0

KH GIANG DAY20152016

45 3 0
  • KH GIANG DAY20152016

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:34

Tạo được các hiệu ứng Giáo dục thái độ học động tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Tạo được các hiệu ứng Giáo dục thái độ học động tập nghiêm túc, tích cực nghiên[r] (1)PHÒNG GD&ĐT LONG PHÚ TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU Tổ: Khoa Học Tự Nhiên CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Hữu, ngày 20 tháng 09 năm 2014 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 7, LÝ VÀ SINH I Đặc điểm tình hình: Thuận lợi: - Được quan tâm, đạo BGH nhà trường - Nhà trường có tương đối đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học - Học sinh ngoan ngoãn, lễ phép với các thầy cô giáo, có số HS tích cực học tập - Đa số học sinh thấy tầm quan trọng môn toán nên tích cực hăng hái học tập - Hội cha mẹ học sinh quan tâm đến việc dạy và học nhà trường, thường xuyên vận động các mạnh thường quân phát học bổng, ủng hộ tập viết cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường Khó khăn: - Trang thiết bị nhà trường tương đối đầy đủ thiết bị sử dụng ít, nên ảnh hưởng đến quá trình dạy và học giáo viên và học sinh - Nhận thức HS còn nhiều hạn chế - Một số học sinh chưa xác định mục đích học tập - Học sinh có ý chủ quan và thiếu quan tâm cần thiết đến môn học - Bản thân số học sinh chưa thật quan tâm đến việc học tập, chưa xác định mục tiêu học tập, còn ham chơi, lười học, ỉ lại vào nâng đở số giáo viên Chất lượng đầu năm: - Môn Toán: Giỏi: em; Khá: em; Trung bình: em; Yếu: em Kém em II Yêu cầu môn: Kiến thức: - Học sinh cần ôn kỹ các kiến thức đã học, cần nắm vững các kiến thức các lớp - Giáo viên cần hệ thống, định hướng các kiế thức cho học sinh, đồng thời định hướng các kiến thức chuẩn bị lĩnh hội - Giúp học sinh phát huy tinh thần học tập theo hướng tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức Kỹ năng: (2) - Học sinh nắm vững các kiến thức để áp dụng vào các bài tập đơn giản, từ đó giải các bài tập khó - Biết vận dụng các công thức vào các bài tập, biết vẽ hình và nhìn hình chứng minh - Nắm đặc thù môn bước đầu vận dụng vào sống Tình cảm thái độ: - Học sinh có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tiếp thu kiến thức, giúp đỡ bạn bè hoạt động nhóm - Học sinh có ý thức và thói quen làm việc hợp lý, khoa học và chính xác - Bước đầu làm quen với các vấn đề xã hội liên quan đến môn học III Chỉ tiêu phấn đấu: Môn Toán 7a3: Tổng số: 40 em Giỏi: em, đạt 12,5% Khá: em, đạt 35% Trung bình: em, đạt 50% Yếu: em, đạt 0.0% Môn Tin học 9: 59 em Giỏi: em, đạt 12% Khá: 20 em, đạt 34% Trung bình: 30 em, đạt 51% Yếu: em, đạt 3% IV Biện pháp thực hiện: Đối với học sinh: - Phải có phương pháp học tập tích cực, khoa học, có thời gian biểu - Trong học tập phải chú ý lắng nghe giảng bài, tích cực phát biểu đóng góp xây dựng bài, hăng hái hoạt động nhóm - Thường xuyên học bài và chuẩn bị bài kỹ trước đến lớp - Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập cần thiết Đối với giáo viên: - Nắm bắt lực nhận thức đối tượng học sinh, từ đó có phương pháp dạy học phù hợp - Quan tâm đối tượng học sinh để có biện pháp uốn nắn, giáo dục các em có ý thức học tập - Động viên, khích lệ tinh thần các em để các em có ý chí phấn đấu, tự khẳng định thân - Soạn giáo án phù hợp với đối tượng học sinh, bám sát chuẩn kiến thức kỹ - Tăng cường dự giờ, tham gia hội thảo chuyên đề - Ra đề kiểm tra chú trọng vào phần nhận biết và thông hiểu (3) - Tích cực đổi phương pháp dạy học, triệt để thực tinh giảm chương trình - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học - Tiến hành, trì bồi dưỡng học sinh giỏi thường xuyên - Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém - Xử phạt nghiêm học sinh không hoàn thành nhiệm vụ năm học V Kế hoạch Chương/Phần/Bài: Môn Toán Tiết PPCT Tuần Tên bài dạy Đại số §1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ Đại số §2 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ 01 Hình học Hình học 02 §1 HAI GOÙC ĐỐI ĐỈNH LUYEÄN TAÄP Đại số §3 NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ Đại §4 GIÁ TRỊ Mức độ cần đạt Kiến thức Kỹ Biết số hữu tỉ là số viết Biết biẻu diễn số hữu tỉ trên dạng với a, b là các số trục số, biểu diễn số hưu tỉ nguyên và b khác nhiêu phân số nhau, biết so sáng hai số hữu tỉ Học sinh nắm vững các quy tắc cộng, trừ các số hữu tỉ, biết quy tắc “chuyển vế” tập hợp số hữu tỉ Biết khái niệm hai góc đối đỉnh HS khắc sâu kiến thức hai góc đối đỉnh Học sinh hiểu các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt Thái độ Luôn có ý thức xây dưng bài Thực thành thạo các phép Học sinh tính số hữu tỉ luôn có ý thức xây dưng bài Vẽ góc đối đỉnh với góc Cẩn thận, tỉ cho trước; nhận biết các góc đối mæ, yeâu đỉnh hình; bước đầu tập thích môn suy luaän hoïc Reøn luyeän kó naêng veõ hình, aùp dụng lí thuyết vào bài toán Caån thaän, tæ mæ, yeâu thích moân hoïc Giải các bài tập vận dụng quy Rèn luyện ý tắc các phép tính Q thức làm bài và tính cẩn thận tính toán Xác định giá trị tuyệt đối Có ý thức Đồ dùng dạy học Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thước (4) số Hình học TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN đối số hữu tỉ §2 HAI ĐƯỜNG THAÚNG VUOÂNG GOÙC Biết khái niệm hai đường thẳng Biết dùng eke vẽ đường thẳng vuoâng goùc qua điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước Hình học LUYEÄN TAÄP Đại số LUYỆN TẬP 03 Đại số Hình học số hữu tỉ Có kỹ cộng, trừ, vận dụng nhân, chia số thập phân tính chất các phép toán số hữu tỉ để tính toán hợp lý Caån thaän, tæ mæ, yeâu thích moân hoïc thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ HS củng cố lại các kiến thức Rèn luyện kĩ vẽ hình, vẽ Rèn tính Bảng hai đường thẳng vuông góc baèng nhieàu duïng cuï khaùc caån thaän, phụ, chính xaùc Thước thẳng Củng cố quy tắc xác định giá trị Rèn kỹ so sánh các số hữu tỉ, Phát triển tư Thước tuyệt đối số hữu tỉ tính giá trị biểu thức, tìm x (đẳng học sinh thẳng, thức có chứa giá trị tuyệt đối), sử qua dạng bảng dụng máy tính toán tìm phụ GTLN, GTNN biểu thức §5 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ Học sinh hiểu khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ, biết các quy tắc tính tích, thương hai luỹ thừa cùng số, quy tắc tính luỹ thừa luỹ thừa Có kỹ vận dụng các quy tắc cẩn thận , Thước trên tính toán say mê học thẳng, tập bảng phụ §3 CAÙC GOÙC TẠO BỞI Biết và sử dụng đúng tên gọi Nhận biết cặp góc so le các góc tạo đường thẳng trong, cặp góc đồng vị, cặp góc Tö duy: taäp suy luaän Bảng phụ ghi sẵn đề (5) MỘT ĐƯỜNG THAÚNG CAÉT HAI ĐƯỜNG THAÚNG §4 HAI ĐƯỜNG THAÚNG SONG SONG Hình học Đại số §6 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP) Đại số LUYỆN TẬP 04 cắt hai đường thẳng: góc sole cùng phía trong, góc đồng vi, góc cùng phía, góc ngoài cùng phía - Ôn lại nào là hai đường thẳng song song (lớp 6) - Coâng nhaän daáu hieäu nhaän bieát hai đường thẳng song song: “Nếu đường thẳng cắt hai đường thaúng a, b cho coù moät caëp goùc sole baèng thì a//b” -Biết vẽ đường thẳng qua điểm nằm ngoài đường thẳng cho trước và song song với đường thaúng aáy - Sử dụng thành thạo êke và thước thẳng riêng êke để vẽ hai đường thẳng song song - Tö duy: taäp suy luaän bài, hình vẽ và Thước thẳng, compa, phấn màu Bảng phụ Thước thẳng, compa, phấn màu Học sinh nắm vững hai quy tắc Có kỹ vận dụng các quy tắc Rèn tính cẩn Thước luỹ thừa tích và luỹ thừa trên tính toán thận, tính thẳng, thương chính xác bảng phụ Củng cố các quy tắc nhân, chia hai Rèn luyện kỹ áp dụng các quy Học sinh say Thước luỹ thừa cùng số, quy tắc tính luỹ tắc trên tính giá trị biểu thức, mê học tập , thẳng, thừa luỹ thừa, luỹ thừa viết dạng luỹ thừa, so sánh cẩn thận bảng tích, luỹ thừa thương hai luỹ thừa, tìm số chưa biết tính toán phụ Hình học LUYEÄN TAÄP HS khắc sâu kiến thức hai đường thẳng song song, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song Hình học §5 TIÊN ĐỀ ƠCLIT VỀ ĐƯỜNG THAÚNG SONG - Hiểu nội dung tiên đề Ơ-Clit là công nhận tính đường thaúng b ñi qua M (M  a) cho b//a Rèn luyện kĩ vẽ hai đường Cẩn thận, tỉ thaúng song song, daàn daàn laøm mæ, Tö duy, quen cách chứng minh hai đường tập suy luận thaúng song song Thước thẳng, bảng phụ Cho hai đường thẳng song song và moät caùt tuyeán Cho bieát soá ño cuûa moät goùc, bieát caùch tính soá ño goùc coøn laïi Thước thẳng, eke, thước đo độ, bảng Caån thaän, tæ mæ, Tö duy, taäp suy luaän (6) SONG phụ Học sinh hiểu rõ nào là tỉ lệ thức, HS biết vận dụng các tính chất Cẩn thận , luôn nắm vững hai tính chất tỉ lệ tỉ lệ thức và dãy tỉ số có ý thức thức để giải các bài toán dạng: tìm hai số xây dựng bài biết tổng (hoặc hiệu) và tỉ số chúng Củng cố định nghĩa và hai tính chất Rèn kỹ nhận dạng tỉ lệ thức, Nhanh , cẩn tỉ lệ thức tìm số hạng chưa biết tỉ lệ thức, thận , chính lập các tỉ lệ thức, từ các số, từ xác đẳng thức tích HS khắc sâu các kiến thức - Có kĩ phát biểu định lí Cẩn thận, tỉ hai đường thẳng song song, tiên đề dạng GT, KL mæ, Tö duy, Ô-Clit - Coù kó naêng aùp duïng ñònh lí vaøo taäp suy luaän bài toán cụ thể; tập dần khả chứng minh Thước thẳng, bảng phụ 09 Đại số §7 TỈ LỆ THỨC 10 Đại số LUYỆN TẬP 09 Hình học LUYEÄN TAÄP Hình học §6 TỪ VUÔNG cùng vuông góc cùng song song toán học GÓC ĐẾN với đường thẳng thứ ba SONG SONG 05 10 06 - Hiểu nhờ có tiên đề Ơ-Clit suy tính chất hai đường thẳng song song: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai goùc sole nhau, hai góc đồng vị nhau, hai goùc cuøng phía buø 11 Đại số Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Biết quan hệ hai đường thẳng Biết phát biểu chính xác mệnh đề Tập suy luận Thước thẳng, -> tö §8 TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Học sinh nắm vững tính chất Luyện tập kỹ thay tỉ số dãy tỉ số các số hữu tỉ tỉ số các số nguyên, tìm x tỉ lệ thức, giải bài tập chia tỉ lệ Đánh giá việc tiếp thu kiến thức học sinh thước đo góc, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ (7) 12 Đại số 11 Hình học 12 Hình học 07 13 Đại số LUYỆN TẬP LUYEÄN TAÄP §7 ÑÒNH LÍ §9 SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN 14 Đại số LUYỆN TẬP 13 Hình LUYEÄN TAÄP tỉ lệ thức và tính chất dãy tỉ số Củng cố các tính chất tỉ lệ Biết sử dụng kỹ biến đổi biểu Chú ý, tích thức, tính chất dãy tỉ số thức chứa thức bậc hai để giải cực hợp tác các bài toán liên quan xây dựng bài HS khắc sâu các kiến thức quan Rèn luyện kĩ hai đường Thái độ vẽ hệ tính vuông góc và tính thẳng vuông góc, hai đường thẳng cẩn thaän, song song song song, bieát vaän duïng lí thuyeát chính xaùc vaøo baøi taäp cuï theå Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc Thước thẳng, bảng phụ Thước kẻ, compa, thước đo góc - Bieát caáu truùc cuûa moät ñònh lí (giaû thieát, keát luaän) - Biết nào là chứng minh ñònh lí - Bieát ñöa moät ñònh lí veà daïng neáu… thì… Học sinh biết số thân phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn Làm quen với mệnh đề logic p=>q Củng cố điều kiện để phân số viết dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn Rèn luyện kỹ viế phân số dạng số thập phân hữu hạn số thập phân vô hạn tuần hoàn và ngược lại (thực với các số thập phân vô hạn tuần hoàn có chu kỳ từ đến chữ số) Cẩn thận , Thước say học toán thẳng, bảng phụ - HS nắm vững định lí, biết Tập dần kĩ chứng minh định Thái độ vẽ Thước Hiểu số hữu tỉ là số có Hăng biểu diễn thập phân hữu hạn học tập vô hạn tuần hoàn Thước kẻ, thước đo góc say Thước thẳng, bảng phụ (8) học 14 Hình học OÂN TAÄP CHÖÔNG I (Tieát 1) 08 15 16 Đại số Đại số ñaâu laø GT, KL cuûa ñònh lí - HS biết viết GT, KL dạng ngaén goïn (kí hieäu) lí - Hệ thống hóa kiến thức đường thẳng vuông góc và đường thẳng song song - Sử dụng thành thạo các dụng cụ để vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song Biết cách kiểm tra xem hai đường Thái độ vẽ Thước thẳng cho trước có vuông góc hay cẩn thaän, thẳng, e thước đo song song khoâng chính xaùc độ, bảng phụ Học sinh có khái niệm làm tròn số, biết ý nghĩa việc làm tròn số thực tiễn Nắm vững và biết vận dụng các quy ước làm tròn số, sử dụng các thuật ngữ nêu bài §10 LÀM TRÒN SỐ Củng cố và vận dụng thành thạo quy ước làm tròn số Sử dụng đúng các thuật ngữ bài LUYỆN TẬP HS củng cố khắc sâu các kiến thức chương: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song  Bieát aùp duïng caùc tính chaát cuûa hai đường thẳng song song  15 Hình học 16 Hình OÂN TAÄP CHÖÔNG I (Tieát 2) KIEÅM TRA Vận dụng các quy ước làm tròn số vào các bài tập thực tế, vào việc tính giá trị biểu thức, vào đời sống hành ngày caån thaän, thẳng, bảng chính xaùc phụ Có ý thức vận dụng các quy ước làm tròn số đời sống hàng ngày Thước thẳng, bảng phụ Cẩn thận , Thước say mê học thẳng, tập bảng phụ Biết chứng minh hai đường thẳng Thái độ vẽ Giáo song song caån thaän, án, thước chính xaùc kẻ, bảng phụ Đánh giá tiếp thu kiến thức Rèn kĩ vẽ hình, vận dụng tính Rèn tính Giáo (9) học 17 18 Đại số Đại số TIEÁT §11 SỐ VÔ TỈ KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI §12 SỐ THỰC 09 17 18 10 19 Hình học Hình học Đại số §1 TOÅNG BA GOÙC CUÛA MOÄT TAM GIAÙC §1 TOÅNG BA GOÙC CUÛA MOÄT TAM GIAÙC ( TiÕp) LUYỆN TẬP chương I , kĩ trình bày lời giải , toán.quyết các bài toán thực cẩn thận án, vẽ hình , lập luận giải toán tế chính xác, thước tự giác kẻ, bảng vượt khó phụ - Biết tồn số thập - Biết cách viết số hưu tỉ Cẩn thận , Thước phân vô không tuần hoàn với tên gọi dạng số thập phân vô hạn không hứng thú học thẳng, là số vô tỉ tuần hoàn tập bảng - Biết khái niệm bậc hai -Biết sử dụng máy tính để tìm giá phụ số không âm, sử dụng dúng kí hiệu “ trị gần đúng bậc hai số không âm √❑ ” Nhận biết tướng 1-1 tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục số, thứ tự cuả các số thực trên trục số - HS nắm định lí tổng ba goùc cuûa moät tam giaùc - Bieát vaän duïng caùc ñònh lí bài để tính số đo góc tam giaùc -Thành thạo nhận biết số thực, làm tốt các bài toán liên quan Thấy phát triển hệ thống số từ N -> Z -> Q -> R - Biết sử dụng máy tính để tính giá trị gần đúng số thực không âm Có ý thức vận dụng các kiến thức đã học vào các bài toán thực tế ñôn giaûn Nhanh,hứng thú học tập Thước thẳng, bảng phụ Thái độ vẽ Thước caån thaän, thẳng, thước chính xaùc đo góc, bảng phụ HS nắm vững góc tam giác Biết vận dụng các định lí bài Thái độ vẽ Thước vuông, nhận biết góc ngoài để tính số đo các góc tam cẩn thaän, thẳng, thước tam giác và nắm tính giác chính xaùc đo chất góc ngoài tam giác góc, bảng phụ - Củng cố khái niệm số thực, thấy rõ Rèn luyện kỹ so sánh các Chú ý, tích Thước mối quan hệ các tập hợp số đã số thực, kỹ thực phép cực xây thẳng, học (N, Z, Q, I, R) tính, tìm x và tìm bậc hai dựng bài bảng (10) dương số 20 Đại số ÔN TẬP CHƯƠNG I - Hệ thống cho học sinh các tập hợp số đã học - Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ, quy tắc xác định giá trị tuyệt đối số hữu tỉ, quy tắc các phép toán Q Rèn luyện kỹ thực phép tính Q: Tính nhanh, tính hợp lý (nếu có thể), tìm x, so sánh hai số hữu tỉ Hình học LUYEÄN TAÄP Hieåu ñònh nghóa hai tam giaùc baèng Biết viết kí hiệu hai tam giác theo quy ước viết tên các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự Biết sử dụng định nghĩa hai tam giác để suy các đoạn thẳng nhau, các góc baèng Ôn tập các tính chất TLT và dãy tỉ số nhau, khái niệm số vô tỉ, số thực, bậc hai  20 Hình học §2 HAI TAM GIAÙC BAÈNG NHAU Đại số ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp) Đại số KIỂM TRA CHƯƠNG I 11 21 22 Hứng thú học tập, chuẩn bị bài thật tốt Thước thẳng, bảng phụ HS khắc sâu các kiến  Bieát aùp duïng caùc ñònh lí treân Thái độ vẽ thức tổng ba góc tam giác, vào bài toán caån thaän, áp dụng tam giác vuông, Reøn luyeän kó tính quan saùt, phaùn chính xaùc góc ngoài tam giác đoán, tính toán  19 phụ Nắm khái niệm số hữu tỉ, số thực, khái niệm bậc hai Reøn luyeän caùc khaû naêng phaùn đoán, nhận xét để kết luận hai tam giaùc baèng Reøn luyeän tính caån thaän, chính xaùc suy các đoạn thẳng nhau, các goùc baèng Rèn KN tìm số chưa biết tỉ lệ thức, dãy tỉ số nhau, giải toán tỉ số, chia tỉ lệ, thực phép tính R, tìm GTNN biểu thức có chứa dấu GTTĐ Thực thành thạo các phép toán Q Giải các bài tập vận dụng các quy tắc các phép tính Q Vận dụng tính Bảng phụ, thước thẳng, thước đo góc Thái độ vẽ Bảng caån thaän, phụ, chính xaùc thước thẳng, thước đo góc Say mê học tập ,cẩn thận , nhanh,chính xác Giáo dục tính nghiêm túc, tự giác làm bài Thước thẳng, bảng phụ Nội dụng bài kiểm tra (11) chất tỉ lệ thức dãy tỉ số để giải bài tập Tính bậc hai số đơn giản 21 22 Hình học Hình học 12 23 24 23 Đại số Đại số Hình học LUYEÄN TAÄP TRƯỜNG HỢP BAÈNG NHAU THỨ NHẤT CUÛA HAI TAM GIAÙC: CAÏNH-CAÏNHCAÏNH (C-C-C) HS khắc sâu các kiến thức hai tam giaùc baèng Bieát tính soá ño cuûa caïnh, goùc tam giaùc naøy bieát soá ño cuûa caïnh, goùc tam giaùc Thái độ vẽ Thước caån thaän, thẳng, bảng chính xaùc phụ Nắm định nghĩa đường tròn, các cách xách định đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác, tam giác nội tiếp đường tròn, nắm đường tròn là hình có tâm đối xứng, có trục đối xứng Biết dựng đường tròn qua ba điểm không thẳng hàng, biết chứng minh điểm nằm trên, và bên ngoài đường tròn Tập trung, ý thức ôn tập - Biết công thức đại lượng tỉ lệ thuận Làm số dạng toán đơn : y = ax ( a ≠ ) giản đại lượng tỉ lệ thuận Biết tính chất đại lượng ĐẠI LƯỢNG y1 y2 y x TỈ LỆ THUẬN = =a ; = tỉ lệ thuận : x1 x2 y2 x2 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN § LUYEÄN TAÄP Học xong bài này học sinh phải nắm cách làm các bài toán đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ Thành thạo kỹ làm bài nhận biết tốt dạng bài - HS khắc sâu các kiến thức hai tam giác trường hợp c.c.c - Biết cách trình bày bài toán vẽ tia phân giác compa Thước thẳng, compa, bảng phụ say mê học Thước tập , có ý thẳng, thức bảng phụ Chú ý học , cẩn thận quá trình làm bài Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa (12) chứng minh hai tam giác 24 Hình học § LUYEÄN TAÄP 13 25 26 25 Đại số Đại số Hình học HS tiếp tục khắc sâu các kiến thức chứng minh hai tam giác trường hợp cạnh-cạnh-cạnh  Học sinh làm thành thạo các bài tập đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ Có kỹ sử dụng thành thạo các tính chất dãy tỉ số để giải toán LUYỆN TẬP ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH TRƯỜNG HỢP BAÈNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIAÙC: CAÏNH-GOÙCCAÏNH (C-G-C) - Biết công thức đại lượng tỉ lệ nghịch : y = ( a ≠ ) - Biết tính chất đại lượng tỉ lệ x1 y2 = nghịch : x1y1 = x2y2 = a ; x2 y1 Nắm trường hợp caïnh-goùc-caïnh cuûa hai tam giaùc  Bieát caùch veõ moät tam giaùc bieát hai cạnh và góc xem hai cạnh đó Biết sử dụng trường hợp cạnh-góc-cạnh để chứng minh hai tam giác nhau, từ đó suy các góc tương ứng nhau, các cạnh tương ứng  Bieát caùch veõ moät goùc coù soá ño góc cho trước  Biết công dụng tam giaùc Thái độ veõ caån thaän, chính xaùc Thông qua luyện tập, học sinh biết thêm nhiều bài tập liên quan đến thực tế Giải số bài toán đơn giản Chính xác, đại lượng tỉ lệ nghịch say mê ham học Rèn luyện kĩ sử dụng duïng cuï, khaû naêng phaân tích tìm cách giải và trình bày chứng minh bài toán hình học  Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Thái độ vẽ Bảng caån thaän, phụ, thước chính xaùc thẳng, compa (13) 26 27 28 27 14 28 Hình học Đại số Đại số Hình học Hình học LUYEÄN TAÄP MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH LUYỆN TẬP LUYEÄN TAÄP §5.TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CUÛA TAM GIAÙC: GOÙCCAÏNH-GOÙC (G-C-G) Nắm vững kiến thức hai tam giác Biết cách trình bày chứng minh Thái độ vẽ Bảng trường hợp cạnh-góc- hai tam giác caån thaän, phụ, thước caïnh chính xaùc thẳng Học sinh biết cách làm các bài toán Thành thạo cách lập tỷ số, biết biến Cẩn thận, Thước đại lượng tỉ lệ nghịch đổi đẳng thức cách nhanh chính xác thẳng, Biết làm các bài toán thực tế chóng bảng phụ Học sinh củng cố các kiến thức đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch (về định nghĩa, tính chất) Có kỹ sử dụng thành thạo các tính chất dãy tỉ số để vận dụng giải toán nhanh và đúng Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học Thước thẳng, bảng phụ - Khắc sâu kiến thức hai tam giác trường hợp cạnhgóc-cạnh - Biết điểm thuộc đường trung trực thì cách hai đầu mút đoạn thẳng Rèn luyện khả chứng minh hai tam giaùc baèng Thái độ vẽ Bảng caån thaän, phụ, thước chính xaùc thẳng, compa Nắm trường hợp goùc-caïnh-goùc cuûa hai tam giaùc Biết vận dụng để chứng minh trường hợp cạnh huyền goùc nhoïn cuûa hai tam giaùc vuoâng - Bieát caùch veõ tam giaùc bieát moät cạnh và hai góc kề cạnh đó, biết vận dụng hai trường hợp trên để chứng minh hai tam giác nhau, từ đó suy các cạnh, các góc tương ứng - Tieáp tuïc reøn luyeän kó naêng veõ hình, khaû naêng phaân tích tìm caùch giải và trình bày bài toán chứng minh hình hoïc Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa (14) 29 Đại số § HÀM SỐ Học sinh biết khái niệm hàm -Nhận biết đại lượng này có số và biết cách cho hàm số phải là hàm số đại lượng bảng và công thức hay không cách cho cụ thể và đơn giản (bằng bảng, công thức) -Tìm giá trị tương ứng hàm số biết giá trị biến Củng cố khái niệm hàm số 30 Đại số LUYỆN TẬP 15 31 29 16 32 Đại số MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ Hình học LUYEÄN TAÄP Đại số LUYỆN TẬP Học sinh thấy cần thiết phải dùng cặp số để xác định vị trí điểm trên mặt phẳng toạ độ HS củng cố các kiến thức trường hợp góc-cạnhgóc hai tam giác Caån thaän, tæ mæ, chính xaùc Thước thẳng, bảng phụ Rèn luyện khả nhận biết đại lượng này có phải là hàm số đại lượng hay không (theo bảng, công thức, sơ đồ) Tìm giá trị tương ứng hàm số theo biến số và ngược lại Biết vẽ hệ trục toạ độ, biết xác định điểm trên mặt phẳng toạ độ biết toạ độ nó Chú ý học Thước tập cẩn thẳng, thận chính bảng xác phụ Rèn luyện kĩ chứng minh hai tam giaùc baèng cho HS Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Say mê , có ý thức nghiêm túc học tập Cẩn thận quá trình vẽ toạ độ toán Học sinh thấy cần thiết Học sinh có kỹ thành thạo vẽ phải dùng cặp số để xác định vị trí hệ trục toạ độ, xác định vị trí của điểm trên mặt phẳng toạ độ điểm mặt phẳng toạ độ biết toạ độ nó Biết tìm toạ độ điểm cho trước Tập trung, ý thức học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ (15) 33 34 30 Đại số Đại số Hình học ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a ≠ ) LUYỆN TẬP LUYEÄN TAÄP 17 35 36 37 Đại số ÔN TẬP CHƯƠNG II Đại số KIỂM TRA CHƯƠNG II Đại số ÔN TẬP HỌC KỲ I Học sinh hiểu khái niệm đồ thị Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = hàm số, đồ thị hàm số y = ax ax ( a ≠ ) Củng cố khái niệm đồ thị hàm Rèn kỹ vẽ đồ thị hàm số y số, đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ ) = ax ( a ≠ ), biết kiểm tra điểm thuộc hay không thuộc đồ thị hàm số Biết cách xác định hệ số a biết đồ thị hàm số HS củng cố các kiến thức trường hợp góc-cạnhgóc hai tam giác Hệ thống hoá kiến thức chương hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch (định nghĩa, tính chất) Nắm nội dung kt đại lượng TLT, TLN, hàm số, đồ thị hàm số Ôn tập các phép tính số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, dãy tỉ số Say mê , có ý thức nghiêm túc học tập Cẩn thận, chính xác Cẩn thận, chính xác, có ý thức học tập nghiêm túc Rèn luyện kĩ chứng minh hai tam giaùc baèng cho HS Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Rèn luyện kỹ giải toán đại Thấy rõ ý lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch Chia nghĩa thực tế số thành các phần tỉ lệ thuận, tỉ toán học lệ nghịch với các số đã cho với đời sống Bảng phụ, thước thẳng, compa Giải các bài tập vận dụng đại lượng TLT, TLN, hàm số, đồ thị hàm số Vận dụng tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số để giải bài tập Rèn luyện kĩ thực các phép tính số hữu tỉ, số thực để tính giá trị biểu thức Vận dụng các tính chất dẳng thức, tính chất tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số để tìm số chưa biết Rèn kĩ trình bày bài Rèn tính cẩn thận, đoàn kết học tập Thước thẳng, bảng phụ Rèn tính cẩn thận, chính xác Tinh thần làm việc độc lập, hợp tác Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ (16) 31 38 39 Hình học Đại số Đại số OÂN TAÄP HOÏC KÌ I ÔN TẬP HỌC KÌ I ÔN TẬP HỌC KÌ I 18 40 Đại số HS tiếp tục khắc sâu các kiến Biết vận dụng cách chứng minh thức chương I, II hai tam giaùc vuoâng baèng Caån thaän, tæ mæ, chính xaùc, khoa hoïc Bảng phụ, thước thẳng ôn tập đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = a.x (a  0) Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Thước thẳng, bảng phụ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Thước thẳng, bảng phụ Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Rèn tính cẩn thận, đoàn kết học tập Học sinh yêu thích môn học, nghiêm Đề kiểm tra học kỳ I Rèn kỹ giải các bài toán đại lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ nghịch, vẽ đồ thị hàm số y = a.x (a  0), xét điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số ôn tập đại lượng tỷ lệ thuận, đại Rèn kỹ giải các bài toán đại lượng tỷ lệ nghịch, đồ thị hàm số y = lượng tỷ lệ thuận, đại lượng tỷ lệ a.x (a  0) nghịch, vẽ đồ thị hàm số y = a.x (a  0), xét điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số Giúp hs hệ thống các kiến Rèn cho hs các kỹ năng: vẽ hình, tính toán và chứng minh thức đã học KIỂM TRA HỌC KỲ Giúp hs hệ thống các kiến Rèn cho hs các kỹ năng: vẽ hình, tính toán và chứng minh thức đã học 32 Hình học KIỂM TRA HỌC KỲ Đại số ÔN TẬP Hình học ÔN TẬP 19 Củng cố lại cho HS các kiến thức đã học từ đầu năm Ôn tập lại các kiến thức cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỷ, Tỷ lệ thức… Học sinh ôn tập hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, các góc tạo thành đường thẳng cắt hai đường thẳng, tiên đề Ơ-Clit…., các Vận dụng các kiến thức đã học để làm số bài toán đơn giản Vận dụng các kiến thức đã học để làm số bài toán đơn giản: tính số đo góc, chứng minh hai đường thẳng song song, Đề kiểm tra học kỳ I Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, (17) trường hợp hai tam chứng minh hai tam giác túc compa giác… học tập THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ 41 Đại số 42 Đại số 33 Hình học LUYEÄN TAÄP 34 Hình học LUYEÄN TAÄP LUYỆN TẬP 20 21 43 44 35 Đại số BẢNG “TẦN SỐ ” CÁC GIÁ TRỊ CỦA DẤU HIỆU Đại số LUYỆN TẬP Hình học TAM GIAÙC CAÂN Nắm khái niệm ban đầu khoa học thống kê, ứng dụng thống kê đời sống xã hội Hiểu nào là thu thập số liệu, biết lập bảng số liệu thống kê ban đầu Hiểu nào là dấu hiệu, đơn vị điều tra, giá trị dấu hiệu, dãy giá trị dấu hiệu, tần số cùng ký hiệu tương ứng Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Thước thẳng, bảng phụ Củng cố lại khái niệm: Đơn vị điều Biết đọc bảng số liệu thống kê và Rèn tính cẩn Thước tra, dấu hiệu, giá trị dấu hiệu, rút nhận xét thận, chính thẳng, tần số giá trị xác bảng phụ Khắc sâu trường hợp  Rèn luyện kĩ chứng minh Thái độ vẽ Bảng góc-cạnh-góc và đặc biệt là trường vẽ hình caån thaän, phụ, thước hợp hai tam giác chính xaùc thẳng, vuoâng compa Bảng HS củng cố ba trường hợp - Rèn luyện khả tư duy, Thái độ vẽ phụ, baèng caûu tam giaùc phán đoán HS caån thaän, thước - Vận dụng đan xen ba trường chính xaùc thẳng, hợp compa Sau lập bảng số liệu thống kê ban đầu, học sinh biết dựa vào bảng đó để lập bảng tần số các giá trị dấu hiệu Củng cố lại các khái niệm đã học, các ký hiệu và biết sử dụng chính xác các ký hiệu Kiên trì, chịu khó, yêu thích giải toán Thước thẳng, bảng phụ Củng cố lại các khái niệm đã học Rèn luyện cách lập bảng tần số từ các thống kê số liệu có bảng số liệu thống kê ban đầu Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Học sinh yêu thích môn học, Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước Nắm định nghĩa tam giác caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc đều, tính chất góc tam giác Bieát veõ moät tam giaùc caân, moät tam giác vuông cân Biết chứng minh moät tam giaùc laø tam giaùc (18) 36 Hình học LUYEÄN TAÄP 22 45 46 37 38 Đại số Đại số Hình học Hình học BIỂU ĐỒ LUYỆN TẬP ÑÒNH LÍ PY-TA-GO LUYEÄN TAÄP caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc thẳng, caân, tam giaùc vuoâng caân, tam giaùc nghiêm túc compa để tính số đo góc, để chứng học tập minh caùc goùc baèng Khắc sâu các kiến thức tam giác cân, đều, vuông cân Vận dụng các định lí để giải baøi taäp - Rèn luyện kĩ chứng minh hình hoïc  Học sinh hiểu ý nghĩa minh Học sinh có kỹ đọc biểu đồ hoạ biểu đồ giá trị dấu cách thành thạo hiệu và tần số tương ứng Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Chú ý, tích cực hợp tác tham gia hoạt động học Nghiêm túc quá trình kiểm tra Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ Học sinh biết cách dựng biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số và ngược lại từ biểu đồ đoạn thẳng học sinh biết lập lại bảng tần số HS thể khả tư duy, suy luận, kĩ trình bày lời giải bài toán dựa trên kiến thức đã học chương III Đề kiểm tra Nắm định lí Py-ta-go quan hệ ba cạnh tam giác vuông Nắm định lí Py-ta-go đảo  Bieát vaän duïng ñònh lí Py-ta-go để tính độ dài cạnh tam giác vuông biết độ dài hai caïnh Bieát vaän duïng ñònh lí đảo định lí Py-ta-go để nhận bieát moät tam giaùc vaø tam giaùc vuoâng  Biết vận dụng các kiến thức học bài vào bài toán thực tế Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa Áp dụng định lý Pytago thuận, đảo vào việc tính toán và chứng minh ñôn giaûn AÙp duïng vaøo moät soá tình huoáng thực tế Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích Bảng phụ, thước thẳng, (19) môn học Hiểu nào là mốt, biết tìm mốt và Tích cực, thấy ý nghĩa mốt thực hợp tác tham tế gia hoạt động học compa Thước thẳng, bảng phụ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa Bảng phụ, thước thẳng, compa 47 Đại số 48 Đại số LUYỆN TẬP 39 Hình học LUYEÄN TAÄP Biết tính số trung bình cộng theo công thức Biết sử dụng số trung bình cộng để làm đại diện cho dấu hiệu số trường hợp, so sánh tìm hiểu các giá trị cùng loại Rèn luyện cách tính trung bình cộng Biết xác định mốt dấu hiệu dấu hiệu, nào thì trung bình cộng dùng làm đại diện cho dấu hiệu, nào thì không nên dùng Áp dụng định lý Pytago thuận, đảo Áp dụng vào số tình vào việc tính toán và chứng minh thực tế ñôn giaûn CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CUÛA TAM GIAÙC VUOÂNG Nắm các trường hợp cuûa tam giaùc vuoâng Aùp duïng định lý Pytago để chứng minh trường hợp cạnh huyền _ cạnh góc vuoâng  Biết vận dụng để chứng minh các đoạn thẳng nhua, các goùc baèng  Reøn luyeän khaû naêng phaân tích, trình bày lời giải Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Hệ thống lại các kiến thức đã học chương III, các kiến thức cùng ký hiệu chúng sử dụng để thiết lập các bảng, biểu phù hợp với yêu cầu chương Nắm các kiến thức chương Rèn luyện kỹ lập bảng tần số, vẽ biểu đồ, tính số trung bình cộng dấu hiệu Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học 23 40 Hình học SỐ TRUNG BÌNH CỘNG 24 49 50 41 Đại số Đại số Hình học §: ÔN TẬP CHƯƠNG III KIỂM TRA 45 PHÚT LUYEÄN TAÄP Vận dụng các kiến thức Tích cực, chương để giải bài tập hợp tác tham gia hoạt động học Học sinh HS nhớ lại các trường hợp Áp dụng các trường hợp thích hai tam giác, hai tam giác vuông cuûa hai tam giaùc vuoâng vaøo yêu môn học, việc chứng minh các đoạn thẳng nghiêm túc baèng nhau, caùc goùc baèng học Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa (20) 42 THỰC HAØNH NGOAØI TRỜI 51 Đại số KHÁI NIỆM VỀ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 52 Đại số GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ 43 Hình học 25 44 26 Hình học 53 Hình học Đại số THỰC HAØNH NGOAØI TRỜI OÂN CHÖÔNG II ĐƠN THỨC tập Học sinh Biết cách xác định khoảng cách Rèn kỹ dựng góc trên mặt thích hai điểm A, B đó có đất, gióng đường thẳng, rèn luyện yêu môn học, điểm nhìn thấy mà không đến ý thức làm việc có tổ chức nghiêm túc học tập Học sinh hiểu khái niệm Hs tích cực làm bài cẩn thận chính xác Cẩn thận, BTĐS Tự tìm số ví dụ chính xác, BTĐS.Viết các BTĐS nghiêm túc học tập Học sinh biết cách tính giá trị Tích cực, tính giá trị biểu thức Tích cực, BTĐS Tính giá trị một cách cẩn thận, chính xác hợp tác tham BTĐS gia hoạt động học Học sinh Biết cách xác định khoảng cách Rèn kỹ dựng góc trên mặt yêu thích hai điểm A, B đó có đất, gióng đường thẳng, rèn luyện môn học, điểm nhìn thấy mà không đến ý thức làm việc có tổ chức nghiêm túc học tập sinh Ôn tập, hệ thống các kiến thức đã Vận dụng vào các bài toán vẽ Học yêu thích hoïc chöông hình, đo đạc, tính toán, chứng môn học, minh, ứng dụng thực tế nghiêm túc học tập Nhận biết đuợc đơn thức, đơn Tính toán thu gọn đơn thức, nhân Hình thức thu gọn Biết cách nhân hai đơn đơn thức thành thói thức, viết đơn thức thành đơn thức quen làm thu gọn việc cẩn thận, chính xác, khoa học Phát triển tư logic, sáng Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ (21) 54 45 46 Đại số Hình học Hình học ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG OÂN CHÖÔNG II KIEÅM TRA CHƯƠNG II 27 55 56 Đại số Đại số 47 Hình học 48 Hình LUYỆN TẬP ĐA THỨC QUAN HEÄ GIỮA GÓC VAØ CAÏNH ĐỐI DIỆN TRONG MOÄT TAM GIAÙC LUYEÄN TAÄP Học sinh hiểu nào là Tự cho các VD đơn thức đồng hai đơn thức đồng dạng, biết dạng, có kỹ cộng, trừ các đơn cộng, trừ các đơn thức đồng thức đồng dạng dạng Ôn tập, hệ thống các kiến thức đã hoïc chöông Vận dụng vào các bài toán vẽ hình, đo đạc, tính toán, chứng minh, ứng dụng thực tế tạo Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Thước thẳng, bảng phụ Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa Nhận biết đa thức thông qua Hs biết cách thu gọn đa thức và biết Rèn luyện số ví dụ cụ thể cách tìm bậc đa thức cho Hs tính cẩn thận, chính xác sinh Nắm vững nội dung hai định lý,  Biết vẽ hình đúng yêu cầu và Học yêu thích vận dụng vào tình dự đoán, nhận xét các tính chất môn học, cần thiết Hiểu phép chứng qua hình vẽ nghiêm túc  Biết diễn đạt định lý với minh ñònh lyù học hình veõ, giaû thuyeát, keát luaän tập Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa Nắm các kiến thức Vận dụng các kiến thức trong chương chương để giải bài tập Củng cố kiến thức biểu thức đại số, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng HS khắc sâu kiến thức quan Rèn luyện kỹ tính giá trị biểu thức đại số, tính tích các đơn thức, tính tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng, tìm bậc đơn thức Reøn luyeän kó naêng trình baøy baøi Học Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ sinh Bảng (22) học 57 Đại số 58 Đại số 28 49 Hình học 50 Hình học 59 Đại số 29 60 Đại số § CỘNG, TRỪ ĐA THỨC LUYỆN TẬP hệ góc và cạnh đối diện hình học HS moät tam giaùc phụ, thước