0

Trắc nghiệm tin học thi công chức viện kiểm sát 2021

39 10 0
  • Trắc nghiệm tin học thi công chức viện kiểm sát 2021

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 19:17

Trắc nghiệm Tin học c Tools\Count A Phần WORD Lặp lại dịng tiêu đề bảng d Có hai câu câu biểu ta dùng Chèn kí tự đặc biệt ta dùng: a Table\Heading Row repeat a Insert\Text box b Table\Sort b Insert\File c Table\Formular c Insert\Symbol d Cả ba sai d Insert\Picture Edit\Select all tương ứng với phím tắt Tìm kiếm thay từ lặp lại nào? nhiều lần a Ctrl - A a Edit\Go to b Ctrl - L b Edit\Replace c Ctrl - K c Edit\Find d A,C sai d A.b Để chọn hiệu ứng cho chữ ta chọn thẻ Chuyển sang chữ hoa đầu từ ta dùng format\Font: lệnh :format\change case a Text effects a Title Case b Charater spacing b Lower Case c Cả ba sai c Sentence Case d Font d Upper Case Lệnh sau tương ứng với Trộn ô lại với ta sử dụng phím tắt Ctrl-D menu lệnh: a Format\Font style a Table\Formular b Insert\Font b Table\Sort c Font\Style c Table\Meger Cells d Format/Font d Table\Split Cells Muốn biết ta gõ từ 10 Để trình bày văn theo kiểu liệt dùng lệnh: kê ta dùng lệnh sau đây? a Tools\Spelling and Grammar a Format\Tab b Tools\Option b Format\bullet and numbe Trắc nghiệm Tin học c Format\direction b Table\Insert\Row above d Format\paragraph c Table\Insert\Columns to right 11 Tô màu cho đoạn văn ta dung d Table\Insert\Columns to left lệnh : 16 Để copy đoạn văn ta dùng a Format\border and shading cặp lệnh nào: b Format\Header and Footer a Edit\Copy-Edit\Paste c Format\Change Case b Edit\Cut-Edit\Paste d Format\Drop cap c Cả hai 12 Tạo khoảng cách dòng hai d Cả hai sai dịng dùng tổ hợp phím nào? 17 Tạo đầu trang chân trang ta dùng a Ctrl-2 lệnh b Ctrl-0 a View\Header c Ctrl-1 b View\ Header and Footer d A,b c View\Footer 13 Hiển thị công cụ chuẩn ta d Cả ba sai chọn view\toolbar\: 18 Để tạo bảng biểu ta dùng a Table and border menu lệnh nào? b Standard a Table\Insert\Cells c Drawing b Table\Insert\Row d Formatting c Table\Insert\Column 14 Thốt khỏi chương trình Word ta sử d Table\Insert\ Table dụng menu lệnh: 19 Đánh số trang cho file văn a File\close ta dùng lệnh: b File\exit a Insert\Page number c File\Print preview b Insert\Date and Time d Có hai câu ba câu c Insert\Break 15 Chèn cột bên phải cột d Khơng có câu chọn: 20 Để mở file sẵn có đĩa a Table\Insert\Row below chương trình Word ta dùng lệnh Trắc nghiệm Tin học tổ hợp phím nào? c Insert\Symbol a File\Open & ctrl-N d Insert\Picture b File\Open & ctrl-O 25 Trong MS-Word ta muốn chuyển chế độ gõ văn từ tiếng việt sang tiếng anh? c File\Open & ctrl-M d Fiel\Open & ctrl-H a Alt-V 21 Trong MS-Word, muốn chèn thêm b Alt-F hàng bảng biểu: a Table\Insert\Column c Alt-E b Table\Insert\Row d Alt-Z c Table\Insert\Table 26 Thiết bị sau thiết bị xuất d Table\Insert\Cell a Mouse 22 Trong MS-Word ta muốn đặt lề, b Ram chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào: c Keyboard d Monitor a File\Print 27 Ctrl-shift-=có chức năng: b File\Frint preview a Xố ký tự c File\Page setup b Viết số d Có hai câu ba câu c Viết số 23 Trong MS-Word ta muốn chia đoạn d Thu nhỏ cỡ chữ văn thành nhiều cột ta sử dụng: 28 Để copy đoạn văn , lệnh a Format\Tab sau sai: b Format\Drop cap a Ctrl-c c Format\Columns b Ctrl-x d Format\Font c E 24 Trong MS-Word ta muốn chèn hình ảnh vào văn ta sử dụng lệnh nào: 29 Muốn phóng to cỡ chữ dùng phím a Insert\Frame a Ctrl- + b Insert\Field b Ctrl- [ Trắc nghiệm Tin học c Ctrl- O a Edit\Clear d Ctrl- ] b Edit\Repeat 30 Loại file file ảnh: c Edit\Replace a gif d Edit\Undo b .rm 35 Muốn cho trình đơn file c .jpg menu xổ xuống, ta sử dụng phím nóng kết hợp với kí tự F? d .bmp a Alt 31 Trong hệ điều hành Window ta muốn thay đổi tên thư mục tập tin ta làm nào: b Shift a Kich chuột phải, chọn rename d Esc b Kich chuột p hải, chọn copy 36 Drawing công cụ dùng để: c Kich chuột phải, chọn delte a Kẻ khung d Tất sai b Định dạng 32 Thiết bị c Vẽ c Ctrl dùng để đưa liệu vào: d Chuẩn a Chuột 37 Máy tính khơng thể làm việc b Bàn phím c Máy qt ảnh a Khơng có chương trình cài đặt máy d Loa b Khơng có ổ CD CD-Rom 33 Trong MS-Word, muốn chèn thêm c Khơng có người ngồi