0

Đồ án tốt nghiệp “tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp may x19”

91 2 0
  • Đồ án tốt nghiệp  “tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp may x19”

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 16:18

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Lời mở đầu Sản xuất vật chất sở để xà hội loài người tồn phát triển Trình độ sản xuất xà hội ngày phát triển qua hình thái kinh tế, xà hội theo phát triển khoa học kỹ thuật, khoa học quản lý Trong điều kiện nay, mà sản xuất hàng hoá phát triển mạnh mẽ tiêu thụ sản phẩm vấn đề quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Nói cách khác: Tiêu thụ hay không tiêu thụ sản phẩm định tồn hay không tồn tại, phát triển hay suy bại doanh nghiệp Thực tốt khâu tiêu thụ sản phẩm sở để doanh nghiệp đảm bảo thu hồi vốn để thực tái sản xuất giản đơn có tích luỹ để thực trình tái sản xuất mở rộng Chỉ có qua tiêu thụ tính chất hữu ích sản phẩm sản xuất xà hội thừa nhận Đồng thời thực tốt khâu sản xuất tiêu thụ tiền đề tăng thu nhập cho doanh nghiệp, ổn định tình hình tài doanh nghiệp, nâng cao đời sống người lao động Trong điều kiện sản xuất chuyên môn hoá góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ cho đơn vị có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với doanh nghiệp Kế toán với chức cung cấp thông tin kiểm tra kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đà công cụ thực quan trọng hữu hiệu việc sử dụng đồng thời hàng loạt công cụ quản lý khác Nắm bắt vai trò quan trọng kế toán công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiƯp, xt ph¸t tõ thùc tÕ kh¸ch quan cđa hoạt động quản lý chức kế toán Xí nghiệp May X19 đà sử dụng kế toán công cụ đắc lực để quản lý vốn, tài sản công ty trình sản xuất kinh doanh Như đà phân tích trên, tiêu thụ sản phẩm khâu đặc biệt quan trọng bé m¸y kÕ to¸n cđa XÝ nghiƯp, kÕ to¸n thành phẩm tiêu thụ thành phẩm phần hành kế toán trọng yếu Qua thời gian thực tập phòng tài - kế toán Xí nghiệp May X19 giúp đỡ tận tình thầy giáo hướng dẫn: Thạc sỹ Trần Văn Hợi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only LuËn văn tốt nghiệp cán kế toán Xí nghiệp, với kiến thức đà học tập xin sâu trình bày nội dung lý luận kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất, tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp May X19 mạnh dạn đề xuất ý kiến để không ngừng hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp Bài luận văn gồm chương: Chương I: Những vấn đề chung công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương II: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Xí nghiệp May X19 Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp May X19 Mặc dù cố gắng song trình độ thực tế có hạn nên luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết định Tôi kính mong bảo nhiệt tình thầy cô giáo cán Xí nghiệp để nhằm hoàn thiện vấn đề Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp ChươngI: Lý luận chung công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1 ý nghĩa thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.1 ý nghĩa yêu cầu quản lý thành phẩm Sản xuất trình hoạt động có mục đích người để tạo cải vật chất dịch vụ nhằm thảo mÃn tiêu dùng dân cư xà hội, bù đắp lại tiêu hao trình sản xuất, tạo tích luỹ để tái sản xuất mở rộng Hoạt động sản xuất người hoạt động tự giác có ý thức mục đích, lập lập lại không ngừng đổi mới, hình thức trình tái sản xuất xà hội bao gồm giai đoạn sau: Sản xuất lưu thông phân phối tiêu dùng sản phẩm xà hội Các giai đoạn diễn cách Tiêu thụ khâu cuối định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Mọi hoạt động khác nhằm mục đích bán hàng thu lợi nhuận.Vì tiêu thụ nghiệp vụ quan trọng nhất, tác dụng đến phân phối ngược trở lại hoạt động khác Tuy nhiên muốn tiêu thụ sản