thẳng, compa Nắm quy tắc cộng đa thức Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ Bảng phụ, thước thẳng, compa Tiếp tục hoàn thiện qui tắc cộng, trừ các đa thức, củng cố đa thức yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Vận dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc để Rèn luyện thực thành thạo cộng đa thức tính cẩn thận, chính xác Rèn kỹ tính tổng, hiệu các đa Cẩn thận, thức chính xác sinh QUAN HEÄ  Nắm khái niệm đường Vận dụng khái niệm đường vuông Học yêu thích GIỮA ĐƯỜNG vuông góc, đường xiên, chân góc, đường xiên, hình chiếu vuông môn học, góc vào việc so sánh VUOÂNG GOÙC đường vuông góc, hình chiếu nghiêm túc VAØ ĐƯỜNG vuông góc đường xiên học XIÊN, ĐƯỜNG - Nắm vững định lí so sánh đường tập XIEÂN VAØ vuông góc và đường xiên HÌNH CHIEÁU LUYEÄN TAÄP Củng cố kiến thức quan hệ đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Biết nhận dạng đa thức biến, ĐA THỨC MỘT biết kí hiệu đa thức biến và biết BIẾN xếp đa thức theo lũy thừa giảm tăng dần biến CỘNG, TRỪ Nắm quy tắc thực phép tính ĐA THỨC MỘT cộng, trừ đa thức biến theo cách BIẾN (cộng, trừ theo hàng ngang và theo cột dọc) Học sinh Biết áp dụng định lí và để yêu thích chứng minh số định lí sau này môn học, vaø giaûi caùc baøi taäp nghiêm túc học tập Biết tìm bậc, hệ số, hệ số cao nhất, hệ Cẩn thận, số tự đa thức biến; Biết kí chính xác hiệu giá trị đa thức giá trị cụ thể biến Cộng, trừ đa thức biến theo Cẩn thận, cách chính xác Bảng phụ, thước thẳng, compa Thước thẳng, bảng phụ Thước thẳng, bảng phụ (23) 51 52 Hình học Hình học 30 61 Đại số 62 Đại số 53 54 Hình học Hình học QUAN HEÄ GIỮA BA CAÏNH CUÛA MOÄT TAM GIAÙC BAÁT ĐẲNGTHỨC TAM GIAÙC Nắm vững quan hệ độ dài các caïnh cuûa moät tam giaùc, nhaän bieát ba đoạn thẳng có độ dài naøo khoâng laø caïnh cuûa moät tam giaùc Coù kó naêng vaän duïng caùc kieán thức bài trước  Vận dụng bất đẳng thức tam giác để giải toán Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa sinh Vận dụng bất đẳng thức tam giác Học yêu thích để giải số bài tập môn học, nghiêm túc học tập Củng cố kiến thức đa thức biến, Rèn kỹ xếp đa thức theo lũy Cẩn thận, cộng, trừ đa thức biến thừa giảm tăng biến, tính tổng chính xác hiệu đa thức Bảng phụ, thước thẳng, compa TÍNH CHAÁT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYEÁNCUÛA TAM GIAÙC Nắm khái niệm đường trung Vận dụng lí thuyết vào bài tuyeán cuûa tam giaùc, bieát khaùi nieäm taäp troïng taâm cuûa tam giaùc, tính chaát ba đường trung tuyến tam giaùc Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa LUYEÄN TAÄP Cuûng coá ñònh lyù veà tính chaát ba đường trung tuyến tam giaùc Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học Bảng phụ, thước thẳng, compa LUYEÄN TAÄP  HS củng cố các kiến thức bất đẳng thức tam giác Thước thẳng, LUYỆN TẬP bảng phụ Hs hiểu khái niệm nghiệm đa Biết cách kiểm tra xem số a cóphải Cẩn thận, Thước NGHIỆM CỦA thức; Biết đa thức khác có ngiệm đa thức hay không chính xác thẳng, ĐA THỨC MỘT thể có nghiệm, hai nghiệm, … bảng BIẾN không có nghiệm nào phụ Luyện kĩ sử dụng định lý tính chất ba đường trung tuyến tam giác để giải bài tập  Chứng minh tính chất trung  (24) tuyeán cuûa tam giaùc caân, tam giaùc đều, dấu hiệu nhận biết tam giaùc caân 31 63 Đại số § LUYỆN TẬP Củng cố kiến thức nghiệm đa thức biến Củng cố và hệ thống hóa các kiến thức biểu thức đại số, đơn thức, đa thức 64 Đại số ÔN TẬP CHƯƠNG IV Củng cố các qui tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng; Cộng, trừ đa thức; Nghiệm đa thức Hiểu và nắm vững định lý tính chaát caùc ñieåm thuoäc tia phaân giác góc và định lý đảo cuûa noù  Bước đầu biết vận dụng định lý để giải bài tập  55 56 Hình học Hình học TÍNH CHAÁT TIA PHAÂN GIAÙC CUÛA MOÄT GOÙC LUYEÄN TAÄP Cuûng coá hai ñònh lyù (thuaän vaø đảo) vế tính chất tia phân giác góc và tập hợp các đểm nằm bên góc, cách cạnh cuûa moät goùc  Vận dụng các định lý trên để tìm tập hợp các điểm cách hai đường thẳng cắt và giải bài taäp  tập Rèn kỹ giải bài tập theo lôgic Cẩn thận, Thước toán học chính xác thẳng, bảng phụ Viết đơn thức, đa thức, thu gọn và xác Hình thành Thước thói quen thẳng, định bậc đơn thức, đa thức, tính giá làm việc cẩn bảng trị đơn thức, đa thức giá thận, chính phụ xác, khoa trị cho trước biến; xếp, cộng học Phát trừ đa thức biến triển tư logic, sáng tạo sinh Bảng HS bieát caùch veõ tia phaân giaùc cuûa Học yêu thích phụ, góc thước hai lề, củng môn học, thước coá caùch veõ tia phaân giaùc cuûa moät nghiêm túc thẳng, góc thước và compa học compa tập , máy tính Reøn luyeän kyõ naêng veõ hình, phaân tích và trình bày lời giải Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Bảng phụ, thước thẳng, compa (25) 65 66 Đại số ÔN TẬP CHƯƠNG IV Đại số KIỂM TRA MỘT TIẾT CHÖÔNG IV 32 57 Hình học TÍNH CHAÁT BA ĐƯỜNG PHAÂN GIAÙC CUÛA TAM GIAÙC Củng cố và hệ thống hóa các kiến thức biểu thức đại số, đơn thức, đa thức Củng cố các qui tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng; Cộng, trừ đa thức; Nghiệm đa thức Rèn kĩ cộng, trừ các đơn thức, đa thức, xếp các đa thức theo cùng thứ tự, xác định nghiệm đa thức Kiểm tra việc hệ thống hoá kiến thức Rèn kĩ tính toán, kỹ làm Nghiêm chương IV HS bài kiểm tra túc, chính xác  Biết khái niệm đường phân giác cuûa tam giaùc qua hình veõ vaø bieát moãi tam giác có ba đường phân giác  Tự chứng minh định lý : “Trong tam giác cân, đường phân giác xuất phát từ đỉnh đồng thới là trung tuyến ứng với cạnh đáy” 33 67 Hình học LUYEÄN TAÄP Đại số ÔN TẬP CUỐI NĂM Thoâng qua gaáp hình vaø baèng suy luận, HS chứng minh định lý Tính chất ba đường phân giác tam giác cùng qua điểm Bước đầu biết sử dụng định lý này để giải baøi taäp Cuûng coá ñònh lyù veà tính chaát ba  Reøn luyeän kó naêng veõ hình, đường phân gáic tam giác , phân tích và chứng minh bài toán tính chất đường phân giác Chứng minh dấu hiệu nhận góc, đường phân giác tam giác biết tam giác cân cân, tam giác HS thấy ứng dụng thực tế cảu Tính chất ba đường phân giác cuûa tam giaùc, Hệ thống hoá các kiến thức Rèn KN tính giá trị biểu thức số, số hữu tỉ, số thực, tỉ lệ thức, hàm số và tìm x có chứa giá trị tuyệt đối, giải đồ thị Số trung bình cộng, dấu hiệu, toán chia tỉ lệ mốt dấu hiệu  58 Viết đơn thức, đa thức, thu gọn và xác định bậc đơn thức, đa thức, tính giá trị đơn thức, đa thức giá trị cho trước biến; xếp, cộng trừ đa thức biến Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Thước thẳng, bảng phụ, máy tính Thước thẳng, bảng phụ Nội dụng bài kiểm tra Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Cẩn thận, Thước chính xác thẳng, bảng phụ Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập (26) 59 60 Hình học Hình học TÍNH CHAÁT ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CUÛA MỘT ĐOẠN THAÚNG LUYEÄN TAÄP -Chứng minh hai tính chất đặt trưng đường trung trực đoạn thẳng hướng dẫn GV -Biết cách vẽ đường trung trực đoạn thẳng và trung điểm đoạn thẳng ứng dụng cảu hia ñònh lí treân  Cuûng coá caùc ñònh lyù veà tính chất đường trung trực đoạn thẳng  Vận dụng các định lí đó vào việc giải các bài tập hình (chứng minh, dựng hình) 61 34 68 Hình học Đại số ÔN TẬP CUỐI NĂM Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, Rèn luyện kĩ vẽ đường trung trực đoạn thẳng cho trước, dựng đường thẳng qua điểm cho trước và vuông góc với đường thẳng cho trước thước và compa  Giải bài toán thực tế có ứng dụng tính chất đường trung trực đoạn thẳng - Thái độ veõ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Giáo án, bảng phụ, thước thẳng Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Hình thành thói quen làm việc cẩn thận, chính Thước thẳng, bảng phụ  Biết khái niệm đường trung Chứng minh tính chất: trực tam giác và rõ “Trong tam giác cân, đường tam giác có ba đường trung trung trực cạnh đáy đồng thời trực là đường trung tuyến ứng với cạnh  Biết cách dùng thước kẻ và đáy compa vẽ ba đường trung trực tam giaùc Biết khái niệm đường tròn ngoại tieáp tam giaùc Hệ thống hoá các kiến thức Nhận biết các đơn thức đồng dạng; đơn thức, đa thức, đơn thức đồng dạng, cộng, trừ thành thạo các đa thức đa thức biến và cộng, trừ đa thức  TÍNH CHAÁT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CUÛA MOÄT TAM GIAÙC Biết dùng các định lý này để chứng minh các định lí khác sau vaø giaûi baøi taäp (27) Khắc sâu cho HS lại đường trung trực tam giác và rõ tam giác có ba đường trung trực  Biết cách dùng thước kẻ và compa vẽ ba đường trung trực tam giaùc - Biết khái niệm đường tròn ngoại tieáp tam giaùc  Bieát khaùi nieäm ñöông cao cuûa tam giaùc vaø thaáy moãi tam giaùc coù ba đường cao  Nhận biết ba đường cao tam giaùc luoân ñi qua moät ñieåm vaø khái niệm trực tâm  62 63 64 35 69 Hình học Hình học LUYỆN