0

DE THI VAO 10

2 3 0
  • DE THI VAO 10

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:31

tất cả đều sai 039: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ lên men, dẫn sản phẩm khí sau phản ứng vào dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện 10 gam kết tủa.. Nồng độ mol của dung[r] (1)TRƯỜNG THCS NAM CHÍNH ĐỀ THI THỬ VÀO THPT MÔN HOÁ HỌC - NĂM HỌC : 2015 -2016 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Thí sinh sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 001: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch Ba(OH) tao thành chất không tan màu trắng Nồng độ mol dung dịch Ba(OH)2 là: A 0,25M B 0,5M C 0,45M D 1M 002: Cho 21 gam hỗn hợp kim loại Cu và Zn vào dung dịch axit axetic dư người ta thu 2,24 lít khí (đktc) Thành phần phần trăm hỗn hợp là: A 38,1% và 61,9% B 39% và 61% C 40% và 60% D 30,95% và 69,05% 003: Các khí có thể cùng tồn hỗn hợp là A NH3 và Cl2 B SO2 và O2 C NH3 và HCl D Cl2 và O2 004: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Zn lượng vừa đủ dung dịch HCl 10%, thu dung dịch Y Nồng độ ZnCl2 dung dịch Y là 6,907% Nồng độ phần trăm FeCl2 dung dịch Y là A 11,79% B 24,234% C 9,675% D 15,76% 005: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3 X và Y có thể là A NaOH và Na2CO3 B Na2CO3 và NaClO C NaOH và NaClO D NaClO3 và Na2CO3 006: Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn Y Cho Y vào dung dịch NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z Giả sử các phản ứng xảy hoàn toàn Phần không tan Z gồm A Mg, Fe, Cu B Mg, Al, Fe, Cu C MgO, Fe, Cu D MgO, Fe3O4, Cu 007: Cho các cặp chất sau đây: 1/ H2SO4 và KHCO3 2/ K2CO3 và NaCl 3/ MgCO3 và K2CO3 4/ NaOH và HCl 5/ Ba(OH)2 và NaHSO4 6/ NaNO3 và H2SO4 7/ CaCl2 và K2SO4 Cặp chất nào tác dụng với A 1,3,4,6 B 2,4,5,6 C 2,3,5,7 D 1,4,5,7 008: Cho sơ đồ chuyển hoá: Tinh bột ® X ® Y ® CH3COOH Hai chất X, Y là A glucozơ và CH3CH2OH B CH3CH2OH và glucozơ C CH3COOC2H5 và CH3CH2OH D CH3CH2OH và CH2=CH2 009: Cho các chất sau: Ba(OH)2, K2SO4, HCl, BaCl2, CO2, Mg Số cặp chất tác dụng với là A B C D 010: Trong phòng thí nghiệm, sau thí nghiệm xong còn dư khí clo Để tránh gây ô nhiễm ta dẫn khí clo qua A Nước B Dung dịch nước vôi dư C Dung dịch H2SO4 đặc D Dung dịch muối ăn 011: Chất vừa tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là: A CuSO4 B Al(OH)3 C Fe D Mg(OH)2 012: Dãy các chất tác dụng với dung dịch H2SO4 là: A CuO, CaCO3 B NaOH, MgCl2 C Fe, Cu D CaCl2, NaNO3 013: Nhận biết các chất bột màu trắng: CaO, Na2O, CuO, P2O5 ta dùng cách nào sau đây? A Dùng dung dịch HCl B Hòa tan vào nước và dùng quỳ tím C Hòa tan vào nước và dùng phenolphtalein D Tất đúng 014: Chất nào sau đây không phản ứng với clo? A O2 B NaOH C Al D H2 015: Trộn 200ml dung dịch NaOH 1M với 98 gam dung dịch axit sunfuric 10% Môi trường sau phản ứng xảy hoà toàn có pH A pH>7 B pH = C pH < D Không thể xác định 016: Khi cho 200 gam dung dịch NaOH 10% vào 500ml dung dịch HCl thu dung dịch có chứa 32,9 gam chất tan Nồng độ mol HCl dung dịch đã dùng là A 1,2M B 0,5M C 0,75M D 1M 017: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chất khí A NH3, SO2, CO, Cl2 B N2, NO2, CO2, CH4, H2 C NH3, O2, N2, CH4, H2 D N2, Cl2, O2 , CO2, H2 018: Hòa tan hoàn toàn 6,44 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn lượng vừa đủ dung dịch H 2SO4 loãng, thu V lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa 17,96 gam muối Giá trị V là A 2,688 B 2,24 C 8,96 D 3,36 019: Cặp chất không phản ứng với là: A Fe và dung dịch CuSO4 B Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3 C dung dịch FeCl3 và dung dịch H2SO4 D dung dịch NaOH và khí Cl2 020: Cho kim loại M tác dụng với Cl muối X; cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl muối X Kim loại M có thể là A Cu B Zn C Fe D Ag (2) 021: Axit nào sau đây không thể chứa bình thủy tinh A HNO3 B H2SO4 C HCl D HF 022: Trong hàng triệu năm qua tỉ lệ thể tích khí