0

Giay Bao Thi 12B01

39 1 0
  • Giay Bao Thi 12B01

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:45

[r] (1)Họ tên thí sinh: VĂN QUỐC BẢO Ngày sinh:23/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231041758 Hộ TT: 51 Bà Triệu- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 10 - Trƣờng THCS Tôn Đức Thắng - Phan Đăng Lƣu, Phƣờng Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS000579 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0247 0247 0247 0247 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0247 - 03 Điểm thi (2)Họ tên thí sinh: TRẦN THỊ NGỌC BÍCH Ngày sinh:17/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231088835 Hộ TT: Tổ Phƣờng Thắng Lợi - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 18 - Trƣờng Trung học Lâm Nghiệp - Tổ 4, Phƣờng Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS000650 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phịng thi 0375 0375 0375 0375 0375 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0375 - A2-03 Điểm thi (3)Họ tên thí sinh: TRẦN THỊ CHI Ngày sinh:12/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đắk Lắk Số CMND:231266477 Hộ TT: Tổ Phƣờng Thắng Lợi - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 01 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (A, E, P) - Số 126 đƣờng Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS000941 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Hóa học Lịch sử Phịng thi 0002 0001 0002 0001 0002 0001 0002 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0002 - A102 Điểm thi (4)Họ tên thí sinh: TRẦN NGỌC HÀ Ngày sinh:01/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Bình Định Số CMND:231056245 Hộ TT: Tổ 1- Phƣờng Thắng Lợi- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 01 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (A, E, P) - Số 126 đƣờng Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS002964 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Lịch sử Phịng thi 0005 0002 0006 0004 0005 0003 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0005 - A106 Điểm thi (5)Họ tên thí sinh: ĐẶNG HỒNG HẠNH Ngày sinh:01/12/1996 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231025285 Hộ TT: 62/18 Lạc Long Quân- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 24 - Trƣờng Cao Đẳng Nghề Gia Lai - Đƣờng Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS003166 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phòng thi 0510 0510 0510 0510 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0510 - D104 Điểm thi (6)Họ tên thí sinh: PHAN THANH HẰNG Ngày sinh:04/11/1996 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231136167 Hộ TT: Hẻm 163 Lê Thánh Tôn- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 2.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS003444 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Phịng thi 0032 0029 0035 0027 0033 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0032 - C102 Điểm thi (7)Họ tên thí sinh: LÊ ĐÌNH HIỆP Ngày sinh:12/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231060957 Hộ TT: Tổ Phƣờng Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 01 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (A, E, P) - Số 126 đƣờng Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS003817 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Hóa học Phịng thi 0007 0003 0008 0005 0007 0005 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0007 - A206 Điểm thi (8)Họ tên thí sinh: LÊ HỊA HIỆP Ngày sinh:28/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Cà Mau Số CMND:231168123 Hộ TT: Phƣờng Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 22 - Trƣờng Đại học Đông Á - 150B Lê Thánh Tôn, Thành Phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS003818 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phịng thi 0453 0453 0453 0453 0453 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0453 - A205 Điểm thi (9)Họ tên thí sinh: NGUYỄN VĂN HIẾU Ngày sinh:03/11/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231143797 Hộ TT: 18/1 Âu Cơ- P Thắng Lợi- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 19 - Trƣờng THCS Lý Thƣờng iệt - Quốc lộ 14, xã Chƣ H'Drông, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS003974 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0404 0404 0404 0404 0404 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0404 - 11 Điểm thi (10)Họ tên thí sinh: NGUYỄN VĂN HIẾU Ngày sinh:01/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đắk Lắk Số CMND:231167369 Hộ TT: Tổ Phƣờng Chi Lăng - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 19 - Trƣờng THCS Lý Thƣờng iệt - Quốc lộ 14, xã Chƣ H'Drông, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS003971 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0404 0404 0404 0404 0404 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0404 - 11 Điểm thi (11)Họ tên thí sinh: HỒNG BẢO HỒNG Ngày sinh:03/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231136512 Hộ TT: Tổ Phƣờng Chi Lăng - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: 038 - Hội đồng thi Sở GDĐT Gia Lai Địa Điểm thi: CVA - THCS Chu Văn An - huyện Chƣ Sê, tỉnh Gia Lai Số báo danh: 038000712 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0051 0051 0051 0051 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0051 - huyện Chƣ Sê Điểm thi (12)Họ tên thí sinh: ĐẶNG TRẦN HUÂN Ngày sinh:16/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231119064 Hộ TT: Thôn - Iabăng - Đăkđoa - Gia Lai, Huyện Đak Đoa, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 03 - Trƣờng Chính Trị tỉnh Gia Lai - Số 58 đƣờng Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS004560 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Sinh học Phịng thi 0067 0067 0067 0067 0067 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0067 - 02 Điểm thi (13)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THU HƢỜNG Ngày sinh:17/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231118127 Hộ TT: 980 Lê Duẩn - Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Huyện Đak Đoa, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 23 - Trƣờng Quốc Tế Châu Á, Thái Bình Dƣơng Gia Lai - Đƣờng Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS005298 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0490 0490 0490 0490 0490 0490 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0490 - 16 Điểm thi (14)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ THÙY KHANH Ngày sinh:01/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231168508 Hộ TT: Thôn - Iabăng - Đăkđoa - Gia Lai, Huyện Đak Đoa, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 23 - Trƣờng Quốc Tế Châu Á, Thái Bình Dƣơng Gia Lai - Đƣờng Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS005435 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phịng thi 0490 0490 0490 0490 0490 0490 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0490 - 16 Điểm thi (15)Họ tên thí sinh: KHỔNG KỲ LÂM Ngày sinh:02/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231063411 Hộ TT: Thôn 2- Chƣ Á- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 23 - Trƣờng Quốc Tế Châu Á, Thái Bình Dƣơng Gia Lai - Đƣờng Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS005907 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phịng thi 0493 0493 0493 0493 0493 0493 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0493 - 19 Điểm thi (16)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ BÍCH LY Ngày sinh:16/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231221343 Hộ TT: Thôn - Iabăng - Đăkđoa - Gia Lai, Huyện Đak Đoa, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 23 - Trƣờng Quốc Tế Châu Á, Thái Bình Dƣơng Gia Lai - Đƣờng Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS006912 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Môn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0497 0497 0497 0497 0497 0497 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0497 - 23 Điểm thi (17)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ HỒI NAM Ngày sinh:22/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231142657 Hộ TT: Tổ Phƣờng Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 22 - Trƣờng Đại học Đông Á - 150B Lê Thánh Tôn, Thành Phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS007535 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phịng thi 0464 0464 0464 0464 0464 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0464 - A306 Điểm thi (18)Họ tên thí sinh: GIANG LÝ OANH Ngày sinh:11/08/1997 Dân tộc:Hoa Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231266929 Hộ TT: Tổ Phƣờng Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: 01 Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS008962 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Phịng thi 0044 0034 0045 0030 0042 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0044 - H102 Điểm thi (19)Họ tên thí sinh: PHẠM NGUYỄN PHƢƠNG QUỲNH Ngày sinh:01/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: KonTum Số CMND:233227235 Hộ TT: Thôn - An Phú- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS010190 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Phịng thi 0046 0035 0048 0031 0044 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0046 - H104 Điểm thi (20)Họ tên thí sinh: TRƢƠNG NGUYỄN NHƢ QUỲNH Ngày sinh:17/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231027633 Hộ TT: 03 Lý Chính Thắng, P Chi Lăng- Pleiku, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS010221 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Phịng thi 0046 0035 0048 0031 0044 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0046 - H104 Điểm thi (21)Họ tên thí