0

Ảnh hưởng chất liệu vải tới khả năng thoáng khí của vải dệt thoi vân chéo

5 1 0
  • Ảnh hưởng chất liệu vải tới khả năng thoáng khí của vải dệt thoi vân chéo

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 17:46

Ảnh hưởng của chất liệu vải tới khả năng thoáng khí được nghiên cứu thông qua việc sử dụng 04 loại vải có cùng kiểu dệt thoi vân chéo nhưng chất liệu khác nhau (vải 100% bông, 100% polyester, Pe/co, CVC). Mỗi loại vải được lựa chọn 05 mẫu có thông số cấu trúc vải khác nhau, được cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước để làm thực nghiệm KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ẢNH HƯỞNG CHẤT LIỆU VẢI TỚI KHẢ NĂNG THỐNG KHÍ CỦA VẢI DỆT THOI VÂN CHÉO THE EFFECT OF MATERIAL FABRIC ON THE AIR PERMEABILITY OF TWILL WEAVING FABRIC Lưu Thị Tho TÓM TẮT Ảnh hưởng chất liệu vải tới khả thống khí nghiên cứu thơng qua việc sử dụng 04 loại vải có kiểu dệt thoi vân chéo chất liệu khác (vải 100% bông, 100% polyester, Pe/co, CVC) Mỗi loại vải lựa chọn 05 mẫu có thơng số cấu trúc vải khác nhau, cung cấp nhà sản xuất nước để làm thực nghiệm Các mẫu vải tiến hành thực nghiệm: xác định mật độ sợi; Xác định thành phần vải; Xác định khối lượng vải (g/m2) Các mẫu vải sau xác định thông số cấu trúc tiến hành đo khả thống khí máy Air Permeability Tester Các kết nghiên cứu cho thấy: Mật độ sợi tăng khả thống vải giảm; Tỷ lệ sợi bơng vải tăng khả thống khí tăng; Khối lượng g/m2 vải ảnh hưởng tới khả thống khí vải Từ khóa: Vải dệt thoi, cấu trúc vải, thành phần vải, khả thống khí ABSTRACT The effect of fabric on air permeability was studied through the use of 04 fabrics with the same twill woven pattern but different materials (100% cotton, 100% polyester, Pe/co, CVC) Each fabric was selected 05 samples with different fabric structure parameters, provided by local manufacturers for testing The fabric samples were experimentally conducted to determinine the density of fibers, the fabric composition and fabric weight (g/m2) The fabric samples after determining the structural parameters were measured for air permeability on the Air Permeability Tester The research results show that: Increasing density of fibers reduces the air permeability of fabric; the percentage of cotton yarn increases, the air permeability of fabric also increases; the weight of fabric (g/m2) also effects the air permeability of fabric Keywords: Woven fabric, fabric structure, fabric composition, air permeability Khoa CNM & TKTT, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội * Email: luuthitho1973@gmail.com Ngày nhận bài: 17/02/2021 Ngày nhận sửa sau phản biện: 20/6/2021 Ngày chấp nhận đăng: 25/8/2021 GIỚI THIỆU Vải dệt thoi tạo thành hai hệ thống sợi dọc sợi ngang đan vng góc với theo quy luật định [1] Vải dệt thoi có cấu trúc bền chặt, đa dạng phong phú kiểu dệt, chất liệu Do vải dệt thoi sử dụng nhiều lĩnh vực y tế, may mặc, kỹ thuật sinh hoạt… 104 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 57 - Số (8/2021) Trên giới, có số nghiên cứu đặc tính vải dệt thoi như: Tác giả G Turgun Ogulata nghiên cứu “Air Permeability of Woven Fabrics”, kết cho thấy độ thống khí đặc tính quan trọng vải phụ thuộc vào nhiều thông số vải như: Cấu trúc vải, mật độ vải thiết kế, số lượng xoắn sợi, kích thước sợi, loại cấu trúc sợi, kích thước kẽ vải, Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng mơ hình lý thuyết để tính tốn tính độ thống khí vải dệt [2] Tác giả Ali Afzal cộng nghiên cứu “Prediction and correlation of air permeability and light transmission properties of woven cotton fabrics”, nhóm tác giả nghiên cứu tương quan tính thống khí tính chất truyền ánh sáng vải dệt thoi 100% Vải sau rũ hồ, nấu tẩy, tẩy trắng, sấy khơ điều hịa mẫu, vải tiếp tục xác định tính thống khí tính truyền ánh sáng Kết thí nghiệm mẫu vải giúp xây dựng phương trình tuyến tính thể tính thống khí vải thơng qua việc truyền cường độ ánh sáng Kết cho thấy cường độ ánh sáng tăng tính thống khí vải dệt thoi 100% tăng [3] Ở Việt Nam có số cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng số thông số cấu trúc đến tính thống khí vải dệt thoi hay nghiên cứu chế tạo máy thử nghiệm độ thống khí: Tác giả Nguyễn Thị Sen “Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần nguyên liệu sợi ngang đến tính chất lý vải dệt thoi” Tác giả sử dụng số loại vải dệt thoi vân chéo có nguyên liệu sợi ngang (sợi polyester pha sợi 100% bông), để nghiên cứu xác định ảnh hưởng thành phần nguyên liệu sợi ngang đến số tính chất lý vải dệt thoi Nghiên cứu sử dụng phương pháp xác định mật độ dọc, mật độ ngang vải; Phương pháp xác định tỷ lệ polyester/bông vải; Phương pháp xác định độ thống khí… Kết độ thống khí vải phụ thuộc vào mật độ sợi dọc, sợi ngang thành phần nguyên liệu sợi [4] Tác giả Huỳnh Thị Thu Ba sử dụng số loại vải dệt thoi để “Nghiên cứu ảnh hưởng thông số mật độ sợi ngang đến tính chất lý vải vân điểm” Tác giả xác định mật độ sợi dọc, sợi ngang vải dệt thoi; Xác định độ Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 thoáng khí vải máy đo độ thống Air Tronic 3240 Kết cho thấy: Khi mật độ sợi ngang tăng lên, độ thống khí vải dệt thoi giảm Khi tăng mật độ sợi ngang dẫn đến độ chứa đầy diện tích vải tăng lên, làm cho khả thống khí vải giảm đi; Vải có thành phần sợi dọc sợi ngang sợi bơng độ thống khí cao vải có thành phần sợi dọc sợi ngang sợi PES Tuy nhiên kết cho thấy độ thống khí cịn phụ thuộc vào mật độ sợi vải [5] Tác giả Lê Đại Hưng cộng sự, 2009 triển khai đề tài “Nghiên cứu chế tạo máy thí nghiệm thử độ thống khí vải” đưa u cầu chất lượng độ thống khí vật liệu dệt Chỉ phương pháp thử độ thống khí vải Tuy nhiên nghiên cứu tập trung chế tạo thiết bị máy thử độ thống khí nghiên cứu tính chất vật liệu [6] Tuy nhiên, nghiên cứu chưa sâu vào nghiên cứu ảnh hưởng thông số cấu trúc, chất liệu tới khả thống khí vải Đây lý nhóm tác giả thực nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu vải đến khả thống khí vải dệt thoi vân chéo CƠ SỞ LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng 04 loại vải có kiểu dệt thoi vân chéo chất liệu khác (vải 100% bông, 100% polyester, TC, CVC) có thị trường nước mã hóa ký hiệu bảng Bảng Mã hóa mẫu vải dệt thoi vân chéo sử dụng nghiên cứu STT Loại vải Các mẫu vải 100% Các mẫu vải 100% polyester Ký hiệu COT1 COT2 COT3 COT4 COT5 PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 STT Loại vải Các mẫu vải TC (Pe/co) Các mẫu vải CVC (Co/pe) Ký hiệu TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 CVC1 CVC2 CVC3 CVC4 CVC5 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu xác định số thông số cấu trúc vải sử dụng Nghiên cứu sử dụng 04 loại vải có kiểu dệt thoi vân chéo chất liệu khác (vải 100% bông, 100% polyester, Pe/co, CVC) để đánh giá: - Thành phần vải - Khối lượng vải (g/m2) - Mật độ vải (mật độ sợi dọc, mật độ sợi ngang) (sợi/10cm) 