0

conditional sentence

17 0 0
  • conditional sentence

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 05:02

Cho một sự thật ở hiện tại -> Dùng câu điều kiện loại 2 viết lại câu trái với sự thật ở hiện tại: + Qui taéc: - Thay đổi thì hiện tại đơn -> quá khứ đơn - Viết lại câu trái nghĩa với c[r] (1)CÂU ĐIỀU KIỆN  Điều kiện có thể xảy (probable conditions) Trong mệnh đề If loại 1, mệnh đề chính thường thì tại, tương lai, thể mệnh lệnh Mệnh đề IF Mệnh đề chính Simple present Future Present Imperative If you go to the drug store, buy me a soft drink If Mary calls, I’ll invite her to the concert If Mary should call, I’ll invite her to the concert Trong loại 1, mệnh đề If thì Tuy nhiên, chú ý là ví d ụ th ứ c ũng có th ể s d ụng động từ should Nghĩa gần không khác ví d ụ th ứ và th ứ ngo ại tr cách dùng should xem là trịnh trọng Và should có thể diễn tả s ự kém ch ắn h ơn v ề kh ả n ăng Mary gọi điện  Điều kiện không có thật (present-unreal conditions) Mệnh đề IF Mệnh đề chính Simple past S + would/should/could/might + bare_inf (bewere) If I had the money, I would buy a motorcycle If John were here, he could fix the plumbing  Điều kiện không có thật quá khứ (past-unreal conditions) Mệnh đề IF Mệnh đề chính Past perfect (S + had + PP) S + would/should/could/might + have + PP If I had known you were sick, I would have made you some soup Ở đây, câu có nghĩa là tôi đã không biết bạn bị bệnh (và có thể bạn đã hết bệnh) If you had been here yesterday, you could have seen Pam Trong ví dụ này, rõ ràng là bạn đã không có mặt đây ngày hôm qua  Chú ý ví dụ các tình quá khứ, không phải Từ If giúp bạn nhận biết mệnh đề if Nhưng không phải lúc nào nó diện Chú ý các trường hợp đặc biệt sau Loại 1: Should If you should get me a letter from Greece, give me a call Should you get me a letter from Greece, give me a call Chú ý ví dụ thứ 2, if bỏ đi, should và chủ ngữ you hoán đổi vị trí Loại 2: were If you were taller, you could reach the light Were you taller, you could reach the light Một lần if bỏ Lần này were hoán chuyển vị trí với chủ ngữ you (2) Loại 3: had If I had agreed, Jim would have married me Had I agreed, Jim would have married me Chú ý ví dụ thứ 2, if bỏ đi, và had hoán chuyển vị trí với chủ ngữ I Trong loại này, nghĩa không thay đổi đáng kể Tuy nhiên, hoán vị xem là tương đối trịnh tr ọng Unless, có nghĩa tương tự if not, có thể dùng mệnh đề điều kiện Hai câu sau có nghĩa tương tự: If it doesn’t rain, we’ll go to the lake Unless it rains, we’ll go to the lake Exercise 1: Supply the correct tense of the verb in parentheses If today (be) Sunday, we would go to the beach If we (invite) her, she might go dancing with us If I finish the work in time, I (go) to the football game If he (have) your address, he would have written to you Unless they (pass) their examinations, they would join the army If he had told them the truth, they (not punish) him These plants will die if you (not water) them regularly What you (do) if she refuses your invitation? He never does his homework If he (do) his homework, he (not worry) about his examinations 10 It’s too bad we lost the game If you (play) for us, we (win)  Sentence Transformation : IF UNLESS + Qui taéc: - Không thay đổi thì - Chỉ thay đổi mệnh đề IF / UNLESS: phủ định khaúng ñònh EX a- If you are not careful, you will cut yourself with that knife  Unless b- Unless you like this one, I’ll bring you another  If c- He would cause an accident if he didn’t drive carefully  Unless d- You would have lost all of your money unless you hadn’t invested it wisely  If Vo + O or S + Will + Vo  If you + don’t Vo, S + Will + Vo  Unless you + Vo , S + Will + Vo (3) + Chú ý : Dạng này dùng câu điều kiện loại EX: a- Ask him first or he won’t offer to help  Unless b- Take an umbrella with you or you’ll be caught in the rain on the way back  If c- Be calm or you make a wrong decision  Unless  If Cho thật -> Dùng câu điều kiện loại viết lại câu trái với thật tại: + Qui taéc: - Thay đổi thì ( đơn -> quá khứ đơn ) - Viết lại câu trái nghĩa với câu cho trứơc hai mệnh đề:Phủ định Khaúng ñònh S + s.present + O , so S + future/ present + O a ->If + S + Ved/ V2 + O , S + Would + Vo + O ( Were ) Could EX: - He is too old, so he can’t apply for the job  If Ex:- I don’t know her number, so I don’t ring her up  If S + future/ present + O because S + s.present + O b  If + S + Ved/ V2 + O , S + Would + Vo + O ( Were) Could EX: - Susan is overweight because she eats too much chocolate  If - We get lost because we don’t have a map  If (4) 4.Cho thật quá khứ -> Dùng câu điều kiện loại viết lại câu trái với thật quá khứ: + Qui taéc: - Thay đổi thì ( quá khứ đơn -> quá khứ hoàn thành ) - Víêt lại câu trái nghĩa với câu cho trước hai mệnh đề : Phủ định Khaúng ñònh