0

hsgtoan7d18

2 0 0
  • hsgtoan7d18

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:53

Tìm 3 số nguyên dương sao cho tổng các nghịch đảo của chúng bằng 2.. Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang một cuốn sách dày 234 trang..[r] (1)Thời gian làm bài: 120 phút Bài1( điểm) 1 176 12 10 10 ( 26  ) (  1,75) 3 11 ( 60 91  0,25)  11 A= a, Tính: b, Tính nhanh: (18.123 + 9.436.2 + 3.5310.6) : (1 + +7 +……+ 100 – 410) Bài 2: ( 2điểm) Tìm số nguyên dương cho tổng các nghịch đảo chúng Bài 3: (2 điểm) Cần bao nhiêu chữ số để đánh số trang sách dày 234 trang Bài 4: ( điểm) Cho  ABC vuông B, đường cao BE Tìm số đo các góc nhọn tam giác , biết EC – EA = AB hết Bài 1: điểm 31 183 176 12 10 175 31 12 475 (  ) (   7 11 100  11 300 60  71 60 (  ) 1 91 11  364 11 a, Tính: A= 31 19 341  57  284 1001 284284 11  33   1056 1001 55 33 55 1815  1001 = 1001 1001 b, 1,5 điểm Ta có: +) + +7 +……+ 100 = ( 1+100) + ( + 97) +…….+ ( 49+ 52) = 101 34 = 1434 34 cặp +) 1434 – 410 = 1024 +) ( 18 123 + 436 + 5310 ) = 18 ( 123 + 436 + 5310 ) = 18 5869 = 105642 Vậy A = 105642 : 1024  103,17 Bài 2: Điểm (2) Giọi số cần tìm là x, y, z Số nhỏ là x , số lớn là z Ta có: x y  z (1) 1   2 x y z Theo giả thiết: 1    x y z x Do (1) nên z = (2) 1  1  y Vậy: x = Thay vào (2) , được: y z Vậy y = Từ đó z = Ba số cần tìm là 1; 2; Bài 3: Điểm Có trang có chữ số Số trang có chữ số là từ 10 đến 99 nên có tất 90 trang Trang có chữ số sách là từ 100 đến 234, có tất 135 trang Suy số các chữ số tất các trang là: + 90 + 135 = + 180 + 405 = 594 Bài : Điểm Trên tia EC lấy điểm D cho ED = EA Hai tam giác vuông  ABE =  DBE ( EA = ED, BE chung)   BDA Suy BD = BA ; BAD Theo giả thiết: EC – EA = A B Vậy EC – ED = AB Hay CD = AB (2) Từ (1) và (2) Suy ra: DC = BD Vẽ tia ID là phân giác góc CBD ( I  BC ) Hai tam giác:  CID và  BID có : ID là cạnh chung, CD = BD ( Chứng minh trên)  CID =  IDB ( vì DI là phân giác góc CDB )  Vậy  CID =  BID ( c g c)  C  BDA  = C +  IBD =   C  =  ( góc ngoài  BCD)  = D   mà A ( Chứng minh trên) nên A   = IBD Gọi C là   Do đó ; C = 300 và A = 600 =   2   = 900   = 300 (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: hsgtoan7d18, hsgtoan7d18