sinh: VÕ THÚY QUỲNH Ngày sinh:14/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231060874 Hộ TT: 03 Lý Chính Thắng, P Chi Lăng- Pleiku, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS010228 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Phịng thi 0046 0035 0048 0031 0044 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0046 - H104 Điểm thi (22)Họ tên thí sinh: HỒNG NGỌC SƠN Ngày sinh:13/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231144737 Hộ TT: Tổ Phƣờng Chi Lăng - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 07 - Trƣờng THPT Lê Lợi - Số 44 đƣờng Lê Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS010462 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Hóa học Sinh học Phịng thi 0183 0176 0183 0183 0183 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0183 - 15 Điểm thi (23)Họ tên thí sinh: TANH Ngày sinh:28/07/1997 Dân tộc:Gia Rai Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231060773 Hộ TT: Làng Bông- Chƣ Á - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: 01 Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS010780 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0218 0218 0218 0218 0218 0218 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0218 - Phòng nghỉ GV Điểm thi (24)Họ tên thí sinh: NGUYỄN XUÂN THÀNH Ngày sinh:10/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Đắk Lắk Số CMND:231099531 Hộ TT: Tổ Phƣờng Thắng Lợi - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 11 - Trƣờng PT Dân tộc Nội trú tỉnh (Cơ Sở Trƣờng nghề cũ) - Số 731C Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS011207 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phịng thi 0275 0275 0275 0275 0275 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0275 - P.15 Điểm thi (25)Họ tên thí sinh: LÊ DUY THẢO Ngày sinh:12/01/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231025178 Hộ TT: 13/54 Chu Văn An- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 11 - Trƣờng PT Dân tộc Nội trú tỉnh (Cơ Sở Trƣờng nghề cũ) - Số 731C Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS011335 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phịng thi 0275 0275 0275 0275 0275 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0275 - P.15 Điểm thi (26)Họ tên thí sinh: PHAN CƠNG THIỆN Ngày sinh:20/08/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231143739 Hộ TT: Tổ Phƣờng Chi Lăng - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS011813 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phịng thi 0223 0223 0223 0223 0223 0223 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0223 - P.05 Điểm thi (27)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THU Ngày sinh:07/10/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Đắk Lắk Số CMND:231223102 Hộ TT: Thôn Hàm Rồng-Iabăng- Đăkđoa- Gia Lai, Huyện Đak Đoa, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 01 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (A, E, P) - Số 126 đƣờng Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS012068 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Môn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Lịch sử Phòng thi 0021 0013 0021 0016 0019 0011 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0021 - P400 Điểm thi (28)Họ tên thí sinh: NGUYỄN TRUNG BÁ THỨC Ngày sinh:14/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231158464 Hộ TT: Iabăng- Pleiku- Gia Lai, Huyện Đak Đoa, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS012509 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phịng thi 0227 0227 0227 0227 0227 0227 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0227 - P.09 Điểm thi (29)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THANH THƢƠNG Ngày sinh:21/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231027635 Hộ TT: Thôn - An Phú- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 04 - Trƣờng THCS Nguyễn Du - Số 08 đƣờng Hùng Vƣơng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS012607 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Môn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phịng thi 0098 0094 0098 0094 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0098 - 21 Điểm thi (30)Họ tên thí sinh: VÕ THỊ THANH TÍNH Ngày sinh:16/06/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231098441 Hộ TT: Tổ Phƣờng Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS012924 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Hóa học Phịng thi 0053 0039 0054 0034 0049 0036 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0053 - H204 Điểm thi (31)Họ tên thí sinh: LÊ THỊ HIỀN TRÂM Ngày sinh:01/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231060819 Hộ TT: Tổ Phƣờng Chi Lăng - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 26 - Trƣờng THCS Lý Tự Trọng - Tổ 8, Phƣờng Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS013395 