0

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG

16 2 0
  • CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:30

ĐỀ CƯƠNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG (Đề cương chiếm 80% câu hỏi trắc nghiệm sử dụng đề thi kết thúc môn) CHỌN ĐÁP ÁN CHÍNH XÁC NHẤT A B C D A B C D Thể đột biến là: Tập hợp kiểu gen tế bào thể bị đột biến Tập hợp dạng đột biến thể Những cá thể mang đột biến biểu kiểu hình Tập hợp nhiễm sắc thể bị đột biến Đột biến gen là: Những biến đổi cấu trúc gen liên quan tới biến đổi cặp nucleotid Những biến đổi xảy suốt chiều dài phân tử DNA Các biến dị tổ hợp xuất qua sinh sản hữu tính Sự biến đổi cặp nucleotid cấu trúc gen Cơ thể mang đột biến biểu thành kiểu hình đột biến gọi là: A B Tiền đột biến Đột biến giao tử A B C D Biến đổi dãy polynucleotid gen cấu trúc dẫn tới biến đổi sau đây: mARN đột biến  Gen đột biến  Protein đột biến Protein đột biến  Gen đột biến  mARN đột biến Gen đột biến  mARN đột biến  Protein đột biến Gen đột biến  Protein đột biến  mARN đột biến Một đoạn ADN cặp nucleotid, số liên kết hydro thay đổi là: A B Giảm Giảm hoặc A B C D A B C D A B C D Trong cấu trúc phân tử ADN có dạng liên kết sau đây: Liên kết hydro Liên kết hydro liên kết liên kết phosphodiester Liên kết liên kết phosphodiester liên kết peptid Liên kết hydro, liên kết liên kết phosphodiester liên kết peptid ADN cấu tạo từ thành phần gồm: Đường deoxyribose, base nitơ (A, T, G, C), acid phosphoric Đường ribose, base nitơ (A, T, G, C), acid phosphoric Đường ribose, base nitơ (A, U, G, C), acid diphosphoric Đường ribose, base nitơ (A, U, G, C), acid phosphoric Mạch mang mã di truyền phân tử ADN là: Mạch khuôn chiều 3’ - 5’, đầu 3’ gắn với nhóm phosphat, đầu 5’ gắn với nhóm hydroxyl Mạch khn chiều 3’ - 5’, đầu 3’ hydroxyl tự do, đầu 5’ phosphat tự Mạch khuôn chiều 5’ – 3’, đầu 3’ hydroxyl tự do, đầu 5’ phosphat tự Cả B C Giả sử gen cấu tạo từ loại nucleotid: A, T, G mạch gốc gen C D C D Đột biến soma Thể đột biến Giảm hoặc Giảm hoặc có tối đa loại mã ba? A B 10 loại mã ba loại mã ba C D loại mã ba 27 loại ba Ở sinh vật nhân thực, vùng mã hóa có đoạn trình tự nucleotid khơng mã hóa acid amine (đoạn vơ nghĩa) cần loại bỏ trước tiến hành dịch mã là: A Intron B Exon C 11 A B C D 12 Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN: mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vịng, gồm loại đơn phân A, T, G, C mARN có cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, C mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng vịng, gồm loại đơn phân A, U, G, C mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, C Loại acid nucleic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribosome? Gen phân mảnh Ths Hoàng Thị Mai Anh D Vùng vận hành A 13 tARN B rARN C mARN D ADN Dịch mã thông tin di truyền mã mARN thành trình tự acid amine chuỗi polipeptid chức của: A 14 A B C D 15 A B 16 tARN B rARN C mARN D ADN Điểm chưa nói tái DNA: Là q trình có vai trị truyền vật chất di truyền cho hệ sau Là trình diễn giống tất sinh vật Là trình diễn khác sợi DNA 3’ – 5’ sợi DNA 5’ – 3’ Kết trình tái tạo DNA chứa mạch cũ mạch Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế: Nhân đôi ADN phiên mã Nhân đôi ADN dịch mã C D Phiên mã dịch mã Dịch mã Cặp base nitơ sau khơng có liên kết hydro bổ sung? A A G B T A C A U D A C 17 A B C D 18 A B C D Gen đoạn DNA: Mang thông tin cấu trúc phân tử prơtêin Mang thơng tin mã hố cho sản phẩm xác định chuỗi polipeptid hay ARN Mang thông tin di truyền Chứa mã hoá axit amin Trong nghiên cứu di truyền, phương pháp di truyền tế bào phương pháp: Sử dụng kỹ thuật DNA tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen Nghiên cứu số sinh hóa thể để đánh giá cấu trúc hoạt động tế bào Phân tích tế bào học nhiễm sắc thể để đánh giá số lượng, cấu trúc nhiễm sắc thể Tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình phiên mã tổng hợp protein gen qui 19 A định Những thành tựu kỹ thật cấy gen tạo cho người hiệu quả: Sản xuất quy mô công nghiệp, prôtêin làm tăng sinh khối cung cấp nguồn thức ăn dự trữ cho B người sinh vật khác Sản xuất kháng sinh với số lượng nhiều giá thành hạ ứng dụng điều