0

ĐÁP ÁN NÓI TIẾNG ANH 3 N27 ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

34 156 2
  • ĐÁP ÁN NÓI TIẾNG ANH 3  N27 ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 15:56

Đề và đáp án nói tiếng anh 3 elearning Đại học mở Hà Nội1.It was a close call. We _______ killed. Chọn một câu trả lời:a. should have beenb. could have been Câu trả lời đúngc. would have beend. must have beenPhản hồiĐáp án đúng là: could have been: dự đoán một việc có khả năng nhưng đã không xảy raTham khảo: 2.I haven’t heard from my son Chọn một câu trả lời:a. since a long timeb. since several weeks beforec. for several weeks ago Câu trả lời không đúngd. for several weeks 3.The elaborate bridal costumes of the coastal Indians are _______ from mother to daughter. Chọn một câu trả lời:a. put byb. handed down Câu trả lời đúngc. parted withd. taken afterPhản hồiĐáp án đúng là: handed down: handed down = truyền lạiTham khảo: 4.You are too tired to go on working. You should call it a _____. Chọn một câu trả lời:a. day Câu trả lời đúngb. yearc. weekd. monthPhản hồiĐáp án đúng là: day: cấu trúc call it a day = nghỉ ngơiTham khảo: 5.I’ve never forgot flamenco for the first time. Chọn một câu trả lời:a. to seeb. seeing Câu trả lời đúngc. seed. sawPhản hồiĐáp án đúng là: seeing Vì: forget + Ving: quên chuyện gì đó đã xảy ra 6.It seems to be your boss who is _____ fault in this case. Chọn một câu trả lời:a. underb. forc. at Câu trả lời đúngd. withPhản hồiĐáp án đúng là: at: cấu trúc to be at fault = có lỗiTham khảo: 7.I don’t suppose there is anyone there, _________? Chọn một câu trả lời:a. isn’t thereb. do Ic. is there Câu trả lời đúngd. don’t IPhản hồiĐáp án đúng là: is there: cấu trúc phản vấnTham khảo: 8.The play was not ______ what we had expected. Chọn một câu trả lời:a. veryb. justc. absolutelyd. at all Câu trả lời đúngPhản hồiĐáp án đúng là: at all: not at all = không chút nàoTham khảo: 9.The yesterday accident is thought ______ by human error. Chọn một câu trả lời:a. to causeb. to have been caused Câu trả lời đúngc. causingd. to be causedPhản hồiĐáp án đúng là: to have been caused: cấu trúc be thought to have been PII: đoán một việc xảy ra trong quá khứTham khảo: 10. I have not made ……….. my mind yet. Chọn một câu trả lời:a. tob. up Câu trả lời đúngc. ind. onPhản hồiĐáp án đúng là: upVì: make up one’s mind = quyết định NÓI TIẾNG ANH 1.It was a close call We _ killed Chọn câu trả lời: a should have been b could have been Câu trả lời c would have been d must have been Phản hồi Đáp án là: could have been : dự đốn việc có khả khơng xảy Tham khảo: 2.I haven’t heard from my son -Chọn câu trả lời: a since a long time b since several weeks before c for several weeks ago Câu trả lời không d for several weeks 3.The elaborate bridal costumes of the coastal Indians are _ from mother to daughter Chọn câu trả lời: a put by b handed down Câu trả lời c parted with d taken after Phản hồi Đáp án là: handed down : handed down = truyền lại Tham khảo: 4.You are too tired to go on working You should call it a _ Chọn câu trả lời: a day Câu trả lời b year c week d month Phản hồi Đáp án là: day : cấu trúc call it a day = nghỉ ngơi Tham khảo: 5.I’ve never forgot - flamenco for the first time Chọn câu trả lời: a to see b seeing Câu trả lời c see d saw Phản hồi Đáp án là: seeing Vì: forget + Ving: qn chuyện xảy 6.It seems to be your boss who is _ fault in this case Chọn câu trả lời: a under b for c at Câu trả lời d with Phản hồi Đáp án là: at : cấu trúc to be at fault = có lỗi Tham khảo: 7.I don’t suppose there is anyone there, _? Chọn câu trả lời: a isn’t there b I c is there Câu trả lời d don’t I Phản hồi Đáp án là: is there : cấu trúc phản vấn Tham khảo: 8.The play was not what we had expected Chọn câu trả lời: a very b just c absolutely d at all Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: at all : not at all = không chút Tham khảo: 9.The yesterday accident is thought by human error Chọn câu trả lời: a to cause b to have been caused Câu trả lời c causing d to be caused Phản hồi Đáp án là: to have been caused : cấu trúc be thought to have been PII: đoán việc xảy khứ Tham khảo: 10 I have not made ……… my mind yet Chọn câu trả lời: a to b up Câu trả lời c in d on Phản hồi Đáp án là: up Vì: make up one’s