Cacbonic khí không có thay đổi là quá trình: A Đốt cháy các nhiên liệu B Quang hợp C Số lượng sinh vật ít D Con người đã sử dụng khí cacbonic cho nhiều ngành công nghiệp 023: Trong công nghiệp, natri hiđroxit sản xuất phương pháp A điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực B điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực C điện phân NaCl nóng chảy D điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực 024: Hoà tan 10 gam loại gang dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch X và V lít H (ở đktc) Thể tích dung dịch NaOH 2M cần dùng để kết tủa vừa đủ chất tan X là 170 ml Hàm lượng sắt có gang là: A 94,5% B 95,2% C 96,3% D 94,3% 025: Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)3 lượng vừa đủ dung dịch HCl 20% thu dung dịch muối trung hoà có nồng độ 24,828% Kim loại M là A Al B Cr C Cu D Fe 026: Dãy chất làm màu dung dịch brom là: A C6H6, C2H4, C2H2 B C2H6, C2H4, C2H2 C SO2, C2H4, C2H2 D C6H12, C2H4, C2H2 027: Biết 0,448 lit hiđrocacbon X làm màu vừa đủ 400 ml dung dịch brom 0,1M Vậy X là hiđrocacbon nào sau đây? A C2H2 B C2H4 C C6H6 D C3H6 028: Trong các chất: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, protein, polietilen Các chất thuộc loại polime là A saccarozơ, tinh bột, protein B glucozơ, tinh bột, protein C tinh bột, protein, polietilen D saccarozơ, protein, polietilen 029: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ khoảng bao nhiêu: A 2-5% B 8-10% C 10-15% D 15-20% 030: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen vào bình đựng dung dịch brom dư, sau phản ứng lượng brom đã phản ứng là 96 gam Thành phần % hỗn hợp khí etilen và axetilen là: A 66% và 34% B 67% và 33% C 66,67% và 33,33% D 50% và 50% 031: Hãy cho biết cách xếp nào sau đây đúng theo chiều kim loại giảm dần: A Na, Mg, Al, K B Al, K, Na, Mg C K, Mg, Al, Na D K, Na, Mg, Al 032: Nguyên tử nguyên tố X có 17 electron, xếp lớp với 7e lớp ngoài cùng Phát biểu nào sau đây đúng A Nguyên tố X ô số 17, chu kì 3, nhóm VII và là phi kim hoạt động yếu B Nguyên tố X ô số 3, chu kì 7, nhóm VII và là kim loại hoạt động yếu C Nguyên tố X ô số 17, chu kì 3, nhóm VII và là phi kim hoạt động mạnh D Nguyên tố X ô số 7, chu kì 3, nhóm VII và là phi kim hoạt động mạnh 033: Cho cặp chất sau đây: 1/ K2O và CO2 2/ CO và K2O 3/ K2O và H2O 4/ KOH và CO2 5/ CaO và SO3 6/ P2O5 và H2O 7/ Fe2O3 và H2O 8/ CuO và SO2, Những cặp chất nào tác dụng với nhau: A 1,2,3,4,5 B 1,3,5,7,8 C 3,4,5,7,8 D 1,3,4,5,6 034: Cho 1,6 gam CuO tác dụng với 100 gam dung dịch H 2SO4 20% Nồng độ % các chất treong dung dịch sau phản ứng là: A 3,0% và 19% B 3,15% và 17,76% C 5% và 15% D kết khác 035: Cho 100 ml rượu 96 tác dụng với Na dư Thể tích khí H thu là bao nhiêu (đktc) Biết khối lượng riêng rượu là 0,8g/ml, nước là 1g/ml A 22 lít B 22,7 lít C 23,5 lít D 21,17 lít 036: Dùng hoá chất nào sau đây để phân biệt gói bột đựng các lọ nhãn : Glucozo, Saccarozo, Tinh bột, Xenlulozo A Nước lạnh, Dd AgNO3/NH3, Dd KI B Nước nóng, Dd AgNO3/NH3, Dd KNO3 C Nước lạnh, Dd AgNO3/NH3, Dd KI D Nước nóng, Dd AgNO3/NH3, Dd KI 037: Cho lá nhôm có khối lượng 50 gam vào dung dịch CuSO 1M, sau thời gian lấy kim loại làm khô thấy khối lượng nó là 58,625 gam Số ml muối đồng đã tham gia phản ứng là: A 125 ml B 187,5 ml C 12,5 ml D kết khác 038: Cho kim loại Al, Fe, Mg, Cu và dung dịch ZnSO 4, AgNO3, CuCl2, MgSO4 Kim loại nào tác dụng với dung dịch muối A Al B Fe C Mg D tất sai 039: Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ lên men, dẫn sản phẩm khí sau phản ứng vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất 10 gam kết tủa Nồng độ mol dung dịch glucozơ đã dùng là Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80% A 1,25M B 0,125M C 0,1M D 0,02M 040: Cho 9,72gam kim loại M tác dụng với khí clo dư thu 48,06 gam muối Xác định kim loại M đem phản ứng A Cr B Al C Fe D Zn (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI VAO 10, DE THI VAO 10