trước hình hàng bảng biểu: a Table\Insert\column d Khơng có đĩa mềm ổ đĩa b Table\Insert\Row 38 Trong MS-Word ta muốn xố đoạn văn bơi đen: c Table\Insert\Table d Table\Insert\Cell a Edit\clear 34 Trong MS-Word ta muốn lặp lại b Delete q trình khơi phục đối tượng ta sử dụng: c A,B d A,B sai Trắc nghiệm Tin học 39 Trong MS-Word ta muốn gõ 43 Muốn phục hồi đoạn văn bị xoá, ta sử dụng: chữ"M2" ta thực thao tác nào? a Edit\undo a M,Ctrl-=,2,Ctrl-= b Edit\cut b M,Ctrl-Shift-=,2,Ctrl-Shift-= c Edit\copy c M,Ctrl-Shift-=,2 d Edit\redo d M,Ctrl-=,2 44 Trong Ms-Word muốn chèn ký tự đặt biệt vào văn ta sử dụng lệnh nào? 40 Trong môi trường word, để gõH2O ta thực hiện: a Insert\Filed a Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ chữ O b Insert\Frame b Gõ chữ H, nhấn Ctrl-Shift-=, gõ số 2, gõ chữ O c Insert\Picture c Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O 45 Trong MS-Word ta muốn bôi đen d Gõ chữ H, nhấn Ctrl-=, gõ số 2, nhấn Ctrl-=, gõ chữ O a Edit\Find d Insert\Symbol toàn văn bản: b Edit\Sellect all 41 Trong MS-Word ta muốn đặt lề, c Edit\Replace chọn cỡ giấy, hướng giấy ta sử dụng lệnh nào: d Edit\Repeat 46 Bộ nhớ sau tắt điện a File\Print liệu khơng bị đi: b File\Frint preview a Ram c File\Page setup b CD-Rom d Có hai câu ba câu c Rom 42 Trong MS-Word ta muốn chia đoạn d Tất văn thành nhiều cột ta sử dụng: a Format\Tab 47 Trong MS-Word ta muốn bơi đen b Format\Drop cap tồn văn ta sử dụng lệnh phím sau đây? c Format\Columns a Edit\Select all d Format\Font Trắc nghiệm Tin học b Ctrl-A 52 Trong hệ điều hành thư mục gọi là: c Cả hai d Cả hai sai a Folder 48 Trong MS-Word ta muốn chuyển b File chế độ gõ văn từ tiếng việt sang tiếng anh? c Shortcut d Cả ba sai a Alt-V 53 Trong word muốn chép đối b Alt-F tượng ta sử dụng p hím tắt: c Alt-E a Ctrl-X d Alt-Z b Ctrl-V 49 Thiết bị sau c Ctrl-C dùng để đưa liệu ra: d Ctrl-E a Chuột 54 Phím tắt đóng cửa sổ b Máy in windown là: c Loa a Ctrl-Alt-Isn d Màn hình b F1 50 Máy tính khơng thể làm vi3ệc nếu: c Alt-F4 a Khơng cóđĩa mềm đĩa d Esc b Khơng có chương trình cài đặt 55 Đường dẫn đầy đủ bao gồm máy a Cả ba sai c Khơng có cd-rom b Ổ đĩa, thư mục d Khơng có người ngồi trước c Ổ đĩa, thư mục, tập tin d Thư mục, hình tập tin 51 Muốn xố kí tự đứng trước trỏ 56 Hệ điều ta dùng: hành Windown XP thức đời vào năm nào? a 2002 a End b Backspace c Delete d Insert b 2000 Trắc nghiệm Tin học c 2001 d 1999 d Một bảng mấp dụng cho tất phông chữ 57 Nếu taskbar windown bị 61 Bộ nhớ sau tắt điện ẩn, bấm tổ hợp phím để lại va truy cập menu start a Rom a Alt-Tab b Ram b Ctrl-Tab c CD Rom c Alt-Esc d Cả ba câu sai d Ctrl-Esc 62 Loại vi rút thường xuất liệu hết tệp winword: 58 Khác với loại máy khác máy vi tính là: a Macro virus a Máy có bàn phím b Fat virut b Máy tự động làm việc thay người c Boot sector virus c Máy có hình d File virus d Máy có cài đặt hệ điều hành phần mềm ứng dụng 63 C ác thiết bị sau thiết bị thuộc 59 Sử dụng lệnh để mở file a CPU nhóm thiết bị ngoại vi: văn bản: b Ram a New c Đĩa cứng b Open d Bàn phím c Save 64 Một dịch vụ file có nhiệm vụ d View chuyển tệp từ máy tính a-máy tính b thơng qua mạng lan wan, người thực công việc máy b công việc gọi 60 Trong mệnh đề sau nói quan hệ khái niệm bảng mã phông chữ, mệnh đề đúng: a Một phơng chữcó thể áp dụng cho nhiều bảng mã a Update b Mỗi phông chữ xây dựng dựa bảng mã định c Upload b Download d Copy file c Tất sai Trắc nghiệm Tin học 65 Trong bảng mã đây, bảng d Cả ba mã không hỗ trợ cho phông tiếng việt 69 Thiết bị sau thiết bị xuất a Mouse a TCVN3 b Ram b ASCII c Keyboard c VNI d Monitor d UNICODE 70 Table\Insert\Cells: 66 Để soạn thảo tiếng việt a Chèn cột máy tính, điều kiện đủ: b Chèn bảng biểu a Phần mềm soạn thảo, gõ tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt c Chèn hàng b Phần mềm soạn thảo, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt 71 Mở rộng tồn hình c Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, hình tối thiểu 256 màu b View\Ruler d Chèn ô a View\Zoom c View\Full screen d Phần mềm soạn thảo, Font tiếng việt, phần mềm gõ bàn phím tiếng việt d Có hai câu câu 72 Cặp lệnh phím khơng tương ứng 67 Thiết bị la thiết bị