0

Mau giay di duong SEQAP

1 1 0
  • Mau giay di duong SEQAP

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:05

[r] (1) PHỊNG GD&ĐT KRƠNG BƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN ĐÔNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ………/GĐĐ GIẤY ĐI ĐƯỜNG Cấp cho: Chức vụ: Được cử công tác tại: Lý do: Từ ngày …… tháng …… năm …… đến ngày …… tháng …… năm Theo Công văn số: …………, ngày ……tháng …… năm ………, ………, ngày …… tháng …… năm …… Thủ trưởng đơn vị Nơi nơi đến Ngày Phương tiện sử dụng Số ngày công tác Chứng nhận quan nơi cơng tác (Ký tên, đóng dấu) Nơi Nơi đến ………… ………… ……… ……… ……… ……… ……… …… ……… Nơi Nơi đến ………… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… Tổng cộng số tiền toán là: đồng (……….) Người công tác Ngày …… tháng …… năm ………
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau giay di duong SEQAP, Mau giay di duong SEQAP