trị bệnh Chuyển ghép C gen sinh vật khác Sản xuất hoocmơn sử dụng điều hồ hoạt động trao đổi chất cho người sinh vật D 20 khác Tất Trong công nghệ sinh học đối tượng sử dụng làm “nhà máy” sản xuất sản phẩm sinh học là: A B 21 A B C D 22 A B C D 23 Virus Vi khuẩn Escherichia coli C D Plasmid Enzyme Thành tựu công nghệ ADN tái tổ hợp đem lại là: Tạo nguồn nguyên liệu đa dạng phong phú cho trình chọn lọc Hạn chế tác động tác nhân đột biến Tăng cường tượng biến dị tổ hợp Sản xuất với số lượng lớn sản phẩm sinh học Ở ruồi giấm (2n = 8), rối loạn phân li cặp nhiễm sắc thể lần phân bào I tế bào sinh tinh tạo ra: Tinh trùng NST tinh trùng bình thường tinh trùng thừa NST tinh trùng thiếu NST tinh trùng thừa NST tinh trùng bình thường tinh trùng thiếu NST Gen A có 1500 nucleotid 1900 liên kết hydro Hỏi số nucleotid loại gen A bao nhiêu? Ths Hoàng Thị Mai Anh A B 24 A = T = 300; G = C = 450 A = T = 450; G = C = 300 C D A = T = 350; G = C = 400 A = T = 400; G = C = 350 Gen M có tỷ lệ A/G = 3/5 Tổng số liên kết hydro gen M 2100 liên kết Tính số nucleotid loại gen M? A B 25 A = T = 270; G = C = 450 A = T = 300; G = C = 500 C D A = T = 450; G = C = 750 A = T = 500; G = C = 800 Gen K có loại nucleotid A = 245; C = 189 Hỏi Gen K có tổng nucleotid liên kết hydro? A B 26 A B 27 850 nucleotid 1050 liên kết hydro 890 nucleotid 1057 liên kết hydro C D 868 nucleotid 1050 liên kết hydro 868 nucleotid 1057 liên kết hydro Một gen có cấu trúc B, dài 3060 A0, tỷ lệ A/G = 2/3 Tính số nucleotid loại có gen? A = T = 360; G = C = 540 A = T = 350; G = C = 525 C D A = T = 400; G = C = 600 A = T = 360; G = C = 480 Một gen có 1200 nucleotid 30% A Gen bị đoạn Đoạn gen bị chứa 20 A có G = 3/2 A Số lượng loại nucleotid gen sau đột biến là: A B 28 A A = T = 220; G = C = 330 A = T = 330; G = C = 220 C D A = T = 340; G = C = 210 A = T = 210; G = C = 340 Tế bào thân lúa tẻ có 24 NST tế bào có số NST là: 12 B 24 C 32 D 48 29 Biến dị là: A Sự biến đổi hình thái có giá trị thích nghi đời sống cá thể B Sự biến đổi cấu trúc gen dẫn đến biến đổi kiểu hình lồi C Sự sai khác cá thể với cha mẹ hay cá thể loài D Sự biến đổi đặc điểm hình thái cá thể đặc điểm di truyền cho hệ 30 Cơ chế hình thành biến dị: A B Đột biến gen Rối loạn phân ly phân bào C D A B A B sai 31 Người mắc hội chứng Down có NST gồm 47 NST NST 21 có Hỏi thứ NST 21 người mắc hội chứng Down có nguồn gốc từ đâu? A 32 A 33 A B 34 A 35 Từ bố B Từ mẹ C Từ bố mẹ D Từ bố từ mẹ C Nhiễm sắc thể D Gen D Gen D ADN Cơ sở phân tử di truyền học là: Acid amin B Protein Cơ sở tế bào di truyền học là: Acid amin Protein C Nhiễm sắc thể Đơn vị chức sở máy di truyền là: Gen B Mã di truyền C Nhiễm sắc thể Gen đơn vị di truyền chia nhỏ nằm nhiễm sắc thể quan điểm … Đề xuất: A Mendel B Morgan C F Crick D 36 Ruồi giấm Drosophila melanogaster đối tượng nghiên cứu nhà khoa học: A Mendel 37 Để alen gen phân li đồng giao tử cần có điều kiện gì? B Morgan C F Crick Ths Hoàng Thị Mai Anh D Darwin Darwin A B Bố mẹ phải chủng Số lượng cá thể lai phải lớn 38 C D Alen trội phải trội hoàn tồn so với alen lặn Q trình giảm phân phải xảy bình thường Rối loạn phân ly xảy với tồn NST q trình ngun phân tế bào có 2n = 18 làm xuất thể có NST mấy? A 39 A B 40 A B 41 19 B 17 C 36 27 C D Biến đổi kiểu gen khơng biến đổi kiêu hình Cả a, b c đền C D Xuất riêng lẻ không theo hướng xác định Cả a b C D Làm biến đổi kiểu gen kiểu hình cá thể Làm biến đổi cấu trúc NST cá thể Thường biến là: Biến đổi kiểu hình khơng biến đổi kiểu gen Biến đổi kiểu hình kiểu gen Thường biến có đặc điểm: Xuất đồng loạt theo hướng xác định Không di truyền Thường biến dẫn đến: A B Làm biến đổi kiểu gen cá thể Làm biến đổi kiểu hình cá thể 42 A B C D 43 Cơ thể sinh vật thường biến có vai trị: Giúp thể sinh vật tăng trưởng kích thước Giúp thể sinh vật tăng sức đề kháng Hạn chế đột biến xảy thể sinh vật Giúp thể phản ứng linh hoạt trước thay đổi với môi trường Kỹ thuật di truyền kỹ thuật: A B Thao tác NST tế bào Thao tác sợi chromatid 44 D C D Thao tác vật liệu di truyền mức phân tử Thao tác kiểu gen tế bào Tinh trùng bình thường lồi có 10 NST đột biến thể nhiễm có số lượng NST là: A 45 A 46 A B 48 A 49 A 11 C Protein