0

Ke hoach

2 2 0
  • Ke hoach

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:40

III / Giải pháp thực hiện: 1/ Kết hợp phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực với cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung để việc giảng dạy và học tập ngày một nâng [r] (1)HÑÑ HUYEÄN TRAÛNG BAØNG CỘNG HOAØ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T H HÒA HƯNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hoøa Höng, ngaøy 26 thaùng 11 naêm 2010 KẾ HOẠCH Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực ( Naêm hoïc :2009-2010 ) - Căn thị 40/2008/CT –BGD-ĐT ngày 22/7/08 việc phát động phong trào thi đua “xây dựng trường học thân ,thiện học sinh tích cực” - Căn công văn số 1633-SGD-ĐT ngày 27/8/2008 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2008-2009 và công văn số 358/PGD-ĐT ngày 4/9/2008 việc hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2008-2009 cấp tiểu học - Coâng vaên soá 1887-PGD-ÑT-TH ngaøy 6/10/2008 veà vieäc ñaêng kí phong traøo thi ñua “ xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 - Nay Liên Đội Trường tiểu học Hòa Hưng đăng kí phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện ,học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 và năm học 2010-2011 cụ thể nhö sau : I/ Muïc tieâu : - Thực tốt công tác xã hội hoá giáo dục địa phương để xây dựng giáo dục an toàn , thân thiện ,hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương để đáp ứng nhu cầu xaõ hoäi - Phát huy tính chủ động , tích cực sáng tạo học sinh học tập và các hoạt động xã hội cách phù hợp và hiệu - Liên đội tự đánh giá theo các nội dung phong trào thi đua năm học 20102011 và định kì theo năm II/ Kế hoạch thực hiện: 1/- Thành lập BCĐ cấp Liên đội phối hợp Các tổ chuyên môn và chi đoàn niên nhà trường 2/- Huy động giáo viên và học sinh cùng tham gia phong trào thi đua “ trường học thân thiện , học sinh tích cực” 3/ - Năm học 2010-2011 Liên đội trường tiểu học Hòa Hưng tập trung vào nội dung : là“ xây dựng trường lớp xanh , sạch, đẹp ,an toàn”,hai là dạy và học có hiệu đáp ứng theo yêu cầu giáo dục 4/ Tổ chức đánh giá vào cuối HK1 và HK2 xem việc thực nội dung trên nào ? để phát khó khăn ,vướng mắc quá trình thực phong trào thi đua và tìm bieän phaùp khaéc phuïc (2) - Tham mưu với cấp uỷ Đảng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục ,lành mạnh, an toàn cho học sinh đáp ứng tiêu chí trường học thân thiện học sinh tích cực III / Giải pháp thực hiện: 1/ Kết hợp phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực với vận động “ Hai không” với nội dung để việc giảng dạy và học tập ngày nâng cao 2/ Mỗi chi đội đăng ký ít mô hình thi đua học tốt 3/ Tất đội viên đến trường trên tư an toàn ,thân thiện và vui vẻ Duy trì các trò chơi dân gian , các trò chơi vân động nhà trường 4/ Đội ngũ phụ trách tích cực tham gia sinh hoạt nhi đồng cách chủ động, tự nguyện.Tạo điều kiện gần gũi,thân thiện với các em nhi đồng hứng thú vui chôi cuõng nhö hoïc taäp 5/ Đội văn nghệ Liên đội tăng cường phục vụ văn nghệ các buổi sinh hoạt cờ và ngoài học 6/ Đội tuyên truyền măng non thường xuyên tuyên truyền giới thiệu di tích lịch sử , nhà văn hoá địa phương các buổi sinh hoạt đội IV/Thời gian thực hiện: - Đợt từ đến hết CKI - Đợt HKII  Trên đây là nội dung kế hoạch “Xây dựng trường học thân thiện,học sinh tích cực” Liên đội TH Hòa Hưng năm học: 2010-2011 Hiệu trưởng Hoøa Höng , ngaøy 26 /11/ 2010 Toång phuï traùch Haø Cao Thaéng (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach, Ke hoach