0

de thi hk2

2 1 0
  • de thi hk2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:29

Câu 3: Làm thế nào để đo thể tích của một hòn đá với một bình chia độ có miệng nhỏ hơn kích thước của hòn đá và một bình tràn không chia độ chứa đầy nước có miệng lớn hơn kích thước của[r] (1)Onthionline.net Bộ đề KT tiết HK1 Lý (tự luận) ĐỀ Câu 1: Hãy nêu phương pháp đo độ dài ? Từ đó hãy cho biết đơn vị đo độ dài? Câu 2: Trọng lực là gì? Có phương và chiều nào? Câu 3: Làm nào để đo thể tích hòn đá với bình chia độ có miệng nhỏ kích thước hòn đá và bình tràn ( không chia độ) chứa đầy nước có miệng lớn kích thước hòn đá Câu 4: Trên hai đĩa cân Rôbécvan, bên đĩa là cân 500g, bên đĩa cân còn lại là bịch gạo và cân 50g thì cân thăng Hỏi bịch gạo có khối lương bao nhiêu? Câu 5: Hãy đổi đơn vị sau: a) 1000cm = …………… km b) 1200ml = …………….… dm3 c) 0,25 kg = ……………… g Câu 6: Một học sinh có chiềi dài bước chân là 38 cm Hỏi từ nhà đến trường xa 304m thì học sinh đó bao nhiêu bước? ……………………………………………………………………………………………… Đề Câu 2: Hãy nêu tác dụng lực? Cho ví dụ tác dụng lực? Câu 1: Hãy nêu phương pháp đo thể tích vật rắn không thấm nước bình tràn và bình chia độ? Câu 3: Khi quan sát cây thước mét, học sinh cho biết số lớn ghi trên thước là 100, số và số 10 có khỏang chia, đơn vị ghi trên thước là centimét Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN thước? Câu 4: Hai bình có dung tích lít và lít và cái ca Hãy tìm cách đong lít nước? Câu 5: Hãy đổi đơn vị sau: d) 0,05m = ………………… cm e) 0,3m3 = ………………… … dm3 f) 500mg = …………………….kg Câu 6: Một học sinh từ phòng học này đến cuối phòng học đếm 125 bước chân Biết độ dài bước chân là 40cm Hãy tính chiều dài dãy phòng học đó? (2) Đề Câu 1: Hãy nêu phương pháp đo thể tích chất lỏng? Từ đó hãy cho biết đơn vị đo thể tích chất lỏng? Câu 2: Hãy nêu cách dùng cân Rôbécvan để cân vật? Câu 3: Hai thước có cùng GHĐ; thước có ĐCNN đến cm và thước có ĐCNN đến mm Nếu dùng để đo chiều dài vật thì thước nào có kết đo chính xác hơn? Câu 4: Hai đội học sinh A và B kéo co mạnh nhau, học sinh đội A buông sợi dây Em hãy mô tả và giải thích tượng xảy sau đó.? Câu 5: Hãy đổi đơn vị sau: g) 1,2dm3 = ……… cm3 h) 0,2 kg = ……….……… g i) 2500mm = ……………… m j) 478 mL =……………………m3 Câu 6:Một vật có khối lượng 1kg thì có trọng lượng là 10N Một học sinh cho biết 1kg = 10N theo em viết có đúng không? sao? …………………………………………………………………………………………… Đề Câu 1: Thế nào là GHĐ và ĐCNN? Dụng cụ đo độ dài là gì? Câu 2: Thế nào là hai lực cân bằng? Cho ví dụ hai lực cân bằng? Câu 3: Trên đọan đường giao thông, biển báo treo trên dây điện có ghi 4,5m Con số này có ý nghĩa gì? Câu 4: Làm nào để lấy 500g gạo từ cái bao đựng 3kg gạo trên cân Rôbécvan có cân 2kg? Câu 5: Hãy đổi đơn vị sau: k) 1000ml = ……… dm3 l) m= 210g  P = …………….… N m) 3,2 kg = ……………… mg n) 0,15km = …………….….cm Câu 6: Khi đưa vật lên cao so với mặt đất thì trọng lượng hay khối lượng vật thay đổi? Giải thích? (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hk2, de thi hk2