B Nhiễm sắc thể D 21 C Acid nucleic D Acid amine Trong thể sống acid nucleic đóng vai trị quan trọng Sự sinh sản Di truyền C D Xúc tác điều hòa Sự sinh sản di truyền Trong dấu hiệu sau, dấu hiệu khơng thể có hệ vơ cơ: Trao đổi chất sinh sản Sinh trưởng, vận động C D Thích nghi, tiến hóa Cả a, b, c Người nêu vai trò ngoại cảnh tiến hóa sinh vật là: Lamarck B Darwin C Buffon D Heraclite Học thuyết Di truyền nhiễm sắc thể đồ di truyền nhiễm sắc thể đời vào năm: 1909 B 1911 50 Năm 1901, H.De.Vries nêu ra: A B Hiện tượng tương tác gen Học thuyết di truyền nhiễm sắc thể 51 19 Quan điểm đại sở phân tử di truyền là: 47 A B B C 1920 D 1933 C D Thuật ngữ gen, kiểu gen, kiểu hình Thuyết đột biến Bộ ba mã di truyền quy định acid amin mở đầu sinh tổng hợp protein tế bào nhân thực là: A 52 UGA B UAA C AUG Người đề xuất khái niệm biến dị cá thể là: Ths Hoàng Thị Mai Anh D GAU A Mendel 53 A B B Darwin C Lamarck D C D Tái sinh, phân ly tổ hợp A B Nhân tố tiến hóa là: Biến dị di truyền Chọn lọc cách ly 54 Sự tồn vật chất mang thông tin di truyền chứng minh bởi: A B Ferederick Griffith Oswald Avery cộng 55 A B C D 56 Đóng góp Francis Crick cho di truyền học là: Cùng James Watson phát cấu trúc xoắn kép DNA Giải 64 mã di truyền Phát chế điều hòa sinh tổng hợp protein Prokaryote theo mơ hình operon Đưa khái niệm gen, kiểu gen kiểu hình Học thuyết trung tâm đề xuất bởi: A James Watson 57 A B C D Francis Crick Francis Crick J Monod C J Monod D M.Nirenberg C 1961 D 1966 C J Monod D M.Nirenberg 64 mã di truyền giải mã vào năm: 1953 58 A Morgan B 1956 Mã di truyền giải mã bởi: James Watson 59 B Francis Crick Phương pháp thí nghiệm độc đáo mà Mendel sử dụng thành công để phát quy luật di truyền đậu Hà Lan là: A B Lai dòng chủng Theo dõi hệ lai 60 A B C D 61 Hiện tượng hốn vị gen xảy trường hợp: Có tiếp hợp cặp NST tương đồng kỳ đầu giảm phân II Tế bào thực q trình ngun phân Có tiếp hợp cặp NST tương đồng kỳ đầu giảm phân I Phân chia nhân kỳ cuối tế bào hực trình giảm phân Lần vật chất di truyền chứng minh DNA vào năm chứng minh? A B 1928, Oswald Avery cs 1944, Oswald Avery cs 62 A B C D 63 Hoán vị gen tượng: Trao đổi đoạn gen tương ứng nhiễm sắc thể Trao đổi đoạn gen tương ứng chromatid cặp NST kép tương đồng Trao đổi đoạn gen không tương ứng NST cặp NST tương đồng Trao đổi đoạn gen tương ứng NST thuộc cặp tương đồng khác Sinh học khoa học nghiên cứu về: A B Động vật, thực vật, vi sinh vật Tế bào, di truyền, virus, vi khuẩn 64 A 66 A 67 A Toán học thống kê Tất phương pháp C 1928, Francis Crick D 1944, Francis Crick C D Sự sống Hệ thống vô C Brawn Nhà khoa học đánh đổ thuyết tự sinh: Francesco Redi 65 A C D B Flemming D Louis Pasteur Các sinh vật sống cấu tạo từ cấp độ tế bào? B C D Nhiều Phân tử C Tế bào D Cơ thể B Có màng nhân Đơn vị sống nhỏ là: Nguyên tử B Điểm khơng có tế bào nhân sơ: Có màng tế bào Ths Hoàng Thị Mai Anh C Có vật chất di truyền 68 A B C D 69 Những đặc điểm sau bào tương tế bào nhân chuẩn? Khối chất keo bán lỏng, thành phần nước, có chứa quan Khối keo nhớt, đàn hồi, thành phần lipoprotein, chứa quan bào quan Khối keo nhớt, đàn hồi, thành phần nước, chứa quan bào quan Khối chất lỏng, chứa chất hòa tan nước bào quan Cơ quan bào quan ví “nhà máy tạo lượng” tế bào nhân thực? A B Lưới nội chất có hạt Bộ máy Golgi 70 A B 71 D Có ribosome C D Ty thể Lục lạp Cơ quan bào quan tham gia với vai trò “bộ máy trung chuyển” tế bào nhân thực? Lưới nội chất trơn Bộ máy Golgi C D Ty thể Ribosome Cơ quan bào quan đóng vai trò quan trọng tổng hợp protein tế bào nhân thực? A 72 A B 73 A B 74 A 75 A 76 Lysosome B Peroxisome C Gliosome D Hình thức sau có tham gia bào quan lysosome? Ẩm bào Thực bào C D Nội nhập bào qua trung gian thụ thể Cả a, b c Hệ số lắng ribosome hoàn chỉnh tiểu phần ribosome tế bào nhân sơ là: 80S, 60S, 40S 70S, 40S, 30S C D 70S, 50S, 30S 80S, 50S, 30S Được cấu tạo từ mạch actin quấn lỏng lẻo vào đặc điểm của: Vi sợi B Vi ống C Sợi trung vi D A C Sợi có đường kính khoảng 25nm, cấu tạo từ 13 sợi tubulin α β đặc điểm của: Vi sợi B Vi ống C Sợi trung vi D A B D Nhung mao Vai trò kéo nhiễm sắc thể hai cực tế bào … đảm nhận: A Vi sợi 77 A B C D 78 Màng sinh chất tế