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Phịng thi 0548 0548 0548 0548 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0548 - 14 Điểm thi (32)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG TRINH Ngày sinh:26/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231027643 Hộ TT: Thôn 12 - An Phú- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS013649 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0233 0233 0233 0233 0233 0233 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0233 - P.15 Điểm thi (33)Họ tên thí sinh: NGUYỄN ANH TRƢỜNG Ngày sinh:29/09/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231060825 Hộ TT: 39/15 Nguyễn Biểu- Chi Lăng- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS013951 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0235 0235 0235 0235 0235 0235 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0235 - P.17 Điểm thi (34)Họ tên thí sinh: TRẦN ĐỨC TÚ Ngày sinh:20/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231143798 Hộ TT: 06 Âu Cơ- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 10 - Trƣờng THCS Tôn Đức Thắng - Phan Đăng Lƣu, Phƣờng Thống Nhất, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS014074 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Lịch sử Phòng thi 0256 0256 0256 0247 0247 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0256 - 12 Điểm thi (35)Họ tên thí sinh: ĐÀM THIỆN TỪ Ngày sinh:23/02/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231026128 Hộ TT: Tổ Phƣờng Chi Lăng - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 04 - Trƣờng THCS Nguyễn Du - Số 08 đƣờng Hùng Vƣơng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS014486 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Địa lý Phòng thi 0102 0098 0102 0098 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi 07h15 13h45 07h15 07h15 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0102 - 25 Điểm thi (36)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THU UYÊN Ngày sinh:02/04/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231060729 Hộ TT: Tổ Phƣờng Thăng Lợi- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 02 - Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm Gia Lai - Khu (B, C, D, H) - Số 126 Lê Thánh Tôn, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS014589 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Địa lý Hóa học Lịch sử Sinh học Phịng thi 0057 0042 0057 0035 0052 0038 0035 0043 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 13h45 07h15 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0057 - H302 Điểm thi (37)Họ tên thí sinh: HUỲNH THỊ IM VĨ Ngày sinh:17/07/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Bình Định Số CMND:231143173 Hộ TT: Tổ Phƣờng Trà Bá- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS014843 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0239 0239 0239 0239 0239 0239 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0239 - P.20 Điểm thi (38)Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ THANH VỊ Ngày sinh:01/12/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nữ Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231147954 Hộ TT: Thôn - Chƣ Á - Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 09 - Trƣờng THCS Phạm Hồng Thái - Số 58 đƣờng Phạm Văn Đồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS014857 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Sinh học Phòng thi 0239 0239 0239 0239 0239 0239 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 04/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phịng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0239 - P.20 Điểm thi (39)Họ tên thí sinh: NGUYỄN ĐẠI VƢƠNG Ngày sinh:20/05/1997 Dân tộc:Kinh Nam/Nữ: Nam Nơi sinh: Gia Lai Số CMND:231061138 Hộ TT: Tổ 13 P Hội Phú- Pleiku- Gia Lai, Thành phố Pleiku, Gia Lai Học sinh trƣờng: Trƣờng THPT Nguyễn Chí Thanh Lớp: 12B01 Đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT Đăng ký dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ Đối tƣợng: Khu vực: Diện XTN: Điểm cộng: 1.50 Hội đồng thi: NLS - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM Địa Điểm thi: 23 - Trƣờng Quốc Tế Châu Á, Thái Bình Dƣơng Gia Lai - Đƣờng Trần Nhật Duật, xã Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai Số báo danh: NLS015136 Thứ tự môn thi Ngày 15 tháng năm 2015 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Mơn thi Tốn Tiếng Anh Ngữ văn Vật lí Hóa học Phòng thi 0506 0506 0506 0506 0506 Ngày thi 01/07/2015 01/07/2015 02/07/2015 02/07/2015 03/07/2015 Thời gian gọi thí sinh vào phòng thi 07h15 13h45 07h15 13h45 13h45 Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào: Thời gian: 08 00 ngày 30 tháng 06 năm 2015 Tại phòng: 0506 - Hội trƣờng Điểm thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giay Bao Thi 12B01, Giay Bao Thi 12B01