0

de thi vong 1214 15

2 1 0
  • de thi vong 1214 15

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:38

Giá trị của chữ số a là Câu 6: Tính tổng của số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số đều chẵn và khác nhau.. M là trung điểm của đoạn thẳng AB, I là trung điểm của [r] (1)Điền kết thích hợp vào chỗ ( ): Câu 1: Số lớn có chữ số khác là Câu 2: Số lớn có chữ số là Câu 3: Số bé có chữ số là Câu 4: Số gồm hai nghìn, ba trăm, sáu chục viết là Câu 5: Cho < Giá trị chữ số a là Câu 6: Tính tổng số nhỏ có chữ số khác với số lớn có chữ số chẵn và khác Trả lời: Tổng số đó Câu 7: Số gồm nghìn chục và đơn vị viết là Câu 8: Đoạn thẳng AB dài 1dm6cm M là trung điểm đoạn thẳng AB, I là trung điểm đoạn thẳng AM Tính độ dài đoạn thẳng AI Trả lời: Độ dài đoạn thẳng AI là cm Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ cho thích hợp nhé ! Câu 9: 56 phút Câu 10: 1km 986 m ài thi số 310:59 Hãy điền số thích hợp vào chỗ nhé ! Câu 1: Tìm x biết: x + 2579 = 5146 Trả lời: x = Câu 2: 1368 + 1368 + 1368 = Câu 3: Trong năm, tháng có số ngày ít là tháng Câu 4: Tìm x biết: x – 2786 = 958 Trả lời: x = (Viết số) (2) Câu 5: Một cửa hàng buổi sáng bán 1896kg gạo, hàng bán bao nhiêu ki – lô – gam gạo? số gạo bán buổi chiều Hỏi ngày cửa Trả lời: Cả ngày cửa hàng bán kg gạo Câu 6: Một cửa hàng có thùng dầu, thùng chứa 1250 l Người ta đã bán 3500 l dầu từ các thùng đó Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu? Trả lởi: Cửa hàng còn lại l dầu Câu 7: Một phân xưởng dự định tháng dệt 1968m vải Do cải tiến kĩ thuật nên tháng phân xưởng đã dệt thêm 236m vải Hỏi sau tháng phân xưởng đó dệt tất bao nhiêu mét vải? Trả lời: Sau tháng phân xưởng đó dệt Câu 8: m vải Một trại chăn nuôi gia cầm có 1200 vịt Như số vịt số gà Số ngan ít tổng số gà và vịt là 2500 Hỏi trại đó có tất bao nhiêu gà, ngan và vịt ? Trả lời: Trại chăn nuôi có tất Câu 9: ngan, gà và vịt Biết số thứ số thứ hai và số nhỏ có chữ số khác viết toàn các chữ số lẻ Tính tổng hai số đó Trả lời: Tổng hai số đó là Câu 10: Tìm x biết: (x – 2308) : = 1546 Trả lời: x = (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi vong 1214 15, de thi vong 1214 15