nhập: a Edit\Copy Ctrl-C a Keyboard b File\Save F12 b Printer c File\Save Ctrl-S c Monitor d Format\Font Ctrl-D d Cả ba 73 Ctrl-shift-=có chức năng: 68 Để quản lý thao tác với thư a Xoá ký tự mục file hệ điều hành windown ta sử dụng chương trình ứng dụng nào: b Viết số c Viết số a File manager d Thu nhỏ cỡ chữ b My computer 74 Phím ctrl-o tương ứng với lệnh c Windown explorer a Save Trắc nghiệm Tin học b Cut c Table\Selecr Cell c Open d View\Toolbar\Header and Footer d Copy 80 Bộ nhớ chia làm: 75 Để copy đoạn văn , lệnh a Bộ nhớ từ nhớ quang sau đúng: b Bộ nhớ phụ a Ctrl-C c Bộ nhớ b Ctrl-X d Bộnhớ nhỏ lớn c Edit\Cut 81 Để mở công cụ chuẩn: d A,b,c a View\Tool bar\Formating 76 Kẻ khung tô màu cho đoạn văn bản: b View\Tool bar\Drawing a Format\Font c View\Tool bar\Standard b Format\Border and Shading d View\Tool bar\Table and Border c Format\Bullet and Number 82 Loại file file ảnh: d Tất a .gif 77 Muốn phóng to cỡ chữ dùng b .rm phím c .jpg a Ctrl-+ d .bmp b Ctrl-[ 83 Phím space có chức c Ctrl-O a Tạo ký tự trống d Ctrl-] b Cả ba sai 78 Để chèn đường ngắt trang: c Xố ký tự a Insert\Picture d Xuống dịng b Insert\Break 84 Xoá hàng chọn c Insert\Page numer a Delete\Cells d Insert\Date and Time b Delete\Columns 79 Kiểm tra lỗi tả: c Delete\Row a Tất sai d Delete\Table b Tools\Spelling and grammar 85 Phóng to ký tự đầu đoạn: Trắc nghiệm Tin học a Format\Tabs c) A8 b Format\Columns d) A9 c Format\Dropcap 91 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Ơ” gõ: d Format\Change Case a) O5 86 Phím tắt dùng để mở menu start win down: b) O6 a Ctrl-Esc c) O7 b Shift-Esc c Slt-Esc d) O8 d Slt-F1 92 Trong kiểu gõ VNI, dấu huyền gõ: 87 Lệnh replace tương ứng với phím a Ctrl-A a) b Ctrl-V c Ctrl-X b) d Ctrl-H c) 88 Muốn in văn ta dùng tổ hợp d) phím nào? 93 Dán đoạn văn vừa copy đến nơi khác ta dùng: a) Ctrl-U b) Ctrl-I a) Ctrl-C c) Ctrl-O b) Ctrl-V d) Ctrl-P c) Ctrl-X 89 Đóng file văn ta dùng tổ hợp d) Ctrl-U phím nào? 94 Trong kiểu gõ VNI, chữ “Đ” gõ nào? a) Ctrl-W b) Ctrl-F4 a) D6 c) Cả hai b) D7 d) Cả hai sai c) D8 90 Trong kiểu gõ VNI chữ ” Â “ d) D9 gõ: 95 Bảng mã Unicode dựng sẵn phù hợp với Font chữ: a) A6 a) Time new romance b) A7 10 Trắc nghiệm Tin học Câu 43: Trong Powerpoint để muốn thêm hiệu ứng nhạc hay âm thanh, ta thực hiện: A: B: #Value! C: D: #Name! Trong bảng tính MS Excel 2010, hàm sau cho phép đếm giá trị thỏa mãn điều kiện cho trước: A: SUMIF B: COUTIF C: COUNT D: SUM Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức = Lower(“ht CNTT”) cho kết quả: A: HT CNTT B: ht cntt C: Ht Cntt D: #NAME? Trong bảng tính MS Excel 2010, cơng thức =Right(“TTTTTH”,2) cho kết quả: A: TH B: TT C: TTTH D: TTTT Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mid(“m1234”,2,3) cho kết quả: A: Số 123 B: Số 12 C: Chuỗi “123” D: Số 23 Trong bảng tính MS Excel 2010, A2 có giá trị số 10, ô B2 gõ công thức =PRODUCT(A2,5) cho kết quả: A: #Value! B: 50 C: 10 D: Đáp án sau đúng? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: A: Dữ liệu kiểu số mặc định lề trái B: Dữ liệu kiểu ký tự mặc định lề trái C: Dữ liệu kiểu thời gian mặc định lề trái D: Dữ liệu kiểu ngày tháng mặc định lề trái Trong bảng tính MS Excel 2010, A2 có giá trị chuỗi “a”, ô B2 gõ công A Insert \ Movies and sounds B Insert \ Diagram C Insert \ Object D Câu B C sai Câu 44: Trong Powerpoint để tạo hyperlink ta chọn text hay đối tượng mà ta muốn tạo hyperlink sau thực hiện: A Insert \ Hyperlink B Bấm tổ hợp phím Ctrl + K C Insert \ Object D Câu A B Câu 45: Trong Powerpoint để chèn nút hành động Slide ta thực hiện: A Slide Show \ Custom Shows B Slide Show \ Action Buttons C Câu A B D Câu A B sai Câu 46: Trong Powerpoint để bắt đầu trình diễn Slide Show ta thực hiện: A Slide Show + Setup Show B Slide Show + View Show C Nhấn F5 bàn phím D Câu B C CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM EXCEL 2010 Trong bảng tính MS Excel 2010, A1 có giá trị số 16, ô B1 gõ vào công thức =SQRT(A1) nhận kết là: 25 Trắc nghiệm Tin học thức =5/A2 cho kết quả: A: B: C: #Value! D: #DIV/0! Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối cột, tương đối hàng? A: B$1$10 B: $B1:$D10 C: B$1$$10$ D: $B$1:$D$10 10 Trong bảng tính MS Excel 2010, A1 có giá trị chuỗi 2014, ô B1 gõ công thức =Len(A1) cho kết quả: A: B: 2014 C: D: #DIV/0! 11 Trong bảng tính MS Excel 2010, để ẩn cột, ta thực hiện: A: Thẻ Home - Cells – Format Hide&Unhide – Hide Columns B: Thẻ Data - Cells – Format Hide&Unhide – Hide Columns C: Thẻ Fomulas - Cells – Format Hide&Unhide – Hide Columns D: Thẻ View - Cells – Format Hide&Unhide – Hide Columns 12 Trong bảng tính MS Excel 2010, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện: A: Thẻ Insert - Page Setup - Print Titles B: Thẻ Page Layout - Page Setup - Print Titles C: Thẻ File - Page Setup - Print Titles D: Thẻ Format - Page Setup - Print Titles 13 Trong bảng tính MS Excel 2010, để chèn hình ảnh, ta thực hiện: A: Thẻ Fumulas – Picture B: Thẻ Data – Picture C: Thẻ Insert – Picture D: Thẻ Review – Picture 14 Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách liệu ô thành hai nhiều ô, ta thực hiện: A: Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited B: Thẻ Home – Text to Columns – Delimited C: Thẻ Fomulas - Text to Columns – Delimited D: Thẻ Data - Text to Columns – Delimited 15 Trong bảng tính MS Excel 2010, để thay đổi kiểu trang in ngang dọc, ta thực hiện: A: Thẻ Page Layout – Orientation – Portrait/Landscape B: Thẻ File – Page Setup – Portrait/Landscape C: Thẻ Format - Page Setup – Portrait/Landscape D: Thẻ Home - Orientation – Portrait/Landscape 16 Trong bảng tính MS Excel 2010, để giữ cố định hàng cột cửa sổ soạn thảo, ta đánh dấu hàng cột, chọn: A: Thẻ Review – Freeze Panes B: Thẻ View – Freeze Panes C: Thẻ Page Layout – Freeze Panes D: Thẻ Home – Freeze Panes 17 Trong bảng tính MS Excel 2010, A2 có giá trị TINHOC, B2 gõ cơng thức =6/VALUE(A2) cho kết quả: A: #DIV/0! B: #VALUE! C: D: TINHOC 18 Trong bảng tính MS Excel 2010, điều kiện hàm IF phát biểu 26 Trắc nghiệm Tin học dạng phép so sánh Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện sử dụng công thức nào? A: AND B: OR C: NOT D: & 19 Trong bảng tính MS Excel 2010, A1 có giá trị chuỗi “Excel”, B1 có giá trị số 2010, ô C1 gõ công thức =A1+B1 cho kết quả: A: Excel B: #VALUE! C: 2010 D: Excel2010 20 Trong bảng tính MS Excel 2010, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định thông tin sau cho biểu đồ: A: Tiêu để B: Có đường lưới hay không C: Chú giải cho trục D: Cả 21 Trong bảng tính MS Excel 2010, A2 có giá trị chuỗi 2008, ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) cho kết quả: A: #NAME! B: #VALUE! C: Giá trị kiểu chuỗi 2008 D: Giá trị kiểu số 2008 22 Trong bảng tính MS Excel 2010, A2 gõ vào cơng thức =MAX(3,14,25,5) cho kết quả: A: B: C: -25 D: 14 23 Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Upper(“TT TTTH”) cho kết quả: A: TT TTTH B: tt ttth C: TT D: TTTH 24 Trong bảng tính MS Excel 2010, cơng thức =Mod(26,7) cho kết quả: A: B: C: D: 25: Trong MS Excel 2010, giả sử B5 có cơng thức = A1+$B$2+C$3 Sau chép cơng thức từ B5 đến D8 có cơng thức A = C1 + $B$2 + E$3 B = C4 + $B$2 + E$3 C = A4 + $B$2 + C$3 D Báo lỗi 26 Trong MS Excel 2010, công thức sau trả giá trị nào: = IF(5 >= 5, "Không tuyển dụng") A Không tuyển dụng B Cơng thức sai Excel khơng có phép tốn => C Cơng thức sai thiếu đối số hàm IF D TRUE 27 Trong MS Excel 2010, để ghép xâu ký tự "TRAN VAN" "AN" thành xâu ký tự "TRAN VAN AN", tư sử dụng công thức: A ="TRAN VAN" + "AN" B ="TRAN VAN" & "AN" C ="TRAN VAN" AND "AN" D Không ghép 28 Trong MS Excel 2010, công thức sau trả kết nào: = UPPER("tran thi Hoa") A Tran Thi Hoa B tran thi hoa C TRAN THI HOA D Báo lỗi 29 Trong MS Excel 2010, hàm VLOOKUP() dùng để tìm kiếm giá trị: A Nằm cột bên phải vùng liệu tìm kiếm B Nắm hàng vùng liệu tìm kiếm C Nằm cột bên trài vùng 27 Trắc nghiệm Tin học liệu tìm kiếm D Nằm trọng cột của vùng liệu tìm kiếm 30: Trong MS Excel 2010, cơng thức sau tả kết nào: = ROUND(7475.47, -2) A 7500 B 7480 C 7475 D 7475,5 31: Trong MS Excel 2010, công thức sau trả giá trị nào: = LEN(@TRAN_THI_THU_THANH@) A.15 B 18 C tran_thi_thu_thanh D Báo lỗi 32 Để khởi động MS Excel ta chọn lệnh: a Start Programs Microsoft Word b Start Programs Microsoft Excel c Start Programs Microsoft Fontpage d Start Programs Microsoft PowerPoint 33 Tài liệu MS Excel lưu đĩa với phần mở rộng: a DOC b XLS c JPG d BMP 34 Trong Excel hàm DAY(A5) [Trong A5 = 18/05/2008] trả về: a Số năm biến ngày tháng A5 2008 b Số tháng năm biến ngày tháng A5 05 c Số ngày tháng biến ngày tháng A5 18 d Ngày tháng hệ thống 35 Hàm DAY("22/10/2010") cho kết quả: a 2010 b Tất sai c 10 d 22 36 Trong Excel hàm MONTH(date) trả về: a Số tháng năm biến ngày tháng date b Ngày tháng hệ thống c Số năm biến ngày tháng date d Số ngày tháng biến ngày tháng date 37 Hàm MONTH("09-Jan-2008") cho kết quả: a b 09 c 10 d 2008 38 Trong Excel hàm YEAR(date) trả về: a Ngày tháng hệ thống b Số ngày tháng biến ngày tháng date c Số năm biến ngày tháng date d Số tháng năm biến ngày tháng date 39 Hàm YEAR("19-08-2008") cho kết quả: a 2008 b Tất sai c 19 d 08 40 Trong Excel hàm TODAY() trả về: a Số ngày tháng biến ngày tháng date b Số năm biến ngày tháng date c Số tháng năm biến ngày tháng date d Ngày tháng hệ thống 41 Hàm LEFT("Microsoft Windows XP", 9) cho kết a "Windows X" b "Microsoft Windows" c "Windows" d "Microsoft" 42 Hàm LEN("Microsoft Excel 5.0") cho kết a 19 b 17 c 15 d 25 43 Hàm RIGHT("Microsoft Excel 28 Trắc nghiệm Tin học 2003", 4) cho kết a "Microsoft Excel 2003" b "Microsoft" c "Excel 2003" d "2003" 44 Hàm TRIM(" Microsoft Excel 2003 ") a "Micro soft" b "Microsoft Excel" c " Excel 2003" d "Microsoft Excel 2003" 45 Hàm MID(“Microsoft Excel 2003”,10,5) a “ Microsoft” b “Excel” c “2003” d “Excel 2003” 46 Trong MS Excel hàm ABS(A7) { A5 = -5} dùng để: a Tính giá trị tuyệt đối số A7 = b Tính tổng số A7 c Tính bậc hai số A7 d Tất sai 47 Trong MS Excel hàm SQRT(A9) dùng để: a Tính tổng số A9 b Tất sai c Tính bậc hai số A9 d Tính giá trị tuyệt đối số A9 48 Hàm SUM(-12, -5, 7, 100) cho kết quả: a 100 b c -90 d 90 49 Hàm MAX(8, 29, -11, 33, -51) cho kết a -51 b c 33 d 29 50 Hàm MIN(-52, 20, -11, 23, -15) cho kết quả: a 20 b 23 c -52 d -15 51.Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số 25 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) nhận kết quả: a) b) c).#VALUE! d) #NAME! 52.Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc" ;ơ B2 có giá trị số 2008 Tại C2 gõ vào cơng thức =A2+B2 nhận kết quả: a) #VALUE! b) Tin hoc c) 2008 d) Tin hoc2008 53.Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ơ A1) bảng tính ? a) Shift+Home b) Alt+Home c) Ctrl+Home d).Shift+Ctrl+Home 54.Trong bảng tính Excel, tính có kí hiệu #####, điều có nghĩa gì? a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus b) Công thức nhập sai Excel thông báo lỗi c) Hàng chứa có độ cao q thấp nên không hiển thị hết chữ số d) Cột chứa có độ rộng q hẹp nên khơng hiển thị hết chữ số 55.Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại B2 gõ cơng thức =RIGHT(A2,3) nhận kết ? a) b) HOC c) TIN d) Tinhoc 56.Trong làm việc với Excel 2010, muốn lưu bảng tính thời vào đĩa, ta thực a) Window - Save b) Edit - Save c) Office Button - Save d) File – Save 57.Câu sau sai? Khi nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số 29 Trắc nghiệm Tin học thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải 58.Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào cơng thức =5/A2 nhận kết quả: a) b) c) #VALUE! d) #DIV/0! 59.Trong dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối? a) B$1$10 b) $B1:$D10 c) B$1$ $10$ d) $B$1:$D$10 60 Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? a) # b) c) >< d) & 61 Trong bảng tính Excel, A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại B2 gõ vào cơng thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 62.Trong bảng tính Excel, A2 gõ vào cơng thức =IF(3>5,100,IF(5=AVERAGE(B22),1,0 ) a) b) 14 c) 13 d) 99.Trong Excel, AND, OR, NOT là: a) Hàm kiểu liệu kiểu số b) Hàm kiểu liệu kiểu Logic c) Hàm kiểu liệu ngày d) Tất sai 100.Với công thức = MAX(20,MIN(5,100)) cho kết : a) 100 b) 20 c).5 d) Tất sai TỔNG HỢP (ĐÁP ÁN LÀ PHẦN IN NGHIÊNG) Câu Thiết bị sau dùng để kết nối mạng? a) Ram b) Rom c) Router d) CPU Câu Hệ thống nhớ máy tính bao gồm: a) Bộ nhớ trong, Bộ nhớ b) Cache, Bộ nhớ c) Bộ nhớ ngoài, ROM d) Đĩa quang, Bộ nhớ Câu Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? a) Chia