a S + Simple past + O , so + S + Simple past + O -> If + S + Had + Ved/ V3 + O , S + Would + Have + Ved/ V3 + O EX: a- I didn’t see it with my own eyes, so I didn’t believe it  If b- I didn’t know his address, so I couldn’t contact him  If I b S + Simple past + O because + S + simple past + O -> If + S + Had + Ved/ V3 + O , S + Would + Have + Ved/ V3 + O EX : -The hens got into the house because she didn’t shut the door  If EXERCISE I IF -> UNLESS: If he doesn’t take more care, he’ll have an accident -> Unless ……………………………………………………………………………………………………… The crops will be ruined if it doesn’t rain soon -> Unless ……………………………………………………………………………………………………… Unless the weather is fine, we’ll stay at home -> If ……………………………………………………………………………………………………… I can’t go with you unless I get my work finished -> If ……………………………………………………………………………………………………… If you don’t leave on the 15th , you’ll get home late for your mother’s party -> Unless ……………………………………………………………………………………………………… Tom never does anything unless his father tells him what to -> If ……………………………………………………………………………………………………… Don’t take this job if you don’t really want it -> Unless ……………………………………………………………………………………………………… If she does nothing to prepare for the test, she will get bad marks -> Unless ……………………………………………………………………………………………………… You can’t visit the United States unless you get a visa -> If ……………………………………………………………………………………………………… (5) 10 Unless you remember our address, you can find it in the phone book -> If ……………………………………………………………………………………………………… II Vo … + O or S + WILL + Vo -> IF YOU + DON’T Vo … , S + WILL + Vo -> UNLESS YOU + Vo … , S + WILL + Vo Do your exercises or you will fail the exam  If  Unless Save some money or you won’t able to buy the house  If Behave yourself or your parents will be very unhappy  Unless Do it carefully or you’ll feel sorry afterwards  If Ask him first or he won’t offer to help  If Be calm or you’ll make a wrong decision  Unless Be careful or you’ll cut yourself with that knife  If III FACT IN THE PRESENT - > IF CLAUSE ( TYPE 2) My brother doesn’t buy that car because he doesn’t have enough money  If………………………………………………………………………………………………………………………………………… We don’t go out because it rains If………………………………………………………………………………………………………………………………………… I don’t know his address, so I can’t contact him If………………………………………………………………………………………………………………………………………… It’s too cold so we can’t go swimming If………………………………………………………………………………………………………………………………………… The exercises are very difficult so I can’t finish in fifteen minutes If………………………………………………………………………………………………………………………………………… She can’t go to the meeting because she is busy If………………………………………………………………………………………………………………………………………… Because I don’t meet her, I don’t give her your letter If………………………………………………………………………………………………………………………………………… They are too slow, they can’t win the mach If………………………………………………………………………………………………………………………………………… She is too weak, she can’t take any exercise If………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 People don’t understand him because he doesn’t speak clearly (6) If………………………………………………………………………………………………………………………………………… IV FACT IN THE PAST -> IF CLAUSE ( TYPE 3) I didn’t watch T.V last night because I was busy -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I didn’t see the signal,so I didn’t stop -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… We got lost because we didn’t have a map -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… We stayed up late last night and we were so tired -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… He wasn’t able to answer the questions, so he failed the exam -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… One of the reason I didn’t phone you was that I was very busy -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Unfortunately, I didn’t have an umbrella and so I got wet in the rain -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Peter was very nervous and failed the driving test -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I didn’t take a taxi because I didn’t have any money on me -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Without a visa, she couldn’t have come to that country -> If ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Circle the correct answer “Would you mind if we _you by your first name?” “Not at all Please call me Tom.” A called B call C calling D want to call ’ She can t get home _ she has no money A unless B if C until D without If I had known your new address, we _to see you A came B will come C would come D would have come If we took the 10:30 train, _ A we would arrive too early B we should arrive too early C we will arrive too early D we may arrive too early It’s very crowded here I wish there _ so many