bào nhân thực cấu tạo từ thành phần gồm: Tầng phospholipid kép, protein xuyên màng, protein màng Lớp phospholipid, protein xuyên màng, lipid màng Tầng phospholipid kép, protein màng cholesterol Lớp phospholipid, cholesterol, protein glycolipid ngồi màng Có tính bán thấm, cấu trúc khảm lỏng Đây tính chất của: A B Vách tế bào Màng sinh chất 79 A B 80 B Vi ống C Trung vi C D Thành tế bào B C C D Màng bán thấm Màng trơ Tính chất màng sinh chất là: Màng thấm không chọn lọc Màng thấm Môi trường nội bào mơi trường so với nước cất: A Nhược trương 81 A B C D 82 Nếu đặt tế bào vào mơi trường ưu trương, điều xảy ra? Nước vào tế bào làm xuất hiện tượng khuếch tán ngược trở Nước vào tế bào làm tế bào trương phình Nước từ nội bào làm tế bào co lại Khơng có tượng xảy Lưới nội sinh chất có … loại: A Ribosome B B Ưu trương C C Đẳng trương Ths Hoàng Thị Mai Anh D D Keo lỏng 83 Lưới nội chất nhám có đặc điểm: A B Mặt ngồi có nucleosome Mặt ngồi có lysosome C D Mặt ngồi có peroxisome Mặt ngồi có ribosome 84 A Thẩm thấu: Là tượng vận chuyển chất tan từ dung dịch có nồng độ cao đến dung dịch có nồng độ thấp B Là tượng vận chuyển chất tan từ dung dịch có nồng độ thấp đến dung dịch có nồng độ cao C Là tượng vận chuyển nước từ dung dịch có nồng độ cao đến dung dịch có nồng độ thấp D Là tượng vận chuyển nước từ dung dịch có nồng độ thấp đến dung dịch có nồng độ cao 85 A B C D 86 A B C D Khuếch tán liên hợp tượng: Vận chuyển phân tử nhỏ phân cực, khơng tích điện qua tầng phospholipid kép Vận chuyển phân tử nhỏ phân cực, khơng tích điện qua kênh bơm proton Vận chuyển phân tử lớn phân cực qua màng nhờ protein vận chuyển B C Vai trị protein xuyên màng màng sinh chất là: Kết hợp với chuỗi hydratcacbon tạo nên gen thị giúp tế bào nhận dạng vật thể lạ Tạo nên thụ quan giúp tế bào nhận diện vật thể lạ Tạo nên kênh đa xoắn giúp vận chuyển phân tử có kích thước lớn qua màng tế bào Tạo nên kênh đơn đa xoắn dẫn phân tử hòa tan nước vào tế bào Đồng thời tạo 87 thụ quan tiếp nhận, dẫn truyền thông tin từ môi trường vào tế bào Các hình thức hình thức trao đổi chất thụ động qua màng sinh chất? A B Trao đổi chất qua tầng phospholipid kép Trao đổi chất qua lỗ màng C D 88 Đặc điểm trao đổi thụ động: A B Phụ thuộc nhu cầu tế bào Không phụ thuộc nhu cầu tế bào 89 Trao đổi chủ động khác trao đổi thụ động là: C D Tiêu tốn lượng Vận chuyển ngược gradient nồng độ A B Tiêu tốn lượng Vận chuyển chất theo gradient nồng độ 90 A B C D 91 A B C D 92 Kênh bơm Na+ - K+ có vai trị: Bơm Na+ đường vào tế bào, bơm K+ khỏi tế bào Bơm Na+ vào tế bào cung cấp cho tích lũy nội bào, bơm K+ ngồi tế bào Bơm Na+ đường tế bào, bơm K+ vào tế bào Bơm Na+ tế bào, bơm K+ vào tế bào cung cấp cho tích lũy nội bào Phân tử ATP cấu tạo gồm thành phần là: Gốc thymine, đường ribose, ba gốc phosphatt liền Gốc adenin, đường deoxyribose, ba gốc phosphatt liền Gốc adenin, đường ribose, ba gốc phosphat liền Gốc adenin, đường ribose, hai gốc phosphat liền Vị trí liên kết thành phần base gốc photphat cấu trúc phân tử ATP là: A Gốc photphat liên kết với đường C1’; base liên kết với đường C5’ B C D 93 Base liên kết với đường C1’; gốc photphat liên kết với đường C5’ Base liên kết với đường C1’; gốc photphat liên kết với đường C4’ Gốc photphat liên kết với đường C1’; base liên kết với đường C4’ Thành phần định đặc tính phân tử ATP? A Đường 94 A B C D Hình thức tạo lượng ATP tế bào chất hình thức gì? Phosphoryl hóa: hình thành ATP qua việc gắn ADP với gốc phosphat lấy từ chất hữu Phosphoryl hóa: hình thành ATP qua việc gắn ADP với phospho vơ Tổng hợp hóa thẩm: tổng hợp ATP thông qua kênh đặc biệt theo chế gắn ADP với phospho vô Cả a c B Base nitơ C D Thẩm thấu nước qua màng sinh chất Cả a, b c C Chỉ xảy với máng bán thấm Không phụ thuộc nhu cầu tế bào Gốc phoshat Ths Hoàng Thị Mai Anh D Cả a, b c 95 Trong hô hấp tế bào, ATP tổng hợp hình thức: A B Tổng hợp hóa thẩm màng ty thể Phosphoryl hóa q trình đường phân 96 Vị trí xảy q trình đường phân sản phẩm thu đường phân hoàn toàn phân C D A B C D 97 tử glucose là: Tế bào chất NADH, ATP acid pyruvic Chất ty thể NADH, ATP acid pyruvic Màng ty thể 2FADH, ATP acid pyruvic Tế bào chất 2FADH, ATP acid pyruvic Trong điều kiện có O2 sau đường phân là: A B Chu trình Krebs Chu trình Calvin 98 A 99 A B C D A B A B sai Quá trình tạo acetyl – CoA Chuỗi truyền điện tử Sản phẩm tham gia vào chu trình Krebs là: O2 B Acid pyruvic C NADH D Acetyl – CoA Tổng sản phẩm nhận hồn thành xong q trình hơ hấp hiếu khí là: NADH, FADH, 2ATP 10 NADH, FADH, ATP C D 100 Q trình hơ hiếu khí tạo CO2 giai đoạn: A Đường phân B Tạo acetyl – C CoA 10 NADH, FADH, ATP NADH, FADH, 2ATP Chu trình D Krebs B C 101 Quá trình quang hợp trình diễn theo giai đoạn gồm: A Pha sáng thực vào ban ngày pha tối thực vào ban đêm B Pha sáng pha tối Pha sáng diễn chất lục lạp, với vai trò tổng hợp lượng cung cấp C cho pha tối Pha sáng diễn màng thylakoid vào ban ngày, có tham gia lượng ánh sáng mặt trời D Pha tối diễn chất lục lạp, có tham gia sản phẩm pha sáng Pha sáng diễn chất lục lạp vào ban ngày, có tham gia lượng ánh sáng mặt trời Pha tối diễn màng thylakoid, có tham gia sản phẩm pha sáng 102 Vai trị NADH, FADH2 q trình tổng hợp ATP theo phương thức hóa thẩm: A Cung cấp điện tử cho chuỗi vận chuyển điện tử tổng hợp ATP B Cung cấp điện tử cho chuỗi vận chuyển điện tử, giải phóng lượng bơm H + từ matrix vào khoảng gian màng  Nồng độ H+ chênh lệch làm xuất khuếch tán ngược H+ vào qua ATP synthase C Cung cấp H+ cho chuỗi vận chuyển điện tử, H+ bơm từ matrix vào khoảng gian màng làm xuất chênh lệch nồng độ H+giữa hai phía màng  H+ khuếch tán ngược vào qua ATP synthase D Cung cấp gốc phosphate cho ADP tổng hợp ATP 103 Chất nhận acetyl Co-A: A B Acid pyruvic Phosphoenolpyruvate C D Glyceraldehyd 3phosphat Oxaloacetate 104 Sản phẩm trình cố định CO2 tạm thời chu trình C4 là: A B Acid pyruvic Phosphoenolpyruvate 105 A B C D 106 C D Glyceraldehyd 3phosphat Oxaloacetic Liên kết phân tử ATP định đặc tính phân tử này? Liên kết cao đường ribose nhóm adenin Liên kết cao gốc phosphat Liên kết cao đường ribose gốc phosphat Liên kết cao ba gốc phosphat Cuối chuỗi vận chuyển điện tử trình hô hấp tế bào phân tử nhận điện tử cuối là: Ths Hoàng Thị Mai Anh A 107 A B 108 Acid pyruvate B NADH FADH2 C Oxi D Oxi acid pyruvate Chuỗi truyền điện tử hô hấp tế bào diễn tại: Màng ty thể Màng thylacoid C D Chất ty thể Màng ty thể Trong hô hấp tế bào, yếu tố linh động tham gia vận chuyển điện tử qua lại phức hệ protein là: A B 109 Plastoquinon, Cyt C Ubiquinon, Cyt C C D Ubiquinon, plastocyanin Plasquinon, plastocyanin Bào quan thực chức hô hấp tế bào là: A Mạng lưới nội chất B 110 A B C D 111 A B C D 112 Các giai đoạn hơ hấp hiếu khí diễn theo trình tự: Đường phân → Lên men → Chuỗi truyền electron hô hấp Đường phân → Chuỗi truyền electron hơ hấp → Chu trình Krebs Đường phân → Chu trình Krebs → Chuỗi truyền electron hơ hấp Đường phân → Lên men → Chu trình Krebs Thứ tự vị trí diễn giai đoạn hơ hấp hiếu khí là: Tế bào chất – chất lục lạp – màng thylacoid Tế bào chất - chất ty thể - màng ty thể Tế bào chất - chất ty thể - khoảng gian bào màng ty thể Tế bào chất - chất ty thể - màng ty thể Đặc điểm chung hơ hấp hiếu khí hơ hấp yếm khí xảy ra: A B Chuỗi truyền điện tử Chu trình Krebs 113 Ty thể C Khơng bào C D Hơ hấp hiếu khí xảy ty thể theo chu trình Krebs tạo ra: CO2 + ATP + FADH2 CO2 + ATP + NADPH + FADH2 114 A B C D 115 Chức quan trọng trình đường phân là: Lấy lượng từ glucose cách nhanh chóng Thu mỡ từ glucose Cho phép cacbohyđrat thâm nhập vào chu trình Krebs Có khả phân chia đường glucose thành tiểu phần nhỏ Quá trình quang hợp diễn ở: A B Thực vật số vi khuẩn Thực vật, tảo số vi khuẩn A B 117 A B 118 A B 119 A B Lục lạp Đường phân Tổng hợp Axetyl – CoA A B 116 D C D CO2 + ATP + NADH +FADH2 CO2 + NADH +FADH2 C Tảo số vi khuẩn D Thực vật, tảo Diệp lục tố a có vai trị quang hợp? Thu nhận dẫn truyền lượng ánh sáng Phóng thích điện tử C Lọc ánh sáng D Cả a, b c Các chất hữu thực vật hình thành từ chất nào? Cacbon Các chất khoáng C Nitơ D Cacbonic Một vai trị quan trọng nhóm sắc tố carotenoid là: Lọc ánh sáng Tham gia quang phân ly H2O giải phóng O2 C Bảo vệ chlorophyl a D Cả a, b c Chu trình Calvin xảy nhóm thực vật: Thực vật C3, C4 CAM Thực vật C3 C4 C Thực vật C3 CAM D Thực vật C4 CAM 120 Nguyên liệu tham gia vào pha sáng quang hợp