0

Nghi luan xa hoi

20 0 0
  • Nghi luan xa hoi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:09

Hồ Chí Minh: Có tài mà không ợ... trên cành lá..[r] (1)Bộ đề văn nghị luận xã hội hay ĐỀ VĂN NGHỊ LUẬN Xà HỘI Câu 1: , Gợ ý: 1- G : N ậ ậ L , L 2-T ậ , ậ : , ậ Đ , , ậ , , M , -N , , ậ , , N , ậ ậ L ậ ậ , , , -N , , , ậ , , , -T 3-M ậ ợ ậ : : , ậ , M , , Câu 2: S ( Dễ L -ô Bu-sca-gli- , ) : N ắ ợ N ông , ậ K Mụ ổ N é é ỏ , ậ ậ é : “K ” (T Gợ ý: G -Dễ P é ý L -ô Bu-sca-gli- N -H ậ , , - ễ é N ậ é leo lên lòng ông E , ổ ( -Q - NX T , 2005) ổ ợ ợ P ợ …) H , ợ , L -ô Bu-sca-gli- ậ , , : -S + Tron , , ợ ý ắ N K , +S ợ , , (Dẫ , ) , ậ , , , : ợ , ắ , , S , -Q ổ, , -P Đ Câu 3: S ợ : , ễ , ễ ẳ ậ : ợ , ậ , ( ) , ? ắ , ụ (2) Gợ ý: G - : , ẫ , ý, ý, , ổ ễ T - : : , ễ +X nói +Đ +M Hậ -V -L -V -V , , ậ , ụ , , ễ , : ổ , ổ , ỏ , … ậ : : ổ : ý , ụ ắ , : ổ , , ý , ậ ; ; , , ; ỏ é Nguyên nhân: -S , ụ , ỹ , ý -D -T -S ụ : sinh -X , G : -X ợ ụ -T ụ , ỹ , ụ , , L : ậ ắ , -Đ , Câu 4: N N L T : S Gợ ý: G -Q , , , ậ ỹ , , , , , ỹ ợ / : : ậ , ; , ắ -N : -T ợ , ậ , : ậ , , -T K , -N P ậ ậ , ợ ụ : , ý , ậ ý , , ợ,ỷ ợ , ậ p : , è , , ắ ậ ý ụ , ỏ M , , -P ỳ -P ợ K ậ , N (3) V H G Câu 5: Nhà / Gợ ý: G -T -L : “T ỳ ụ ” ậ ý ý :K :T : , ụ - é é , ậ : Đ , ỳ ợ ậ ý , : , , P -V , , : , ý ụ :V , ẳ Đ , , ợ , ụ ậ -V ỳ :V é Đ , , ợ ậ ậ , : :M ắ ý ( , -M , , ỷ, N -V ợ , ụ , ), , Ở , :Đ T ợ ậ , -M +K , ợ M , phê phán : , ong ẫ ợ + ậ ( ụ ậ Câu 6: Hồ Chí Minh: Có tài mà không ợ ý : ) , N ậ S Gợ ý: 1G - / chúng ta ậ h : , -N - Nh ợ : , ậ ợ ý ậ :T ẳ - chính mình Chính , -Đ - : , ,ý ậ , , ắ , , ậ , , ụ , , ậ -N , , ậ -M :T , , , ợ T ỏ L M , è , , H ắ tác ph Câu 7: S / P ” P : “N ắ (4) Gợ ý: G -P ý : :L , , , N ợ , ợ -Đ -N ắ : , ắ -K ẳ ậ , :N : ý ắ : P ắ , , N , , N ợ +Đ , Đ ậ V , ậ ắ ậ , ỏ : , + , ễ -S -Đ Câu 8: S Gợ ý: G -N : ậ , ậ , , , ắ , ậ : ậ , / , ụ ợ , ụ ý , : “M ” : , , ậ , , , -L : -M , : : ái ậ , -K ẳ ắ ý , ợ ắ , , ẫ , : ụ : ụ ắ M , ) M ( , ợ S , ậ , (T , ợ ) ụ -T ẫ ẫ ng gia T , , K è , , ợ , ẫ , ợ (T ẫ ) -T ỳ -T - Q , Câu 9: T “T Vẫ ậ : , ; N ụ ợ , , N ắ , xung quanh ễ D : ” / ý ậ ẫ ? : ụ Ý , , ý ; : ậ ỏ T N con: ợ , , ợ Gợ ý: P Đ ỏ , , , ắ ợ ậ (5) -L : T , , ý , -L , : ắ , -L ắ , , ụ : , , , , , , ẫ …C ụ :K , , ắ , L K , , , ụ , ẫ , , : -T -S - , , ắ ậ , ợ L ậ ợ , ợ ẫ , ậ , : V -L -L -L ng -L ẫ : ậ , , , ; ý ắ , ẫ :V T , vì ẫ Câu 10: Đ :K ậ , thân mình : 20 ẫ ợ N 22 ỏ N ổ, N ổ, ậ ổ ỏ ậ ậ S ắ Đ N M V ỏ ắ ụ ổ ắ ợ ậ , , ậ ổ T S R E Gợ ý: G -Đ ẫ ậ 13 O W R (W Mỹ) ý ? ý ậ é ắ : R ậ ổ ỏ , ậ ắ W ậ :W L S ắ R R ( Mỹ ổ R T ậ, W ợ ) O impic ợ W ổ ẫ S ợ ợ chúng -T ậ , , ( , +S +K W ẳ R ợ ý ợ ụ , , -T “ : , , ậ …) N ” : , , ý , (6) + +Đ -P L Câu 11: H , , , , ậ ỏ( ) c, ý chí, , , , , ( S Gợ ý: G -H ( ) – 1442, Thân Nhân Trung) ậ ý ậ :T , , , ẫ , ụ H , anh bình , T , , , , ụ , , -N - : :K ẳ -K ẳ ậ , , , ắ ậ ậ ợ , ậ , : ụ Đ , T N T , ổ ý ẫ ậ , T , ậ , , ụ ợ ngày V ậ -Ý ợ , ậ ắ ậ Câu 12: S ( ) ý V T N T è (T h–N ậ – Hồ M ) Gợ ý: G ý ậ ợ :N Đ , -T ậ , ợ , ợ ợ -N , , ụ ợ : ợ ậ :T ổ, ợ , è ậ , : , , , +N ổ T , ợ ợ N Đ ợ ợ N T ( , ậ ổ ổ ẫ ợ ợ ợ HS Hồ , ẫ - Phê phán , ụ ợ , ắ , , -N -K ẳ +T ý , ổ, , ẫ ) (7) -S , ợ ụ gian n N ợ ợ ắ ắ ậ , , ổ ợ ậ Câu 13: ý :N ắ ụ Tổ ậ , D ắ ắ , ( ) Gợ ý: G -Q : , -H : , -T : , , - ắ : ụ, , : -Ý : : ắ ý : ụ - ắ , ợ , -Ý ẳ , , , ụ , ắ , ẳ ợ , , ẳ , , : … ổ ậ , , , , … ắ ậ , : ậ : , P -T +Q , , : ý N : ắ : , -H è ắ ậ , ậ , ý , ắ : , S ắ ậ ? ợ D , +V +Q mình +N , ổ , , , …Q , …, , ậ ,“ ắ ”, , H ậ VD: N ; , -T +V , +H , , ễ … Đ ắ , ổ ậ , ễ , ? , ắ : ậ … Đ , +Q M -T -T -N +H +H ậ Câu 14: H V , , , ậ , , ợ T ẫ ôm , ? , ? , ợ , : ụ , ( Gợ ý: G - ắ ậ ) a niên N (8) -L , ý , -S ậ ậ ổ N , ợ N V , ậ , , , , -X , , T , , , T , -N ợ , , , ợ N , ợ , , ợ ậ N ẫ , ợ, N -M -N ý , ẫ ợ , ợ S Câu 15: T “X ý và d , Tổ M L – côn : , : …” 10, ậ 2, NX GD, 2006) ( ) , t ợ ắ , (N S Gợ ý: G - “D ý : ”: ậ , -“ ”: , , Đ , -Đ -L è , ý , ỏ ụ :D : g ậ , : , thành , -N +K ắ , , : ậ , ”, , ” +T , K ễ é , , ắ ồ , ậ +V N , , Đ , : ậ “ ổ ậ ” -P ẫ - “ , “ , ễ : , , è Câu 16: M ậ , ậ ợ Sợ , H Đ , ẳ K Đ làng Con chó ba ổ , :T ợ N , , V , è (9) , ẫ , -T N (T ợ ( Gợ ý: N ậ -K ụ ẳ V N ợ –N ? ) , ổ ễ V N , NX V , 2003 ) Câu : ợ thoát , N n chó -N => ợ ợ T ỏ sông ợ ,T ,T : S - , ý , ợ ậ, , ậ tay - Cái b ắ ắ , ậ , , , ỏ ễ , , -N , , , , ợ ụ ụ , , , N -T ợ , ụ, ậ ý ậ Câu 17: T CHIM CHÀNG LÀNG L ẫ M , ổ ắ , , , ổ , ( ) , ụ è ậ , hi là , , ổ ổ , : ẳ , L Gợ ý: N ậ - : ợ ! riêng mình, ẳ N , ễ , : L ợ ẳ , L mình : L ( loài chim khác ắ T ), è, ễ -T ợ ổ => ắ S - ắ ợ ắ , , , : , ỏ ợ - ắ , ý ắ ắ ợ ậ -T ỏ T , ậ : V , ắ , , , , ắ … , (10) -T -K Câu 18: T “T ậ ậ : g Làng ỏ, , N ậ V N ẳ thành công “ T ậ 4000 V ” : ổ 4000 ” ? ợ L Gợ ý: G -T : - 4000 V ổ, / ý ý , : -X ổ: - 4000 ”: , ắ ổ é , ỏ, ợ ý, ý , Ý V P 21 V -V -T : ý “ ậ V N 4000 ”? ậ 4000 , é 4000 ắ 22 N V “T ậ ổ ậ , , ợ ”? - V 4000 , ý , K ụ , -T , VD: , ; ụ Đ -Ý ụ ắ -T V N tr ý , , ậ T 19: Đ (T N ậ ýĐ S ( Gợ ý: G ý -Đ : ợ -G : , , : ợ - , , ậ ợ T ) T ) : , ợ i riêng G , ổ , , , ụ Đ ợ T T ẳ , : ụ , ậ , , ậ ý : ỏ , , Đ , , ợ , ợ , -G - , Mỹ hùng , ễ , : ợ ý bão táp – , , ợ , , ậ (11) -P -T è , ậ ụ , ậ , ý , : ắ S ý ợ , , -G H Đ T ỳT Câu 20: TẤT Ả SỨ MẠNH ậ é ậ é ẫ khóc N , ợ K ỏ ợ , ậ ỏ – ” N T ổ (T S Gợ ý: G G - ậ é é , ậ V é ổ ?” ậ !” “K ậ ậ Đ ậ é ụ , é ậ :“ ậ , :“ ậ , ! – - , X L ỏ F M M ) / ậ ,ý , ắ ẫ , -N : => :T ậ -T +T ậ ? , ợ ỏ ; ợ +M -Ý +S +N +T -G -P ợ : ậ , ậ , ắ ; ợ , ậ , , , ỷ , ẫ ậ -P ậ Câu 21: “ (Dẫ Gợ ý: G - ổ / F ỏ” “H ”, NX Tổ : ậ ợ Hồ M ợ - 2008, tr.38) : : ậ , ợ ắ -N K , -M ợ ậ ỏ, ỏ: ợ ý ổ ợ ậ : , ý : ợ , , (12) +M ợ ợ Ý +P , -N ậ -T ắ ỏ, , , , ụ : ỏ, : ắ è , ỏ ẫ , ắ ỏ Câu 22: H T é ễ :T ậ T T ậ trên cành lá V -T ợ ắ V H N : é ễ , , é , M ợ K , V ợ M , ổ ậ (THẢO NGUYÊN, N : H TPH M ợ ) S ( ) Gợ ý: G : -T ắ ậ ắ :H H ợ ợ, ụ ổ ắ -M ợ , ( ỏ , ậ L : H ậ , è - T - F N w NX Tổ ợ ? , é , ợ ễ, ồ , , ợ , ẳ ắ , : ), S , è , ợ , ụ : ậ ợ ắ , K , -Ư , ” ợ ậ , “ ; , , ý - , ợ , ụ - Sợ ợ - , , ậ , (T - , ỏ , ợ , , ụ ẫ , , ậ ) ậ , , ổ, , ụ , , L Câu 23: T -T ổ, ợ ý / -X D ) , é ụ P , ( ẫ , ) ậ Gụ ợ , , - ( -S è è ợ : ụ (13) S ( Đ -T H ) -S ( Đ ( Gợ ý: G : -S ổ ậ ( “ )-T S ) , ễ ” : ) Đ , -S ợ ợ , : ụ , , ậ -K , ý ợ , , “ , -S ỏ ậ ” K è , ; , , : ậ “ - “Q , -T ụ ”, “ , ợ ” - “P , , ”( N ễ T ) ”, ,“ ” , ợ ậ ỏ “ ỏ ý ý ” N -K ; ụ ắ Đ ợ , , ổ , ắ ợ ậ ắ ; , , -V , , ẫ M - N , ổ , , -N ậ -H ậ : : ắ , :M ; ; ợ , Câu 24: É D Mè , D Mè Mè N ỏ , Mè ậ D Mèn S É M , É : T M Mè S , Mè ?N lá lìa cành (T Đ L H ụ “T ” S / Gợ ý: X ợ ý : É ụ D Mè ậ : , T D Mè T ,D ỷ, ậ , D ” ụ ợ , ụ ỷ, X ụ ợ, ậ ợ R : “ É D Mè ” ắ , é M ợ è i É ụ , ẳ ợ , è ậ ợ , ỏ ợ V H É è H Trò) T ,D L ắ: D “ è : : i ắ : (14) -Đ -Đ ợ : ợ , ợ : ậ N , ậ ợ ý ậ ỳ -Đ :L ý , quý h , -Đ , ậ : ậ , ợ ẫ -Đ ậ ợ ậ ợ ậ , ậ ý Câu 25: “ , ỏ” (F , ậ ợ ) ậ Hã Gợ ý: G ổ - : …Đ H ý ắ ( 600 ) / ý : :K , , ậ ợ ỏ: ắ => Ý : ỏ é, ậ ý -M ỏ, : , ẫ , ợ , : ổ ợ ỏ , , , ợ - P ợ ) ý , ụ , - ợ … ắ , ( -N + ý ợ ậ ( ợ ,…ý ) ẫ , : ỏ, g: ý ậ ỏ … -T è ẫ , ắ Câu 26: Martin Luther King – T , ợ Gợ ý: G ý : -G +“ ” +“ ổ +“ ”: +“ ”: M ” ụ , H 1964 ”: , ? è , , , ậ , , , , Đ y , , ỏ , , , , , ậ ý :“ : ”: P -Đ N ý ậ , : P , , +“ -N ỏ ; , : (P ẫ ổ ) , , ụ (15) V: +N , , ổ +N ý , é ổ , , , , ỏ ậ, , , ợ , , ắ : ổ, , - Rè , , , - ậ , +T +V è , , g , ổ , , ậ , , : ậ ắ , , , , Câu 27: “T (L T ) V ắ ( 600 ) Gợ ý: -G : +N , +T ợ ỹ N ậ ,L T : , , ậ +V L T “T V ẫ ụ ; ậ , , , ý , -S : + L T ý, ẳ ổ , , , ợ ý + ợ + +M Câu 28: “T S (T -N / Gợ ý: G T G - Méo mó:Đ : -T : h -T é é -T ” ( ) ý ậ , ổ ổ , , , ”? , , , , K ỏ , , ợ L ổ : , , ổ , ậ , …) ụ ợ ” ) H ý ợ ợ ậ : ậ , ổ , , : ắ : : ẳ , , ẳ , , , ẳ ông có ý é mó ễ Q , ợ ( ý ắ , , ắ , (16) => é , , bai, oán trách ậ , “ é ” (HS -T , ẫ “ ý ” , ) Đ ý T ẫ ậ ậ , ụ (HS ợ , “ ý , ” ợ , thì ?) -T : “T (HS ậ ẫ ý Câu 29: H nói sau: “L ợ ổ ắ , tâm , ắ ( 600 ) , ụ ẳ ” Gợ ý: G : -M -S ụ -> T ậ , ậ, ậ, ợ , ậ - N - , S ẳ ẫ , : : , : : ợ ợ N é , ậ , ậ ắ , ợ , , ậ ậ ợ X , , ậ é ỏ ợ N , ắ… ẫ T ổ ổ, , , é é : , Câu 30: T M é N M , ”Đ ) ợ ổ ỏ ụ : “L , ậ ậ ợ : tung Đợ è!” , é , ậ , ậ , ợ HD: T H ắ ợ ợ , ợ S -M ợ : , : ậ , , , ỏ , , -T : +S +K , , , ,ý , , ẳ S , - Nguyên nhân: +L ợ +D +D -P L : - Rè , " ậ ụ , ý , , ẳ ợ " , ỏ , , ụ (17) , Đề 31: V -N rút ậ -T rút H ắ ý , , ta ổ , ý , , Đ T S , ắ ( 01 ÀI GIẢI GỢI Ý V 1: -G ắ -Đ , ) , , , M ý Đ H S ụ ậ ợ ẫ N ợ S S ợ ợ ý , ( ổ , - , , ,…), … -Đ N H N , , ợ N ổ V , ụ … , ậ , , ợ -H ắ -S P ý ợ ẫ ợ , ắ ý ý , , ậ é H V -M , ổ ợ ợ 2: ắ ý ậ , S ổ ậ ậ , ậ , ậ T Đ ợ , ậ , ý “K ổ -V , ỏ ổ -N ỏ , ổ , ắ ý ” T ổ , ậ S ợ ổ M ậ è , -M ý , ụ , , , -T , ỏ N chính là ý -S ắ ổ ậ , è ” D “ , ụ , ắ ỏ “T ắ , ổ ” Q , ẫ , ý (18) - Tụ Ấ Đ : “G ” ắ , , Câu 32: N G ý -N ợ é ợ , , ụ ợ ợ ợ ; , ợ -V , , ,ý ẫ ợ ợ : ậ , ậ -N +N ậ ý ợ ợ , é : ; ợ +N , ợ ổ -M +M xé , ợ , , ; : ụ ; ợ ợ ợ : ậ , ẫ , ; , ợ ẫ , ậ +V ợ ợ , ợ ậ , , ậ - ậ ậ ắ ợ ợ , ợ ậ , , ợ , ; Câu 33: T ) HD: -G ụ , - Nêu +S ( +P , + K + , ỏ - S , +T , ợ +T xung quanh +T , ậ ợ -L +T +P Câu 34: N ợ “ H ”: ( ắ ( ẳ , ỏ … ) : ậ , ậ , ý ) è, , ẫ ắ , è… , , , ỏ : , ợ ổ ổ Đ nh , ắ , ắ , , : ẳ ậ , ợ , H : ắ , ỏý è ợ ổ ổ HD: *G +S :L ách mù , ổ , , ợ , ổ ậ ắ ổ (19) +S :N , : +V , , , ậ ,… , ậ , :T , , ợ *S ậ : -Q +S ụ : ổ , ỏ , “ ” , “ H ụ , ợ , ỏ ” ắ , ắ Đ ẳ , , ,… , , + N ợ ụ, ậ L ỏ ợ , ậ, , niên -Q +X D , ẫ ụ, , , ụ : ễ ắ ỷ , ắ , ổ : , , , ỏ, ậ ắ ắ ậ ậ ắ , ắ ậ +Ă , ậ , ắ ậ “ + khác Cá ợ ý ” “ ắ ắ ợ ắ, ễ , , ậ ợ , ,… +S , , ” : , , , , , + ụ , , , *L è ợ ổ, : + ậ + Câu 35: ỏ, , ậ T N E ý ậ HD: 1-N ợ - Nguyên nhân: -D , N ụ , ụ (S Đ , -Đ ậ , ) N -N N , , ổ -N 3-V -M , -V ổ ý ợ N : N V , T ậ ợ ổ V -H N , ậ , , ợ ắ , , , , , ễ M N , (20) -N -T , , N ụ N ụ, TV ụ ậ ợ ậ , -M N , ồ , 4-L - M , H : ậ , N ợ , ợ -M Câu 36: N ý ậ T ổ H ễ L H 29/6/2005 1982 , ậ tin: è ỏ D ,N H L ,N ụ ,H ỷ ụ V N ợ ậ H ậ N ễ H ậ N ụ ễ ý H ý , , ễ ợ ậ , ậ ỏ H ý N H, , ợ : ợ , ;ý ) :H ụ ậ ợ N – , ợ +P ậ -L ,N , N – ậ HD: ậ -S +Đ + +T Đ ậ , , ẫ ậ , ý ợ , è , N ễ , , H (Ý ợ ậ ổ , (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghi luan xa hoi, Nghi luan xa hoi