people A aren’t B weren’t C haven’t been D isn’t I wouldn’t go there at night if I _ you A am B was C were D had been ’ If I _ get a pole, I ll go fishing A can B could C may D might If they had enough time, they _ head south (7) A will B can C must D might If you _ a choice, which country would you visit? A have B had C have had D will have 10 Trees won’t grow _ there is enough water A if B when C unless D as 11 _ she agreed, you would have done it A If B Had C Should D Would ’ 12 If you _ to be chosen for the job, you ll have to be experienced in the field A want B wanted C had wanted D wants 13 If the doctor had arrived sooner, the boy _ A might be saved B have been saved C was saved D might have been saved 14 If there _, the rice fields could have been more productive A had been enough water B were enough water C would be enough water D are enough water 15 The patient could not recover unless he _ an operation A had undergone B would undergo C underwent Dwas undergoing 16 If she _ him, she would be very happy A would meet B will meet C is meeting D should meet 17 If he _ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post A had had B had C has D has had 18 If I had enough money, I _ abroad to improve my English A will go B would go C should go D should have to go ’ 19 If it _ convenient, let s go out for a drink tonight A be B is C was D were 20 If you _ time, please write to me A have B had C have had D has 21 If it _ tomorrow, we may postpone going on a picnic A rains B will rain C shall rain D raining ’ 22 If you hadn t watched that late mivie last night, you _ sleepy now A wouldn’t have been B wouldn’t be C might have not been ’ D wouldn t have been being 23 If you _ as I told you, you _ sorry now A did- would not be B had done- had not been C – would not be D had done – would not be 24 If only I _ him now A see B saw C have seen D seen ’ 25 If I _, I ll let you know A am staying B will stay C stay D would stay (8) 26 If only I _ you wanted to invest money in business A had known B knew C have known D know 27 Linda wishes she _her car A hasn’t sold B hadn’t sold C doesn’t sell D won’t sell 28 He looked frightened as if he _a ghost A had seen B saw C would see D was seeing 29 I wish it _ a holiday today A were B will be C is D had been 30 “My car broke down when I was leaving Detroit and I had to take the bus.” “ _, we would have picked you up.” A Had we known B If we have known C We had known D If we did know 31 If I _ as young as you are, I _ in a boat round the world A were- would sail B would be – would sail C were- will sail D would- would sail 32 If he _tickets yesterday, he _ on the beach now A had booked- would be lying B had booked- would have lied C booked – would lie D books- will lie 33 If you _ less last night, you _ so bad today A had drunk- would not have felt B drank- would not feel C had drunk- would not feel D would have drunk- would not feel 34 It seemed as if he _ of it before A would never hear B has never heard C never heard D had never heard 35 _ today, she would get home by Friday A Would she leave B Was she leaving C Were she to leave D If she leaves 36 “He’s a very brave man.” “Yes, I wish I _ his courage.” A have B had C will have D would have 37 _he _ hard last year, he would have lost the first prize A Hadn’t – studied B Had- studied C Didn’t study D If – had studied ’ 38 We re going to be late if _ A we not leave right now B we didn’t leave right now C we won’t leave right now D we don’t leave right now 39 “I wish this city _ so noisy.” “I know I wish we _ in the countryside.” A isn’t – live B wasn’t – live C weren’t- live D weren’t – lived 40 He acted as though he _ for days A not eat B hasn’t eaten C hadn’t eaten D didn’t eat 41 We _ the game if we’d had a few more minutes A might have won B won C had won D will win (9) 42 I _ William with me if I had known you and he didn’t get along with each other A hadn’t brought B didn’t bring C wouldn’t have brought D won’t bring 43 If you _ to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now A listen B will listen C had listened D listened 44 _ interested in that subject, I would try to learn more about it A Were I B Should I C I was D If I am 45 I _ you sooner had someone told me you were in the hospital A would have visited B visited C had visited D visit 46 _ then what I know today, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years A Had I known B Did I know C If I know D If I would know 47 Do you think there would be less conflict in the world if all people _ the same language? A spoke B speak C had spoken D will speak ’ 48 Unless you _ all of my questions, I can t anything to help you A answered B answer C would answer D are answering 49 Had you told me that