0

KE HOACH GIANG DAY

2 1 0
  • KE HOACH GIANG DAY

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 23:33

+ Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để bầu ra ban cán sự bộ môn Toán giúp truy bài và hướng dẫn học tập, bàn biện pháp trong việc quản lý giáo dục học sinh cá biệt, học sinh c[r] (1)kÕ ho¹ch GIAÛNG DAÏY CUÛA GIAO VIEÂN Naêm hoïc : 2015 - 2016 Căn vào phương hứơng nhiệm vụ năm học 2016 trừơng Căn vào kế hoạch tổ chuyên môn toán A PHẦN KẾ HOẠCH CHUNG Thoâng tin caù nhaân Hä tªn: PHAN HỮU ĐỨC Môn dạy : toán §¬n vÞ c«ng t¸c: Trêng THCS - TTCM Nhiệm vuù đợc giao năm 2015 – 2016 D¹y To¸n líp 7A4,7A6,8A3,8A10 Ñaëc ñieåm tình hình : ThuËn lîi : - Bản thân đợc đào tạo đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo theo đúng chuẩn nên việc tiếp cận chơng trình môn Toán thuận lợi hơn, đặc biệt là phơng pháp giảng dạy theo hớng đổi - MÆt kh¸c b¶n th©n cã lßng nhiÖt t×nh, tÝch cùc nghiªn cøu, t×m tßi, häc hái nh÷ng ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y phï hîp nhÊt Khã kh¨n: - ViÖc ®Çu t , chuÈn bÞ cho mét tiÕt d¹y mÊt rÊt nhiÒu thêi gian - Do trình độ nhận thức học sinh không đồng , số học sinh cha chăm , cha tập trung cao độ cho môn học - Mét sè HS cã hoµn c¶nh cßn khã kh¨n, viÖc ®Çu t cho häc tËp cßn Ýt Các mục tiêu đầu năm: - Yªn t©m c«ng t¸c - Lu«n chÊp hµnh tèt mäi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt - Không vi phạm đạo đức ngời thầy - Luôn đoàn kết giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp - Luôn đấu tranh phê bình thẳng thắng đúng nơi, đúng lúc, đảm bảo thống và uy tín néi bé - Bản thân là gơng mẫu mực các em học sinh noi theo Các tiêu và biện pháp thực hiên - Có đầy đủ bài soạn hồ sơ theo quy định - Soạn bài đầy đủ, đúng phân phối chơng trình - Ký duyệt giáo án đúng quy định tổ chuyên môn - Thực thành thạo việc đổi PPDH - Dự đúng quy định để học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp - Hoµn thµnh sæ tù båi dìng theo kÐ ho¹ch cña bé m«n ChÊt lîng bé m«n: Häc lùc: Giái: 10% KÐm: Kh¸: 40% TB : 50% YÕu: (2) Biện pháp thực hiên 1) Đối với Giáo viên: + Phát huy tính tích cực học sinh theo phương pháp học nay: Tích cực hoá hoạt động học sinh, tổ chức học sinh hoạt động nhóm hợp tác thảo luận tìm kiến thức + Chú trọng việc học sinh chuẩn bị bài nhà, hướng dẫn cụ thể công vịêc chuẩn bị học sinh bài, tiết để học sinh có hướng học tốt + Thường xuyên kiểm tra tình hình ghi chép, làm bài học sinh, kiểm tra bài cũ đầu tiết học quá trình học, đánh giá ghi điểm kịp thời, quan sát tất các đối tượng + Thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để bầu ban cán môn Toán giúp truy bài và hướng dẫn học tập, bàn biện pháp việc quản lý giáo dục học sinh cá biệt, học sinh chậm tiến, phát kịp thời học sinh có khả học toán để bồi dưỡng + Liên hệ với PHHS cá biệt, chậm tiến để phối hợp giáo dục cho học sinh tiến + Luôn tìm hiểu tài liệu, các loại sách báo , tập san, cập nhật thông tin Tạp chí Toán tuổi thơ việc đầu tư soạn giảng và bồi dưỡng học sinh giỏi; Tìm tòi phương pháp truyền thụ phù hợp đối tượng, sử dụng đồ dùng dạy học, dụng cụ trực quan để giảng daïy coù hieäu quaû hôn + Tìm hiểu cách dạy hay qua việc xem băng đĩa hình rút kinh nghiệm, thao giảng, các kinh nghiệm đề tài tổ quá trình giảng dạy 2) Đối với học sinh: - Phải có đầy đủ SGK, ghi, soạn, bài tập theo yêu cầu giáo viên - Phải có tư tưởng đúng đắn môn học - Nắm kiến thức đã học qua, tích cực tham gia thảo luận và phát biểu ý kiến xây dựng bài quá trình học tập - Phát huy tự giác, độc lập học tập, không chủ quan học tập, không kiêu ngạo, không bi quan, tự ti học tập, trung thực kiểm tra - Tích cực tham gia thảo luận nhóm học, thi đua học tập, nói không với bệnh thành tích, tiêu cực thi cử kiểm tra và ngồi nhầm lớp - Ra sức học tập , cần cù chịu khó rèn luyện kỹ năng, ứng dụng vào đời sống xaõ hoäi Toå tröông Người viết kế hoạch Duyệt Hiệu trưởng (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH GIANG DAY, KE HOACH GIANG DAY