liên kết câu chưa chặt chẽ, không thể tình cảm, ý thức caùch keå - Điểm 2,5 - : Thực yêu cầu mức trung bình Nêu chung chung , nêu tên hoạt động, các ý diễn đạt rời rạc - Điểm 1,5 - : Thực chưa đầy đủ các yêu cầu, câu rời rạc viết - câu, hình thức trình bày chưa đúng - Điểm 0,5 - : Không viết viết không tròn câu , không đủ ý diễn đạt Trường KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM Họ và tên : ……………… Môn : Tiếng Việt Lớp :… 3………… Thời gian 40 phút Điểm Nhận xét giáo viên (44) Đề bài : I ĐỌC: A / Đọc thành tiếng : (6 điểm) B/ Đọc thầm (4điểm) Đọc thầm đoạn văn sau: Về mùa xuân,khi mưa phùn và sương sớm lẫn vào không phân biệt thì cây gạo ngoài cổng chùa,lối vào chợ quê,bắt đầu bật hoa đỏ hồng Hoa gạo làm sáng bừng lên góc trời quê, tiếng đàn sáo ríu ran cái chợ vừa mở, lớp học vừa tan, buổi dân ca liên hoan bắt đầu Nghe nó mà xốn xang mãi không chán Chúng chuyện trò râm ran, có lẽ có câu chuyện riêng mình, giữ mãi lòng thổ lộ cùng bạn bè,nên nói, lời, bất chấp bạn có lắng nghe hay không Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Cây gạo nở hoa vào mùa nào? A Mùa xuân B Mùa thu C Mùa hè Những từ ngữ nào nói lên cây gạo làm thay đổi khung cảnh làng quê? A Bật hoa đỏ hồng B Làm sáng bừng lên góc trời quê C Tất từ ngữ nêu câu trả lời trên Khi cây gạo hoa, loài chim nào tụ họp đông vui ? A Chim én B Chim sáo C Nhiều loài chim 4.Tiếng đàn chim trò chuyện với tác giả so sánh với gì? A, Một cái chợ vừa mở B Một lớp học vừa tan, buổi dân ca liên hoan bắt đầu C Tất điều nêu câu trả lời trên II.Kiểm tra viết ( 10 điểm) A/ Viết chính tả : (5 điểm) Nhớ- viết : Chú bên Bác Hồ ( khổ thơ đầu ) (45) B Tập làm văn: ( điểm) Em hãy viết đoạn văn ngắn từ đến 10 câu kể việc tốt em đã làm để bảo vệ môi trường Họ và tên :………………………… Lớp : 3……… phút Điểm KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC Môn: Tiếng việt – Thời gian : 90 Lời phê giáo viên A - Đọc thầm và làm bài tập: Đọc thầm bài: «Cây gạo» (sách GK Tiếng Việt lớp 3, tập II, trang 144) Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào trước câu trả lời đúng: Câu 1: Mục đích chính bài văn trên là tả vật nào? a Tả cây gạo b Tả chim (46) c Tả cây gạo và chim Câu 2: Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào? a Vào mùa hoa b Vào mùa xuân c Vào mùa Câu 3: Bài văn trên có hình ảnh so sánh? a hình ảnh Đó là : ……………………………………………………………………… …….…… b hình ảnh Đó là : ………….…………………………………………… …………… ………… …… …………………………………………………………………………… c hình ảnh Đó là : ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 4: Những vật nào đoạn văn trên nhân hóa? a Chỉ có cây gạo nhân hóa b Chỉ có cây gạo và chim chóc nhân hóa c Cả cây gạo, chim chóc và đò nhân hóa Câu 5: Gạch chân phận trả lời cho câu hỏi “bằng gì” câu văn sau: Hằng ngày, Lan học xe đạp II Kiểm tra viết (47) Chính tả : Nghe – viết Mưa Tập làm văn Đề bài : Viết đoạn văn ngắn từ đến 10 câu, kể buổi lao động trường, lớp em Họ và tên :………………………… KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015 Lớp : 3……… Điểm Môn: Toán – Thời gian : 45 phút Lời phê giáo viên Phần I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng : 1: Số liền sau 54829 là : A: 54839 B: 54819 C: 54828 D:54830 2: Số lớn các số : 8576 , 8756 , 8765 , 8675 là : A: 8576 B: 8756 C: 8765 D: 8675 3: Kết phép nhân 1614 x là : A : 8070 B : 5050 C : 5070 D :8050 4: Kết phép chia 28360 : là : A : 709 B : 790 C : 7090 D : 79 C : 24 tháng D : 10 tháng 5: Một năm có bao nhiêu tháng ? A : tháng B : 12 tháng (48) Phần II : Làm các bài tập sau : Bài 1: Đặt tính tính : 15 348 + 409 93 670 – 256 ……………… ……………… ………… …… ………….…… ……………… ……………… Bài 2: Hình chữ nhật ABCD có kích thước trên hình vẽ Viết phép tính và kết thích hợp vào chỗ chấm: a Chu vi hình chữ nhật ABCD là: A B ………….…………………………………… b Diện tích hình chữ nhật ABCD là: cm ………………………… C cm D …………………… Bài 3: Tìm x : a) x x = 9328 b) x : = 436 Bài 4: Một vòi nước chảy vào bể phút 90 lít nước Hỏi phút vòi nước đó chảy vào bể bao nhiêu lít nước? (Số lít nước chảy vào bể phút nhau) ĐÁP ÁN CUỐI NĂM 2012 – 2013 (KHỐI 3) Môn: Toán Phần I : (2,5điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm: 1:D 2:C 3:A 4:C 5:B Phần II : (7,5 điểm ) Bài : ( điểm) Đặt tính và tính đúng phép tính điểm 15 348 + 409 93 670 – 256 15 348 409 93 670 (49) 23 757 256 86 414 - Nếu đặt tính đúng 0,5 điểm Bài : (2 điểm) a/ Viết vào chỗ chấm : (5 + ) x = 16 (cm) (được điểm) b/ Viết vào chỗ chấm : x = 15 (cm2) (được điểm) Bài 3: Tìm x : (1 điểm – Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm) a) x x = 9328 b) x : = 436 x = 9328 : x = 436 x x = 4664 x = 872 Bài : (2,5 điểm) Bài giải Số lít nước phút vòi nước chảy vào bể là: (0,5 điểm) 90 : = 30 (lít) (0,5 điểm) Số lít nước chảy vào bể phút là : (0,5 điểm) 30 x = 270 (lít) (0,5 điểm) Đáp số: 270 lít nước (0,5 điểm) Môn: TIẾNG VIỆT A PHẦN ĐỌC I Đọc thành tiếng (5 điểm) - Giáo viên kiểm tra các tiết ôn tập (mỗi hôm kiểm tra từ 5-10 em) - Giáo viên ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng, đánh số trang (các bài từ tuần 27 đến tuần 34) vào phiếu để học sinh bốc thăm Học sinh đọc xong giáo viên nêu câu hỏi gắn với nội dung bài đọc để học sinh trả lời - Học sinh phát âm rõ, chính xác và trôi chảy, tốc độ khoảng 70 tiếng/1 phút Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, các cụm từ (4 điểm) Trả lời câu hỏi đúng điểm - Nếu học sinh đọc không đạt các yêu cầu trên, giáo viên dựa vào khả học sinh lớp mình mà chấm điểm cho phù hợp - Với học sinh không đạt yêu cầu, giáo viên cho nhà luyện đọc để kiểm tra lại II Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng điểm - Câu 1: ý a - Câu 2: ý c - Câu 3: ý c (3 hình ảnh) Cây gạo sừng sững tháp đèn khổng lồ Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn lửa hồng tươi Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến xanh - Câu 4: ý b - Câu 5: xe đạp B- PHẦN VIẾT I Chính tả: (Nghe - viết) Bài: MƯA (5 điểm ) (Viết : Ba khổ thơ đầu - TV tập trang 134) - Viết đúng chính tả, trình bày đúng, sẽ, chữ viết rõ ràng (5 điểm) - Viết sai phụ âm đầu, vần, thanh, tiếng, lỗi sai trừ (0,25 điểm) (50) - Trình bày bài bẩn trừ (0,5 điểm) II