gồm: A CO2 khí quyển, NADP+, ADP, lượng ánh sáng Ths Hoàng Thị Mai Anh B H2O, NADP+, ADP, lượng ánh sáng C H2O, NADP+, ATP, lượng ánh sáng D CO2 khí quyển, NADP+, ATP, lượng ánh sáng 121 Nguyên liệu tham gia vào pha tối quang hợp gồm: A B 122 A B 123 A B 124 C H2O, NADP+, ATP D CO2 khí quyển, NADPH, ATP H2O, NADPH, ATP CO2 khí quyển, NADH, ATP Sản phẩm pha sáng quang hợp là: NADP+, ADP, O2 NADH, ATP, O2 C NADPH, ATP, O2 D NADH, ADP, O2 Khi chiếu sáng, xanh giải phóng khí O2 Các phân tử O2 có nguồn gốc từ: Sự khử CO2 Sự phân li nước C Phân giải đường D Quang hô hấp Sản phẩm thu từ pha tối quang hợp là: A B NADP+, ADP, cacbonhydrat NAD+, ADP, cacbonhydrat 125 A B C D 126 Chu trình C4 có đặc điểm: Chu trình C4 diễn vào ban đêm; Là trình cố định tạm thời CO2 Chu trình C4 diễn vào ban ngày; Là trình cố định tạm thời CO2 Chu trình C4 diễn vào ban ngày ban đêm; Là trình cố định tạm thời CO thực vật CAM Chu trình C4 diễn vào ban ngày ban đêm; Là trình cố định tạm thời CO thực vật C4 CAM Quá trình tái DNA, mạch sợi bổ sung tổng hợp liên tục mạch tổng A hợp gián đoạn vì: Enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch theo chiều 5’ – 3’ B Enzyme DNA polymerase tác dụng lên mạch khn có chiều 5’ – 3’ C Enzyme DNA polymerase tác dụng lên mạch khn có chiều 3’ – 5’ D Enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch theo chiều 3’ – 5’ 127 Khi nói q trình tái DNA Prokaryote, kết luận đúng? 1) Q trình nhân đơi có hình thành đoạn okazaki 2) Trên phân tử DNA có nhiều điểm khởi đấu tái 3) Quá trình tái diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn 4) Enzyme DNA polymerase có khả tự khởi đầu trình tổng hợp mạch 5) Quá trình tái sử dụng loại nucleoitd làm nguyên liệu A 128 C NADP+, ATP, cacbonhydrat D NADPH, ATP, cacbonhydrat B C Gen không phân mảnh có: A Vùng mã hóa liên tục B Vùng mã hóa khơng liên tục 129 C Có đoạn exon xen kẽ đoạn intron D Chứa đoạn intron Quá trình tái DNA theo hướng hai mạch phân tử DNA? A 5’ – 3’ hai mạch B 3’ – 5’ hai mạch 130 C 5’ – 3’ mạch 3’ – 5’; 3’ – 5’ mạch 5’ – 3’ D 5’ – 3’ mạch 5’ – 3’; 3’ – 5’ mạch 3’ – 5’ Các mạch đơn tổng hợp trình tái phân tử DNA hình thành: A Cùng chiều tháo xoắn DNA B Cùng chiều với mạch khuôn 131 C Theo chiều 3’ đến 5’ D Theo chiều từ 5’ đến 3’ Thành phần cấu trúc gen điển hình gồm thành phần: A Vùng điều hịa, vùng mã hóa, vùng kết thúc B Vùng cấu trúc, vùng mã hóa, vùng kết thúc 132 D C Vùng khởi động, vùng vận hành, vùng cấu trúc D Vùng khởi động, vùng mã hóa, vùng kết thúc Đặc điểm trình tái DNA Eukaryote, phát biểu là: 1) Enzyme DNA polymerase không tham gia tháo xoắn phân tử DNA 10 Ths Hoàng Thị Mai Anh 2) 3) 4) 5) Chỉ có loại enzyme DNA polymerase tham gia vào q trình tái Có liên kết bổ sung A với T, G với C ngược lại Sự tái DNA xảy nhiều đơn vị tái phân tử DNA Diễn pha S chu kỳ tế bào A 1, 2, 3, 133 A B 134 A B 135 A B B 1, 3, 4, C 1, 2, 4, D 2, 3, 4, Chất nhận CO2 chu trình calvin là: Ribulose biphosphat Acetyl – CoA C Phospho enol pyruvate D Acid Oxaloacetic Chất nhận CO2 chu trình C4 là: Ribulose biphosphat Acetyl – CoA C Phospho enol pyruvate D Acid Oxaloacetic Sản phẩm chu trình Calvin là: Acid phosphoglycerid Acid pyruvic C Acid oxaloacetic D Phosphoglyceraldehid 136 Bản chất mã di truyền là: A Trình tự xếp nucleotid gen quy định trình tự xếp acid amine protein B Các acid amine mã hóa gen C Ba nucleotid liền kề loại hay khác loại mã hóa cho acid amine D Một ba mã hóa cho acid amine 137 Đặc điểm mã di truyền: A Mã di truyền có tính thối hóa B Mã di truyền mã ba 138 C 64 mã ba mã hóa cho 20 loại acid amine D Mã di truyền có tính đặc hiệu Quang hợp diễn loại tế bào, tế bào mô giậu tế bào bao bó mạch Đây đặc điểm nhóm: A B 139 A B 140 A B 141 A B 142 A B 143 Thực vật C3 Thực vật C4 C Thực vật CAM D Thực vật C4 CAM Chất tiếp nhận CO2 chu trình C4 là: Acid phosphoglycerid Phosphoenolpyruvate C Acid pyruvic D Acid oxaloacetic Chất sử dụng để tổng hợp chất hữu cung cấp nguồn dinh dưỡng cho là: Acid phosphoglycerid Acid pyruvic C Acid oxaloacetic D Phosphoglyceraldehid Hiện tượng quang hô hấp tượng: CO2 kết hợp với Ribulose biphosphat O2 kết hợp với RuBisCO C O2 kết hợp với Ribulose biphosphat D CO2 kết hợp với RubisCO Hiện tượng quang hô hấp xảy khi: Nồng độ O2 cao nồng độ CO2 Nồng độ O2 thấp nồng độ CO2 C Nồng độ O2 cân với nồng độ CO2 D Không liên quan đến nồng độ O2 nồng độ CO2 Ý không với ưu điểm thực vật C4 so với thực vật C3? A B Cường độ quang hợp cao Nhu cầu nước thấp hơn, thoát nước 144 A B C D Chu trình C3 diễn thuận lợi điều kiện nào? Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 bình thường, nồng độ CO2 cao Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, nồng độ O2 bình thường Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O2 cao Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, nồng độ O2 thấp 11 C Năng suất cao D Thích nghi với điều kiện khí hậu bình thường Ths Hồng Thị Mai Anh 145 Ý không với giống thực vật CAM với thực vật C4 cố định CO2? A B Đều diễn vào ban ngày Diễn với chu trình C3 C4 C Sản phẩm quang hợp D Chất nhận CO2 146 Khái niệm pha sáng trình quang hợp đầy đủ nhất? A Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết B hoá học ATP Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết C hoá học ATP NADPH Pha chuyển hoá lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ thành lượng liên kết D hoá học NADPH Pha chuyển hoá lượng ánh sáng chuyển thành lượng liên kết hoá học 147 ATP ADN liên kết với protein histon tạo nên cấu trúc đặc biệt, cấu trúc khơng thể có ở: A B Tảo lục Ruỗi giấm 148 A B C D 149 A B C D 150 A B C D 151 Vật chất di truyền tế bào vi khuẩn có dạng: ADN trần, mạch thẳng, không liên kết với protein histon ADN trần, mạch vòng, liên kết với protein histon ADN trần, mạch thẳng, liên kết với protein histon ADN trần, mạch vòng, không liên kết với protein histon Sợi nhiễm sắc thể hình thành cách: Gắn kết nucleosome với liên kết cộng hóa trị Gắn kết nucleosome với nhờ protein phi histon Gắn kết nucleosome với liên kết peptid Gắn kết nucleosome với nhờ protein histon Sơ đồ biểu thị mức xoắn khác nhiễm sắc thể sinh vật nhân chuẩn là: Sợi nhiễm sắc → phân tử ADN → sợi → nhiễm sắc thể Phân tử ADN → sợi nhiễm sắc → sợi → crômatit → nhiễm sắc thể Crômatit → phân tử ADN → sợi nhiễm sắc → sợi → nhiễm sắc thể Phân tử ADN → sợi → sợi nhiễm sắc → crômatit → nhiễm sắc thể Đơn vị cấu trúc nhiễm sắc thể tế bào nhân chuẩn là: A B Nucleotid Acid amine 152 A 153 A B 154 A B 155 A B 156 A B 157 C Vi khuẩn D Tế bào nhân chuẩn C Nucleosome D Polisome Nhiễm sắc thể có cấu trúc xoắn cực đại kỳ: Kỳ đầu B Kỳ C Kỳ sau D Kỳ cuối Cấu trúc nucleosome gồm: 146 cặp nucleotid 10 phân tử histon 156 cặp nucleotid 10 phân tử histon C 146 cặp nucleotid phân tử histon D 156 cặp nucleotid phân tử histon Mức cấu trúc xoắn nhiễm sắc thể có đường kính 30nm là: Sợi ADN Sợi C Sợi nhiễm sắc D Sợi siêu xoắn Các loài khác đặc trưng tỷ lệ loại nucleotid: A/G (A + T)/ (G + C) C T /C D (A + G)/ (T + C) Tỷ lệ loại nucleotid 1: (A + T)/ (G + C) (A + G)/ (T + C) C (A + U)/ (G + C) D (U + G)/ (T + C) Ba mã di truyền xác định điểm kết thúc trình sinh tổng hợp protein là: 12 Ths Hoàng Thị Mai Anh A B TAG, TAA, TGA UAG, UAA, UGA C UAC, UAA, UCA D GAU, AAG, GUA 13 Ths Hoàng Thị Mai Anh 158 A B C D 159 A B C D 160 Đặc điểm sau thể tính thối hóa mã di truyền? Là mã ba không gối lên Là mã ba dọc liên tục Là mã ba phổ biến, thống toàn sinh giới Là nhiều mã ba xác định loại acid amine Chu kỳ tế bào Eukaryote gồm: Kỳ trung gian với ba giai đoạn Gap 1, Synthersis, Gap 2; Kỳ nguyên phân Kỳ trung gian với ba giai đoạn Gap 1, Synthersis, Gap 2; Kỳ giảm phân Kỳ trung gian với ba giai đoạn Gap 1, Synthersis, Gap 2; Kỳ phân bào (nguyên phân/ giảm phân) Cả a, b c sai Từ tế bào ban đầu, qua lần nguyên phân liên tiếp cho tế bào có NST giống NST tế bào mẹ: A tế bào 161 A B tế bào C tế bào con, D 16 tế bào Thoi phân bào giai đoạn tế bào thực q trình phân bào có nguồn gốc từ: Trung tử B Sợi trung vi C Sợi vô sắc D Dây 162 Các đặc điểm thuộc kỳ trước phân bào nguyên phân: A Nhiễm sắc thể đóng xoắn cực đại; Các NST kép tập trung thành hàng mặt phẳng xích đạo B thoi phân bào Nhiễm sắc thể dạng sợi dài, mảnh tiến hành tự nhân đôi thành nhiễm sắc thể kép dính tâm động C Nhiễm sắc thể bắt đầu đóng xoắn, màng nhân nhân tiêu biến; Thoi phân bào hình thành