TẬP TÍNH CHAÁT BA ĐƯỜNG CAO CUÛA TAM GIAÙC Hình học LUYỆN TẬP Đại số ÔN TẬP CUỐI NĂM - Ôn tập lại khaùi nieäm ñöông cao cuûa tam giaùc vaø thaáy moãi tam giaùc có ba đường cao  Nhận biết ba đường cao tam giaùc luoân ñi qua moät ñieåm vaø khái niệm trực tâm xác, khoa học Phát triển tư logic, sáng tạo - Chứng minh tính chất: Thái độ vẽ “Trong tam giác cân, đường caån thaän, trung trực cạnh đáy đồng thời chính xác, là đường trung tuyến ứng với cạnh yêu thích đáy” môn học - Nhận biết đường tròn ngoại tiếp tam giác Biết tổng kết các kiến thức các loại đường đồng quy tam giaùc caân Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Biết tổng kết các kiến thức các loại đường đồng quy tam giaùc caân Thái độ vẽ caån thaän, chính xaùc, yêu thích môn học Hệ thống hoá các kiến thức Nhận biết các đơn thức đồng dạng; Hình thành đơn thức, đa thức, đơn thức đồng dạng, cộng, trừ thành thạo các đa thức thói quen đa thức biến và cộng, trừ đa thức làm việc cẩn thận, chính Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Thước thẳng, bảng phụ (28) 65 66 67 Hình học Hình học Hình học ÔN TẬP CHƯƠNG III ÔN TẬP CHƯƠNG III ÔN TẬP CHƯƠNG III 36 70 Đại số KIỂM TRA CUỐI NĂM 68 Hình ÔN TẬP CUỐI xác, khoa học Phát triển tư logic, sáng tạo Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, mô hình Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa Đề kiểm tra học kỳ II Giúp hs hệ thống các kiến Rèn cho hs các kỹ năng: vẽ hình, Học sinh tính toán và chứng minh thức đã học yêu thích môn học, nghiêm túc học tập Học sinh Giáo (29) học 69 70 Hình học Hình học Đại số NĂM Tin học: Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập ÔN TẬP CUỐI NĂM KIỂM TRA HỌC KỲ II ÔN TẬP CUỐI NĂM 37 Hình học yêu thích môn học, nghiêm túc học tập ÔN TẬP CUỐI NĂM - Kiểm tra khả tiếp thu kiến thức học sinh chương trình toán - Học sinh nắm các nội dung kiến thức toán thông qua bài kiểm tra thận, Rèn cho HS kỹ trình bày bài Cẩn nghiêm túc, kiểm tra trung thực làm bài kiểm tra Hình thành thói quen làm việc cẩn thận, chính xác, khoa học Học sinh yêu thích môn học, nghiêm túc học tập án, bảng phụ, thước thẳng, compa Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa Đề kiểm tra học kỳ II Thước thẳng, bảng phụ Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa (30) Tuần Tiết PPCT Tên bài dạy Bài Từ máy tính đến mạng máy tính 01 02 Bài Từ máy tính đến mạng máy tính (tt) Bài Mạng thông tin toàn cầu Internet Kiến thức - Giúp HS hiểu vì cần mạng máy tính - Biết khái niệm mạng máy tính là gì - Các thành phần mạng: Các thiết bị đầu cuối, trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông - Biết lợi ích mạng máy tính - Giúp HS hiểu vì cần mạng máy tính - Biết khái niệm mạng máy tính là gì - Các thành phần mạng: Các thiết bị đầu cuối, trường truyền dẫn, các thiết bị kết nối mạng, giao thức truyền thông - Biết lợi ích mạng máy tính - Biết Internet là gì - Biết số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử và các dịch vụ khác - Biết làm nào để kết nối Internet Mức độ cần đạt Kỹ - Biết vài loại mạng máy tính thường gặp: Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục và mạng diện rộng - Biết vai trò máy tính mạng Đồ dùng dạy học Thái độ - HS hiểu bài và hứng Giáo án, thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học - Biết vài loại mạng máy tính thường gặp: Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục và mạng diện rộng - Biết vai trò máy tính mạng - HS hiểu bài và hứng Giáo thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học án, - Biết các khái niệm Internet - Nắm số dịch vụ Internet - Hiểu cách kết nối Internet - HS hiểu bài và hứng Giáo thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học án, (31) Bài Mạng thông tin toàn cầu Internet (tt) Bài Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 03 04 Bài Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet (tt) Bài thực hành Sử dụng trình duyệt để truy cập web - Biết Internet là gì - Biết số dịch vụ trên Internet: Tổ chức và khai thác thông tin trên Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, hội thảo trực tuyến, đào tạo qua mạng, thương mại điện tử và các dịch vụ khác - Biết làm nào để kết nối Internet - Biết tổ chức thông tin trên internet là nào? - Biết nào là tổ chức thông tin trên internet siêu văn và trang web - Biết nào là tổ chức thông tin trên internet website, địa website và trang chủ - Biết nào là trình duyệt web - Biết tổ chức thông tin trên internet là nào? - Biết nào là tổ chức thông tin trên internet siêu văn và trang web - Biết nào là tổ chức thông tin trên internet website, địa website và trang chủ - Biết nào là trình duyệt web - Biết khởi động trình duyệt web Firefox - Biết số thành phần trên - Biết các khái niệm Internet - Nắm số dịch vụ Internet - Hiểu cách kết nối Internet - HS hiểu bài và hứng Giáo thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học án, - Nhận diện các thành phàn tích hợp nên siêu văn - Nhận biết Website, trang chủ - HS hiểu bài và hứng Giáo thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học án, - Nhận diện các thành phàn tích hợp nên siêu văn - Nhận biết Website, trang chủ - HS hiểu bài và hứng Giáo thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học án, Nắm cách truy - HS hiểu bài và hứng Giáo án, cập web thú với bài học SGK, máy - HS ngày yêu thích tính (32) 05 10 06 11 12 cửa sổ trình duyệt Firefox - Biết mở xem thông tin trên trang web: www.Vietnamnet.vn - Biết khởi động trình duyệt web Firefox Bài thực hành Sử dụng - Biết số thành phần trên trình duyệt để truy cập web cửa sổ trình duyệt Firefox (tt) - Biết mở xem thông tin trên trang web: www.Vietnamnet.vn - Biết tìm kiếm thông tin trên Bài thực hành Tìm kiếm web thông tin trên Internet - Biết cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin - Biết tìm kiếm thông tin trên Bài thực hành Tìm kiếm web thông tin trên Internet (tt) - Biết cách sử dụng từ khoá để tìm kiếm thông tin - Nắm số dịch vụ Internet thư điện tử và tìm kiếm thông tin - Biết đăng ký hộp thư điện tử Bài Tìm hiểu thư điện tử - Xem, soạn và gửi thư điện tử - Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm thông tin Bài Tìm hiểu thư điện tử - Nắm số dịch vụ (tt) Internet thư điện tử và tìm kiếm thông tin - Biết đăng ký hộp thư điện tử - Xem, soạn và gửi thư điện tử môn học Nắm cách truy - HS hiểu bài và hứng Giáo án, cập web thú với bài học SGK, máy - HS ngày yêu thích tính môn học Sử dụng tôt kĩ tìm - HS hiểu bài và hứng kiếm trên internet thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học Sử dụng tôt kĩ tìm - HS hiểu bài và hứng kiếm trên internet thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học Nắm thao tác - HS hiểu bài và hứng đăng kí hộp thư điện tử thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo SGK án, Nắm thao tác - HS hiểu bài và hứng Giáo đăng kí hộp thư điện tử thú với bài học SGK - HS ngày yêu thích môn học án, (33) 13 Bài thực hành Sử dụng thư điện tử 07 14 15 Bài thực hành Sử dụng thư điện tử (tt) Bài Tạo trang web phần mềm KOMPOZER 08 16 Bài Tạo trang web phần mềm KOMPOZER (tt) - Tìm kiếm thông tin đơn giản nhờ máy tìm kiếm thông tin Biết cách đăng kí hộp thư Thực các - HS hiểu bài và hứng điện tử miễn phí thao tác với email thú với bài học Biết mở hộp thư điện tử đã - HS ngày yêu thích đăng kí, đọc, soạn và gửi thư môn học điện tử - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet Biết cách đăng kí hộp thư Thực các - HS hiểu bài và hứng điện tử miễn phí thao tác với email thú với bài học Biết mở hộp thư điện tử đã - HS ngày yêu thích đăng kí, đọc, soạn và gửi thư môn học điện tử - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - Biết các dạng thông tin trên - Biết cách thiết kế - HS hiểu bài và hứng trang web trang web phần thú với bài học - Biết Phần mềm thiết kế mềm Kompozer - HS ngày yêu thích trang web Kompozer - Biết soạn thảo trang môn học - Biết soạn thảo trang web - Kích thích tinh web đơn giản - Biết chèn hình ảnh vào thần học hỏi và có trang web thái độ đúng đắn - Biết tạo liên kết sử dụng Internet - Biết các dạng thông tin trên - Biết cách thiết kế - HS hiểu bài và hứng trang web trang web phần thú với bài học - Biết Phần mềm thiết kế mềm Kompozer - HS ngày yêu thích trang web Kompozer - Biết soạn thảo trang môn học - Biết soạn thảo trang web - Kích thích tinh web đơn giản - Biết chèn hình ảnh vào thần học hỏi và có trang web thái độ đúng đắn - Biết tạo liên kết sử dụng Internet Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo SGK án, Giáo SGK án, (34) Bài thực hành Tạo trang web đơn giản - Làm quen với phần mềm Kompozer - Biết tạo số trang web đơn giản có liên kết Kompozer - Biết cách thiết kế trang web phần mềm Kompozer - Biết soạn thảo trang web đơn giản Bài thực hành Tạo trang web đơn giản (tt) - Làm quen với phần mềm Kompozer - Biết tạo số trang web đơn giản có liên kết Kompozer - Biết cách thiết kế trang web phần mềm Kompozer - Biết soạn thảo trang web đơn giản Bài thực hành Tạo trang web đơn giản (tt) - Làm quen với phần mềm Kompozer - Biết tạo số trang web đơn giản có liên kết Kompozer - Biết cách thiết kế trang web phần mềm Kompozer - Biết soạn thảo trang web đơn giản 20 Bài thực hành Tạo trang web đơn giản (tt) - Làm quen với phần mềm Kompozer - Biết tạo số trang web đơn giản có liên kết Kompozer - Biết cách thiết kế trang web phần mềm Kompozer - Biết soạn thảo trang web đơn giản 21 Ôn tập chương Hệ thống lại các kiến thức đó học mạng máy tính và Internet như: Từ máy tính đến mạng máy tính, mạng Học sinh biết xem các thông tin, tìm kiếm thông tin, đọc thư, soạn thư và gửi thư điện tử 17 09 18 19 10 11 - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo SGK án, (35) thông tin toàn cầu Internet, tìm kiếm thông tin trên Internet, thư điện tử 22 23 Kiểm tra (1 tiết) Bài Bảo vệ thông tin máy tính 12 24 25 Bài Bảo vệ thông tin máy tính (tt) Bài thực hành Sao lưu dự phòng và quét virus 13 26 Bài thực hành Sao lưu dự phòng và quét virus (tt) Giúp học sinh hệ thống kiến Biết vận dụng các kiến thức các bài 1-2-3-4-5 thức để làm bài kiểm tra - Nguyên nhân gây an Biết cách lưu toàn thông tin máy tính liệu và phòng tránh - Sự cần thiết phải bảo vệ virus thông tin máy tính - Nguyên nhân gây an Biết cách lưu toàn thông tin máy tính liệu và phòng tránh - Sự cần thiết phải bảo vệ virus thông tin máy tính - Biết thao tác lưu các tệp/thư mục cách chép thông thường - Quét virus phần mềm diệt virus - Biết thao tác lưu các tệp/thư mục cách chép thông thường - Quét virus phần mềm diệt virus - Thực lưu liệu - Thực số biện pháp để phòng tránh và diệt virus - Thực lưu liệu - Thực số biện pháp để phòng tránh và diệt virus - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - Yêu thích môn học - Có thái độ học tập tốt môn học - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - HS hiểu bài và hứng thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học - Kích thích tinh thần học hỏi và có thái độ đúng đắn sử dụng Internet - Nhận thức vai trò quan trọng máy tính - Có ý thức bảo vệ thông tin máy tính - Nhận thức vai trò quan trọng máy tính - Có ý thức bảo vệ thông tin máy tính Đề tra kiểm Giáo SGK án, Giáo SGK án, Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính (36) 27 Bài Tin học và xã hội 14 28 29 Bài Tin học và xã hội (tt) Bài Phần mềm trình chiếu 15 30 Bài Phần mềm trình chiếu (tt) 16 31 Bài Bài trình chiếu 32 Bài Bài trình chiếu (tt) - Biết được lợi ích tin học với đời sống xã hội - Biết các tác động tin học xó hội - Biết được lợi ích tin học với đời sống xã hội - Biết các tác động tin học xó hội - Biết nào là phần mềm trình chiếu - Biết lợi ích phần mềm trình chiếu - Biết các hoạt động có thể sử dụng bài trình chiếu - Biết nào là phần mềm trình chiếu - Biết lợi ích phần mềm trình chiếu - Biết các hoạt động có thể sử dụng bài trình chiếu - Biết bài trình chiếu gồm các trang chiếu và số thành phần nội dung có thể có trang chiếu - Biết các kiểu bố trí nôi dung khác trên trang chiếu và phân biệt các mẫu bố trí, tác dụng chúng - Biết bài trình chiếu gồm các trang chiếu và số thành phần nội dung có thể có trang chiếu - Biết các kiểu bố trí nôi dung khác trên Ứng dụng thực tế Tin Nhận thức ngày học vào sống tin học và máy tính là động lực cho phát triển xã hội Ứng dụng thực tế Tin Nhận thức ngày học vào sống tin học và máy tính là động lực cho phát triển xã hội Nắm - HS hiểu bài và hứng khái niệm phần mềm thú với bài học trình chiếu - HS ngày yêu thích môn học Giáo SGK án, Giáo SGK án, Giáo SGK án, Nắm - HS hiểu bài và hứng Giáo khái niệm phần mềm thú với bài học SGK trình chiếu - HS ngày yêu thích môn học án, Thay đổi kiểu bố trí - HS hiểu bài và hứng Giáo cho phù hợp với nội thú với bài học SGK dung trang chiếu - HS ngày yêu thích môn học án, Thay đổi kiểu bố trí - HS hiểu bài và hứng Giáo cho phù hợp với nội thú với bài học SGK dung trang chiếu - HS ngày yêu thích môn học án, (37) 33 Kiểm tra thực hành (1 tiết) 17 34 35 Ôn tập Ôn tập (tt) 18 36 37 Kiểm tra học kì I Ôn tập (tt) 19 20 38 Ôn tập (tt) 39 Bài thực hành Bài trình chiếu đầu tiên em trang chiếu và phân biệt các mẫu bố trí, tác dụng chúng Rèn khải tạo trang web Biết vận dụng các kiến - Yêu thích môn học đơn giản Kompozer thức để làm bài kiểm tra - Có thái độ học tập tốt môn học Hệ thống lại kiến thức học kì Nắm lại toàn kiến - Yêu thích môn học, I thức học kì I ứng dụng tin học vào thực tế sống - Có ý thích học tập môn Hệ thống lại kiến thức học kì Nắm lại toàn kiến - Yêu thích môn học, I thức học kì I ứng dụng tin học vào thực tế sống - Có ý thích học tập môn Đánh giá mức độ đạt chuẩn Biết vận dụng các kiến - Yêu thích môn học kiến thức, kĩ sau thức để làm bài kiểm học xong nội dung kiến thức tra - Có thái độ học tập học kì I tốt môn học Hệ thống lại kiến thức học kì Nắm lại toàn kiến - Yêu thích môn học, I thức học kì I ứng dụng tin học vào thực tế sống - Có ý thích học tập môn Hệ thống lại kiến thức học kì Nắm lại toàn kiến - Yêu thích môn học, I thức học kì I ứng dụng tin học vào thực tế sống - Có ý thích học tập môn Khởi động và kết thúc - Biết khởi động và Giáo dục thái độ học PowerPoint, nhận biết màn thoát khỏi phần mềm tập nghiêm túc hình làm việc Powerpoint PowerPoint - Biết số chức trên màn hình giao diện Đề tra kiểm Giáo SGK án, Giáo SGK án, Đề kiểm tra HKI Giáo SGK án, Giáo SGK án, Giáo án, SGK, máy tính (38) Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết màn hình làm việc PowerPoint 40 41 21 42 22 43 Bài thực hành Bài trình chiếu đầu tiên em (tt) - Vai trò màu trang chiếu và cách tạo màu Bài 10 Màu sắc trên trang cho các trang chiếu chiếu - Cách định dạng nội dung văn trên trang chiếu - Vai trò màu trang chiếu và cách tạo màu Bài 10 Màu sắc trên trang cho các trang chiếu chiếu (tt) - Cách định dạng nội dung văn trên trang chiếu Bài thực hành Thêm màu - Tác dụng mẫu bài trình sắc cho bài trình chiếu chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn - Các bước để tạo nội dung cho bài trình chiếu Powerpoint - Biết chọn và chèn, xóa, chép, di chuyển trang chiếu - Biết áp dụng mẫu bố trí có sẵn - Biết khởi động và thoát khỏi phần mềm Powerpoint - Biết số chức trên màn hình giao diện Powerpoint - Biết chọn và chèn, xóa, chép, di chuyển trang chiếu - Biết áp dụng mẫu bố trí có sẵn Định dạng trang trình chiếu Giáo dục thái độ học Giáo án, tập nghiêm túc SGK, máy tính Giáo dục thái độ học Giáo tập nghiêm túc, tích SGK cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, Định dạng trang Giáo dục thái độ học Giáo trình chiếu tập nghiêm túc, tích SGK cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, - Tạo màu (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu - Thực các thao tác định dạng nội Giáo dục thái độ học Giáo án, tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm (39) 44 45 23 46 24 47 - Tác dụng mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng bài trình chiếu có sẵn - Các bước để tạo nội Bài thực hành Thêm màu dung cho bài trình chiếu sắc cho bài trình chiếu (tt) - Vai trò hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu Bài 11 Thêm hình ảnh Vào - Biết số thao tác trang chiếu để xử lý các đối tượng chèn vào trang chiếu thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh - Vai trò hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu và cách chèn các đối tượng đó vào trang chiếu Bài 11 Thêm hình ảnh Vào - Biết số thao tác trang chiếu (tt) để xử lý các đối tượng chèn vào trang chiếu thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh Bài thực hành Trình bày Biết vai trò hình ảnh và thông tin hình ảnh các đối tượng khác trên trang chiếu dung dạng văn trên trang chiếu - Áp dụng các mẫu bài trình chiếu có sẵn - Tạo màu (hoặc ảnh nền) cho các trang chiếu - Thực các thao tác định dạng nội dung dạng văn trên trang chiếu - Áp dụng các mẫu bài trình chiếu có sẵn - Chèn hình ảnh và các đối tượng - Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh - Chèn hình ảnh và các đối tượng - Thay đổi vị trí và kích thước hình ảnh Giáo dục thái độ học Giáo án, tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm Giáo dục thái độ học Giáo tập nghiêm túc, tích SGK cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, Giáo dục thái độ học Giáo tập nghiêm túc, tích SGK cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, Chèn hình ảnh Giáo dục thái độ học Giáo án, vào các trang chiếu và tập nghiêm túc, tích SGK, máy thực số cực nghiên cứu, làm tính (40) 48 49 Bài thực hành Trình bày thông tin hình ảnh (tt) Bài 12 Tạo các hiệu ứng động 25 50 Bài 12 Tạo các hiệu ứng động (tt) 51 Bài thực hành Hoàn thiện bài trình chiếu với hiệu ứng động 26 52 27 53 Biết vai trò hình ảnh và các đối tượng khác trên trang chiếu - Biết vai trò và tác dụng các hiệu ứng động trình chiếu và phân biệt hai dạng hiệu ứng động - Biết tạo các hiệu ứng động có sẳn cho bài trình chiếu và sử dụng trình chiếu - Biết sử dụng các hiệu ứng cách hợp lý - Biết vai trò và tác dụng các hiệu ứng động trình chiếu và phân biệt hai dạng hiệu ứng động - Biết tạo các hiệu ứng động có sẳn cho bài trình chiếu và sử dụng trình chiếu - Biết sử dụng các hiệu ứng cách hợp lý Biết vai trò hiệu ứng trên trang chiếu thao tác xử lí hình ảnh Chèn hình ảnh vào các trang chiếu và thực số thao tác xử lí hình ảnh Tạo các hiệu ứng động quen với phần mềm Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Giáo án, SGK, máy tính Giáo SGK án, Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo động tập nghiêm túc, tích SGK cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học động tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Biết vai trò hiệu ứng trên Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Bài thực hành Hoàn thiện trang chiếu động tập nghiêm túc, tích bài trình chiếu với hiệu ứng cực nghiên cứu, làm động (tt) quen với phần mềm Bài thực hành 10 Thực - Ôn lại kiến thức và kỷ Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học hành tổng hợp đã học các bài trước động tập nghiêm túc, tích - Tạo bài trình cực nghiên cứu, làm chiếu hoàn chỉnh dựa trên quen với phần mềm nội dung có sẵn Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính (41) 54 55 Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp (tt) Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp (tt) 28 56 57 Bài thực hành 10 Thực hành tổng hợp (tt) Ôn tập chương 29 58 Kiểm tra (1 tiết) 30 59 Bài 13 Thông tin đa phương tiện 60 Bài 13 Thông tin đa phương tiện (tt) - Ôn lại kiến thức và kỷ đã học các bài trước - Tạo bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn - Ôn lại kiến thức và kỷ đã học các bài trước - Tạo bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn - Ôn lại kiến thức và kỷ đã học các bài trước - Tạo bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn Hệ thống lại các kiến thức chương Giúp học sinh hệ thống kiến thức các bài đã học -HS biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm đa phương tiện - Biết các thành phần đa phương tiện - Biết số lĩnh vực ứng dụng đa phương tiện sống -HS biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm đa phương tiện - Biết các thành phần đa phương tiện Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo án, động tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo án, động tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo án, động tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm Học sinh biết các kiến - HS hiểu bài và hứng thức đã học thú với bài học - HS ngày yêu thích môn học Biết vận dụng các kiến - Yêu thích môn học thức để làm bài kiểm tra - Có thái độ học tập tốt môn học - Rèn kỹ phân Tập trung, nghiêm tích, phán đoán túc học - Tạo sản phẩm đa phương tiện phần mềm trình chiếu - Rèn kỹ phân Tập trung, nghiêm tích, phán đoán túc học - Tạo sản phẩm đa phương tiện phần mềm trình chiếu Giáo SGK Đề tra án, kiểm (42) 61 Bài 14 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 31 62 63 Bài 14 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động (tt) Bài thực hành 11 Tạo ảnh động đơn giản 32 64 Bài thực hành 11 Tạo ảnh động đơn giản (tt) - Biết số lĩnh vực ứng dụng đa phương tiện sống - Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động - Biết khả tạo ảnh động chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực để tạo ảnh động Beneton Movie GIF - Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động - Biết khả tạo ảnh động chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực để tạo ảnh động Beneton Movie GIF - Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động - Biết khả tạo ảnh động chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực để tạo ảnh động Beneton Movie GIF - Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động - Biết khả tạo ảnh động chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực để tạo ảnh động Beneton Movie GIF Tạo ảnh động Giáo dục thái độ học Giáo phần mềm tập nghiêm túc, tích SGK Beneton Movie GIF cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, Tạo ảnh động Giáo dục thái độ học Giáo phần mềm tập nghiêm túc, tích SGK Beneton Movie GIF cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm án, Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo án, động tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo án, động tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm (43) 65 Bài thực hành 11 Tạo ảnh động đơn giản (tt) 66 Bài thực hành 12 Tạo sản phẩm đa phương tiện 67 Bài thực hành 12 Tạo sản phẩm đa phương tiện (tt) 68 Bài thực hành 12 Tạo sản phẩm đa phương tiện (tt) 33 34 69 Kiểm tra thực hành (1 tiết) 35 70 Ôn tập 36 71 Ôn tập (tt) 72 Kiểm tra học kì II - Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động - Biết khả tạo ảnh động chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực để tạo ảnh động Beneton Movie GIF Tạo sản phẩm đa phương tiện đơn giản phần mềm trình chiếu Power point Tạo sản phẩm đa phương tiện đơn giản phần mềm trình chiếu Power point Tạo sản phẩm đa phương tiện đơn giản phần mềm trình chiếu Power point Giúp học sinh rèn kĩ sử dụng PowerPoint Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học Giáo án, động tập nghiêm túc, tích SGK, máy cực nghiên cứu, làm tính quen với phần mềm Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học động tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học động tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Tạo các hiệu ứng Giáo dục thái độ học động tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, làm quen với phần mềm Biết vận dụng các kiến - Yêu thích môn học thức để làm bài kiểm tra - Có thái độ học tập tốt môn học - Tổng hợp kiến thức đã học Hình thành kĩ tư Hình thành thái độ chương tổng hợp, thành học tập nghiêm túc - Ôn luyện lại các dạng bài thạo các thao tác tập đã gặp chương (thực hành trên máy) - Tổng hợp kiến thức đã học Hình thành kĩ tư Hình thành thái độ chương tổng hợp, thành học tập nghiêm túc - Ôn luyện lại các dạng bài thạo các thao tác tập đã gặp chương (thực hành trên máy) Đánh giá mức độ đạt chuẩn Biết vận dụng các kiến - Yêu thích môn học kiến thức, kĩ sau thức để làm bài kiểm Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Giáo án, SGK, máy tính Đề tra kiểm Giáo SGK án, Giáo SGK án, Đề kiểm tra HKII (44) 73 Ôn tập (tt) 37 74 Ôn tập (tt) VI Kế hoạch kiển tra: Môn Toán: a Học kỳ I: - Số lần kiểm tra 15 phút: 04 - Số lần kiểm tra tiết: 03 b Học kỳ II: - Số lần kiểm tra 15 phút: 04 - Số lần kiểm tra tiết: 03 Môn Vật lý: a Học kỳ I: - Số lần kiểm tra 15 phút: 03 - Số lần kiểm tra tiết: 02 b Học kỳ II: - Số lần kiểm tra 15 phút: 03 - Số lần kiểm tra tiết: 02 Môn Sinh : a Học kỳ I: - Số lần kiểm tra 15 phút: 03 - Số lần kiểm tra tiết: 02 b Học kỳ II: - Số lần kiểm tra 15 phút: 03 - Số lần kiểm tra tiết: 02 VII Kế hoạch dự giờ, hội giảng: học xong nội dung kiến thức tra học kì II Tổng hợp kiến thức phần Hình thành kĩ tư mềm Beneton Movie GIF tổng hợp, thành thạo các thao tác - Tổng hợp kiến thức đã học Hình thành kĩ tư chương tổng hợp, thành - Ôn luyện lại các dạng bài thạo các thao tác tập đã gặp chương (thực hành trên máy) - Có thái độ học tập tốt môn học Hình thành thái độ Giáo học tập nghiêm túc SGK Hình thành thái độ Giáo học tập nghiêm túc SGK án, án, (45) - Dự ít nhất: 24 tiết/năm - Hội giảng: 04 tiết/năm VIII Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém: - Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ - Tham gia đầy đủ các hội họp, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn - Tích cực, chủ động các hoạt động đoàn thể và các phong trào - Chuẩn bị tốt giáo án trước lên lớp, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng - Tích cực tham gia các thi giáo viên giỏi trường và huyện tổ chức - Lắng nghe ý kiến đóng góp đồng nghiệp để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm thân XÁC NHẬN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG Phú Hữu, ngày tháng 08 năm 2014 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH (Họ, tên, ký tên) Lê Hoàng Khải (46)
- Xem thêm -

Xem thêm: KH GIANG DAY20152016, KH GIANG DAY20152016