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu vải tới khả thống khí 04 loại vải sau xác định thành phần vải, khối lượng vải, mật độ vải, loại vải lựa chọn 05 mẫu có Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn thơng số cấu trúc khác để xác định khả thống khí vải 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Chuẩn bị mẫu thử Các mẫu vải thử lấy theo tiêu chuẩn TCVN 1749:1986 điều hòa theo tiêu chuẩn ISO 139 24h trước thử nghiệm 2.3.2 Xác định thành phần vải Các mẫu vải lựa chọn thị trường, xác định thành phần vải theo tiêu chuẩn TCVN 5465-1:2009 2.3.3 Xác định khối lượng vải (g/m2) Các mẫu vải xác định khối lượng theo tiêu chuẩn TCVN 8042:2009 2.3.4 Xác định mật độ vải Các mẫu vải xác định mật độ (mật độ sợi dọc, mật độ sợi ngang) (sợi/10cm) theo tiêu chuẩn TCVN 1753:1986 2.3.5 Xác định khả thống khí vải: Các mẫu vải xác định khả thoáng khí theo tiêu chuẩn TCVN 5092:2009, sử dụng máy Air Permeability Tester để đo thống khí Máy gồm phận chủ yếu như: Đầu đo có diện tích thử tròn 38,3cm2 (5,93in2) ± 0,3%; Hệ thống ngàm kẹp để kẹp chặt mẫu thử, có độ dày khác lực ≥ 50N ± 5N (11lbf ± 1lbf); Một dịng khí ổn định vng góc xun qua mẫu thử có áp xuất ≥ 125Pa (12,7mm 0,5in cột nước); Đồng hồ đo áp suất áp kế kết nối với đầu đo để đo giảm áp suất xuyên qua mẫu thử, tính pascal (milimét inch) cột nước với độ xác ± 2%; Lưu lượng kế, đo thể tích đo khe hở để đo vận tốc khơng khí xun qua diện tích thử, tính cm3/s/cm2 (ft3/min/ft2), độ xác ± 2%; Tấm hiệu chuẩn để kiểm tra thiết bị; Các thiết bị để tính tốn hiển thị kết quả, thang đo, đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống điều khiển máy tính Mỗi mẫu thử nghiệm lần Giá trị trung bình xác định Các thí nghiệm thực phịng lab cơng ty Maxport Limited Việt Nam Địa chỉ, số 88 Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội Một số thiết bị sử dụng nghiên cứu hình ÷ Hình Máy đo độ thống khí Vol 57 - No (Aug 2021) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 105 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu vải tới khả thống khí 3.2.1 Ảnh hưởng khối lượng mật độ vải 100% tới độ thống khí 05 mẫu vải bơng 100% sau xác định số thông số cấu trúc xác định khả thống khí theo tiêu chuẩn TCVN 5092:2009 Các kết thể bảng Bảng Ảnh hưởng khối lượng mật độ vải 100% bơng tới độ thống khí STT Hình Cân phân tích Hình Kính đếm mật độ KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết xác định số thông số cấu trúc vải sử dụng nghiên cứu Các mẫu vải chuẩn bị theo tiêu chuẩn TCVN 1749:1986 điều hịa theo tiêu chuẩn ISO 139 24h trước thử nghiệm Sau tiến hành thực nghiệm: xác định thành phần vải theo tiêu chuẩn 54651:2019; Xác định khối lượng vải (g/m2) theo tiêu chuẩn TCVN 8042:2009; Xác định mật độ vải theo tiêu chuẩn TCVN 1753:1986 Các kết thể bảng Bảng Kết xác định số thông số cấu trúc vải sử dụng nghiên cứu Khối Mật độ sợi Mẫu Thành STT Loại vải lượng (sợi/10cm) vải phần (g/m2) Dọc Ngang COT1 100% 174 540 306 COT2 100% 175 540 252 Bông COT3 100% 249 441 210 100% COT4 100% 255 533 257 COT5 100% 265 529 325 PE1 100% 110 697 303 PE2 100% 124 596 347 100% PE3 100% 133 476 408 Polyester PE4 100% 135 623 435 PE5 100% 320 510 254 TC1 60/40 216 460 210 TC2 65/35 199,6 490 220 TC TC3 70/30 201,1 440 230 (Pe/co) TC4 80/20 206,5 380 180 TC5 83/17 209,1 440 200 CVC1 50/50 320 475 251 CVC2 55/45 154 490 231 CVC CVC3 60/40 197 451 241 (Co/pe) CVC4 70/30 172 416 284 CVC5 80/20 278 476 268 Khổ Độ thống