mind = định 11.How exactly did you set _ training the dogs to work well together? Chọn câu trả lời: a about Câu trả lời b to c up d out Phản hồi Đáp án là: about : set about = bắt đầu làm Tham khảo: 12.Let’s go out … dinner Chọn câu trả lời: a to b in c for Câu trả lời d with Phản hồi Đáp án là: for Vì: mẫu câu 13.What would you like to order, sir?” “I -the lamb” Chọn câu trả lời: a am going to have b am having c have d will have Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: will have Vì: mẫu câu trả lời 14.It really gets me having to work so much overtime Chọn câu trả lời: a by b on c up d down Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: down : get smb down = làm mệt mỏi Tham khảo: 15.By the time you come here again, this palace Chọn câu trả lời: a is going to be built b will have been built Câu trả lời c will build d will be built Phản hồi Đáp án là: will have been built : Cấu trúc By the time Tham khảo: 16.Mr Gump supposes, _, that he will retire at 60 Chọn câu trả lời: a like most people did b like most people c as most of people d as most people Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: as most people : cấu trúc as Tham khảo: 17.I’ve never forgot - flamenco for the first time Chọn câu trả lời: a to see b seeing Câu trả lời c saw d see Phản hồi Đáp án là: seeing Vì: forget + Ving: qn chuyện xảy 18.I don’t suppose there is anyone there, _? Chọn câu trả lời: a I b is there Câu trả lời c don’t I d isn’t there Phản hồi Đáp án là: is there : cấu trúc phản vấn Tham khảo: 19.The yesterday accident is thought by human error Chọn câu trả lời: a to cause b causing c to be caused d to have been caused Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: to have been caused : cấu trúc be thought to have been PII: đoán việc xảy khứ Tham khảo: 20.It was a boring show I’d rather _ there Chọn câu trả lời: a not go Câu trả lời b don’t go c didn’t go d won’t go Phản hồi Đáp án là: not go : cấu trúc would rather not smt Tham khảo: 21.How long …… you studied here? Chọn câu trả lời: a are b have Câu trả lời c did d Phản hồi Đáp án là: have Vì: Thời hồn thành 22.I have not made ……… my mind yet Chọn câu trả lời: a up Câu trả lời b in c to d on Phản hồi Đáp án là: up Vì: make up one’s mind = định 23.You are too tired to go on working You should call it a _ Chọn câu trả lời: a year b month c day Câu trả lời d week Phản hồi Đáp án là: day : cấu trúc call it a day = nghỉ ngơi Tham khảo: 24.The elaborate bridal costumes of the coastal Indians are _ from mother to daughter Chọn câu trả lời: a handed down Câu trả lời b parted with c taken after d put by Phản hồi Đáp án là: handed down : handed down = truyền lại Tham khảo: 25.Mr Gump supposes, _, that he will retire at 60 Chọn câu trả lời: a as most of people b like most people c like most people did d as most people Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: as most people : cấu trúc as Tham khảo: 26.How exactly did you set _ training the dogs to work well together? Chọn câu trả lời: a up b out c to d about Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: about : set about = bắt đầu làm Tham khảo: 27.How long …… you studied here? Chọn câu trả lời: a b have Câu trả lời c did d are Phản hồi Đáp án là: have Vì: Thời hồn thành 28.It was a close call We _ killed Chọn câu trả lời: a would have been b must have been c should have been d could have been Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: could have been : dự đốn việc có khả khơng xảy Tham khảo: 29.Let’s go out … dinner Chọn câu trả lời: a to b for Câu trả lời c in d with Phản hồi Đáp án là: for Vì: mẫu câu 30.It seems to be your boss who is _ fault in this case Chọn câu trả lời: a for b with c under d at Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: at : cấu trúc to be at fault = có lỗi Tham khảo: 31.Ludwig Van Beethoven is considered one of the greatest composers _ Chọn câu trả lời: a to live b who ever lived Câu trả lời c while he was living d when living Phản hồi Đáp án là: who ever lived : thời đơn -> loại phương án B D -> cấu trúc who ever lived Tham khảo: 32.I’m thirsty May I have something to drink? Chọn câu trả lời: a cold Câu trả lời b coldly c coldness d coldest Phản hồi Đáp án là: cold Vì: Cold tính từ bổ nghĩa cho danh từ something 33.You are too tired to go on working You should call it a _ Chọn câu trả lời: a week b month c day Câu trả lời d year Phản hồi Đáp án là: day : cấu trúc call it a day = nghỉ ngơi Tham khảo: 34.By the time you come here again, this palace Chọn câu trả lời: a will build b is going to be built c will have been built Câu trả lời d will be built Phản hồi Đáp án là: will have been built : Cấu trúc By the time Tham khảo: 34.