phẩm sản xuất phải đáp ứng nhu cầu thường xuyên xuất xà hội đảm bảo chất lượng cao Các doanh nghiệp sản xuất làm loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu kinh tế Các sản phẩm gọi thành phẩm Nói cách đầy đủ Thành phẩm sản phẩm đà kết thúc quy trình công nghệ sản xuất doanh nghiệp thực thuê gia công chế biến, đà đem bán nhập kho để bán Sản phẩm nói chung kết trình sản xuất chế tạo nã, cã thĨ lµ thµnh phÈm nh­ng cịng cã thĨ chưa thành phẩm Ví dụ sản xuất công nghiệp, sản phẩm bước công nghiệp cuối doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn kỹ thuật coi thành phẩm Trong xây dựng thành phẩm công trình đà hoàn thành bàn giao vào sử dụng, Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp sản phẩm bao gồm công trình đà bàn giao công trình đà hoàn thành theo giai đoạn quy ước nghiệm thu Trong sản xuất nông nghiệp sản phẩm thành phẩm Giữa thành phẩm sản phẩm có giới hạn phạm vi khác Khi nói đến thành phẩm nói đến kết trình sản xuất gắn liền với quy trình công nghệ định phạm vi doanh nghiệp Còn nói đến sản phẩm nói đến kết qúa trình sản xuất chế tạo Về phương diện sản phẩm có phạm vi rộng lớn thành phẩm, nói đến sản phẩm doanh nghiệp gồm thành phẩm nửa thành phẩm Nửa thành phẩm sản phẩm đà chế biến xong bước định quy trình công nghệ (trừ giai đoạn cuối) đà kiểm nghiệm kiểm tra phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng quy định đưa vào nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến chế biến bán nửa thành phẩm bán cho khách hàng có ý nghĩa nh­ thµnh phÈm Thµnh phÈm nµo cđa doanh nghiƯp cịng biểu hai mặt vật giá trị hay nói cách khác biểu mặt số lượng, chất lượng giá trị Mặt số lượng thành phẩm phản ánh quy mô thành phẩm mà doanh nghiệp tạo nó, xác định đơn vị đo lường kg, lít, mét, cái, Chất lượng thành phẩm phản ánh giá trị sử dụng thành phẩm xác định tỷ lệ % tốt, xấu phẩm cấp (loại 1, loại ) sản phẩm Thành phẩm doanh nghiƯp s¶n xt cung cÊp cho x· héi cã vai trò đặc biệt quan trọng việc thoả mÃn nhu cầu sản xuất tiêu dùng xà hội Đồng thời phạm vi doanh nghiệp, khối lượng thành phÈm mµ doanh nghiƯp hoµn thµnh tõng thêi kú sở đánh giá quy mô doanh nghiệp, cung ứng cho kinh tế Từ đó, tạo sở để quan chức xác định cân đối cần thiết kinh tế quốc dân Thành phẩm kết qủa trình lao động sáng tạo toàn thể cán công nhân viên doanh nghiệp, tài sản doanh nghiệp, Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp sở tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Mọi tổn thất thành phẩm làm ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Điều không ảnh hưởng đến hợp đồng kinh tế ký kết, làm ảnh hưởng đến kết qủa sản xuất kinh doanh đơn vị khác mà ảnh hưởng trực tiÕp ®Õn viƯc thu håi vèn, ®Õn ®êi sèng cđa người lao động Chính mà yêu cầu quản lý chặt chẽ thành phẩm song song với việc quản lý giám sát thường xuyên mặt số lượng chất lượng, giá trị, doanh nghiệp phải tăng cường công tác hạch toán thành phẩm góp phần hoàn thiện nâng cao chất lượng cụ thể: - kho phải quản lý vận động loại thành phẩm hàng hoá trình nhập xuất tồn kho thành phẩm, phát kịp thời tình hình thừa thiếu thành phẩm từ có biện pháp xử lý thích hợp - Phân biệt lượng hàng tồn kho cần thiết trường hợp hàng hoá tồn đọng kho không tiêu thụ đề phòng biện pháp giải tránh ứ đọng vốn - Bên cạnh doanh nghiệp quản lý chặt chẽ, làm tốt công tác kiểm tra chất lượng, thành phẩm có chế độ bảo quản riêng loại thành phẩm kịp thời phát thành phẩm phẩm chất tránh trường hợp đưa thị trường sản phẩm chất lượng Cùng với việc thường xuyên tăng cường chất lượng thành phẩm, doanh nghiệp phải thường xuyên cải tiến mẫu mà mặt hàng, đa dạng hoá chủng loại để đáp ứng nhiều nhu cầu tiêu dùng xà hội Muốn doanh nghiệp phải dự đoán nhanh nhạy, chuẩn xác thị hiếu người tiêu dùng thời kỳ, tung lúc sản phẩm mà thị trường cần đáp ứng đủ, phát kịp thời sản phẩm chất lượng để loại bỏ khỏi qúa trình sản xuất, tránh ứ đọng vốn sử dụng vốn hiệu qủa Bên cạnh việc quản lý thành phẩm mặt số lượng chất lượng doanh nghiệp cần phải thường xuyên tổ chức theo dõi, phản ánh xác, đầy đủ kịp thời giám sát chặt chẽ tình hình có, biến động loại thành phẩm mặt giá trị Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp 1.1.2 Tiêu thụ thành phẩm yêu cầu quản lý tiêu thụ thành phẩm Sản phẩm sản xuất muốn thoả mÃn người tiêu dùng phải thông qua tiêu thụ Tiêu thụ thành phẩm hay gọi bán hàng, trình trao đổi để thực giá trị hàng, tức để chuyển hóa vốn doanh nghiệp từ hình thái vật sang hình thái giá trị (hàng tiền) Ngoài thành phẩm phận chủ yếu, hàng đem tiêu thụ lầ hàng hoá, vật tư hay lao vụ dịch vụ cung cấp cho khách hàng Hàng cung cấp để thoả mÃn nhu cầu đơn vị khác cá nhân doanh nghiệp gọi tiêu thụ Trường hợp thành phẩm, hàng hoá lao vụ dịch vụ cung cấp đơn vị tổng công ty, tập đoàn gọi tiêu thụ nội Hàng hoá đem tiêu thụ thành phẩm hàng hóa, dịch vụ Thậm chí bán thành phẩm Qúa trình tiêu thụ gắn với hình thức định, tiêu thụ trực tiếp, hàng đổi hàng bán trả góp, ký gửi Qúa trình tiêu thụ kết thúc doanh nghiệp nhận tiền số hàng đà cung cấp thông qua số hình thức đà toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, trả góp Số tiền doanh nghiệp thu số lượng hàng hóa cung cấp gọi doanh thu, hay nói cách khác doanh thu bán hàng giá trị sản phẩm, hàng hoá dịch vụ mà doanh nghiệp đà bán cung cấp cho khách hàng, giá trị hàng hoá dư ghi hoá đơn, chứng từ liên quan thoả thuận doanh nghiệp khách hàng Do việc áp dụng phương thức bán hàng phương thức toán khác nên xác định doanh thu khác doanh thu tiền doanh thu chưa thu tiền Trong trình tiêu thụ phát sinh khoản làm giảm doanh thu chiết khấu bán hàng, hàng hoá bán bị trả lại, giảm giá hàng bán, thuế doanh thu Doanh thu bán hàng trừ khoản doanh thu Đối với doanh nghiệp sản xuất, hoạt động doanh nghiệp đa dạng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau: từ hoạt động sản xuất, từ hoạt động khác Kết qủa kinh doanh lÃi lỗ trình hoạt động sản xuất có tiêu thụ thành phẩm gắn liền với hoạt động sản xuất Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp kinh doanh Kết sản xuất kinh doanh tiêu đánh giá tổng hợp mặt hoạt động doanh nghiệp không liên quan đến lợi ích doanh nghiệp cán công nhân viên doanh nghiệp mà liên quan đến Nhà Nước bên đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh cđa doanh nghiƯp Trong nỊn kinh tÕ thÞ trường, tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp sản xuất toàn kinh tế quốc dân Xuất phát từ tầm quan trọng việc tiêu thụ thành phẩm, yêu cầu quản lý thường đặt là: - Doanh nghiệp phải nắm bắt theo dõi vận động loại thành phẩm, hàng hoá trình nhập xuất tồn thành phẩm, ghi chép kịp thời tránh mát hư hỏng trình tiêu thụ - Quản lý theo dõi phương thức bán hàng khách hàng, yêu cầu toán hình thức, hạn để tránh mát ứ đọng vốn, bị chiếm dụng vốn Doanh nghiệp phải lựa chọn hình thức tiêu thụ phù hợp với thị trường, khách hàng nhằm thúc đẩy nhanh chóng trình tiêu thụ Đồng thời làm công tác thăm dò, nghiên cứu thị trường, mở rộng quan hệ buôn bán nước - Đối với việc hạch toán tiêu thụ phải tổ chức chặt chẽ, khoa học đảm bảo xác định kết qủa cuối trình tiêu thụ, phát sinh giám đốc tình hình thực nghĩa vụ với Nhà Nước Nếu thực tốt yêu cầu đáp ứng đảm bảo cho doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, nâng cao doanh lợi cho thân doanh nghiệp 1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Trong xà hội mục đích sản xuất sản phẩm hoàn thành, sản phẩm sản xuất ngày nhiều, giá thành hạ ngày đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xà hội Trong doanh nghiệp, kế toán công cụ quan trọng để quản lý sản xuất tiêu thụ Thông qua số