D Nhiễm sắc thể kép tách tâm động; Di chuyển cực tế bào 163 Đặc điểm tách tâm động xảy vào thời kỳ trình giảm phân? A B Kỳ sau giảm phân I Kỳ sau giảm phân II 164 A B C D Kỳ giảm phân I Kỳ giảm phân II C D Cấu tạo riboxôm Lưu giữ thông tin di truyền Chức tARN là: Vận chuyển axit amin Truyền thơng tin di truyền 165 Ở lồi sinh sản vơ tính nhiễm sắc thể ổn định trì khơng đổi qua hệ tế bào hệ thể nhờ trình: A B Thụ tinh Nguyên phân 166 C D Nguyên phân giảm phân Giảm phân Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nucleotide vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác? A B C D 167 A B C D 168 Điều khơng nói đột biến gen? Đột biến gen gây hại cho sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen Đột biến gen nguồn nguyên liệu cho trình chọn giống tiến hố Đột biến gen làm cho sinh vật ngày đa dạng, phong phú Đột biến gen có lợi có hại trung tính Phân tử ADN liên kết với histon tạo nên cấu trúc đặc hiệu, cấu trúc phát tế bào: A 169 A B 170 Tảo lục B Vi khuẩn C Ruồi giấm D Sinh vật nhân thực Sự liên kết ADN với histôn cấu trúc nhiễm sắc thể đảm bảo chức năng: Lưu giữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền Phân li nhiễm sắc thể phân bào thuận lợi C D Tổ hợp nhiễm sắc thể phân bào thuận lợi Điều hòa hoạt động gen ADN NST Xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng có trình tự xếp gen sau ABCDEFGHI abcdefghi Do rối loạn trình giảm phân tạo giao tử có nhiễm sắc thể với trình tự xếp gen ABCdefFGHI Có thể kết luận, giảm phân xảy tượng: A Trao đổi đoạn NST không cân crômatit NST tương đồng B Nối đoạn NST bị đứt vào NST tương đồng C Nối đoạn NST bị đứt vào NST không tương đồng D Trao đổi đoạn NST không cân crômatit NST không tương đồng 171 Rối loạn phân li nhiễm sắc thể kì sau phân bào chế làm phát sinh đột biến A B 172 Lệch bội Đa bội C Cấu trúc NST D Số lượng NST Một gen có 300 nucleotide loại A, 40% nucleotide loại G tổng số nucleotide Hỏi gen có bào nhiêu liên kết phosphodiester? A 2998 173 A B 2999 C 3000 Pyruvate acid, NADH, 2ATP Pyruvate acid, NADH, 4ATP 3998 C D Pyruvate acid, NADH, 2ATP Pyruvate acid, NADH, 2ATP C D Acetyl - coenzymA Acid lactic Sản phẩm vào chu trình Krebs là: Glyceraldehyde – – phosphate Acid pyruvate 175 Sản phẩm tiếp nhận Acetyl –CoA chu trình Krebs là: A Citrat 176 A B C D 177 D Kết thúc trình đường phân, tổng sản phẩm thu gồm: 174 A B B B Succinate C Oxaloacetat D Fumarate Quá trình quang hợp thực vật CAM có suất thấp do: CAM thực vật mọng nước Chất nhận CO2 trình quang hợp CAM Phospho Enol piruvate Sản phẩm trình quang hợp CAM acid oxaloaxetic Quá trình quang hợp CAM diễn chu trình thời điểm khác ban đêm ban ngày Có hợp tử nguyên phân số lần không tạo tất 28 tế bào Theo thứ tự hợp tử I, II, III có số lần nguyên phân lần Vậy số tế bào hợp tử là: A 16, 8, 178 B 4, 8, 16 C 8, 16, D 4, 16, Một tế bào sinh dục đực sơ khai loài nguyên phân đợt liên tiếp ¼ số tế bào tạo tiến hành giảm phân tạo giao tử Tổng số NST đơn mơi trường cung cấp cho q trình hình thành giao tử 96 Bộ nhiễm sắc thể loài bằng: A 2n = 179 B 2n = 12 C 2n = 20 D 2n = 24 Quá trình nguyên phân liên tiếp từ tế bào lưỡng lội loài A tạo tế bào với 64 NST trạng thái chưa nhân đôi Bộ nhiễm sắc thể loài A là: A 2n = 180 B 2n = 12 C 2n = 16 D 2n = 20 Hai tế bào sinh dục gà (2n =78) nguyên phân liên tiếp số đợt tạo tế bào có 39624 NST hồn toàn Vậy số lần nguyên phân hai tế bào sinh dục gà là: A B C 10 D 12 GIẢNG VIÊN BỘ MÔN ... dụng điều hồ hoạt động trao đổi chất cho người sinh vật D 20 khác Tất Trong công nghệ sinh học đối tượng sử dụng làm “nhà máy” sản xuất sản phẩm sinh học là: A B 21 A B C D 22 A B C D 23 Virus Vi... ứng NST thuộc cặp tương đồng khác Sinh học khoa học nghiên cứu về: A B Động vật, thực vật, vi sinh vật Tế bào, di truyền, virus, vi khuẩn 64 A 66 A 67 A Toán học thống kê Tất phương pháp C 1928,... cá thể 42 A B C D 43 Cơ thể sinh vật thường biến có vai trị: Giúp thể sinh vật tăng trưởng kích thước Giúp thể sinh vật tăng sức đề kháng Hạn chế đột biến xảy thể sinh vật Giúp thể phản ứng linh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG, CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học đại CƯƠNG