0

Nghi cứu các yếu tố dẫn tới tử vong sau mổ chấn thương gan tại BV Việt Đức giai đoạn 2009-2014

102 4 0
  • Nghi cứu các yếu tố dẫn tới tử vong sau mổ chấn thương gan tại BV Việt Đức giai đoạn 2009-2014

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 20:39

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TÉ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHI MẠNH LONG NGHIÍN C0Ư c,c Yỏu Tè DÉN TÍI TỊ VONG SAU Mae CHÊN TH ỉ YNG GAN TlI BỐNH VIỐN VIÕT §0C GIAI §O'N 2009- 2014 Chuyên ngành : Ngoại Khoa Mà số :60720123 LVẬN VÀN THẠC sĩ Y HỌC Người hưởng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH HỎNG SON •W.-
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi cứu các yếu tố dẫn tới tử vong sau mổ chấn thương gan tại BV Việt Đức giai đoạn 2009-2014, Nghi cứu các yếu tố dẫn tới tử vong sau mổ chấn thương gan tại BV Việt Đức giai đoạn 2009-2014