liệu kế toán nói chung, kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nói riêng giúp cho giám đốc doanh nghiệp quan cấp đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch doanh nghiệp sản xuất, giá thành, tiêu thụ lợi nhuận Từ phát thiếu sót khâu lập thực kế hoạch, có biện phát đảm bảo trì cân đối thường xuyên yếu tố đầu vào sản xuất đầu - Tổ chức theo dõi, phản ánh xác, đầy đủ kịp thời giám đốc chặt chẽ tình hình có biến động loại sản phẩm hàng hoá mặt vật giá trị - Theo dõi, phản ánh giám đốc chặt chẽ trình tiêu thụ, ghi chép đầy đủ, kịp thời khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh nghiệp bán hàng chi phí thu nhập hoạt động khác - Xác định xác kết loại hoạt động doanh nghiệp, phản ánh, giám đốc tình hình phân phối kết quả, đôn đốc việc thực nghĩa vụ với Nhà Nước - Cung cấp thông tin kinh tế cần thiết cho phận liên quan Định kỳ tiến hành phân tích kinh tế hoạt động bán hàng, thu nhập phân phối kết Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết phải gắn liền với nhau, thùc hiƯn tèt nhiƯm vơ nµy sÏ lµ tiỊn đề cho nhiệm vụ thực ngược lại 1.2.2 Tổ chức công tác kế toán thành phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.2.2.1 Đánh giá thành phẩm Về nguyên tắc thành phẩm phải đánh giấ theo giá trị giá vốn thực tế Đánh giá thành phẩm theo giá thực tế Trị giá thành phẩm phẩm phản ánh kế toán tổng hợp phải đánh giá theo nguyên tắc giá thực tế hay giá vốn thực tế Gía thực tế thành phẩm hình thành cùngvới vận động Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp vốn, thành phẩm hàng hoá xác định vào nguồn nhập cụ thể: - Thành phẩm doanh nghiệp sản xuất đánh gía theo giá thành công xưởng.( giá thành thực tế ) bao gåm : chi phÝ nguyªn vËt liƯu trùc tiếp , chi phí nhân công trực tiếp , chi phí sản xuất chung - Thành phẩm doanh nghiệp thuê gia công đánh giá theo giá thành sản xuất thực tế Thuê gia công bao gồm chi phí nguyên vật liệu đem gia công, chi phí thuê gia công chi phí khác liên quan đến trìng gia công ( chi phí vận chuyển nguyên vật liệu) - Hàng hoá mua đánh giá theo trị giá vốn thực tế bao gồm giá mua chi phí thu mua Nếu hàng hoá mua vào phải qua sơ chế giá vốn thực tế hàng nhập kho bao gồm chi phí gia công chế biến - Đối với thành phẩm xuất kho phải đánh giá theo giá thực tế thành phẩm nhập kho theo nhiều nguồn khác nhau, theo lần nhập với mức giá khác sử dụng cách sau để đánh giá thành phẩm xuất kho: + Tính theo giá thực tế đích danh + Tính theo giá thực tế bình quân gia quyền thành phẩm tồn đầu kỳ thành phẩm nhập kỳ Tuỳ theo phương pháp giá thực tế thành phẩm xuất kho tính sở số lượng thành phẩm xuất kho tính sở lượng thành phẩm xuất kỳ đơn giá bình quân tồn đầu kỳ nhập kỳ Giá thực tế thành phẩm xuất kỳ = số lượng thành phẩm sản xuất kỳ x Đơn giá bình quân Trị giá thực tế thành Đơn giá bình quân = phẩm tồn đầu kỳ Số lượng thành phẩm tồn đầu kỳ + + Trị giá thực tế thành phẩm nhập kỳ Số lượng thành phẩm nhập kú Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp + Tính theo đơn giá nhập trước xuất trước + Tính theo đơn giá nhập sau xuất sau 1.2.2.2 Kế toán thành phẩm : 1.2.2.2.1 Chứng từ hạch toán chi tiết thành phẩm Mỗi nghiệp vụ biến nghiệp vụ biến động thành phẩm thành phẩm phải ghi chép, phản ánh vào chứng từ bán phù hợp theo nội dung đà quy định chứng từ chủ yÕu bao gåm: phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho kiªm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho, hoá đơn GTGT, biên kiểm kê Trên sở chứng từ kế toán biến đồng thành phẩm để phẩm loại , tổng hợp ghi vào sổ kế toán thích hợp - Kế toán chi tiết thành phẩm: Phương pháp ghi thẻ song song: Sơ đồ 1: (1) Thẻ kho (1) (3) Chøng tõ nhËp (2) Sỉ kÕ to¸n chi tiết Chứng từ xuất (2) (4) Bảng kê tổng hợp N-X-T o Ghi : : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu kiểm tra + ë kho : ViƯc ghi chÐp t×nh h×nh NhËp – Xt – Tån kho hµng ngµy thđ kho tiÕn hành thẻ kho ghi theo số lượng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Chương III Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp X19 Trong năm vừa qua vừa tổ chức sản xuất vừa xây dựng phát triển Xí nghiệp X19 đà liên tục phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách khắc nghiệt chế thị trường, Xí nghiệp đà bước khẳng định để tồn phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh có bước vững Đối với tất doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ khâu có ý nghĩa quan trọng, định đến tồn phát triển doanh nghiệp, nhận thức điều đó, Xí nghiệp may X19 đà tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời vấn đề quản trị doanh nghiệp phận kế toán coi trọng công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Bộ máy kế toán Xí nghiệp tổ chức phù hợp với công việc phù hợp với trình độ chuyên môn người Công tác kế toán nói chung công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm đà thực tương đối chặt chẽ, đà ghi chép đầy đủ kịp thời khoản chi phí phát sinh trình tiêu thụ đồng thời phản ánh thu nhập tình hình toán với khách hàng; đồng thời cung cấp đầy đủ xác, kịp thời phục vụ tốt cho công tác quản lý, phân tích lập kế hoạch sản xuất kinh doanh Ban lÃnh đạo Xí nghiệp Qua thời gian thực tập Xí nghiệp, nhận thấy máy kế toán đà đáp ứng yêu cầu hạch toán Tuy nhiên, với thành đạt thực tế hạn chế, Xí nghiệp nghiên cứu để hoàn thiện thêm công tác kế toán cung cấp thông tin tốt cho công tác quản lý nói chung cđa XÝ nghiƯp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp 3.1 Nhận xét chung công tác kế toán nói chung công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm nói riêng Xí nghiệp may X19 3.1.1 Nhận xét chung tổ chức công tác kế toán Xí nghiệp Công tác kế toán Xí nghiệp nhìn chung đà đáp ứng yêu cầu, đà vào nề nếp, đảm bảo tuân thủ theo chế độ kế toán Nhà nước Bộ Tài ban hành phù hợp với điều kiƯn thùc tÕ cđa XÝ nghiƯp hiƯn §ång thêi đáp ứng tài sản, vật tư tiền vốn Xí nghiệp, xác định doanh thu bán hàng, từ xác định xác kết hoạt động kinh doanh thực đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước Với đội ngũ kế toán đầy lực, nhiệt tình có trách nhiệm đà đảm bảo cho trình hạch toán xác hợp lý Tuy nhiên công tác kế toán Xí nghiệp tồn số hạn chế cần xem xét, khắc phục Hiện nay, Xí nghiệp kế toán thủ công Để đáp ứng thay đổi kinh tế, nghiệp vụ kinh tế ngày nhiều phức tạp theo Xí nghiệp nên giới hoá công tác kế toán, trang bị kiến thức thêm tiếng Anh vi tính cho nhân viên kế toán Từ góp phần đẩy nhanh tiến độ toán cuối tháng để cung cấp kịp thời thông tin kế toán 3.1.2 Nhận xét công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp X19 * Ưu điểm: Về kế toán tiêu thụ thành phẩm tình hình theo dõi toán: Hệ thống sổ sách áp dụng tương đối đầy đủ khoa học, tạo điều kiện ghi chép đầy đủ nghiệp vụ phát sinh trình tiêu thụ đảm bảo xác định xác doanh thu bán hàng tháng phù hợp với đặc điểm thành phẩm đặc điểm tiêu thụ khách hàng Xí nghiệp Từ đó, làm xác định kết sản xuất kinh doanh Xí nghiệp, phản ánh khoản phải nộp Nhà nước tình hình toán với khách hàng kế toán tiêu thụ trọng tới việc quản lý lưu giữ chứng từ gốc, sở pháp lý cho viƯc ghi chÐp sỉ s¸ch kÕ to¸n Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Quan hệ toán Xí nghiệp đa dạng khách hàng Xí nghiệp thường đơn vị tình xa toán giao hàng, toán qua đường bưu điện sau thời gian hay toán vào lần sau lấy hàng vấn đề đặt phải theo dõi tình hình tiêu thụ toán với khách hàng Xí nghiệp đà sử dụng Sổ chi tiết toán với người mua để theo dõi chặt chẽ tình hình toán với khách hàng * Nhược điểm: Về kế toán tiêu thụ thành phẩm: Khi xuất kho tiêu thụ thành phẩm, cuối tháng xác định giá vốn hàng