Tập làm văn: - Học sinh viết thành đoạn văn ngắn khoảng đến 10 câu Giới thiệu buổi lao động (1đ); Kể các hoạt động buổi lao động (3đ); Nêu ích lợi cảm nghỉ mình buổi lao động (1đ) Tùy theo mức độ làm bài HS giáo viên cho điểm phù hợp Trường: ………………… ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II ……………… MÔN: TIẾNG VIỆT – KHỐI (VNEN) Họ và tên: …………… Thời gian: 60 phút ………………… (Không tính thời gian phần kiểm tra đọc thầm) Lớp : ………………… ………………… Điểm Đọc thành tiếng: Đọc thầm: Điểm viết: Lời phê giáo viên GV coi KT GV chấm KT I Kiểm tra đọc (10 điểm) * Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm) Giáo viên cho học sinh đọc thầm bài 34A: Vì chú cuội trên cung trăng ?, tập đọc “Sự tích chú Cuội cung trăng” sách tiếng việt lớp tập 2B trang 91- 92 Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng cho câu hỏi sau: Câu 1/ Nhờ đâu chú Cuội phát cây thuốc quý? a Chú Cuội rừng và chặt nhầm cây thuốc quý nên tình cờ biết b Chú Cuội đánh chết hổ và thấy hổ mẹ lấy lá cây thuốc quý cứu sống hổ c Ông Tiên thương Cuội thành thật, lo làm lụng nên cho cây thuốc quý Câu 2/ Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì? a Chú dùng cây thuốc vào việc cứu người b Chú dùng cây thuốc cứu gái phú ông và gả cho làm vợ c Cả hai câu trên đúng Câu 3/ Vì chú Cuội bay lên cung trăng? a Vì vợ Cuội quên lời chồng dặn, đem nước giải tưới cho cây thuốc nên cây bay lên trời b Chú Cuội thấy cây bay lên trời nên nhảy bổ đến Cây thuốc bay lên, kéo theo Cuội cùng bay lên c Cả hai câu trên đúng Câu 4/ Bộ phận in đậm câu Từ có cây thuốc quý, Cuội cứu sống nhiều người trả lời cho câu hỏi nào đây? a Bằng gì? b Khi nào? c Cái gì? II Kiểm tra viết (10 điểm) Chính tả: (5 điểm) (51) Giáo viên đọc cho học sinh viết bài “Cóc kiện trời” SGK Tiếng Việt Tập 2B trang 83 Tập làm văn: (5 điểm) Em hãy kể từ – câu nói trò chơi thi đấu thể thao em đã xem: Gợi ý - Trò chơi thi gì ? - Trò chơi thi diễn đâu ? - Trò chơi thi diễn nào ? - Kết ? (52) ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT - KHỐI (VNEN) CUỐI HỌC KỲ II I/ KIỂM TRA ĐỌC: * Đọc thầm: (4điểm) câu đúng cho điểm Câu 1: Ý c/ Ông Tiên thương Cuội thành thật, lo làm lụng nên cho cây thuốc quý Câu 2: Ý a/ Chú dùng cây thuốc vào việc cứu người Câu 3: Ý c/ Cả hai câu trên đúng Câu 4: Ý b/ Khi nào? II/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) Viết chính tả: (5 điểm) - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: (5 điểm) - Mỗi lỗi chính tả bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu phần vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) trừ 0,5 điểm * Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoảng cách kiểu chữ trình bày bẩn bị trừ điểm toàn bài B Tập làm văn: (5 điểm) - Viết đoạn văn ngắn theo yêu cầu đề bài Câu văn đúng từ, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, đẹp điểm - Tùy vào mức độ sai sót ý, diễn đạt và chữ viết có thể cho theo các mức điểm sau: 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5 (53) (54)
- Xem thêm -

Xem thêm: bo de nang cao lop 3, bo de nang cao lop 3