0

Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật mới nhất

6 3 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:10

Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật mới nhất (có thể chỉnh sửa được theo nhu cầu của công ty). Áp dụng cho công việc toàn thời gian, bán thời gian, hoặc thử việc đều được. Hợp đồng bản word có thể chỉnh sửa được tùy theo nhu cầu của công ty. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** ……………….……., ngày …… tháng …… năm …… HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Số: ………………… BÊN A: CÔNG TY Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa chỉ: Số điện thoại: Giám đốc: BÊN B: ÔNG/BÀ Sinh ngày: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Địa tại: Số điện thoại: Bên A Bên B thỏa thuận đồng ý ký kết hợp đồng lao động với điều khoản sau đây: ĐIỀU 1: HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Bên A đồng ý thuê Bên B đồng ý làm việc địa ĐIỀU 2: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC Trang 1 Loại hợp đồng lao động: Thời hạn hợp đồng lao động: Ngày bắt đầu làm việc: Thời gian làm việc: ……… ngày/tháng từ thứ ……… đến thứ ………., số làm việc ngày: ……… giờ, đó: − Buổi sáng: từ ……… đến ……… − Buổi chiều: từ ……… đến ……… Địa làm việc: địa khác tùy theo tính chất cơng việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu tổ chức/bộ phận, phải có đồng ý trước văn người lao động Bộ phận công tác: Chức vụ đảm nhiệm: Do tính chất cơng việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu tổ chức/bộ phận, cơng ty cho phép người lao động áp dụng linh hoạt thời gian làm việc địa điểm làm việc Thiết bị công cụ làm việc công ty cấp phát tùy theo nhu cầu cơng 10 việc Điều kiện an tồn vệ sinh lao động nơi làm việc theo quy định pháp luật hành ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Quyền: − Tiền lương: − Phụ cấp: − Hình thức trả lương: phương thức chuyển khoản vào tài khoản cho Bên B − định sau: • Số tài khoản: • Ngân hàng: • Chủ tài khoản: Khen thưởng: Bên B khuyến khích vật chất tinh thần có − thành tích công tác theo quy định công ty Chế độ nâng lương: Theo quy định Nhà nước quy chế tiền lương công ty Bên B hồn thành tốt nhiệm vụ giao, khơng vi phạm kỷ luật Trang và/hoặc không thời gian xử lý kỷ luật lao động đủ điều kiện thời − − gian theo quy chế lương xét nâng lương Thời gian xét nâng lương: ……… tháng/lần Chế độ nghỉ: Theo quy định chung Nhà nước • Nghỉ hàng tuần: 02 (hai) ngày (ngày Thứ ngày Chủ nhật) • Nghỉ hàng năm: Bên B nghỉ phép năm có hưởng lương (15 ngày • phép/01 năm) Nghỉ ngày Lễ: Các ngày nghỉ lễ theo quy định pháp luật Các ngày nghỉ lễ trùng với ngày Chủ nhật nghỉ bù vào ngày trước ngày tùy theo tình hình cụ thể mà Ban giám đốc công ty đạo − − trực tiếp Chế độ Bảo hiểm xã hội; chế độ nghỉ thai sản theo quy định Nhà nước Các chế độ hưởng: Bên B hưởng chế độ ngừng việc, trợ cấp việc bồi thường theo quy định pháp luật Nghĩa vụ: − Thực công việc với tận tâm, tận lực mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu cao theo phân cơng, điều hành Ban giám − đốc Hồn thành công việc giao sẵn sàng chấp nhận điều động − có yêu cầu Nắm rõ chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an tồn lao động, vệ sinh lao động, phịng cháy chữa cháy, văn hóa cơng ty, nội quy lao động chủ − trương, sách cơng ty Bồi thường vi phạm vật chất theo quy chế, nội quy công ty pháp luật − Nhà nước quy định Tham dự đầy đủ, nhiệt tình buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo phận − công tác công ty tổ chức Thực cam kết hợp đồng lao động thỏa thuận văn − khác với công ty Theo quy định công ty yêu cầu công việc, trường hợp Bên B cử đào tạo nhân viên phải hồn thành khố học thời hạn, phải cam kết phục vụ lâu dài cho cơng ty sau kết thúc khố học hưởng nguyên lương, quyền lợi khác hưởng người làm Trang − Nếu sau kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên khơng tiếp tục hợp tác với cơng ty nhân viên phải hồn trả lại 100% phí đào tạo khoản chế độ nhận thời gian đào tạo ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Quyền: − − Điều hành quản lý cơng việc theo hợp đồng lao động Có