0

TS10 CHUYEN DHSP TPHCM 1415 TOAN KHONG CHUYEN

1 3 0
  • TS10 CHUYEN DHSP TPHCM 1415 TOAN KHONG CHUYEN

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:53

BỘ GIÁO DỤC VAØ ĐAØO TẠO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc.. Cho phöông trình x laø aån soá, m laø tham soá a Chứng minh [r] (1)BỘ GIÁO DỤC VAØ ĐAØO TẠO COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM Độc lập - Tự – Hạnh Phúc ĐỀ THI TUYỂN SINH VAØO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2014-2015 MÔN: TOÁN Thời gian: 120 phút (Dùng chung cho các lớp chuyên: Toán, Văn và tiếng Anh) Caâu 1: (2 ñieåm) x   3m  1 x  m  6m 0 Cho phöông trình (x laø aån soá, m laø tham soá) a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm phân biệt với m x  x 22  3x1x 41 b) Gọi x1 ,x là nghiệm nói trên Tìm m để Thu gọn các biểu thức sau: a) A 3  3  10   x  xy  B   2 :  x y  x 2   b) Caâu 2: (2 ñieåm)  x,y   y 1 x y  x và đường thẳng (D): treân a) Vẽ đồ thị (P) hàm số cùng hệ trục tọa độ b) Tìm tọa độ các giao điểm (P) và (D) câu trên phép tính Caâu 3: (2 ñieåm)   2y 1   x  4x  x    8y  15 a) Giaûi heä phöông trình:  x b) Giaûi phöông trình:  x   4x x  x  5x    Caâu 4: (4 ñieåm) Cho tam giác ABC (AB < AC) có O là trung điểm BC Đường tròn đường kính BC cắt hai cạnh AB và AC N và M Gọi H là giao điểm BM và CN, đường thẳng AH caét BC taïi K Goïi I laø trung ñieåm AH a) Chứng minh AK  BC, AN.AB = AM.AC = AH.AK b) Chứng minh O, N, M, I cùng thuộc đường tròn c) Chứng minh tứ giác MOKN nội tiếp Goïi E laø trung ñieåm BM, bieát BN NM 2 5cm vaø MC = 6cm Tính BC (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: TS10 CHUYEN DHSP TPHCM 1415 TOAN KHONG CHUYEN, TS10 CHUYEN DHSP TPHCM 1415 TOAN KHONG CHUYEN