sẻ tài nguyên b) Nhãn hiệu thiết bị kết nối mạng c) Thực lệnh in mạng cục d) Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục Câu Bộ nhớ RAM ROM nhớ gì? a) Primary memory b) Receive memory c) Secondary memory d) Random access memory Câu Các thiết bị thông dụng dùng để cung cấp liệu cho máy xử lý? a) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse), Máy in (Printer) b) Máy quét ảnh (Scaner) c) Bàn phím (Keyboard), Chuột (Mouse) Máy quét ảnh (Scaner) d) Máy quét ảnh (Scaner), Chuột (Mouse) Câu Khái niệm hệ điều hành ? a) Cung cấp xử lý phần cứng phần mềm b) Nghiên cứu phương pháp, kỹ thuật xử lý thơng tin máy tính điện tử c) Nghiên cứu công nghệ phần cứng phần mềm 33 Trắc nghiệm Tin học d) Là phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thiết bị phần cứng tài nguyên phần mềm máy tính Câu Cho biết cách xóa tập tin hay thư mục mà không di chuyển vào Recycle Bin:? a) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Delete b) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Ctrl + Delete c) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Alt + Delete d) Chọn thư mục hay tâp tin cần xóa -> Shift + Delete Câu Danh sách mục chọn thực đơn gọi : a) Menu pad b) Menu options c) Menu bar d) Tất sai Câu Cơng dụng phím Print Screen gì? a) In hình hành máy in b) Khơng có cơng dụng sử dụng c) In văn hành máy in d) Chụp hình hành Câu 10 Nếu bạn muốn làm cho cửa sổ nhỏ (khơng kín hình), bạn nên sử dụng nút nào? a) Maximum b) Minimum c) Restore down d) Close Câu 11 Trong soạn thảo Word, cơng dụng tổ hợp phím Ctrl – S là: a) Tạo văn b) Chức thay nội dung soạn thảo c) Định dạng chữ hoa d) Lưu nội dung tập tin văn vào đĩa Câu 12 Trong soạn thảo Word, để chèn kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện: a) View – Symbol b) Format – Symbol c) Tools – Symbol d) Insert – Symbol Câu 13 Trong soạn thảo Word, để kết thúc đoạn (Paragraph) muốn sang đoạn : a) Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter b) Bấm phím Enter c) Bấm tổ hợp phím Shift – Enter d) Word tự động, khơng cần bấm phím Câu 14 Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ cuối văn : a) Shift + End b) Alt + End c) Ctrl + End d) Ctrl + Alt + End Câu 15 Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng để chọn tất văn bản: a) Alt + A b) Ctrl + A c) Ctrl + Shift + A d) Câu Câu 16 Trong soạn thảo Word, để chọn đoạn văn ta thực hiện: a) Click lần đoạn b) Click lần đoạn c) Click lần đoạn d) Click lần đoạn Câu 17 Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn từ, ta thực : a) Nháy đúp chuột vào từ cần chọn b) Bấm tổ hợp phím Ctrl – C c) Nháy chuột vào từ cần chọn d) Bấm phím Enter Câu 18 Trong soạn thảo Word, muốn tách ô Table thành nhiều ô, ta thực hiện: a) Table – Merge Cells b) Table – Split Cells c) Tools – Split Cells d) Table – Cells Câu 19 Trong soạn thảo Word, thao tác sau kích hoạt lệnh Paste (Chọn nhiều đáp án) a) Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn 34 Trắc nghiệm Tin học Paste b) Bấm tổ hợp phím Ctrl + V c) Chọn vào mục Office Clipboar d) Tất Câu 20 Phần mềm soạn thảo văn với nội dung định dạng sau: ” Công cha núi Thái Sơn Nghĩa mẹ nước nguồn chảy Một lịng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu đạo con.” a) Notepad b) Microsoft Word c) WordPad d) Tất Câu 21 Trong bảng tính Excel, giá trị trả công thức =LEN(“TRUNG TAM TIN HOC”) là: a) 15 b) 16 c) 17 d) 18 Câu 22 Trong bảng tính Excel, cho giá trị sau: A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết ô B2 sau Enter: a) 10 b) c) 11 d) Lỗi Câu 23 Trong bảng tính Excel, A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN” Khi thực công thức = LEN(A1) giá trị trả kết quả: a) b) 11 c) d) Câu 24 Trong bảng tính Excel, A1 chứa giá trị 7.5 Ta lập cơng thức B1 có nội dung sau =IF(A1>=5, “Trung Bình”, IF(A1>=7, “Khá”, IF(A1>=8, “Giỏi”, “Xuất sắc”))) kết nhận là: a) Giỏi b) Xuất sắc c) Trung Bình d) Khá Câu 25 Trong bảng tính Excel, hàm dùng để tìm kiếm: a) Vlookup b) IF c) Left d) Sum Câu 26 Trong bảng tính Excel, để lưu tập tin mở tên khác, ta chọn: a) File / Save As b) File / Save c) File / New d) Edit / Replace Câu 27 Trong bảng tính Excel, hàm