0

de on he

7 0 0
  • de on he

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:09

Bài 2: 2 điểm Viết số thích hợp vào chỗ trống Số liền trước.. Số liền sau.[r] (1)TRƯỜNG TIỂU HỌC CỰ KHÊ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Đặt tính tính: 20 + 40 17 – + 12 90 – 60 Bài 2:( điểm) Tính: 17 – + = 4cm + 15cm – 6cm = + 10 + = 18cm – 5cm + 6cm = Bài 3:( điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 30 + 10  80 - 40 16 –  19 – 19 –  12 + 13 +  18 – Bài 4:( điểm) Trên bờ có 20 vịt, ao có chục vịt Hỏi có tất bao nhiêu vịt? Bài 5:( điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết đúng: a, Số 62 gồm chục và đơn vị A Gồm chục và đơn vị B Gồm chục và đơn vị C Gồm 62 chục D Gồm chục và đơn vị b, Số bé các số sau là: 23, 31, 70, 18, 69 A 23 B 31 C 18 D 69 C 51 D 55 c, Số liền trước 54 là số nào? A 41 B 53 d, Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90 A 15, 26, 79, 90, 69 B 15, 26, 69, 79, 90 C 90, 79, 69, 26, 15 e, 60cm + 20cm = A 80cm B 40cm g, Hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng: C 30cm D 70cm D 90, 79, 69, 15, 26 (2) A 14 B 12 C D.10 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Đặt tính tính: 60 + 30 19 – + 13 16 – Bài 2:( điểm) Tính: 13 – + = 12cm + 7cm – 5cm = + 13 – = 40cm – 20cm + 60cm = Bài 3:( điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 30 + 50  40 + 30 17 – 18 –  19 –  10 + 12 +  19 – Bài 4:( điểm) Tính nhẩm: 14 + = 5cm + 11cm = 70 – 20 = 19cm – 6cm = Bài 4:( điểm) Hoa gấp 40 ngôi sao, chị cho Hoa thêm 50 ngôi Hỏi Hoa có tất bao nhiêu ngôi sao? Bài 5:( điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết đúng: a, Số 52 gồm chục và đơn vị A Gồm 52 chục và đơn vị B Gồm chục và đơn vị C Gồm 52 chục D Gồm chục và đơn vị b, Số bé các số sau là: 13, 10, 50, 15, 79 A 13 c, Số tròn chục là số nào? A 50 B 10 90 > B 60  C 15 D 79 C 70 D 80 > 70 d, Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 59, 90, 17, 30, 60 (3) A.17, 30, 59, 60, 90 B 17, 59, 30, 60, 90 C 90, 60, 59, 30, 17 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ D 90, 60, 59, 17, 30 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Đặt tính tính: 20 + 53 85 – 61 46 + 52 67 – 27 Bài 2:( điểm) Tính: 25 + 40 – 13 = 17cm + 31cm – 0cm = 58 – 23 + 34 = 30cm + 8cm – 22cm = Bài 3:( điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 42 + 13  21 + 35 63 – 40  58 – 35  89 – 52 14 + 24 13 + 41  78 – 25 Bài 4:( điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: 52 +  < 54 65 –  < 35  + 67 33 +  = 78 > 77 Bài 5:( điểm) Thu gấp 57 máy bay, Thu tặng bạn 34 máy bay Hỏi Thu còn lại bao nhiêu máy bay? Bài 6:( điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết đúng: a, Số lớn các số 14, 37, A 14 B 28 19, 28 là C 19 D 37 b, Viết các số 19, 34, 7, 85, 42 theo thứ tự từ lớn đến bé: A.42, 85, 34, 19, B 85, 42, 34, 19, C 7, 19, 34, 42, 85 c, Điền số vào ô trống 79 >  > 77 A 37 B 71 C 78 d, Dãy số nào đúng? A 18 < 20 < 34 B 17 + 21 > 39 C 62 < 86 – 25 e, Một tuần lễ có bao nhiêu ngày ? A B C D 87 D 71 > 68 > 85 D D 85, 42, 34, 7, 19 (4) g, Cho phép tính 24 + 15 – 26 = …… chọn đáp án đúng A 12 B 13 C 11 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ D 14 ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Đặt tính tính: 52 + 37 68 – 31 26 + 63 98 – 51 35 + 42 75 – 45 Bài 2:( điểm) Viết số: Hai mươi bảy Năm mươi hai Chín mươi tư Bảy mươi sáu Sáu mươi tám Bốn mươi ba Năm mươi mốt Ba mươi lăm Hai mươi chín Bài 3:( điểm) Số liền trước Số đã cho Số liền sau 20 39 89 77 Bài 4:( điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết đúng: a, Số lớn có hai chữ số khác A.100 B 98 b, Viết số thích hợp vào ô trống A 12 B.14 C 99 30 + D 97  < 41 C 10 D 11 c, Số lớn có hai chữ số A.97 B 89 C 99 D 98 C 20cm D 25cm C D.10 d, 40cm + 5cm – 35cm = A.10cm B 15cm e, Hình bên có .hình tam giác? A Bài 5:( điểm) B Đoạn thẳng AB dài 10 cm, đoạn thẳng BC dài 19 cm Hỏi hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ? (5) TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: C A Điểm A hình tam giác  .E .B Điểm C ngoài hình tam giác  I Điểm E hình tam giác D  Điểm B ngoài hình tam giác  Điểm D ngoài hình tam giác  Điểm I ngoài hình tam giác  Bài 2:( điểm): Hình vẽ bên có a, hình vuông a, hình vuông a, hình vuông a, hình vuông b, hình tam giác b, hình tam giác b, hình tam giác b, hình tam giác Bài 3:( điểm) Đọc số: 23 94 72 45 86 67 Bài 4:( điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 30 +  + 30 45 + 35 –  35 –  + 45 43 +  43 – 55  55 – 30 – 20  40 – 30 Bài 5:( điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước kết đúng: a, Số lớn các số tròn chục là: A.90 B 70 C 99 D 80 C 78 D 67 C 35 D 34 b, Số 98 gồm chục và đơn vị A Gồm chục và đơn vị B Gồm chục và đơn vị C Gồm 98 chục D Gồm chục và đơn vị c, Số liền sau số 77 là: A.76 B 75 d, Số liền trước số 33 là: A.31 B 32 .A .E B (6) e, Các điểm hình tròn là: A.E và B B A và C C D và A D B và C TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) Đặt tính tính: 43 + 97 – 54 35 + 43 16 – 52 + 65 – 15 Bài 2:( điểm) Viết số thích hợp vào chỗ trống Số liền trước Số đã cho 55 68 71 80 39 Số liền sau Bài 3:( điểm) Đọc số: 52 35 79 88 49 100 Bài 4:( điểm) Điền dấu ( > , < , = ) vào ô trống: 32 + 27  + 20 45 + 71 – 21  20 + 30  50 46 + 30  30 + 46 52 -  54 + 45 + 34  34 + 44 Bài 5:( điểm) a, Một gỗ dài 85cm, Lan cắt 25cm Hỏi gỗ còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét? b, Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tóm tắt Bài giải: An và Tú có : 68 viên bi Tú có 33 viên bi An có viên bi ? (7) TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, LỚP MỘT Họ và tên: Lớp: ĐỀ SỐ Bài 1:( điểm) a,Viết số thích hợp vào ô trống: 24 26 89 30 37 87 81 78 b,Viết số và dấu phép tính để phép tính đúng: 10 = 27 Bài 2:( điểm) Tính: 37 +22 – 29 = .; 98 – 38 + 12 = ; 14 + – = 88 – 27 + = .; 95 – 34 – 11 = ; 25 – + = Bài 3:( điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: - 85 80 32 + 46 < 36 + 42 45 + 12 > 54 + 13 53 67 – 24 < 20 + 20 90 – 60 < 20 + 20 Bài 4:( điểm) a Viết các số từ 81 đến 90 b Viết số vào chỗ chấm Số liền trước số 40 là: Số liền sau số 99 là Số liền trước là 80 Số liền sau là 24 Số 85 gồm chục và đơn vị Số 90 gồm chục và đơn vị Số 24 gồm chục và đơn vị Số 70 gồm chục và đơn vị Bài 5:( điểm) Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào bạn 20 cái nhãn Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? (8)
- Xem thêm -

Xem thêm: de on he, de on he