vải khí (m) (cm3/s/cm2) 150 150 156 150 150 150 145 150 160 160 150 150 150 160 150 150 150 150 4,27 4,68 5,01 3,35 2,65 3,13 2,49 2,47 4,48 4,28 5,33 5,03 4,68 4,54 3,53 3,38 4,09 5,29 150 5,28 150 3,01 106 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 57 - Số (8/2021) Các thông số Mẫu vải thử COT1 COT2 Khối lượng (g/m ) 174 175 Mật độ sợi dọc (sợi/10cm) 540 540 Mật độ sợi ngang (sợi/10cm) 306 252 Độ thống khí trung bình 4,27 4,68 (cm3/s/cm2) COT3 247 441 210 COT4 249 533 257 COT5 255 529 325 5,01 3,35 2,65 Từ kết bảng cho thấy: - Khối lượng vải (g/m2) có ảnh hưởng tới khả thống khí vải, cụ thể: Khi khối lượng vải tăng khả thống khí vải tăng dần từ 4,27 (COT1) đến 5,01 (COT3), nhiên khối lượng vải tăng khả thống khí vải lại giảm dần từ 5,01 (COT3) xuống 2,65 (COT5) Hiện tượng kết thay đổi khối lượng vải tăng lên đến mức độ định khơng ảnh hưởng nhiều đến khả thống khí, khối lượng vải tăng độ dày vải tăng lên làm cho khoảng trống xơ sợi, sợi với sợi nhỏ, bề mặt vải khít, chặt dẫn đến khả thống khí vải bị giảm Như vậy, nên lựa chọn loại vải có khối lượng từ 174 đến 249 (g/m2) đảm bảo vải có khả thống khí tốt phạm vi nghiên cứu - Mật độ vải có ảnh hưởng đến khả thống khí vải, cụ thể: Khi mật độ sợi tăng dần khả thống khí vải lại giảm dần, mật độ sợi vải lớn chi số sợi mảnh bề mặt vải khít làm cho độ thống khí vải giảm Tuy nhiên theo chiều tăng dần mật độ sợi ngang mẫu COT1 có mật độ 306 sợi/10cm lại có độ thống khí lớn mẫu COT4 có mật độ sợi ngang 257 sợi/10cm Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch mẫu COT1 có khối lượng 174 (g/m2) thấp khối lượng mẫu COT4 249 (g/m2) Như vậy, độ thống khí vải có thành phần 100% phụ thuộc vào khối lượng mật độ sợi vải Khối lượng (g/m2) vải lớn độ thống khí vải giảm; Mật độ sợi tăng độ thống khí vải giảm 3.2.2 Ảnh hưởng khối lượng mật độ vải 100% polyester tới khả thống khí 05 mẫu vải 100% polyester sau xác định số thông số cấu trúc xác định khả thống khí theo tiêu chuẩn TCVN 5092:2009 Kết thể bảng Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn SCIENCE - TECHNOLOGY P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 Bảng Ảnh hưởng khối lượng mật độ vải 100% polyester tới khả thống khí STT Mẫu vải thử Các thông số PE1 PE2 PE3 PE4 PE5 Khối lượng (g/m2) 110 124 133 135 320 Mật độ sợi dọc (sợi/10cm) 697 596 476 623 510 Mật độ sợi ngang (sợi/10cm) 303 347 408 435 254 Độ thống khí trung bình (cm3/s/cm2) 3,13 2,49 2,47 4,48 4,28 Các kết bảng cho thấy: - Khối lượng vải (g/m2) dệt thoi vân chéo 100% polyester có ảnh hưởng tới khả thống khí, cụ thể: Khi khối lượng vải tăng khả thống khí vải lại giảm Khối lượng vải lớn, vải dày khả thống khí vải thấp - Mật độ sợi vải có ảnh hưởng đến khả thống khí vải: Mật độ sợi ngang, sợi dọc vải 100% polyester tăng khả thống khí vải giảm Như vậy, khả thống khí vải 100% polyester chịu ảnh hưởng khối lượng vải mật độ sợi vải 3.2.3 Ảnh hưởng thành phần, khối lượng mật độ vải Pe/co tới khả thống khí 05 mẫu vải pha TC (polyester/bông) sau xác định số thơng số cấu trúc xác định khả thống khí theo tiêu chuẩn TCVN 5092:2009 Các kết thể bảng Bảng Ảnh hưởng thành phần, khối lượng mật độ vải TC tới khả thống khí STT Mẫu vải thử Thơng số cấu trúc TC1 Thành phần vải TC2 TC3 TC4 TC5 60/40 65/35 70/30 80/20 83/17 2 Khối lượng vải (g/m ) 199,6 201,1 206,5 209,1 216 Mật độ sợi dọc (sợi/10cm) 460 490 440 380 440 210 220 230 180 200 5,33 5,03 4,68 4,54 3,53 Mật độ sợi ngang (sợi/10cm) Độ thoáng khí TB (cm /s/cm ) Kết từ bảng cho thấy: Khả thống khí vải chịu ảnh hưởng thông số cấu trúc vải, cụ thể: - Thành phần vải TC (polyester/bơng) có ảnh hưởng đến khả thống khí vải, tỷ lệ polyester vải lớn (tỷ lệ bơng nhỏ) khả thống khí vải ngược lại tỷ lệ vải lớn (tỷ lệ polyester nhỏ) khả thống khí lớn - Khối lượng mật độ sợi có ảnh hưởng tới khả thống khí vải Mật độ sợi khối lượng vải ảnh hưởng lớn đến khả thống khí vải TC (Pe/co) Mật độ sợi khối lượng vải cao độ thống khí thấp Như vậy, thành phần vải, khối lượng g/m2 vải mật độ sợi yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả thống khí Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn vải Độ thống khí giảm khối lượng mật độ sợi lớn (khối lượng vải mật độ sợi ảnh hưởng đến kích thước lỗ rỗng sợi vải từ ảnh hưởng trực tiếp đến độ thống khí vải) 3.2.4 Ảnh hưởng thành phần, khối lượng mật độ sợi tới khả thoáng khí vải CVC 05 mẫu vải CVC sau xác định số thông số cấu trúc xác định khả thống khí theo tiêu chuẩn TCVN 5092:2009 Các kết thể bảng Bảng Ảnh hưởng thành phần, khối lượng mật độ sợi tới khả thống khí vải STT Mẫu vải thử Thông số cấu trúc CVC1 CVC2 Thành phần vải CVC3 CVC4 CVC5 50/50 55/45 60/40 70/30 80/20 2 Khối lượng vải (g/m ) 320 154 197 172 278 Mật độ sợi dọc (sợi/10 cm) 475 490 451 416 476 Mật độ sợi ngang (sợi/10 cm) 251 231 241 284 268 3,38 4,09 5,29 5,28 5,10 Độ thống khí TB (cm /s/cm ) Các kết bảng cho thấy: - Thành phần vải có ảnh hưởng tới khả độ thống khí vải CVC: Độ thống khí vải CVC tăng dần theo tỷ lệ thành phần pha trộn bông/polyester Tỷ lệ thành phần vải cao độ thống khí cao Khả thống khí vải CVC tăng từ 50/50 đến 70/30, nhiên khả thống khí mẫu vải CVC 80/20 lại giảm Hiện tượng độ thống khí giảm đột ngột vải CVC 80/20 mật độ sợi dọc vải CVC 70/30 (416 sợi/10cm) < mật độ sợi dọc vải CVC 80/20 (476 sợi/10cm) khối lượng vải CVC 70/30 (172 g/m2) < khối lượng vải CVC 80/20 (278g/m2) Mật độ khối lượng tăng dẫn đến khoảng trống xơ sợi vải sợi bề mặt vải từ dẫn đến độ thống khí giảm Như vậy, khả thống khí vải CVC không phụ thuộc vào tỷ lệ thành phần bơng vải mà cịn phụ thuộc vào mật độ sợi khối lượng vải Hơn nữa, vải sử dụng nghiên cứu qua xử lý hoàn tất vải, chức hoàn tất vải ảnh hưởng đến khả thống khí vải - Ảnh hưởng mật độ sợi dọc tới độ thống khí vải: Khả thống khí vải CVC giảm mật độ sợi dọc tăng (độ thống khí giảm từ vải CVC 70/30 có mật độ sợi dọc 416 sợi/10cm, độ thống khí 5,28cm3/s/cm2 xuống vải CVC 55/45 có mật độ sợi dọc 490 sợi/10cm, độ thống khí 4,09cm3/s/cm2) Hiện tượng độ thống khí tăng vải CVC 55/45 mật độ sợi tăng (490 sợi/10cm) khối lượng vải CVC 55/45 (154g/m2) < khối lượng vải CVC 80/20 (278g/m2) - Ảnh hưởng mật độ sợi ngang tới độ thống khí vải: Độ thống khí vải CVC giảm mật độ sợi ngang tăng (độ thống khí giảm từ vải CVC 60/40 có mật Vol 57 - No (Aug 2021) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 107 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ độ sợi ngang 241 sợi/10cm, độ thống khí 5,29cm3/s/cm2 xuống vải CVC 70/30 có mật độ sợi ngang 284 sợi/10cm, độ thống khí 5,28cm3/s/cm2) Độ thống khí tăng vải CVC 70/30 (5,28cm3/s/cm2) khối lượng vải CVC 70/30 (172g/m2) < khối lượng vải CVC 80/20 (278g/m2) Độ thống khí vải CVC tỷ lệ nghịch với mật độ sợi dọc, ngang vải Mật độ sợi dọc, ngang cao độ thống khí thấp P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 [4] Nguyen Thi Sen, 2015 Study on the influence of weft