Today() trả về: a) Số ngày tháng b) Số tháng năm c) Ngày hành hệ thống d) Số ngày Câu 28 Trong bảng tính Excel, dạng địa sau đây, địa địa tuyệt đối: a) B$1$$10$D b) B$1 c) $B1:$D10 d) $B$1:$D$10 Câu 29 Trong bảng tính Excel, Ơ C2 chứa hạng học sinh Cơng thức tính học bổng theo điều kiện: Nếu xếp hạng từ hạng đến hạng ba học bổng 200000, cịn lại để trống a) =IF(C2>=3, 200000, 0) b) =IF(C2 New Slide c) Design -> New Slide d) View -> New Slide Câu 32 Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho Slide ta dùng lệnh sau đây: a) Insert\ Bullets and Numbering b) Insert \ Text \ Slide Number c) Format \ Bullets and Number d) Các câu sai Câu 33 Khi thiết kế Slide, sử dụng Home -> Slides -> New Slide có ý nghĩa ? a) Chèn thêm slide vào trước slide hành b) Chèn thêm slide vào sau slide hành c) Chèn thêm slide vào trước slide d) Chèn thêm slide vào sau slide cuối Câu 34 Để trình chiếu Slide hành, bạn sử dụng lựa chọn nào? (Chọn nhiều lựa chọn) a) Nhấn tổ hợp phím Shift+F5 b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+F5 c) Slide Show -> Start Slide Show -> From Current Slide d) Nhấn phím F5 Câu 35 Để tạo hiệu ứng cho Slide, bạn sử dụng lựa chọn nào? a) Animations -> Add Animation b) Animations -> Animation c) Transitions -> Effect Options d) Transitions -> Transition to this Slide Câu 36 Khi thiết kế Slide với PowerPoint, muốn thay đổi mẫu thiết kế Slide, ta thực hiện: a) Design ->Themes … b) Design ->Background… c) Insert -> Slide Design … d) Slide Show -> Themes… Câu 37 Chức công cụ sau nhóm dùng để xem trình chiếu slide hiển thị thiết kế (thanh cơng cụ zoom góc bên phải giao diện thiết kế): a) Normal b) Slide Sorter c) Slide show d) Reading view Câu 38 Chức Animations/ Timing/ Delay dùng để: a) Thiết lập thời gian chờ trước slide trình chiếu b) Thiết lập thời gian chờ trước hiệu ứng bắt đầu c) Thiết lập thời gian hoạt động cho tất hiệu ứng d) Tất Câu 39 Để vẽ đồ thị Slide ta chọn: a) File/ Chart b) Insert/ Chart c) View/ Chart d) Design/ Chart Câu 40 Để hủy bỏ thao tác vừa thực ta nhấn tổ hợp phím: a) Ctrl + X b) Ctrl + Z c) Ctrl + C d) Ctrl + V Câu 41 Khi dòng chủ đề thư ta nhận bắt đầu chữ RE:; thơng thường thư là: a) Thư rác, thư quảng cáo b) Thư c) Thư nhà cung cấp dịch vụ E-mail mà ta sử dụng d) Thư trả lời cho thư mà ta gởi trước Câu 42 Website Yahoo.com gmail.com cho phép người sử dụng thực a) Nhận thư b) Gởi thư c) Tạo hộp thư d) lựa chọn Câu 43 Chức Bookmark trình duyệt web dùng để: a) Lưu trang web máy tính 36 Trắc nghiệm Tin học b) Đánh dấu trang web trình duyệt c) Đặt làm trang chủ d) Tất Câu 44 Nếu không kết nối mạng, bạn thực hoạt động sau đây: a) Gửi email b) Viết thư c) Xem trang web d) In may in sử dụng chung cài đặt máy khác Câu 45 Khi muốn tìm kiếm thơng tin mạng Internet, cần a) Tìm kiếm Websites tìm kiếm chuyên dụng b) Tùy vào nội dung tìm kiếm mà kết nối đến Websites cụ thể c) Tìm kiếm Websites d) Tìm sách danh bạ internet Câu 46: Bộ nhớ truy nhập trực tiếp RAM viết tắt từ, bạn sử dụng lựa chọn nào? a) Read Access Memory b) Random Access Memory c) Rewrite Access Memory d) Cả câu Câu 47: Khả xử lý máy tính phụ thuộc vào … ban sử dụng lựa chọn nào? a) Tốc độ CPU, dung lượng nhớ RAM, dung lượng tốc độ ổ cứng b) Yếu tố đa nhiệm c) Hiện tượng phân mảnh ổ đĩa d) Cả phần Câu 48: Máy tính gi? a) Là cơng cụ dùng để tính tốn phép tính thơng thường b) Là công cụ cho phép xử lý thông tin cách tự động c) Là công cụ cho phép xử lý thông tin cách thủ công d) Là cơng cụ khơng dùng để tính tốn Câu 49: Trình tự xử lý thơng tin máy tính điện tử a) Màn hình -> CPU -> Đĩa cứng b) Đĩa cứng -> Màn hình - CPU c) Nhập thơng tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin d) Màn hình -> Máy in -> CPU Câu 50: Thiết bị xuất máy tính gồm? a) Bàn phím, hình, chuột b) Màn hình, máy in c) Chuột, hình, CPU d) Bàn phím, hình, loa Câu 51: Trong ứng dụng windows Explorer, để chọn nhiều tập tin hay thư mục không liên tục ta thực thao tác kết hợp phím … với click chuột a)Shift b) Alt c) Tab d) Ctrl Câu 52: Phím tắt để chép đối tượng vào ClipBoard là: a) Ctrl + X b) Ctrl + C c) Ctrl + V d) Ctrl + Z Câu 53: Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là: a) Dialog box b) Control box c) List box d) Text box Câu 54: Để đảm bảo an toàn liệu ta chọn cách nào? a) Đặt thuộc tính hidden b) Copy nhiều nơi ổ đĩa máy tính c) Đặt thuộc tính Read only d) Sao lưu dự phịng Câu 55: Trong hệ điều hành windows chức Disk Defragment gọi là? a) Chống phân mảnh ổ cứng b) Làm giảm dung lượng ổ cứng c) Sao lưu liệu ổ cứng d) Lau chùi tập tin rác ổ cứng Câu 56: Trong soạn thảo word, công dụng tổ hợp phím Ctrl + O dùng để a) Tạo văn b) Đóng văn làm việc 37 Trắc nghiệm Tin học c) Mở văn có máy tính d) Lưu văn làm việc Câu 57: Khi làm việc với văn word, để bật chế độ nhập ký tự Subscript tạo ký tự hóa học H2O Ta sử dụng chức nào: (Có thể chọn nhiều câu đúng) a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + = b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + c) Click chọn biểu tượng Superscipt nhóm Font d) Click chọn biểu tượng Subscript nhóm Font Câu 58: Trong word, biểu tượng chổi có chức gì? a) Sao chép nội dung văn b) Canh lề văn c) Sao chép định dạng d) Mở văn có Câu 59: Người đọc biết tập tin mở phiên cuối cho phép đọc, bạn chọn? a) File -> info -> Protect Document -> Restrict Editing b) Review ->Restrict Editing -> Editing restrictions -> No changes (Read only) c) File -> info -> Protect Document -> Mark as Final d) File -> info -> Protect Document -> Encrypt as Password Câu 60: Thuộc tính phần mềm microsoft word 2010 có phần mở rộng gì? ( Cho phép chọn nhiều) a) doc b) docx c) dot d) txt Câu 61: Câu sau sai nhập liệu vào bảng tính Excel thì: a) Dữ liệu kiểu số canh thẳng lề trái b) Dữ liệu kiểu ký tự canh thẳng lề trái c) Dữ liệu kiểu thời gian canh thẳng lề phải d) Dữ liệu kiểu ngày tháng canh thẳng lề phải Câu 62: Biểu thức sau = AND(5>4,6 Print b) Insert -> Print c) Design -> Print d) File -> Print Câu 65: Để tạo slide chủ chứa định dạng chung toàn slide trình diễn Để thực điều người dùng phải chọn: a) View -> Master Slide b) Insert -> Slide Master c) View -> Slide Master d) Insert -> Master Slide Câu 66: Trong ứng dụng PowerPoint chức hyperlink dùng để tạo liên kết a) Slide presentation b) Slide không presentation c) Địa email, trang web, tập tin d) Các lựa chọn Câu 67: Trong PowerPoint 2010 muốn chèn đoạn nhạc vào Slide, ta dùng lệnh sau đây? a) Insert -> Audio b) Insert -> Component c) Insert -> Diagram d) Insert -> Comment Câu 68: Tại slide powerpoint ta dùng tổ hợp sau để xóa slide đó? a) ALT + I + D b) ALT + E + F c) ALT + E + D d) ALT + W + P 38 Trắc nghiệm Tin học Câu 69: Hai người chat với qua mạng Yahoo Messenger phòng nét? a) Dữ liệu truyền từ máy chat lên máy chủ phòng nét quay máy chat bên b) Dữ liệu trực tiếp hai máy phòng chat c) Dữ liệu truyền máy chủ Yahoo quay máy bên d) Dữ liệu truyền máy chủ internet Việt Nam quay máy chat Câu 70: Tên miền địa website có edu cho biết Website thuộc về? a) Lĩnh vực phủ b) Lĩnh vực giáo dục c) Lĩnh vực cung cấp thông tin d) Thuộc tổ chức khác Câu 71: Website gì? a) Là ngơn ngữ siêu văn b) Là hình thức trao đổi thông tin dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính c) Là file tạo Word, Excel, PowerPoint … chuyển sang html d) Tất sai Câu 72: Phần mềm sau khơng phải trình duyệt WEB? a) Microsoft Internet Explorer b) Mozilla Firefox c) Netcape d) Unikey Câu 73: Dịch vụ lưu trữ đám mây Microsoft gì? a) Google Driver b) Mediafire c) OneDrive d) Cả câu hỏi 39 ... A2 có giá trị TINHOC, ô B2 gõ công thức =6/VALUE(A2) cho kết quả: A: #DIV/0! B: #VALUE! C: D: TINHOC 18 Trong bảng tính MS Excel 2010, điều kiện hàm IF phát biểu 26 Trắc nghiệm Tin học dạng phép... pháp, kỹ thuật xử lý thơng tin máy tính điện tử c) Nghiên cứu công nghệ phần cứng phần mềm 33 Trắc nghiệm Tin học d) Là phần mềm chạy máy tính, dùng để điều hành, quản lý thi? ??t bị phần cứng tài nguyên... 13 Trắc nghiệm Tin học 2008 hA nOI Tin hoc2008 Câu 25 Trong bảng tính MS Excel 2010, Câu 21 Trong bảng tính MS Excel 2010, cơng thức =Mod(26,7) cho kết quả: Chart cho phép xác định thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm tin học thi công chức viện kiểm sát 2021, Trắc nghiệm tin học thi công chức viện kiểm sát 2021

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm