0

Đồ án tốt nghiệp “hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà nội ”

75 3 0
  • Đồ án tốt nghiệp  “hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà nội ”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 18:09

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Lời nói đầu Từ chuyển đổi chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường đà làm cho kinh tế sôi động với cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp thương mại muốn tồn để tự khẳng định có chỗ đứng vững thị trường đòi hỏi hàng hoá bán phải thị trường, ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn Mơc tiªu cđa doanh nghiƯp hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn phát triển vốn để tạo tiền đề cho việc mở rộng thị phần nước nước Để bắt kịp xu phát triển không bị đẩy khỏi chơi , doanh nghiệp thương mại phải tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng, bán hàng khâu định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Bán hàng hay gọi tiêu thụ khâu cuối hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Để tiêu thụ đạt hiệu quả, hàng hoá bán phải có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm loại thị trường Bởi có tiêu thụ tốt sản phẩm doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh thường xuyên liên tục Qua doanh nghiệp tăng nhanh vòng quay vốn, có thu nhập để bù đắp chi phí tích luỹ vốn đầu tư phát triển Bán hàng có ý nghĩa doanh nghiệp thương mại, với kinh tế toàn xà hội Nó có ảnh hưởng trực tiếp mang tính định đến kết hoạt động doanh nghiệp thương mại Nó cung cấp lượng sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày người dân nhu cầu sản xuất nghành kinh tế khác có liên quan Để hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, doanh nghiệp có biện pháp tổ chức quản lý mà kế toán nghiệp vụ bán hàng giữ vai trò quan trọng.Việc tổ chức hợp lý trình hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng yêu cầu cần thiết không riêng với doanh nghiệp thương mại nào.Thực tế kinh tế quốc dân đà cho thấy rõ điều Tuy nhiên công cụ đà sử dụng triệt để chưa lại vấn đề cần đề cập đến Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nhận thức vai trò, ý nghĩa công tác bán hàng đòi hỏi doanh nghiệp thương mại không ngừng củng cố, nâng cao, hoàn thiện kế toán bán hàng để theo kịp tốc độ phát triển kinh tế Trong trình thực tập Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội, em nhận thấy việc hoàn thiện kế toán bán hàng tăng cường hiệu công tác hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng đề tài hay góp phần đưa việc hạch toán kế toán nghiệp vụ bán hàng trở thành công cụ đắc lực phục vụ cho việc lập kế hoạch tiêu thụ hàng hoá định nhà quản lý Được giúp đỡ nhiệt tình thầy Nguyễn Viết Tiến, cô anh chị phòng kế toán Công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội với kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng, em ®· thùc hiƯn luận văn với đề tài: Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội Phương pháp nghiên cứu đề tài sở phân tích mặt lý luận kế toán nói chung kế toán nghiệp vụ bán hàng nói riêng kết hợp với thực tiễn kinh doanh kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội từ có ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty Ngoài lời nói đầu kết luận, nội dung luận văn gồm ch­¬ng : Ch­¬ng : C¬ së lý luËn việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương : Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội Chương : Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội Do thời gian thùc tËp cã h¹n, kinh nghiƯm thùc tÕ ch­a cã, khả lý luận nhiều hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung thầy cô giáo, cô anh chị phòng kế toán công ty để đề tài em hoàn thiện Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LuËn văn tốt nghiệp Chương Cơ sở lý luận việc hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mạI 1.1 Một số vấn đề chung nghiệp vụ bán hàng 1.1.1 Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp thương mại kinh tế thị trường 1.1.1.1 Đặc điểm kinh tế thị trường Đất nước ta bước phát triển theo kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xà hội chủ nghĩa Để làm điều Đảng Nhà nước bước đổi hoàn thiện kinh tế thị trường theo mô hình tư chủ nghĩa sang kinh tế thị trường mang "phong cách" xà hội chủ nghĩa Nền kinh tế mà khuyết tật thị trường hạn chế tới mức thấp Điều dễ toán khó quốc gia anh em có mô Trung Quốc, Cu Ba số nước khác Đến theo đánh giá nhiều chuyên gia kinh tế có Trung Quốc thành công so với nước khác vận dụng mô hình Chính khó khăn mà Đảng Nhà nước ta phải có đường lối, sách thời kỳ ,từng giai đoạn trình phát triển hay nói cách đơn giản nội dung định hướng XHCN kinh tế thị trường nước ta Định hướng XHCN kinh tế thị trường nước ta định hướng xà hội mà hùng mạnh quốc gia nhờ vào giàu có hạnh phúc dân cư Xà hội không tình trạng người bóc lột người người làm việc theo lực hưởng theo lao động Tất nhiên, Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp ước mơ Nhà nước ta song sở để Đảng Nhà nước ta xây dựng mục tiêu cách phù hợp Đó việc thực tăng trưởng kinh tế công xà hội, kinh tế nước ta có trình độ phát triển cao, môi trường sinh thái bảo vệ, kinh tế nhà nước phải phát huy vai trò chủ đạo với kinh tế hợp tác làm tảng cho chế độ xà hội mới, Nhà nước quản lý kinh tế mục tiêu dân giàu nước mạnh xà hội công văn minh, kinh tế ta kinh tế dân tộc hoà nhập với kinh tế giới Xét góc độ vi mô doanh nghiệp "tế bào" thực thể kinh tế chịu tác động hoạt động kinh tế Mà trước tiên chịu tác động quy luật kinh tế thị trường.Như quy luật giá trị, cạnh tranh, cung cầu lưu thông tiền tệ Nhưng dù kinh tế thị trường theo đường lối TBCN hay theo đường lối XHCN có đặc trưng chung định.Vì trước tiên phải tìm hiểu đặc điểm để từ dẫn dắt theo đường mà ta lựa chọn Trước tiên, ta phải thấy kinh tế thị trường cã tÝnh tù chđ cđa c¸c chđ thĨ kinh tÕ rÊt cao Trong nỊn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cấp doanh nghiệp hoạt động bị động tất cấp đưa xuống tiêu phải hoàn thành kế hoạch năm điều khiến cho doanh nghiệp động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh Nhưng kinh tế thị trường doanh nghiệp phải vận động để bù đắp chi phí kinh doanh có lÃi đồng thời phải chịu trách nhiệm trước kết sản xuất kinh doanh Trên thị trường hàng hoá phong phú, động doanh nghiệp để tồn phát triển mà họ phải tìm cách tạo sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mà đẹp, hàng hoá phải có nhiều chủng loại để đáp ứng cách tốt nhu cầu người tiêu dùng Đây coi ưu việt kinh tế thị trường giúp cho xà hội ngày phát triển Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Giá hàng hoá định thị trường tác động qua lại cung cầu Vì vậy, giá kinh tế thị trường không cố định định giá trị Cạnh tranh tất yếu thị trường doanh nghiệp kinh tế hàng hoá mong muốn coi mục tiêu cuối thu lợi nhuận Chính vậy, mà tiến hành hoạt động kinh doanh thị trường họ phải chịu cạnh tranh lớn từ đối thủ ngành khác ngành Cạnh tranh đào thải doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu giúp cho doanh nghiệp "chiến thắng " có nhiều kinh nghiệm thương trường lớn mạnh tiềm lực kinh tế Kinh tế thị trường hệ thống kinh tế mở Kinh tế thị trường đòi hỏi mở cửa, kinh tế mà hàng hoá dồi dẫn đến ứ đọng hàng hoá nước ta không mở cửa, khiến dẫn đến tượng khủng hoảng thừa đòi hỏi doanh nghiệp phải có giao dịch với nước để làm giảm hàng hoá thừa đồng thời nhờ có kinh tế mở mà ta có loại hàng hoá mà ta thiếu chưa sản xuất Đặc biệt điều kiện mà quốc tế hoá ngày lớn việc mở cửa vấn đề quan trọng 1.1.1.2 ảnh hưởng kinh tế thị trường nghiệp vụ bán hàng Kinh doanh kinh tế thị trường doanh nghiệp trước hết phải giải đáp vấn đề: kinh doanh hàng hoá gì, hướng tới đối tượng khách hàng kinh doanh Nếu trước doanh nghiệp thương mại hoạt động theo hệ thống tiêu từ xuống dưới: vốn nhà nước cấp, kế hoạch mua bán, giá đà có sẵn việc tuân theo, lÃi doanh nghiệp hưởng, lỗ nhà nước chịuKhi chuyển sang kinh tế thị trường không nhà nước bao cấp nữa, doanh nghiệp thương mại phải tự tìm hướng cho mình, tự hạch toán độc lập Do vậy, doanh nghiệp thương mại phải đề chiến lược kinh Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp doanh đắn để đạt mục tiêu cạnh tranh đầy khắc nghiệt Có thể nói, tiêu thụ hàng hoá kinh tế thị trường trình gồm nhiều hoạt động: nghiên cứu thị trường, nghiên cứu người tiêu dùng, sách hình thức bán hàngđể doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng, thoả mÃn nhu cầu khách hàng Do có cạnh tranh thành phần kinh tế nên doanh nghiệp phải nắm bắt rõ nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, phục vụ cho họ sản phẩm tốt kiểu dáng, chất lượng, giá dịch vụ kèm theo Vì nhà kinh doanh cần tìm kiếm biện pháp thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá từ nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung Qua hoạt động bán hàng doanh nghiệp bước chiếm lĩnh thị trường, thu lợi nhuận, tạo dựng vị uy tín thương trường 1.1.2 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.1.2.1 Khái niệm bán hàng Bán hàng trình trao đổi thông qua phương tiện toán để thực giá trị hàng hoá, dịch vụ Trong trình doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng khách hàng phải trả cho doanh nghiệp khoản tiền tương ứng với giá bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo giá qui định giá thoả thuận Hàng hoá doanh nghiệp thương mại hàng hoá mua vào đế bán nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng xuất Quá trình bán hàng trình vận động vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn tiền hình thành kết kinh doanh Quá trình bán hàng hoàn tất hàng hoá chuyển giao cho người mua doanh nghiệp đà thu tiền bán hàng khách hàng chấp nhận toán Qua đó, ta khái quát đặc điểm chủ yếu trình bán hàng sau: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp - Về mặt hành vi: Có thoả thuận trao đổi diễn người mua người bán Người bán đồng ý bán, người mua đồng ý mua, người bán xuất giao hàng cho người mua, người mua trả tiền chấp nhận trả tiền - Về chất kinh tế: Bán hàng trình thay đổi quyền sở hữu hàng hoá Sau bán hàng quyền sở hữu hàng hoá chuyển cho người mua, người bán không quyền sở hữu số hàng đà bán Thực trình bán hàng, đơn vị bán xuất giao cho khách hàng khối lượng hàng hoá định theo thoả thuận hợp đồng đà ký kết nhận lại từ khách hàng khoản tiền tương ứng với giá bán số hàng hoá Doanh thu bán hàng hình thành nguồn bù đắp chi phí hình thành kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Về nguyên tắc chuyển quyền sở hữu hàng hoá từ đơn vị bán sang khách hàng khách hàng toán tiền chấp nhận toán hàng coi bán, lúc phản ánh doanh thu Do thời điểm xác nhận bán hàng ghi nhận doanh thu doanh nghiệp thu tiền hàng chưa thu người mua chấp nhận trả 1.1.2.2 Vai trò bán hàng Bán hàng giai đoạn cuối trình tuần hoàn vốn sở để xác định kết bán hàng Với doanh nghiệp, bán hàng có thu nhập để bù đắp chi phí đà bỏ có lÃi Xác định xác doanh thu bán hàng sở để đánh giá tiêu kinh tế tài chính, trình độ hoạt động đơn vị thực nghĩa vụ ngân sách Nhà nước Đối với người tiêu dùng công tác bán hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng Chỉ có thông qua bán hàng tính hữu ích hàng hoá thực xác định mặt số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng xác định rõ Như bán hàng điều kiện để tái sản xuất xà hội Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LuËn văn tốt nghiệp Quá trình bán hàng ảnh hưởng đến quan hệ cân đối nghành, doanh nghiệp với nhau, tác động đến quan hệ cung cầu thị trường.Công tác bán hàng doanh nghiệp mà tổ chức tốt, thông suốt tác động đến hoạt động mua hàng, sản xuất, dự trữ, tạo điều kiện thúc đẩy trình kinh doanh tiến hành cách nhanh chóng, đồng vốn luân chuyển nhanh Kinh doanh có lÃi doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị trường, nâng cao nghiệp vụ, trình độ quản lý đời sống cán công nhân viên doanh nghiệp, tạo nguồn tích luỹ quan trọng kinh tế quốc dân Một doanh nghiệp coi kinh doanh có hiệu có tích luỹ toàn chi phí bỏ trình kinh doanh bù đắp lại thu nhập bán hàng Bán hàng điều kiện vô quan trọng để doanh nghiệp đứng vững thị trường Do công tác bán hàng cần phải nắm bắt, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên trình bán hàng từ khâu mua hàng, dự trữ, bán hàng, toán thu nộp kịp thời đảm bảo xác định kết kinh doanh tránh tượng lÃi giả, lỗ thật 1.1.2.3 Các phương thức bán hàng 1.1.2.3.1 Phương thức bán buôn Bán buôn việc bán hàng cho đơn vị, cá nhân (những người trung gian) để họ tiếp tục chuyển bán bán cho người sản xuất để tiếp tục sản xuất sản phẩm Hàng hoá sau bán nằm lưu thông, sản xuất, chưa đến tay người tiêu dùng cuối Bán hàng theo phương thức thường bán với khối lượng lớn có thời hạn thu hồi vốn nhanh Trong doanh nghiệp thương mại, bán buôn hàng hoá thường áp dụng hai phương thức: Bán buôn qua kho: phương thức bán hàng mà hàng hoá đưa kho đơn vị tiếp tục chuyển bán Bán buôn qua kho tiến hành d­íi hai h×nh thøc: Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp - Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp : theo hình thức bên mua cử cán nghiệp vụ trực tiếp đến nhận hàng trực tiếp kho bên bán Số hàng xác định tiêu thụ đại diện bên mua ký nhận hàng đà trả tiền chấp nhận nợ - Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng : theo hình thức bên bán xuất kho để giao hàng cho bên mua địa điểm người mua đà qui định hợp đồng kinh tế hai bên phương tiện vận tải tự có thuê Khi hàng hoá vận chuyển thuộc bên bán Chứng từ gửi hàng phiếu gửi hàng, vận đơn vận chuyển Chứng từ bán hàng hoá đơn phiếu xuất kho kiêm hoá đơn Hàng hoá gửi chưa phải bán mà thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Hàng gửi xác định tiêu thụ bên mua trả tiền chấp nhận trả tiền Bán buôn vận chuyển thẳng: Là trường hợp hàng hoá bán cho bên mua giao thẳng từ kho bên cung cấp giao thẳng từ bến cảng nhà ga không qua kho công ty Bán buôn vận chuyển thẳng phương thức bán hàng tiết kiệm giảm chi phí lưu thông, tăng nhanh vận động hàng hoá Nhưng phương thức áp dụng trường hợp cung ứng hàng hoá có kế hoạch, khối lượng hàng hoá lớn, hàng bán không cần chọn lọc, bao gói Phương thức thực theo hình thức sau: - Bán buôn vận chuyển thẳng theo hình thức giao trực tiếp (hình thức giao tay ba) : Theo hình thức này, doanh nghiệp tiến hành buôn bán với bên cung cấp mua hàng đồng thời tiến hành toán với bên mua bán hàng Cả bên chứng kiến việc giao nhận hàng hoá Khi bên mua ký nhận đủ hàng đà trả tiền chấp nhận nợ hàng hoá xác định tiêu thụ - Bán buôn vận vận chuyển thẳng theo hình thức vận chuyển hàng :Theo hình thức này, doanh nghiệp thương mại sau mua hàng, nhận hàng mua, phương tiện vận tải tự có thuê chuyển hàng đến giao cho bên mua địa điểm đà qui định hợp đồng kinh tế Hàng hoá xác định tiêu Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp thụ nhận tiền bên mua toán giấy báo bên mua đà nhận hàng chấp nhận toán 1.1.2.3.2 Phương thức bán lẻ hàng hoá Bán lẻ bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng để thoả mÃn nhu cầu cá nhân tập thể Hàng hoá sau bán vào tiêu dùng trực tiếp, kết thúc khâu lưu thông Khối lượng hàng bán thường nhỏ, phong phú đa dạng chủng loại, mẫu mà Trong bán lẻ áp dụng hình thức sau: Hình thức bán hàng thu tiền trực tiếp : Đây hình thức bán hàng mà nhân viên bán hàng trực tiếp thu tiền khách hàng giao hàng cho khách Trong hình thức nhân viên bán hàng người chịu trách nhiệm vật chất số hàng đà nhận quầy để bán lẻ Để phản ánh rõ số lượng hàng nhận đà bán nhân viên bán hàng phải tiến hành hạch toán nghiệp vụ thẻ hàng quầy hàng Thẻ hàng mở cho mặt hàng để ghi chép biến động hàng hóa ca, ngày Cuối ca, ngày nhân viên bán hàng phải kiểm tiền, làm giấy nộp tiền bán hàng ca, cuối ngày để ghi chép vào thẻ lập báo cáo bán hàng Phương thức áp dụng phổ biến công ty thương mại bán lẻ tiết kiệm lao động, khách mua hàng thuận tiện không quản lý chặt chẽ dễ xảy tiêu cực, tiền Hình thức bán hàng thu tiền tập trung: Là phương thức bán hàng mà nghiệp vụ bán hàng thu tiền tách rời nhau, quầy hàng có nhân viên thu ngân làm nhiệm vụ viết hoá đơn tích kê thu tiền khách mua hàng Khách hàng cầm hoá đơn tích kê đến nhận hàng quầy nhân viên thu ngân giao trả hoá đơn, tích kê cho nhân viên bán hàng Cuối ca, cuối ngày nhân viên thu ngân kiểm tiền làm giấy nộp tiền bán hàng, nhân viên bán hàng vào số hàng đà giao theo hoá đơn tích kê thu lại kiểm kê hàng hoá lại cuối ca, cuối ngày để xác định hàng hóa đà giao, lập báo cáo bán hàng ca(ngày) Đối chiếu số tiỊn nép theo giÊy nép tiỊn víi doanh thu b¸n hàng theo báo cáo bán hàng để xác định thừa thiếu tiền hàng Do có việc tách rời người bán người thu tiền tránh 10 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty tiến hành dựa khoa học, dựa tình hình thực tế công ty vận dụng chế độ kế toán hành Kế toán hạch toán xác trình bán hàng, theo dõi toán cụ thể cho khách hàng, tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, từ sở để hạch toán xác kết hoạt động kinh doanh công ty kỳ hạch toán * Về ưu điểm: - Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, hầu hết thông tin lưu trữ, phân loại xử lý máy vi tính Công ty đà tiến việc áp dụng phần mềm kế toán vào công tác kế toán khoa học hợp lý Qua công việc kế toán giảm bớt Đồng thời công cụ quản lý thông tin đắc lực giúp cho việc quản lý thông tin dễ dàng gọn nhẹ quản lý chứng từ, sổ sách, báo cáo công ty tương đối tốt với khối lượng chứng từ cần lưu giữ lớn Theo yêu cầu, phải lưu giữ lượng chứng từ, sổ sách, báo cáo thời gian dài mà khối lượng cần lưu giữ dễ quản lý theo dõi máy vi tính, không sợ bị hư hỏng mát Ngoài ra,việc ứng dụng phần mềm kế toán giúp cho kế toán quản trị thực dễ dàng hơn, kế toán tài nhanh chóng, kịp thời - Việc tổ chức máy kế toán nói chung kế toán bán hàng tương đối hợp lý, đáp ứng nhu cầu quản lý hạch toán công ty đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán, chế độ sách kế toán Nhân phaòng kế toán tương đối gọn nhẹ - Các số liệu kế toán phản ánh trung thực, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho ban lÃnh đạo công ty, làm sở để lÃnh đạo công ty đưa định kinh doanh quan trọng Không cung cấp đầy đủ thông tin cho bên thuế, ngân hàng - Giữa phận kế toán bán hàng phận kế toán khác có đối chiếu so sánh số liệu để hỗ trợ - Các phương thức bán hàng, phương thức toán đổi hơn, tạo đIều kiện thuận lợi cho khách hàng 61 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp - Công nợ theo dõi chặt chẽ giúp cho việc thu hồi nợ dễ dàng, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn * Bên cạnh ưu điểm trên, kế toán bán hàng công ty số vấn đề hạn chế cần lưu ý, đòi hỏi biện pháp khắc phục nhằm hoàn thiện để kế toán bán hàng ngày thực tốt chức nhiệm vụ vốn có mình, phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế điều kiện - Phòng kế toán tài không tổ chức phận kế toán bán hàng riêng biệt để theo dõi trực tiếp tình hình hoạt động bán hàng công ty nên việc hạch toán nghiệp vụ chưa tập trung, thống - Bán buôn vận chuyển thẳng hình thức doanh nghiệp mua hàng chuyển bán thẳng cho khách hàng không qua kho doanh nghiệp Như nguyên tắc công ty phải hạch toán vào TK 157 Hàng gửi bán Nhưng công ty phát sinh nghiệp vụ này, kế toán hạch toán hàng nhập kho xuất kho, sử dụng TK 156 Hàng hoá Vậy nghiệp vụ kế toán đà không hạch toán TK 156 dùng để phản ánh hàng hoá đà nhập kho doanh nghiệp - Công ty không thực việc bán hàng có tính đến chiết khấu cho khách hàng, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán mà biện pháp để kích thích việc tiêu thụ hàng hoá, thu hồi vốn nhanh chóng, tạo mối quan hệ làm ăn hợp tác lâu dài với khách hàng để nâng cao kÕt qu¶ kinh doanh… 3.3 mét sè ý kiÕn đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng tạI công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội Qua thời gian thực tập công ty, sau tìm hiểu nắm bắt thực tế em thấy tổ chức nghiệp vụ kế toán bán hàng nhìn chung thực nghiêm túc bên cạnh tồn số hạn chế định.Trên sở lý luận đà học trường kết hợp với thực tế nghiệp vụ kế toán bán hàng công ty, em xin đưa số đề xuất nhỏ mong muốn góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty 62 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp ý kiến thứ : Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng Trong trình hoạt động, công ty chủ yếu áp dụng phương thức bán buôn nghiệp vụ bán hàng nội địa với hình thức : bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp kho bán buôn vận chuyển thẳng Theo hình thức bán buôn qua kho giao hàng trực tiếp kho, kế toán công ty đà sử dụng TK 156 hàng hoá để phản ánh tình hình xuất nhập kho loạI hàng hoá đắn với quy định chế độ kế toán hành Tuy nhiên, theo hình thức bán buôn vận chuyển thẳng : hình thức công ty mua hàng chuyển bán thẳng cho khách hàng không qua kho công ty Như nguyên tắc kế toán công ty phải hạch toán nghiệp vụ vào TK 157 hàng gửi bán Nhưng công ty phát sinh nghiệp vụ này, kế toán lại hạch toán hàng nhập kho xuất kho, sử dụng TK 156 hàng hoá Chứng tỏ kế toán công ty hạch toán chưa xác TK 156 dùng để phản ánh hàng hoá đà nhập kho Việc hạch toán chưa hợp lý, không phù hợp với chế độ kế toán quy định, chưa hoàn thành nhiệm vụ kế toán phản ánh nội dung kinh tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh Mặc dù tổ chức nghiệp vụ kế toán bán hàng công ty nhìn chung thực nghiêm túc hạn chế định Có thể quan niệm kế toán viên cho hạch toán nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng phản ánh vào TK 156 để tiƯn cho viƯc theo dâi vµ kiĨm tra Nh­ vËy, kế toán công ty nên hạch toán riêng hình thức bán buôn vận chuyển thẳng vào TK 157 thay sử dụng TK 156 phản ánh hai hình thức bán buôn kế toán bán buôn vận chuyển thẳng thực tốt Khi phát sinh nghiệp vụ này, kế toán công ty phải hạch toán sau : - Khi mua hàng gửi bán thẳng kế toán hạch toán : Nợ 15612 Giá mua hàng hoá cộng thuế nhập Có 111, 112, 3312 Phải trả người bán hàng nhập Có 33331 Thuế nhËp khÈu 63 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp - Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập phải nộp Ngân sách Nhà nước : Nợ 13312 Thuế GTGT khấu trừ Có 33312 Thuế GTGT hàng nhập - Phản ánh doanh thu kế toán ghi : Nợ 111, 1112 Khách hàng toán phần Nợ 1312 Khách hàng nhận nợ Có 5512 Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế GTGT Có 33312 Thuế GTGT đầu - Đồng thời kết chuyển trị giá vốn : Nợ 632 Kết chuyển trị giá vốn hàng b¸n Cã 157 ý kiÕn thø hai : VỊ kÕ toán chiết khấu toán Từ trước đến nay, công ty chưa phát sinh khoản chiết khấu bán hàng cho khách hàng Đặc biệt kinh tế thị trường nay, hoạt động kinh doanh với buôn bán với bên nói làm dâu trăm họ Vì vậy, ban lÃnh đạo giám đốc phải vạch chiến lược lâu dài có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy nhanh trình toán, thu hút thêm nhiều khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn Do đó, công ty đưa thời hạn chiết khấu toán Chiết khấu toán nghĩa khách hàng toán tiền mua hàng trước thời hạn hợp đồng hưởng khoản tiền chiết khấu số tiền toán Nếu không toán thời gian hưởng chiết khấu không hưởng khoản chiết khấu hưởng 64 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Theo chế tài hành, số tiền chiết khấu dành cho bên mua tính theo tỉ lệ % tổng số công nợ ( tỉng sè tiỊn thu ) vµ ghi vµo chi phÝ hoạt động Công ty đưa thời hạn chiết khấu ngày kể từ ngày giao hàng với tỉ lệ chiết khấu 0,5% Để hạch toán khoản chiết khấu này, công ty nên đưa vào sử dụng TK 811 : Chi phí hoạt động tài - Khi phát sinh khoản chiết khấu dành cho bên mua kế toán hạch toán sau : Nợ 811 Chiết khấu bán hàng dành cho bên mua Nợ 111, 112 Sè tiỊn thùc thu Cã 1312 Tỉng gi¸ toán phải thu người mua ý kiến thứ ba : Hoàn thiện kế toán khoản giảm trừ doanh thu Theo chuÈn mùc kÕ to¸n sè 14: Doanh thu thu nhập khác Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐBTC ngày 31/12/2001 quy định khoản giảm trừ doanh thu gồm có: doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại Theo chế độ kế toán hành quy định, phát sinh hàng bán bị trả lại, kế toán phản ánh doanh thu hàng bị trả lại vào TK 531 Hàng bán bị trả lại Trị giá hàng bán bị trả lại phản ánh tài khoản nguyên nhân vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế; hàng bị mất, phẩm chất; không chủng loại, quy cách Còn giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại quy định hạch toán vào TK 532 Giảm giá hàng bán Trong đó, giảm giá hàng bán khoản giảm trừ người bán chấp thuận giá đà thoả thuận cho số hàng hoá đà bán hàng hoá sai quy cách phẩm chất không hợp đồng hay doanh nghiệp vi phạm điều khoản đà ký kết hợp đồng Chiết khấu thương mại khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng víi khèi l­ỵng lín 65 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nhận thấy rằng, hai nội dung giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại hạch toán vào chung tài khoản 532 khác hoàn toàn chất kinh tế Giảm giá hàng bán phản ánh lý sai phạm hàng hoá hay điều khoản hợp đồng nên dẫn đến doanh nghiệp phải giảm giá cho người mua Nhưng chiết khấu thương mại lại phản ánh theo chiều hướng khác, giảm giá người mua mua nhiều hợp đồng Tuy hai nội dung có mục đích giảm giá nhằm thúc đẩy khối lượng hàng hoá bán xét mặt chất kinh tế lại hoàn toàn khác Do đó, việc hạch toán chung tài khoản không tiện cho việc theo dõi chi tiết tình hình hàng hoá bán doanh nghiệp mà chưa thể lý cụ thể khoản giảm trừ doanh thu Vì vậy, nên hạch toán khoản giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại cách riêng rẽ Em xin đề xuất phương pháp hạch toán khoản giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại sau: Phương pháp 1: Chỉ sử dụng TK 532 để phản ánh số tiền giảm giá đà chÊp thn víi ng­êi mua vµ sư dơng mét TK khác để phản ánh nội dung chiết khấu thương mại Để phản ánh riêng nội dung chiết khấu thương mại khôi phục lại TK 521 lấy tên Chiết khấu thương mại Kết cấu néi dung TK 521 521 - Sè tiÒn chiÕt khÊu thương - Kết chuyển số tiền chiết khấu mại cho khách hàng mua hàng thương mại sang TK 511 để xác với khối lượng lớn định doanh thu TK 521 số dư Phương pháp hạch toán: - Khi phát sinh chiết khấu thương mại cho khách hàng, kế toán hạch toán: 66 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nợ 521 Số tiền chiết khấu thương mại Nỵ 33312 Th GTGT tÝnh theo sè tiỊn chiÕt khÊu Có 111 Tiền mặt Có 112 Tiền gửi ngân hàng Có 1312 Số tiền phải thu khách hàng - Khi phát sinh giảm giá hàng bán, kế toán ghi: Nợ 532 Giảm giá hàng bán Nợ 33312 Thuế GTGT tính theo số tiền giảm giá Có 111 Tiền mặt Có 112 Tiền gửi ngân hàng Có 1312 Số tiền phải thu khách hàng - Cuối kỳ, kết chuyển số tiền giảm giá chiết khấu thương mại sang tài khoản 511 để xác định doanh thu Nợ 5112 Số tiền giảm giá Có 532 Phương pháp 2: Mở TK 532 thành hai tài khoản cấp TK 5321 Giảm giá hàng bán TK 5322 Chiết khấu thương mại Kết cấu nội dung TK 532 532 - Số tiền giảm giá đà chấp thuận - Kết chuyển số tiền giảm giá với người mua chiết khấu thương mại sang - Số tiền chiết khấu thương mại TK 511 đểm xác định doanh cho khách hàng mua hàng với thu khối lượng lớn TK 532 kh«ng cã sè d­ 67 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp - Khi phát sinh giảm giá hàng bán cho khách hàng, kế toán hạch toán: Nợ 5321 Giảm giá hàng bán Nợ 33312 Thuế GTGT tính theo số tiỊn chiÕt khÊu Cã 111 TiỊn mỈt Cã 112 TiỊn gửi ngân hàng Có 1312 Số tiền phải thu khách hàng - Khi phát sinh chiết khấu thương mại, kế toán ghi: Nợ 5322 Chiết khấu thương mại Nợ 33312 Thuế GTGT tính theo số tiền giảm giá Có 111 Tiền mặt Có 112 Tiền gửi ngân hàng Có 1312 Số tiền phải thu khách hàng - Cuối kỳ, kết chuyển số tiền giảm giá chiết khấu thương mại sang tài khoản 511 để xác định doanh thu Nợ 511 Số tiền giảm trừ doanh thu Có 5321 Số tiền giảm giá Có 5322 Số tiền chiết khấu thương mại Cả phương pháp phản ánh rõ ràng hoạt động kinh tế phát sinh việc giảm giá hàng bán chiết khấu thương mại Nhưng phương pháp 1, việc khôi phục lại TK 521 làm tăng TK hệ thống TK Kế toán mà đIều không cần thiết Phương pháp đơn giản, phù hợp với phương châm hệ thống kế toán dễ làm, dễ hiểu, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát Với cách bố trí, xếp phương pháp 2, thông tin kế toán cung cấp cho phép đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kịp thời thời điểm Theo em nên chọn phương pháp tối ưu 68 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp ý kiến thứ tư: Xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng Đứng trước xu khu vực hoá toàn cầu hoá diễn mạnh mẽ giới, đặt Việt Nam trước thách thức phải mở cửa cho nước đầu tư vào cạnh tranh Hiện nay, thị trường tiêu thụ hàng hoá nước diễn cách đa dạng phức tạp buộc doanh nghiệp thương mại không ngừng phải củng cố, nâng cao sức cạnh tranh Để tồn phát triển thị trường có cạnh tranh, giải pháp quan trọng doanh nghiệp thương mại hàng hoá bán phải thị trường người tiêu dùng chấp nhận đòi hỏi doanh nghiệp thương mại phải nắm bắt kịp thời, đầy đủ liệu đầu vào cụ thể thông tin thị trường Hệ thống thông tin kế toán đà biến đổi thông tin thị trường thành thông tin dạng báo cáo quản trị báo cáo tài Vì vậy, yêu cầu quản lý đòi hỏi cần thiết phải xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng để vận dụng vào doanh nghiệp thương mại Nội dung kế toán quản trị bán hàng gồm nhiều vấn đề khác tuỳ theo yêu cầu cụ thể đặc điểm hoạt động kinh doanh Nhưng xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng phải đảm bảo yêu cầu sau: - Mô hình kế toán quản trị bán hàng phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh doanh nghiệp Vì chất kế toán quản trị phận cấu thành hệ thống kế toán, công cụ phục vụ cho quản lý hoạt động Kế toán quản trị bán hàng không thu nhận, xử lý cung cấp thông tin bán hàng mà xử lý cung cấp thông tin hướng tương lai phục vụ cho nhà quản trị định Đặc điểm kế toán quản trị linh hoạt mang tính chất nội cao Vì thế, việc nghiên cứu để xây dựng mô hình tổ chức kế toán quản trị bán hàng phù hợp phải dựa đặc điểm riêng doanh nghiệp - Xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng phải vào đặc điểm yêu cầu kinh tế thị trường việc tiêu thụ hàng hoá để xác định nội dung kế toán quản trị bán hàng doanh nghiệp Kế toán quản trị 69 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp đời đIều kiện kinh tế thị trường Vì vậy, xác định nội dung kế toán quản trị bán hàng phải vào đặc điểm yêu cầu kinh tế thị trường hoạt động bán hàng cho phù hợp - Xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng doanh nghiệp phải phù hợp với yêu cầu trình độ quản lý doanh nghiệp Ngược lại doanh nghiệp phải thường xuyên nâng cao trình độ quản lý, đổi mới, cải tiến phương thức, biện pháp quản lý - Phải đảm bảo cung cấp thông tin cách nhanh chóng kịp thời với yêu cầu định kinh doanh thời điều chỉnh kịp thời biện pháp quản lý, kiểm soát hoạt động bán hàng Đó yêu cầu cần thiết xây dựng mô hình tổ chức kế toán quản trị bán hàng doanh nghiệp Các yêu cầu chi phối đến doanh nghiệp thương mại việc tổ chức xây dựng mô hình kế toán quản trị bán hàng Cán quản lý cán kế toán cần nhận thức ý nghĩa thiết thực kế toán quản trị bán hàng công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống tiêu cho quản trị doanh nghiệp phù hợp, tạo mối quan hệ khăng khít phận doanh nghiệp, xây dựng máy thông tin thu thập thông tin người điều kiện kỹ thuật để thu thập thông tin nhanh chóng, linh hoạt giúp cho nhà quản lý định kịp thời nắm lấy hội kinh doanh bước chiếm lĩnh thị trường ý kiến thứ năm: Hoàn thiện ứng dụng công nghệ tin học vào tổ chức kế toán Hiện công ty đà ứng dụng máy vi tính vào tổ chức kế toán giúp cho việc tính toán, phản ánh số liệu cách xác, kịp thời, đầy đủ Việc trang bị máy vi tính cho công tác kế toán áp dụng phần mềm kế toán khoa học hợp lý công ty chưa phát huy hết suất tính Yêu cầu hoàn chỉnh toàn diện đồng ứng dụng hệ thống máy vi 70 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp tính cho công tác tổ chức kế toán mà đặc biệt kế toán bán hàng cần thiết điều kiện vi tính hoá Qua đó, tổ chức kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng ngày gọn nhẹ, thông tin kế toán xử lý nhanh chóng giúp cho kế toán quản trị thực dễ dàng hơn, kế toán tài thực nhanh chóng, kịp thời Trong thời đại khoa học kỹ thuật tiên tiến nay, việc khai thác sử dụng cách triệt để công dụng tính máy vi tính vào tổ chức kế toán góp phần hoàn thiện việc ứng dụng công nghệ tin học vào tổ chức kế toán Đây xu tất yếu chế kinh tế thị trường đòi hỏi phải cung cấp thông tin xác kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh công ty để cấp lÃnh đạo đưa định, phương án kinh doanh thích hợp thời kỳ, nắm bắt thời góp phần nâng cao hiệu kinh doanh, tăng khả cạnh tranh công ty thị trường ý kiến thứ sáu : Hoàn thiện tổ chức máy công tác tổ chøc kÕ to¸n nh»m thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ kÕ toán bán hàng Với cấu tổ chức nay, máy kế toán công ty chưa có phận kế toán bán hàng riêng để chuyên trách theo dõi toàn trình bán hàng công ty Chúng ta biết rằng, công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội doanh nghiệp thương mại hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh thương mại nên nghiệp