0

giam phan

27 2 0
  • giam phan

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:48

2- Kì giữa I Các cặp NST kép đóng xoắn cực đại và xếp song song thành 2 hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào... 2- Kì giữa II Các NST kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng [r] (1)KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy xác định các kỳ quá trình nguyên phân và cho biết diễn biến NST kỳ đó? Các kì Những diễn biến NST Kì trung gian Các NST tự nhân đôi thành NST kép gồm cromatit gắn với tâm động Kì đầu Các NST kép đóng xoắn và co ngắn, gắn vào sợi tơ thoi vô sắc tâm động Kì Các NST kép đóng xoắn cực đại và xếp thành hàng trên mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn và phân li cực tế bào Kì cuối Các NST đơn nằm gọn hai nhân mới, dãn xoắn dài dạng sợi mảnh dần thành chất nhiễm sắc (2) Cơ chế nào truyền đạt ổn định NST đặc trưng loài sinh vật qua các hệ thể loài sinh sản hữu tính? (3) (4) TiÕt 10 Sinh häc * Giảm phân là gì? - Là quá trình phân bào tế bào sinh dục mang NST lưỡng bội (2n) thời kì chín, tạo các tế bào mang NST đơn bội (n) - Giảm phân gồm lần phân bào liên tiếp - NST tự nhân đôi lần kì trung gian trước lần phân bào I (5) PHIẾU HỌC TẬP Các kì Kì đầu Kì Kì sau Kì cuối Những diễn biến NST giảm phân I Những diễn biến NST giảm phân II (6) TiÕt 10 Sinh häc  1- Kì đầu I - Các NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn - Các NST kép cặp tương đồng tiếp hợp và có thể bắt chéo, sau đó lại tách rời 1- Kì đầu II - Các NST giữ nguyên hình thái kì cuối I, cho thấy rõ số lượng (n) NST kép (7) Bµi 10 Sinh häc  2- Kì I Các cặp NST kép đóng xoắn cực đại và xếp song song thành hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo thoi phân bào 2- Kì II Các NST kép xếp thành hàng trên mặt phẳng xích đạo thoi phân bào (8) TiÕt 10 Sinh häc 3- Kì sau I  Từng cặp NST kép cặp tương đồng phân li độc lập với hai cực tế bào 3- Kì sau II Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li hai cực tế bào (9) TiÕt 10 Sinh häc  4- Kì cuối I - Các NST kép giữ nguyên hình dạng và nằm gọn hai nhân 4- Kì cuối II - Các NST đơn giãn xoắn dài thành dạng sợi mảnh dần trở thành chất nhiễm sắc - Kết quả: tạo tế bào với NST đơn bội kép (n NST kép) - Kết quả: tạo tế bào với NST đơn bội (n NST đơn) (10) Nguyên phân Giảm phân Kết quá trình trên có gì khác nhau? (11) Đám mây hình nấm bom nguyên tử ném xuống Nagasaki, Nhật Bản vào năm 1945 (12) Máy bay Mĩ rải chất độc màu da cam Việt Nam (13) Phun thuèc b¶o vÖ thùc vËt (14) Ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước (15) Nạn nhân chất độc màu da cam (16) Nạn nhân chất độc màu da cam (17) Ảnh chụp người bị bệnh Đao Ảnh chụp bệnh nhân Tơcnơ Tay bệnh nhân Đao (18) *Sự khác nguyên phân và giảm phân: Nội dung Xảy tế bào Số lần phân bào Nguyên phân Xoma và TB mầm sinh dục lần Giảm phân Sinh dục thời kì chín lần Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo Không có Xảy kì đầu I Số lần NST thể kép phân li lần lần Kết Ý nghĩa 4TB Từ TB mẹ TB Từ TB mẹ có NST đơn bội (n) có NST 2n Đảm bảo cho NST Cùng với thụ tinh đảm 2n ổn định qua các bảo cho NST 2n ổn hệ tế bào và hệ định qua các hệ thể các loài sinh sản thể các loài sinh sản vô tính hữu tính (19) Trß ch¬i LuËt ch¬i: Cã c©u hái • Sau giáo viên chiếu câu hỏi, đội chơi có 10 giây suy nghÜ cho mét c©u hái • Sau 10 giây đội nào phát tín hiệu trớc giành quyền trả lời, trả lời đúng đợc điểm • Đội nào có câu trả lời sai đợc điểm và đội còn lại đợc quyÒn tr¶ lêi • Qua câu hỏi đội nào đợc điểm cao là đội thắng (20) 10 Trß ch¬i C©u Hãy quan sát và xác định thời kì phân bào theo hình ảnh đây: K× ®Çu I K× sau I (21) 10 Trß ch¬i C©u Hãy quan sát và xác định thời kì phân bào theo hình ảnh đây: K× cuèi I (22) 10 C©u Trß ch¬i Hãy quan sát và xác định thời kì phân bào theo hình ảnh đây: K× sau II (23) 10 C©u Trß ch¬i Hãy quan sát và xác định thời kì phân bào theo hình ảnh đây: K× cuối II (24) 10 Trß ch¬i C©u Ở ruồi giấm 2n = Một tế bào ruồi giấm kì sau giảm phân II Tế bào đó có bao nhiêu NST đơn các trường hợp sau đây? A B C D 16 (25) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ Học thuộc phần ghi nhớ SGK trang 33 Làm bài tập bài tập sinh học Đọc trước bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH (26) THCS XUÂN KHANH TIẾT HỌC KẾT THÚC (27) PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO SƠN TÂY – HÀ NỘI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XUÂN KHANH ***************************** Biên soạn: Ph¹m thÞ thuý ******** THÁNG NĂM 2011 (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: giam phan, giam phan