bán giá vốn Xí nghiệp ấn định, không hợp lý, không phản ánh xác kết kinh doanh Kế toán không xác định giá vốn hàng tự sản xuất giá vốn hàng hoá mua riêng Việc tập hợp chi phí bán hàng chưa xác, số khoản chi phí phát sinh phục vụ khâu tiêu thụ lại hạch toán sang khoản chi phí khác: chi phí khấu hao nhà kho, cửa hàng, lương khoản trả cho nhân viên bán hàng cửa hàng sang chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí sản xuất chung Bên cạnh đó, chi phí bán hàng cần tập hợp riêng phân bổ cho đơn đặt hàng tạo điều kiện xác định kết kinh doanh đơn đặt hàng, phục vụ tốt công tác quản lý lập kế hoạch sản xuất sản phẩm Việc hạch toán thưởng hợp đồng kinh tế với hợp đồng có giá trị lớn tính vào chi phí bán hàng không hợp lý thực chất khoản chiết khấu hao bán hàng 3.2 Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Xí nghiệp may X19 Với tư cách sinh viên trình độ nhận thức hiểu biết thực tế có hạn, thời gian thực tập ngắn ngủi Xí nghiệp qua tìm hiểu kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm, xác định kết kinh doanh xin mạnh dạn đưa số ý kiến, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Xí nghiệp 3.2.1 ý kiÕn 1: HiƯn nay, XÝ nghiƯp ®ang sư dơng kÕ toán thủ công Để đẩy nhanh tiến độ toán cuối tháng theo Xí nghiệp nên áp dụng kế toán máy nâng cao trình độ tiếng Anh vi tính cho nhân viên kế toán Ngoài ra, việc phân công trách nhiệm với kế toán viên rõ ràng, cụ thể hợp lý song để nâng cao trình độ nghiệp vụ cán kế toán sau năm kế toán viên nên trao đổi phần hành cho nhau, qua người có tầm nhìn khái quát kế toán, hiểu sâu sắc phần hành công việc trường hợp cần thiết Đồng thời, tạo điều kiện cho phối hợp nhịp nhàng công việc, tránh trùng lặp phần hành kế toán 3.2.2 ý kiến 2: Về phương thức tiêu thụ: Qua tìm hiểu nghiên cứu tình hình tiêu thụ Xí nghiệp nhận thấy thị trường Xí nghiệp tương đối lớn, từ Bắc vào Nam Khi khách hàng có nhu cầu đặt hàng, Xí nghiệp phải cử người đến tận nơi để lấy số đo ký hợp đồng thời gian tốn chi phí Theo Xí nghiệp nên mở rộng mạng lưới đại lý để việc giao dịch với khách hàng thuận lợi Cụ thể việc mở đại lý có tác dụng: - Nghiên cứu, thu thập thông tin cần thiết giúp Ban lÃnh đạo Xí nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh - Kích thích tiêu thụ tuyên truyền thông tin sản phẩm doanh nghiệp - Duy trì mối liên hệ với khách hàng truyền thống thiết lập thêm với khách hàng tiềm ẩn thị trường - Tiến hành thương lượng thoả thuận điều khoản hợp đồng Nhờ có đại lý mà khách hàng có nhu cầu nhiều thời gian chi phí mà mua sản phẩm Xí nghiệp Đồng thời, Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp khách hàng cảm thấy thuận tiện, tin tưởng họ cho mua sản phẩm cửa hàng đại lý Xí nghiệp đảm bảo chất lượng, giá Ngoài với uy tín sẵn có thị trường, Xí nghiệp gửi hàng cho công ty thương mại, cửa hàng bách hoá để bán trực tiếp cho cá nhân có nhu cầu Trong trường hợp mở đại lý, hệ thống kế toán Xí nghiệp có thay đổi sau: Kế toán phải sử dụng TK 157 - hàng gửi bán - Khi xuất kho thành phẩm gửi đại lý, kế toán phản ánh trị giá thực tế thành phẩm xuất gửi theo định khoản: Nợ TK 157 Có TK 155 - Hoặc giao thẳng cho đại lý vừa sản xuất xong: Nợ TK 157 Có TK 154 - Khi xác định tiêu thụ Nợ TK 632 Cã TK 511 Nỵ TK 111, 112 Cã TK 157 - Khi trả tiền hoa hồng: Nợ TK 641 Cã TK 111, 112 3.2.3 ý kiÕn 3: VÒ kÕ toán tiêu thụ: Xí nghiệp nên mở Sổ chi tiết để theo dõi tình hình tiêu thụ loại hàng hoá thành phẩm cụ thể: Hiện nay, phản ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n, xÝ nghiƯp tÝnh chung cho thành phẩm hàng hoá chưa hợp lý việc mở Sổ chi tiết tiêu thụ khắc phục nhược điểm Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Biểu số 38: Sổ chi tiết tiêu thụ Tháng 1/2004 CT S Diễn giải N Số lượng Doanh thu Giá vốn Thuế Thành phẩm 12 12/1 Quần kaki 630 