material composition on the mechanical properties of woven fabrics Master thesis, Hanoi University of Science and Technology [5] Huynh Thi Thu Ba, 2016 Study on the effect of weft density parameter to the mechanical properties of the textured fabric Master thesis, Hanoi University of Science and Technology [6] Le Dai Hung, 2009 Research and manufacture a testing machine to test the breathability of fabrics Vietnam Textile Research Institute KẾT LUẬN Nghiên cứu sử dụng bốn loại vải có kiểu dệt thoi vân chéo khác chất liệu (vải 100% bông, vải 100% polyester, vải pha Pe/co, vải pha CVC) để đánh giá ảnh hưởng chúng tới khả thống khí vải, kết đạt được: AUTHOR INFORMATION Luu Thi Tho Faculty of Garment Technology & Fashion Design, Hanoi University of Industry - Đã xác định số thông số cấu trúc mẫu vải dệt thoi vân chéo sử dụng nghiên cứu - Chất liệu vải có ảnh hưởng đến khả thống khí vải: Tỷ lệ pha trộn polyester/bơng có ảnh hưởng tới khả thống khí, tỷ lệ bơng vải lớn khả thống khí vải tăng ngược lại tỷ lệ polyester vải lớn khả thống khí giảm - Khối lượng vải, mật độ sợi có ảnh hưởng đến khả thống khí vải, mật độ sợi khối lượng vải tăng khả thống khí giảm - Mỗi loại vải lựa chọn mẫu vải có độ thống khí tốt (mẫu vải COT3 có độ thống khí 5,01cm3/s/cm2, mẫu vải PE4 có độ thống khí 4,476cm3/s/cm2, mẫu vải Pe/co1 60/40 có độ thống khí 5,33cm3/s/cm2, mẫu vải CVC3 60/40 có độ thống khí 5,29cm3/s/cm2); Ngồi cịn xác định độ thống khí vải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Khối lượng vải, mật độ sợi, chi số sợi… Với kết thu q trình nghiên cứu gợi ý bước đầu cho việc lựa chọn loại vải phù hợp dùng may quần áo bảo hộ lao động cho sinh viên, phù hợp với đặc thù ngành khí, tơ, điện, điện tử… LỜI CẢM ƠN Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn công ty Maxport Limited Việt Nam số 88 Hạ Đình - Thanh Xuân Trung - quận Thanh Xuân - Hà Nội Khoa Cơng nghệ Hóa - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để nhóm tác giả thực nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyen Van Lan, 2005 Thiet ke cong nghe det thoi, thiet ke mat hang det Vietnam National University Ho Chi Minh City Press [2] R.Tugrul Ogulata, 2006 Air Permeability of Woven Fabrics Journal of textile and Apparel, Technology and Mannagement, 5, [3] Ahsan Nazir, Tanveer Hussain, Ali Afzal, Sajid Faheem, Waseem Ibrahim, Muhammad Bilal, 2017 Prediction and correlation of air permeability and light transmission properties of woven cotton fabrics Autex Research Journal, 17, 108 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ ● Tập 57 - Số (8/2021) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn ... mẫu vải dệt thoi vân chéo sử dụng nghiên cứu - Chất liệu vải có ảnh hưởng đến khả thống khí vải: Tỷ lệ pha trộn polyester/bơng có ảnh hưởng tới khả thống khí, tỷ lệ bơng vải lớn khả thống khí vải. .. cứu sử dụng bốn loại vải có kiểu dệt thoi vân chéo khác chất liệu (vải 100% bông, vải 100% polyester, vải pha Pe/co, vải pha CVC) để đánh giá ảnh hưởng chúng tới khả thống khí vải, kết đạt được:... ảnh hưởng thông số cấu trúc, chất liệu tới khả thống khí vải Đây lý nhóm tác giả thực nghiên cứu ảnh hưởng chất liệu vải đến khả thống khí vải dệt thoi vân chéo CƠ SỞ LÝ THUYẾT, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng chất liệu vải tới khả năng thoáng khí của vải dệt thoi vân chéo, Ảnh hưởng chất liệu vải tới khả năng thoáng khí của vải dệt thoi vân chéo