this was going to happen, I _ it A would never have believed B don’t believe C hadn’t believed D ’ can t believe 50 If Jake _ to go on the trip, would you have gone? A doesn’t agree B didn’t agree C hadn’t agreed D wouldn’t agree EXERCISE I Fill in the blanks: If it had not rained, we (go) _ camping If he (speak) _ more slowly, I could have understood him What _you (do) _ if you were a mokey? If he had listened carefully, he (perform) _well in his examination If I find your book, I (give) _ it to you If you came with us, you (have) _ a good time If I (not/miss) _ the bus, I could have come early If I took a trip this summer, I (go) _ to DatLat If he (not/steal) _ the wallet, he (not/be) _ in prison now 10 If they (invite) _ yesterday, I (be) _ is a good day tomorrow 11 We (go) _ swimming if it (be) _ a good day tomorrow 12 If the weather (be) _ nice last day, I (go) _ for a walk (10) 13 My dog always barks if he (hear) _ anything unusual 14 If he (not/ do) _ come soon, I'm not going to wait 15 If the phone (ring) _, can you answer it? 16 If it rains this evening, I (not/will) _ go out 17 If she (come) _, she will ghe a surprise 18 If we had had enough money, we (buy) _ that house 19 If Caroline and Sue (prepare)……….the salad, Phil (decorate)…………… the house 20 If you (send)……… … this letter now, she (receive) …………… it tomorrow 21 If Sue (cut)… the onions for the salad, Caroline (peel)………the mushrooms 22 If I (do) ………………………this test, I (improve)………………………… my English 23 Jane (hover)…… … the sitting room if Aaron and if somebody Tim (move) …… the furniture 24 If I (find) ………………your ring, I (give)…………… it back to you 25 Peggy (go)……………… shopping if she (have)……………… … time in the afternoon 26 If Bob (tidy)……………… up the kitchen, Anita (clean)…… ……… the toilet 27 Elaine (buy)……………… the drinks (help)……………… her carry the bottles 28 If Alan and Rebecca (organize) … the food, Mary and Conor (make) … .….the sandwiches II Multiple Choice If I …………………a camera, I would have taken some pictures a have b had c would have d had had If I ……….a lot of money now, I ………… a new car a have /will buy b have / would buy c had/ will buy d had/ would buy If I ……………you, I …………….do that a am/ will b were /would c were/ will d had been/ would If I were offered the job, I think I ……… it a take b will take c would take d would have taken I would be very surprised if he…………… a refuses b refused c had refused d would refuse Many people would be out of work if that factory……… down a closes b had closed c closed If she sold her car, she ………… much money d would close (11) a gets b would get c will get d would have got They would be disappointed if we…………… a hadn’t come b wouldn’t come c don’t come d didn’t come Would John be angry if I …… ……his bicycle without asking? a take b took c had taken d would take 10 She ……….terrible upset if I lost this ring a will be b would be c were d had been 11 If someone…………in here with a gun, I would be very frightened a would walk b walks c had walked d walked 12 What would happen if you …………… to work tomorrow? a don’t go b didn’t go c won’t go d wouldn’t go c went d had gone 13 We ‘ll get wet if we ………….out a go b did go 14 If I go shopping, I ………some food a buy b will buy c would buy d would have bought 15 If I find it, I ………you a will tell b would tell c had told d told 16 What would you if you……………a million dollars? a would win b win c had won d won 17 They ‘d be hurt if I ……………… a don’t go b didn’t go c hadn’t gone d wouldn’t go 18 If we took the 6: 30 train, we…………too early a would have arrived b arrived c will arrived d would arrive 19 If I had known you were in hospital, I …………to see you a will go b would go c went d would have gone c saw d would see 20 If I …………., I would have said hello a had seen b see 21 I………… out if I hadn’t been so tired a will go b went c would have gone III Rewrite the following sentences by using conditional sentences I'll buy a new hat I'll give it to you d would go (12) If Today isn't Sunnday The pupils can't go swimming If He wasn't here He didn't have a lot of fun If My brother will have anough money He will buy a bicycle If He didn't have time He didn't read this novel If Because she missed the bus, she was late If Peter doesn't study hard, so he can't get good marks If My sister is absent from her class because she has a terrible headache If Windy didn't come, so we cancelled the meeting If 10 He was angry, so he didn't say anything If EXERCISE If I (know) his telephone number I’d give it to you He could get a job easily if he (have) a degree Henry talks to hisdog as if it (understand) him If she (not hurry) , she may be late Water (not run) down hill if there were not gravity He looked tired as if he (work) ……….………………… very hard If you (turn) out the light, we shall be in the dark He might get fat if he (stop) ……………………………… smoking I (accept) if they invite me to the party Rewriting Sentences Alan always ate breakfast, he wouldnot overeat at lunch  If The wind is blowing hard, so I won’t take the boat out for a ride  If (13) We don’t visit our parents very often because they live so far away  If I can’t look the word up because I havenot got a dictionary  If Nick can’t find the way because he hasnot got a ma  If EXERCISE I Fill in the blanks: 1.If I had known that you were in hospital I (visit) ……………………….you 2.He (look)……………………………… a lot better if he shaved more often 3.If you (speak)…………………………… more slowly he might have understood you 4.If you (change) ……………………………….your job would it affect your pension? 5.If you (not like)……………………………………… that one I will bring you another 6.The hens (not get)……………………………… into the house if you had shut the door 7.She won’t open the door unless she (know)…………………………………… who it is 8.If we (have)………………………………………… a map, we wouldn’t have got lost 9.If he had known the whole story he (not be)………………………………… so angry 10 You would have seen my garden at its best if you (be)………………… here last week 11 If I see him, I (give) him a lift 12 The police (arrest) him if they catch him 13 If he (eat) all that he’ll be ill 14 Unless I have a quiet room I (not be able) to any work 15 If you (not go) away I’ll send for the police 16 If I lend you £ 10 when you (repay) me ? 17 Unless you are more careful, you (have) an accident 18 Ice (turn) to water if you heat it 19 He’ll be late for the train if he (not start) at once 20 Someone (steal) your car if you leave it unlock 21 Tell him to ring me if you (see) him 22 If I were sent to prison you (visit) me ? 23 He might get fat if he (stop) smoking 24 Unless he (sell) more he won’t get much commission 25 If we had more rain our crops (grow) faster 26 If everybody (give) £ we would have enough 27 If you come late they (not let) you in 28 I shouldn’t drink that if I (be) you 29 What you (do) if you found a burglar in your house ? 30 If he (wash) my car I will give him £ 10 31 If I had known that you were in hospital I (visit) you 32 He (look) a lot better if he shaved more often 33 If you (speak) more slowly he might have understood you 34 If you (change) your job would it affect your pension? 35 If you (not like) that one I will bring you another 36 The hens (not get) into the house if you had shut the door 37 She won’t open the door unless she (know) who it is (14) 38 If we (have) a map, we wouldn’t have got lost 39 If he had known the whole story he (not be) so angry 40 You would have seen my garden at its best if you (be) here last week 41 If you pass your examination we (have) a celebration 42 If you (wear) a false beard nobody would have recognized you 43 You would study better if you (not talk) so much 44 The flight may be cancelled if the fog (get) thick 45 What (happen) if I press that button ? 46 If I had realized that the traffic lights were red I (stop) 47 He (not come) if he knew that it was dangerous 48 If I (know) that you were coming I’d have baked a cake 49 I’ll be very angry if he (make) any more mistakes 50 I (take) a taxi if I had realized that it was such a long way 51 If I (have) a lot of money, I would travel round the world 52 If it (not/ be) cold yesterday, I would have gone swimming 53 We would go to the beach if the weather (be) nice 54 If I had taken his advice, I (not / be) in trouble 55 If he (be) here now, he would give you a han 56 If she (not/ feel) so tired, she would come out with you 57 If you had seen the film, you (enjoy) it 58 If I (know) , I would help you 59 If I (have) a day off tomorrow, I (go) to the beach 60 If Mike hadn’t been so careless, he (not / lose) his job Viết lại các câu sau , không làm thay đổi ý nghĩa câu He doesn’t have the money, he can’t afford a new car If ……………………………………………………………………………………… Without a passport, she couldn’t have left the country If ……………………………………………………………………………………… She didn’t take your advice, so she failed in the exam If ……………………………………………………………………………………………… But for his help, I would have gone bankrup If ……………………………………………………………………………………… She wasn’t injured in the crash She was wearing a sea-belt She ……………………………………………………………………………………… Tom didn’t his test well because he didn’t study his lesson carefully Tom ……………………………………………………………………………………… You have to hurry, otherwise you’ll be late for school If …………………………………………………………………………………………… Without the sun, there would be no kinds of energy If ……………………………………………………………………………………………… We got lost because we didn’t have a map If ………………………………………………………………………………………… 10 We can’t have lunch in the garden because it’s raining If ………………………………………………………………………………………… 11She came early so she got a good seat (15) If …………………………………………………………………………………………… 12 He’s fat because he doesn’t take any physical exercises If …………………………………………………………………………………………… 13 I’m not going to buy that book It is too expensive If ……………………………………………………………………………………………… 14 I can’t meet you tomorrow evening I have to work If ……………………………………………………………………………………………… 15 The reason I went was because Stephen was there If …………………………………………………………………………………… 16 Would you like me to move my car ? If ………………………………………………………………………………………… 17 The taxi went the wrong way so Kate missed her flight If ……………………………………………………………………………………………… 18 I often the floor slowly Otherwise I could have hit someone If ……………………………………………………………………………………………… 19 You don’t any exercise and that why you put on weight If ……………………………………………………………………………………………… 20 I didn’t know you were back from holiday, so I didn’t phone If …………………………………………………………………………………………… Viết lại các câu sau , không làm thay đổi ý nghĩa câu He doesn’t have the money, he can’t afford a new car If ……………………………………………………………………………………………… Without a passport, she couldn’t have left the country If …………………………………………………………………………………………… She didn’t take your advice, so she failed in the exam If …………………………………………………………………………………………… But for his help, I would have gone bankrup If ………………………………………………………………………………………………… She wasn’t injured in the crash She was wearing a sea-belt She …………………………………………………………………………………………… Tom didn’t his test well because he didn’t study his lesson carefully Tom ………………………………………………………………………………………… You have to hurry, otherwise you’ll be late for school If …………………………………………………………………………………………… Without the sun, there would be no kinds of energy If …………………………………………………………………………………………… We got lost because we didn’t have a map If ……………………………………………………………………………………………… 10 We can’t have lunch in the garden because it’s raining If ………………………………………………………………………… 11 She came early so she got a good seat If …………………………………………………………………………………………… 12 He’s fat because he doesn’t take any physical exercises If ………………………………………………………………………………………………… 13 I’m not going to buy that book It is too expensive (16) If …………………………………………………………………………………………… 14 I can’t meet you tomorrow evening I have to work If ………………………………………………………………………………………………… 15 The reason I went was because Stephen was there If ……………………………………………………………………………………………… 16 Would you like me to move my car ? If …………………………………………………………………………………………… 17 The taxi went the wrong way so Kate missed her flight If ……………………………………………………………………………………………… 18 I often the floor slowly Otherwise I could have hit someone If …………………………………………………………………………………………… 19 You don’t any exercise and that why you put on weight If …………………………………………………………………………………………… 20 I didn’t know you were back from holiday, so I didn’t phone If ……………………………………………………………………………………………… 21 You’ll burn in this heat unless you put sun cream on If ………………………………………………………………………………………………… 22 You should book your seats soon otherwise they’ll all be sold out If ……………………………………………………………………………………………… 23 If the firemen don’t get here soon, there won’t be a house to save Unless……………………………………………………………………………………… 24 Without your help , I couldn’t have done it If ……………………………………………………………………………………………… 25 She won’t pass the examination unless she studies hard If ……………………………………………………………………………………………… 26 Unless she had had inside help, she couldn’t have stolen the jewels If ………………………………………………………………………………………… 27 Unless somebody brings him to hospital, he’ll die If………………………………………………………………………………………… 28 We can’t write to Tom unless he sends us his address If …………………………………………………………………………………………… 29 If you don’t change your mind, I won’t be able to help you Unless……………………………………………………………………………………… Viết lại các câu sau, sử dụng câu điều kiện He doesn’t have the money, he can’t afford a new car ……………………………………………………………………………………… Without a passport, she couldn’t have left the country ……………………………………………………………………………………… She didn’t take your advice, so she failed the exam ……………………………………………………………………………………… He is fat because he doesn’t take any physical exercises ……………………………………………………………………………………… Maybe it ‘ll rain tomorrow, I will stay home ……………………………………………………………………………………… She came early , so she got a good seat (17) ……………………………………………………………………………………… Without the sun, there would be no kinds of energy ……………………………………………………………………………………… Tom didn’t his test well because he didn’t study his lesson carefully ……………………………………………………………………………………… Today isn’t Sunday, we can’t go swimming ……………………………………………………………………………………… 10 We got lost because we didn’t have a map ……………………………………………………………………………………… (18)
- Xem thêm -

Xem thêm: conditional sentence, conditional sentence