32.220.000 28.895.580 322.220 15 13/1 áo len VKS 129 11.589.400 10.319.742 115.894 … … … … … 2.458.718.492 2.115.282.698 245.871.849 Cộng TP: Hàng hoá 20 15/1 áo mưa 40 2.100.000 2.000.000 216.000 21 16/1 Giầy da 60 8.763.500 7.860.000 876.350 … … … … … … 26.954.000 17.850.000 2.695.400 … Céng HH: Sæ chi tiÕt tiêu thụ lập vào hoá đơn chứng từ (hoá đơn GTGT) Cột doanh thu xác định vào giá bán chưa có thuế loại thành phẩm, hàng hoá 3.2.4 ý kiến 4: Về chiết khấu bán hàng Chiết khấu bán hàng coi khoản chi phí làm giảm lợi nhn cđa doanh nghiƯp Thùc tÕ cho thÊy XÝ nghiƯp hạch toán khoản chi phí vào chi phí bán hàng không hợp lý Theo hệ thống kế toán hành, TK 521 - Chiết khấu bán hàng phản ánh khoản chi phí nên theo Xí nghiệp sử dụng TK 521 hạch toán sau: TK 112, 131 TK 112, 131 Tiền thưởng hợp đồng KT cho khách hàng TK 112, 131 Kết chuyển cuối tháng Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp VD: Trong tháng 1/2004, Xí nghiệp trả tiền thưởng HĐKT cho Công an Hải Dương số tiền 4.500.000đ kế toán định khoản sau: Nợ TK 521: 4.500.000đ Có TK 111: 4.500.000đ Cuối tháng, với số tiền thưởng cho HĐKT khác kết chuyển sang TK 511: Nợ TK 511: 15.890.000đ Có TK 521: 15.890.000® Cïng víi viƯc sư dơng TK 521 kÕ toán mở Sổ TK 521 phản ánh số chiết khấu cho kế toán vào cuối tháng Biểu số 39: Sổ Tên tài khoản: Chiết khấu bán hàng NGS CT S Diễn giải Trang TK NKC ĐƯ Nợ Chiết khấu bán hàng 111 16.103.700 Kết chuyển cuối tháng 521 N Céng sè ph¸t sinh: Sè ph¸t sinh Cã 16.103.700 16.103.700 3.2.5 ý kiÕn 5: VỊ tËp hỵp chi phí bán hàng Chi phí tiền lương, BHXH khoản phải trả khác cho công nhân viên bán hàng cửa hàng, Xí nghiệp hạch toán vào chi phí sản xuất sản phẩm chưa hợp lý Theo tôi, Xí nghiệp nên đưa khoản chi phí vào chi phí bán hàng, định khoản sau: Nợ TK 641 Cã TK 334 Chi phÝ khÊu hao TSC§: gåm nhµ kho vµ cưa hµng XÝ nghiƯp Chi phÝ nµy cần tập hợp vào chi phí bán hàng định khoản sau: Nợ TK 641 Có TK 214 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Căn vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ phần tính cho chi phí bán hàng Việc tập hợp chi phí vào chi phí bán hàng nhằm đảm bảo phù hợp với việc phân loại chi phí theo mục đích, công dụng tức chi phí phát sinh lĩnh vực hoạt động theo mục đích thích hợp cho lĩnh vực hoạt động Khoản chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho việc quản lý tiêu thụ sản phẩm không phục vụ cho mục đích quản lý chung toàn doanh nghiệp nên tập hợp vào chi phí bán hàng, đồng thời để đảm bảo nguyên tắc phù hợp kế toán tức tất chi phí xác định để tính lỗ lÃi phải phù hợp doanh thu 3.2.6 ý kiÕn 6: VỊ ph©n bỉ chi phÝ bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp xác định kết sản xuất Vì sản phẩm Xí nghiệp sản phẩm đơn chiếc, chủng loại đa dạng phần lớn có giá trị thấp nên việc phân bổ chi phí xác định kết sản xuất loại sản phẩm khó thực Do đó, kế toán xác định kết sản xuất đơn đặt hàng thông qua việc tiến hành phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho đơn đặt hàng Căn vào hợp đồng kinh tế với công an Phú Thọ Sổ nhật ký bán hàng, Sổ chi tiết tiêu thụ xác định được: - Doanh thu: 71.350.620 - Giá vốn: 65.328.680 Cuối tháng vào số liệu Sổ tài khoản xác định: - Tổng chi phí bán hàng tháng 1/2004: 49.185.700đ - Tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 1/2004: 140.704.840đ - Tổng doanh thu tháng 1/2004: 2.485.671.992đ Phân bổ chi phí bán hàng cho HĐKT với công an Phú Thä nh­ sau: 49.185.700 2.485.671.992 71.350.620 = 1.411.864® Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho HĐKT này: 140.704.840 2.485.671.992 71.350.620 = 4.038.898đ Như ta xác định kết sản xuất hợp đồng là: Kết qu¶ s¶n xuÊt = 71.350.620 - 65.328.680 - 1.411.864 - 4.038.898 = 571.178đ Sau xác định kết sản xuất cho HĐKT Xí nghiệp có định xác, hợp lý cách thức ký kết phương hướng sản xuất với hợp đồng, từ tạo điều kiện tăng lợi nhuận cho Xí nghiệp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Kết luận Nền kinh tế nước ta kinh tế thị trường Với tăng nhanh chóng, nhiều công ty đà công báo thành lập Trong điều kiện việc tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thµnh phÈm cã ý nghÜa rÊt quan träng, nã quyÕt định đến sống doanh nghiệp Chính điều đòi hỏi máy quản lý phải có đủ kiến thức tổng hợp chiến lược kinh doanh lâu dài Trong máy quản lý phận kế toán giữ vai trò quan trọng, phản ánh cung cấp thông tin cần thiết cho việc đưa định Vì tổ chức kế toán khoa học, hợp lý toàn công tác kế toán đặc biệt kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm Trong thời gian thực tập Xí nghiƯp May X19 cïng víi sù h­íng dÉn cđa thÇy Trần Văn Hợi em xin chọn đề tài sau luận văn tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Xí nghiệp May X19" kết trình nghiên cứu vận dụng kiến thức đà học trường vào thực tế công tác kế toán Xí nghiệp Em hy vọng với kiến nghị Xí nghiệp xem xét công tác kế toán Xí nghiệp Do trình độ thời gian thực tập ngắn ngủi nên viết em không tránh khỏi sai sót Em mong giúp đỡ ý kiến đóng góp thầy cô giáo môn kế toán Em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Văn Hợi nhân viên kế toán Xí nghiệp đà hướng dẫn em hoàn thành viết Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2004 Sinh viên Trần Thị Minh Chi Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Trần Thị Minh Chi Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình "Kế toán Tài chính" Học viện Tài Kế toán doanh nghiệp - Theo luật kế toán tập thể tác giả Học viện Tài Các Chuẩn mực - Thông tư ban hành Lý thuyết thực hành kế toán tài - Nguyễn Văn Công Hệ thống sơ ®å TKKT (Theo chn mùc KT míi ban hµnh) Hướng dẫn thực hành KTTC DN - Nguyễn Văn Nhiệm - Nguyễn Thanh Hải Kế toán - Tài - Quản trị - Giá thành tác giả Trần Hoài Nam Các luận văn chuyên đề khoá trước Các tài liệu tham khảo Xí nghiệp Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nhận xét đơn vị thùc tËp Hä tªn ng­êi nhËn xÐt: Chøc vô: NhËn xÐt cđa sinh viªn thùc tập: Trần Thị Minh Chi Lớp K38 - 2103 Như sau: Ng­êi nhËn xÐt KÕ toán trưởng Generated by Foxit PDF Creator â Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nhận xét người hướng dẫn khoa học Họ tên người hướng dẫn khoa học: Ths Trần Văn Hợi Nhận xét luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Minh Chi Lớp: 21.03 Khoá: 38 Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Xí nghiệp May X19" §iĨm: - Bằng số: - Bằng chữ: Ngày tháng năm 2004 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Luận văn tốt nghiệp Nhận xét người chấm Họ tên người hướng dẫn khoa học: NhËn xÐt luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Trần Thị Minh Chi Lớp: 21.03 Khoá: 38 Đề tài: "Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Xí nghiệp May X19" §iĨm: - Bằng số: - Bằng chữ: Ngày tháng năm 2004 Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) ... đề chung công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương II: Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Xí nghiệp May X19 Chương... văn tốt nghiệp cán kế toán Xí nghiệp, với kiến thức đà học tập xin sâu trình bày nội dung lý luận kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm doanh nghiệp sản xuất, tổ chức công tác kế toán thành phẩm. .. Tổ chức công tác kế toán xí nghiệp may X19 : Tại xí nghiệp may X19 máy kế toán tổ chức theo hình thức kế toán tập trung tiến hành công tác kế toán theo hình thức Nhật ký chung, phương pháp kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp “tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp may x19” , Đồ án tốt nghiệp “tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở xí nghiệp may x19”