vụ bán hàng đóng vai trò quan trọng Nó đẩy mạnh việc hoạt động kinh doanh để công ty chủ động vốn, giảm chi phí lÃi vay, tăng nhanh vòng quay vốn, tạo điều kiện cho công ty làm ăn ngày có hiệu Bởi vậy, thời gian tới công ty cần xếp lại cấu phòng tài kế toán Công ty nên áp dụng mô hình tổ chức máy kế to¸n nh­ sau : 71 Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Kế toán trưởng K toán th toán đối ngoạI &mua hàng Kế toán bán hàng Kế toán tiền mặt K toán t.gửi tiền vay ng.tệ Kế toán tscđ, công nợ Kế toán tổng hợp K toán t.gửi tiền vay vnđ Thủ quỹ Như vậy, theo mô hình nhân viên chịu trách nhiệm phận kế toán riêng biệt Hơn nhân viên kế toán có điều kiện để chuyên môn vào công việc ý kiến thứ bảy : Đào tạo cán kế toán So với khu vực toàn giới, nghành đào tạo cán kế toán nước ta nhiều hạn chế Khi nhu cầu người tiêu dùng có xu hướng thay đổi nhanh chóng, tức thị trường tiêu thụ biến đổi theo ngày tính động, đầu óc sáng tạo, khả ứng phó dự đoán biến động thị trường đòi hỏi cấp bách đối vơí nước nhà Muốn vậy, cán kế toán phải trang bị kiến thức chuyên môn cao nước ta, cán kế toán nhiều để đáp ứng yêu cầu lại không nhiều Nhìn chung, trình độ chuyên môn nhạy bén nắm tình hình, sắc sảo việc đưa ý kiến lạ 72 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp cán kế toán nước ta thấp Vì vậy, từ bây giờ, ®Êt n­íc nãi chung cịng nh­ tõng doanh nghiƯp nãi riêng phải đưa sách hợp lí dành cho cán kế toán : - Thường xuyên gửi cán bộ, nhân viên kế toán có lực nghiên cứu học tập lớp đào tạo c¸n bé nghiƯp vơ n­íc cịng nh­ ë n­íc - Luôn cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán chuyên môn, có lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ Không vậy, công ty phải tạo điều kiện thuận lợi cho cán kế toán gửi học đông thời phải có suy xét chín chắn ý kiến lạ cán kế toán, theo sách phương pháp hoạt động cũ Nếu dự báo thị trường mạo hiểm lớn đem lại thành công lợi nhuận cao Bên cạnh đó, cán kế toán phải không ngừng hoàn thiện trước thay đổi môi trường kinh doanh bên Nếu biết sử dụng kiến thức cũ việc thụ động tự đào thải khỏi phát triển giới xà hội gạt bỏ không cần thiết với Tuy vậy, áp dụng kiến thức hiệu đem lại cao, biết áp dụng xen kẽ cũ tạo nên thành công cho thân, cho doanh nghiệp toàn xà hội Đất nước cần người cán kế toán : chủ động sáng tạo 73 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Kết luận Trước sóng đầu tư nước vào Việt Nam ngày tăng, sau 10 năm chuyển đổi chế quản lý kinh tÕ cho ®Õn nay, nỊn kinh tÕ ViƯt Nam ®· vào ổn định hoà nhập với vòng quay Là công ty hoạt động vốn đầu tư nước mà đứng vững thực phát triển tốt, chứng tỏ công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội đà tìm biện pháp quản lý kinh tế phù hợp hoà nhập bước nhịp điệu phát triển thời đại Trên sở kết hợp lý luận với thực tế khẳng định cần thiết tầm quan trọng tổ chức kế toán nói chung kế toán bán hàng nói riêng doanh nghiệp thương mại Thông qua luận văn này, hình dung cách khái quát trình hình thành phát triển cuả công ty, tình hình tổ chức kế toán bán hàng công ty bên cạnh mặt ưu việt có số hạn chế định cần khắc phục Với kiến thức, lý luận đà học tập nhà trường trình thực tập tìm hiểu tình hình thực tế tổ chức kế toán công ty, em ®· m¹nh d¹n ®­a mét sè ý kiÕn nhá với mong muốn góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán nghiệp vụ bán hàng công ty Do hiểu biết hạn chế, kinh nghiệm thực tế chưa có nên luận văn không tránh khỏi sai sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn để luận văn hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt thầy giáo : TS Nguyễn Viết Tiến người ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em lµm ®Ị tµi cô anh chị phòng kế toán công ty đà nhiệt tình giúp đỡ em thời gian thực tập công ty 74 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp 75 ... đồ tổ chức máy kế toán công ty XNK nông sản thực phẩm Hà Nội Kế toán trưởng K toán th toán đối ngoạI &hàng xkhẩu Kế toán hàng nhập Kế toán tiền mặt K toán t.gửi tiền vay ng.tệ Kế toán tscđ, công. .. hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng doanh nghiệp thương mại Chương : Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội Chương : Phương hướng hoàn thiện kế. .. evaluation only LuËn văn tốt nghiệp 2.2 Thực trạng kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa tạI công ty xuất nhập nông sản thực phẩm Hà Nội 2.2.1 Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng nội địa công ty Với mục đích đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp “hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà nội ” , Đồ án tốt nghiệp “hoàn thiện kế toán nghiệp vụ bán hàng nội địa ở công ty xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm hà nội ”