quyền áp dụng biện pháp kỷ luật theo quy định pháp luật hành theo nội quy công ty thời gian hợp đồng giá trị Bên B vi − phạm nghĩa vụ Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định − pháp luật, nội quy lao động cơng ty Có quyền địi bồi thường, khiếu nại với quan liên đới để bảo vệ quyền lợi − Bên B vi phạm pháp luật hay điều khoản hợp đồng Công ty quyền chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn Bên B có kết đánh giá hiệu suất công việc mức quy định 03 tháng liên tục Nghĩa vụ: − Thực đầy đủ điều kiện cần thiết cam kết hợp đồng lao động để Bên B đạt hiệu công việc cao, bảo đảm việc làm cho Bên B theo − hợp đồng ký Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động ĐIỀU 5: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau đây: − − − Bên B thường xun khơng hồn thành cơng việc theo hợp đồng Bên B bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định pháp luật Bên B làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 12 tháng liền, Bên B làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 06 tháng liền Bên B làm theo hợp đồng lao động 01 năm bị ốm đau điều trị nửa thời hạn hợp đồng, mà khả lao Trang động chưa hồi phục Khi sức khoẻ Bên B bình phục, xem xét để − giao kết tiếp hợp đồng lao động Do thiên tai, hỏa hoạn, lý bất khả kháng khác mà Bên A tìm biện pháp khắc phục buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm − − − − việc Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động Bên B có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản lợi ích công ty Bên B thi hành kỷ luật mức chuyển công tác mà tái phạm Bên B tự ý bỏ việc ngày/1 tháng 20 ngày/1 năm Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp sau đây: − Không bố trí theo cơng việc, địa điểm làm việc không − bảo đảm điều kiện làm việc thỏa thuận hợp đồng Không trả công đầy đủ trả công không thời hạn thoả thuận − − hợp đồng Bị ngược đãi, bị cưỡng lao động Bản thân gia đình thật có hồn cảnh khó khăn khơng thể tiếp tục thực − hợp đồng Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách quan dân cử bổ − − nhiệm giữ chức vụ máy Nhà nước Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo định bác sĩ Người lao động bị ốm đau, tai nạn điều trị 03 tháng liền mà khả lao − động chưa hồi phục Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Bên có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thông báo văn cho bên lại biết trước ngày chấm dứt hợp đồng lao động 15 ngày Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm tốn đầy đủ khoản có liên quan đến quyền lợi bên theo quy định pháp luật Trong trường hợp đặc biệt, việc tốn kéo dài không 30 ngày ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG Trang Trong trình thực hợp đồng bên có nhu cầu thay đổi nội dung hợp đồng phải báo cho bên trước 03 ngày ký kết phụ lục hợp đồng theo quy định pháp luật Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên tuân theo hợp đồng lao động ký kết Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng lao động áp dụng theo quy định thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động pháp luật lao động Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng Hợp đồng lập thành 02 có giá trị có hiệu lực kể từ ngày đủ chữ ký Bên thay tồn thỏa thuận lời nói văn trước Bên liên quan đến nội dung hợp đồng Các Bên đọc, hiểu rõ cam kết thực điều khoản quy định ghi hợp đồng lao động NGƯỜI LAO ĐỘNG NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Ông/Bà …………………………… Ông/Bà …………………………… Chức vụ:………………………… Trang ... định thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động pháp luật lao động Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng Hợp đồng lập thành... theo − hợp đồng ký Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động ĐIỀU 5: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. .. phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thơng báo văn cho bên cịn lại biết trước ngày chấm dứt hợp đồng lao động 15 ngày Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật mới nhất, Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật mới nhất

Từ khóa liên quan