“Do you need help with your English?” “If I do, I you.” Chọn câu trả lời: a would ask b ask c asked d will ask Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: will ask Vì: câu điều kiện loại 35.I Mary Is she here? Chọn câu trả lời: a am looking for Câu trả lời b looked c look for d was looking for Phản hồi Đáp án là: am looking for Vì: Thời tiếp diễn 35.I have not made ……… my mind yet Chọn câu trả lời: a in b on c to d up Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: up Vì: make up one’s mind = định 36.It seems to be your boss who is _ fault in this case Chọn câu trả lời: a under b at Câu trả lời c with d for Phản hồi Đáp án là: at : cấu trúc to be at fault = có lỗi Tham khảo: 37.By the time you come here again, this palace Chọn câu trả lời: a will have been built Câu trả lời b will be built c is going to be built d will build Phản hồi Đáp án là: will have been built : Cấu trúc By the time Tham khảo: 38.You are too tired to go on working You should call it a _ Chọn câu trả lời: a month b week c day Câu trả lời d year Phản hồi Đáp án là: day : cấu trúc call it a day = nghỉ ngơi Tham khảo: 39.The yesterday accident is thought by human error Chọn câu trả lời: a to have been caused Câu trả lời b to be caused c to cause d causing Phản hồi Đáp án là: to have been caused : cấu trúc be thought to have been PII: đoán việc xảy khứ Tham khảo: 40.Ludwig Van Beethoven is considered one of the greatest composers _ Chọn câu trả lời: a to live b when living c while he was living d who ever lived Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: who ever lived : thời đơn -> loại phương án B D -> cấu trúc who ever lived Tham khảo: 41.I’m thirsty May I have something to drink? Chọn câu trả lời: a coldly b cold Câu trả lời c coldest d coldness Phản hồi Đáp án là: cold Vì: Cold tính từ bổ nghĩa cho danh từ something 42.It was a close call We _ killed Chọn câu trả lời: a could have been Câu trả lời b would have been c should have been d must have been Phản hồi Đáp án là: could have been : dự đốn việc có khả không xảy Tham khảo: 42.“If it is a girl, she is going to be called Etheldreda.” “What name to give girl!” Chọn câu trả lời: d are 117.I’d love to come to your party but, ………………., I have to go somewhere else Chọn câu trả lời: a fortunately b fortune c fortunely d unfortunately Câu trả lời 118.If there are no trains, we ………………… take a taxi Chọn câu trả lời: a wouldn’t b won’t c would d will Câu trả lời 119.If you keep…………………… that dog won’t hurt you Chọn câu trả lời: a walking slowly b to walking slow c slow walk d slowly a walk 120.I have not made ……… my mind yet Chọn câu trả lời: a on b to c in d up Câu trả lời 121.I haven’t heard from my son———— Chọn câu trả lời: a for several weeks b for several weeks ago c since a long time d since several weeks before 122.I’ll write to you ………………………I have time Chọn câu trả lời: a after b before c as soon as Câu trả lời d until 124.I ————– Mary Is she here? am looking for 125.” I’m cold ” ” I ……… the heating on.” will put 126.I’m thirsty May I have something ——– to drink? Chọn câu trả lời: a cold Câu trả lời b coldest c coldness d coldly cold Vì: Cold tính từ bổ nghĩa cho danh từ something 127.I’m very busy the moment Chọn câu trả lời: a for b in c of d at Câu trả lời 128.I ………………my leg I can’t walk now Chọn câu trả lời: have broken Vì: thời hồn thành 129.I serve you drinks on a plane flight I am a……………… Chọn câu trả lời: a nurse b flight attendant Câu trả lời c waiter d pilot 130.Is Mr John ………… work this week? – No He is ………………holiday Chọn câu trả lời: a on/in b at/in c at/on Câu trả lời d in/on 131.It …………………all week I hope it stops by Saturday because I want to go to the beach Chọn câu trả lời: a rains b has rained c has been raining Câu trả lời d rained 132.It couldn’t have been Bill you met at the party last night He ………………China Chọn câu trả lời: a was in Câu trả lời b has been to c will be d has gone to 133.I’ve never forgot ———– flamenco for the first time seeing Vì: forget + Ving: qn chuyện xảy 134.I was late for work because I………………… the bus Chọn câu trả lời: a forgot b brought c lost d missed 135.I ……………….what you mean but I don’t agree with you Chọn câu trả lời: a have been seeing b had seen c am seeing d see 136.Let me for the meal You paid last time Chọn câu trả lời: a paid b to pay c paying d pay Câu trả lời 137.Let’s go out … dinner Chọn câu trả lời: a to b in c for Câu trả lời d with 138.Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend Chọn câu trả lời: a stands b standing Câu trả lời c stood d stand 139.Oh! I feel terrible I think I ………………… sick Chọn câu trả lời: a will be b has been c am going to be Câu trả lời d was 140.Please ………… secret I don’t want everyone knows about it Chọn câu trả lời: a tell b carry c give d keep Câu trả lời 141.She has been working hard all day today She …………be very tired now Chọn câu trả lời: a must Câu trả lời b can’t c would d might 142.To someone a favour means ……………… Chọn câu trả lời: a to forget someone b to help someone Câu trả lời c to kill someone d to threaten someone 143.To my ………., John is very good at Vietnamese Chọn câu trả lời: a amazed b amazing c amaze d amazement 144.“Tony has just come back from his holiday” “Really? I him a ring.” Chọn câu trả lời: a will give Câu trả lời b is giving c give d is going to give 145.“We haven’t got any bread left.” “Well, I ……………….go to the baker’s and get some.” Chọn câu trả lời: a am going to b should c will Câu trả lời d am 146.We never believe in him, he always … lies Chọn câu trả lời: a tells Câu trả lời b makes c gives d says 147.“What a beautiful day!” “Yes, it’s ………… that I’d like to take a walk.” Chọn câu trả lời: a nice weather so b such nice weather c too nice weather d so nice weather 148.What would you like to order, sir?” “I————-the lamb” Chọn câu trả lời: a am having b am going to have c will have Câu trả lời d have 149.“Where are the letter and the postcard?” “They …… on the table.” Chọn câu trả lời: a have been b are Câu trả lời c were d is 150.“Why did you open my letter?” “I’m sorry I did it ……………mistake.” Chọn câu trả lời: a on b about c by Câu trả lời d in 151.“Why does Alice look so happy?” “Because she’s …………… love.” Chọn câu trả lời: a of b about c at d in 152.Your eyes are red ……… ? Chọn câu trả lời: a Will you cry? b Have you cried? c Do you cry? d Did you cry? Câu trả lời 153.You should have a ………………………… with your boss Chọn câu trả lời: a story b word Câu trả lời c sentence d phrase Phản hồi Đáp án là: wordVì: mẫu câu 154.You should take more exercise if you want to keep…………… Chọn câu trả lời: a fit b fresh c fat d fine 155.Nothing is spoiled, ? Chọn câu trả lời: a aren’t they b is it Câu trả lời c are they d isn’t it Phản hồi Đáp án là: is it : câu hỏi phản vấn Tham khảo: 156.The ceiling fans were on, but unfortunately they only the hot, humid air Chọn câu trả lời: a stirred up Câu trả lời b turned into c cut back d poured through Phản hồi Đáp án là: stirred up : stir up = khuấy lên Tham khảo: 157.What you hope to _ by telling such lies? Chọn câu trả lời: a gain Câu trả lời b mean c win d earn Phản hồi Đáp án là: gain : gain = đạt được, giành Tham khảo: 158.To my ………., John is very good at Vietnamese Chọn câu trả lời: a amazing b amaze c amazed d amazement Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: amazement Vì: sau sở hữu “my” danh từ 158.He is my sister’s son, so he is my _ Chọn câu trả lời: a brother b niece c cousin d nephew Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: nephew Vì: cháu trai họ 159. more help, I could call my neighbor Chọn câu trả lời: a Should I need Câu trả lời b Needed c I have needed d Had I needed Phản hồi Đáp án là: Should I need : Should I need = If I should need Tham khảo: 160.There’s a lot more to Willie than one would think: still water runs Chọn câu trả lời: a deeply b deep Câu trả lời c deepness d depth Phản hồi Đáp án là: deep : thành ngữ still water runs deep Tham khảo: 161.Can you turn …… the radio? It sounds too loud Chọn câu trả lời: a on b down Câu trả lời c into d up Phản hồi Đáp án là: down Vì: mẫu câu turn down = vặn nhỏ 162.Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend Chọn câu trả lời: a stood b stands c standing Câu trả lời d stand Phản hồi Đáp án là: standing Vì: rút gọn mệnh đề who is standing… 163.Nothing is spoiled, ? Chọn câu trả lời: a are they b is it Câu trả lời c isn’t it d aren’t they Phản hồi Đáp án là: is it : câu hỏi phản vấn Tham khảo: 164.Look the game will be cancelled _ the rain stops Chọn câu trả lời: a as if/lest b that/as long as c like/unless Câu trả lời d as/for fear that Phản hồi Đáp án là: like/unless : cấu trúc giả định Tham khảo: 165.The moment you _ this message, you must call me Chọn câu trả lời: a is receiving b received c receive Câu trả lời d will receive Phản hồi Đáp án là: receive : thời đơn Tham khảo: 166.“Where are the letter and the postcard?” “They …… on the table.” Chọn câu trả lời: a were b are Câu trả lời c have been d is Phản hồi Đáp án là: are Vì: Thời đơn 167.“Tony has just come back from his holiday” “Really? I him a ring.” Chọn câu trả lời: a is going to give b is giving c give d will give Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: will give Vì: thời tương lai đơn 168.There’s a lot more to Willie than one would think: still water runs Chọn câu trả lời: a deepness b depth c deeply d deep Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: deep : thành ngữ still water runs deep Tham khảo: 169.A good dictionary is indispensable _ any English learner Chọn câu trả lời: a with b in c at d to Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: to : cấu trúc indispensable to Tham khảo: 170.When I go on trips, I consider sending her gifts lieu of postcards Chọn câu trả lời: a on b at c during d in Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: in : in lieu of smt Tham khảo: 171.Ghosts make me scared …… death Chọn câu trả lời: a to Câu trả lời b up c of d in Phản hồi Đáp án là: to Vì: = sợ phát khiếp 172.It’s me who’s at _ , so I’ll have to pay for the damage Chọn câu trả lời: a error b responsibility c guilty d fault Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: fault : at fault = có lỗi Tham khảo: 173.Oh! I feel terrible I think I .sick Chọn câu trả lời: a has been b am going to be Câu trả lời c was d will be Phản hồi Đáp án là: am going to be Vì: thời tương lai đơn có dấu hiệu chắn 174. _ for the intolerable heat in the hall, we would have stayed much longer Chọn câu trả lời: a Hadn’t it been b Unless it were c Had it not been Câu trả lời d If it weren’t Phản hồi Đáp án là: Had it not been : Had it not been = If it hadn’t been for Tham khảo: 175. that the legendary lost continent of Atlantis may someday be found Chọn câu trả lời: a It is believed Câu trả lời b That belief c The belief d Believing Phản hồi Đáp án là: It is believed : có It is believed có cấu trúc chủ vị hoàn chỉnh Tham khảo: 176.The production of steel was one of the industries _ which the country’s prosperity was founded Chọn câu trả lời: a in b on Câu trả lời c of d about Phản hồi Đáp án là: on : đảo ngữ từ the country’s prosperity was founded on Tham khảo: 177.We are _ no obligations to change goods which were not purchased here Chọn câu trả lời: a at b under Câu trả lời c to d with Phản hồi Đáp án là: under : under no obligations = khơng có trách nhiệm Tham khảo: 178.You’ve made a mistake Chọn câu trả lời: a high b huge Câu trả lời c wide d large Phản hồi Đáp án là: huge : collocation Tham khảo: 179.Lucy found the missing dog She was given $100 as a _ Chọn câu trả lời: a benefit b bonus c profit d reward Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: reward : reward = tiền thưởng Tham khảo: 180.I’ve never forgot - flamenco for the first time Chọn câu trả lời: a see b seeing Câu trả lời c to see d saw Phản hồi Đáp án là: seeing Vì: forget + Ving: qn chuyện xảy 181.It was a boring show I’d rather _ there Chọn câu trả lời: a don’t go b won’t go c not go Câu trả lời d didn’t go Phản hồi Đáp án là: not go : cấu trúc would rather not smt Tham khảo: 182.The yesterday accident is thought by human error Chọn câu trả lời: a causing b to be caused c to have been caused Câu trả lời d to cause Phản hồi Đáp án là: to have been caused : cấu trúc be thought to have been PII: đoán việc xảy khứ Tham khảo: 183.Please come _ and see us some time You’re always welcome Chọn câu trả lời: a to b away c round Câu trả lời d about Phản hồi Đáp án là: round : come round = thăm Tham khảo: 184.I don’t suppose there is anyone there, _? Chọn câu trả lời: a I b don’t I c isn’t there d is there Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: is there : cấu trúc phản vấn Tham khảo: 185.It seems to be your boss who is _ fault in this case Chọn câu trả lời: a with b at Câu trả lời c under d for Phản hồi Đáp án là: at : cấu trúc to be at fault = có lỗi Tham khảo: 186.How exactly did you set _ training the dogs to work well together? Chọn câu trả lời: a to b up c about Câu trả lời d out Phản hồi Đáp án là: about : set about = bắt đầu làm Tham khảo: 187.Choose the word whose stress pattern is different from that of the other three Chọn câu trả lời: a zoology b duet c conquest Câu trả lời d cement Phản hồi Đáp án là: conquest : Trọng âm âm tiết thứ thay thứ Tham khảo: 188.It really gets me having to work so much overtime Chọn câu trả lời: a by b up c on d down Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: down : get smb down = làm mệt mỏi Tham khảo: 189.The elaborate bridal costumes of the coastal Indians are _ from mother to daughter Chọn câu trả lời: a parted with b put by c handed down Câu trả lời d taken after Phản hồi Đáp án là: handed down : handed down = truyền lại Tham khảo: 191.The idea to nothing because I couldn’t afford to it Chọn câu trả lời: a changed b went c turned d came Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: came : smt come to nothing = không đến đâu Tham khảo: 192.The weather was fine, and everyone was the coast Chọn câu trả lời: a going in for b making for Câu trả lời c seeing about d joining in Phản hồi Đáp án là: making for : make for = tới Tham khảo: 193.We are _ no obligations to change goods which were not purchased here Chọn câu trả lời: a under Câu trả lời b to c with d at Phản hồi Đáp án là: under : under no obligations = khơng có trách nhiệm Tham khảo: 194.The company is commited _ improving working conditions Chọn câu trả lời: a about b on c to Câu trả lời d in Phản hồi Đáp án là: to : commited to doing smt = cam kết làm Tham khảo: 195.There’s no in fixing that toy He’ll just break it again Chọn câu trả lời: a point Câu trả lời b worth c harm d good Phản hồi Đáp án là: point : no point in doing smt = việc vơ nghĩa Tham khảo: 196.I’ve just been offered a new job! Things are _ Chọn câu trả lời: a making up b turning up c clearing up d looking up Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: looking up : look up = khởi sắc Tham khảo: 197. _ for the intolerable heat in the hall, we would have stayed much longer Chọn câu trả lời: a Hadn’t it been b If it weren’t c Unless it were d Had it not been Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Had it not been : Had it not been = If it hadn’t been for Tham khảo: 198.After the quarrel, we kissed and _ Chọn câu trả lời: a cleared up b looked up c made up Câu trả lời d put up Phản hồi Đáp án là: made up : make up = làm lành Tham khảo: 200.To someone a favour means ……………… Chọn câu trả lời: a to help someone Câu trả lời b to kill someone c to forget someone d to threaten someone Phản hồi Đáp án là: to help someone Vì: = giúp đỡ 201.Just as I was dropping , there was a knock at the door Chọn câu trả lời: a with Câu trả lời b for c out d off Phản hồi Đáp án là: off : drop off = ngủ thiếp Tham khảo: ... mistake huge large wide high 93. of their size and weight, grizzly bears are remarkably nimble animals For animals To be animals Animals As animals 94. _ he loved her, he didn’t forgive her... is Mary’s boyfriend Chọn câu trả lời: a stood b stands c standing Câu trả lời d stand Phản hồi Đáp án là: standing Vì: rút gọn mệnh đề who is standing… 163.Nothing is spoiled, ? Chọn câu trả... coastal Indians are _ from mother to daughter Chọn câu trả lời: a handed down Câu trả lời b parted with c taken after d put by Phản hồi Đáp án là: handed down : handed down
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP ÁN NÓI TIẾNG ANH 3 N27 ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, ĐÁP ÁN NÓI TIẾNG ANH 3 N27 ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan