0

Tiet hoc dau tien

2 1 0
  • Tiet hoc dau tien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:56

Hà nói “ Còn chị mình thì lại bảo , tết này chị còn thiếu 1 tuổi nữa thì bằng số nhỏ nhất có hai chữ số’’.. Tuấn đáp “ Lấy số nhỏ nhất có hai chữ số trừ đi số lớn nhất có một chữ số thì [r] (1)Bài 15 *: Lớp A có 15 học sinh giỏi Lớp B có ít lớp A là học sinh giỏi Lớp C có ít lớp A là học sinh giỏi Tính số học sinh giỏi lớp đó ? Bài 15*: Nhà bạn Nam nuôi vịt , ngan , ngỗng Có 36 vịt , số ngan ít số vịt , số ngỗng ít số ngan 10 Hỏi nhà bạn Nam có tất bao nhiêu vịt , ngan ? Bài 16*: Có loại bi màu xanh , đỏ , vàng đựng túi Biết toàn số bi túi nhiều tổng số bi đỏ và bi vàng là viên Só bi xanh ít số bi vàng là viên và nhiều số bi đỏ là viên Hỏi túi có bao nhiêu viên bi ? Bài 17*: Điền dấu <, >, = vào ô trống 23 + 23 – 11 22 + 22 – 10 56 + 21 – 15 21 + 56 – 15 44 + 44 – 22 46 + 41 – 26 Bài 18*: Cho số có chữ số , mà chữ số hàng chục thì lớn chữ số hàng đơn vị là Tính tổng chữ số nó Bài 19 : Nối các điểm đây để đoạn thẳng cho các đoạn thẳng không cắt Bài 20 : Em hãy nghĩ số nào đó từ đến Em cộng số đó với , bao nhiêu đem trừ lại trừ tiếp số đã nghĩ Kết cuối cùng 2, có đúng không ? Bài 21: Hùng hỏi Dũng : “ Em bé bạn tuổi ? ” Dũng đáp “ Nếu bỏ chữ số là số nhỏ có chữ số số nhỏ có chữ số thì tuổi em mình ’’ Hỏi em bé Dũng tuổi? Bài 22 : Năm khoe với Bốn “ Ba năm thì mình có số tuổi số lớn có chữ số ” Hỏi bạn Năm tuổi ? Bài 23: Hải nói với Hà “ Chị mình bảo tết này thì tuổi chị mình số lớn có chữ số ” Hà nói “ Còn chị mình thì lại bảo , tết này chị còn thiếu tuổi thì số nhỏ có hai chữ số’’ Chị Hà và chị Hải nhiều tuổi hơn? Bài 24: Chú bạn Tuấn hỏi bạn Tuấn “ Năm cháu học lớp ?” Tuấn đáp “ Lấy số nhỏ có hai chữ số trừ số lớn có chữ số thì lớp cháu học” Vậy Tuấn học lớp ? Bài 25: Trên cành cao có 25 chim đậu, cành có 11 chim đậu Có chim bay từ cành trên xuống cành đậu Hỏi cành trên còn lại bao nhiêu chim đậu, cành còn lại bao nhiêu chim đậu? Bài 26: Hình vẽ bên có bao nhiêu tam giác? bao nhiêu đoạn thẳng? kể tên? Có ……đoạn thẳng : Có……tam giác : Bài 27: Vẽ điểm đó có điểm ngoài hình tròn và có điểm ngoài hình vuông Bài 27: Với ba chữ số 3,2,5 có thể viết bao nhiêu số có chữ số khác ? Hãy viết các số đó (2) Bài 28 : Với ba chữ số 0,2,5 có thể viết bao nhiêu số có chữ số khác ? Hãy viết các số đó Bài 29 : Tìm tất các số có chữ số với chữ số giống Bài 30 : Nối hai phép tính có cùng kết với Bài 31 : Mẹ chợ lúc sáng , bố làm lúc 11 Hỏi bố với mẹ nhà sớm và sớm người ? Bài 32 : Hùng học lúc sáng , Dũng học lúc sáng Hỏi học muộn ? Đi muộn bạn ? Bài 33 : Vẽ điểm cho có điểm hình tròn và có điểm nằm ngoài hình tam giác Bài 34 : Vẽ điểm hình tròn và ngoài tam giác Bài 35 : Cho các số , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 Hãy tìm các cặp hai số cho cộng hai số đó thì có kết 70 Bài 36 : Cho các số , 10 ,20, 30 ,40 ,50,60, 70 ,80 ,90 Hãy tìm các cặp hai số cho lấy số lớn trừ số bé thì có kết là 50 Bài 38 : Bình hỏi Minh : “ Năm chị bao nhiêu tuổi ? ” Minh đáp : “Tuổi mình nhiều tuổi ít tuổi Mình kém chị mình tuổi” Hỏi chị Minh năm bao nhiêu tuổi ? Bài 39 : Tìm số khác mà cộng lại có kết 10 Bài 40 : Một nhóm học sinh đến trường Bạn đầu trước bạn , bạn giữa bạn , bạn sau sau bạn , Hỏi nhóm đó có bạn ? Bài 41 : Tìm hai số mà cộng lại thì số nhỏ có chữ số Nếu lấy số lớn trừ số bé thì kết số nhỏ có chữ số Bài 42 : Tìm hai số mà đem cộng lại thì có kết số lớn có chữ số Nếu lấy số lớn trừ số bé thì kết số lớn có chữ số Bài 43 : Vẽ điểm hình tam giác , đó có điểm ngoài hình tròn Bài 44: Hãy vẽ điểm đó có điểm ngoài hình tròn và điểm hình vuông Bài 45 : Nếu mẹ cho Dũng thêm viên kẹo thì Dũng có tất 10 viên kẹo Hỏi Dũng có tất bao nhiêu viên kẹo ? Bài 46 : Lan cho Hồng sách , Lan còn lại 12 sách Hỏi Lan có bao nhiêu sách Bài 47 : Toàn có số bi xanh và đỏ Biết số bi Toàn bé 10 Số bi đỏ nhiều số bi xanh là Hãy tính xem Toàn có bao nhiêu bi xanh , bao nhiêu bi đỏ ? Bài 50 : (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet hoc dau tien, Tiet hoc dau tien