0

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại chi cục thuế khu vực nam khánh hoà

119 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 23:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU MAI THỊ ÁNH NGUYỆT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA CÔNG CHỨC TẠI CHI CỤC THUẾ KHU VỰC NAM KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Mã số ngành : Quản trị kinh doanh : 8340101 Mã số học viên : 18110146 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2021 -i- LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công chức Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hịa” cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn Người hướng dẫn khoa học Các kết nghiên cứu luận văn trung thực Nội dung luận văn chưa công bố cơng trình Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính pháp lý q trình nghiên cứu khoa học luận văn Học viên thực luận văn Mai Thị Ánh Nguyệt -ii- LỜI CẢM ƠN Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn tận tình, chu đáo, có tâm có tầm từ Người hướng dẫn khoa học Trước hết, tơi xin bày tỏ kính trọng lịng biết ơn sâu sắc đến Thầy, TS Ngô Quang Hn ln nhiệt tình tận tâm hướng dẫn tơi thực hồn thành luận văn suốt năm qua Đây học vô quý giá tảng vững cho nghiên cứu khoa học thân sau Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy khoa Quản trị thuộc trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy hướng dẫn tơi hồn thành học phần Tơi chân thành cảm ơn Viện Sau đại học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn, hỗ trợ cho tơi hồn thành thủ tục để bảo vệ giai đoạn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Lãnh đạo Chi cục Thuế, đồng nghiệp, gia đình, người thân ln bên cạnh, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện tốt để tơi có đủ nghị lực tập trung hoàn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! Học viên thực luận văn Mai Thị Ánh Nguyệt -iii- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ xi TÓM TẮT LUẬN VĂN xii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn 1.1.2 Xuất phát từ khoảng trống lý thuyết qua lược khảo nghiên cứu thực nghiệm giới Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng .5 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 1.5.1 Ý nghĩa mặt thực tiễn 1.5.2 Ý nghĩa mặt lý thuyết 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết đề tài nghiên cứu -iv- 2.1.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Abraham Maslow 2.1.2 Học thuyết Hệ thống hai nhân tố Frederic Herzberg 10 2.1.3 Học thuyết công (J Stacy Adam) 12 2.1.4 Học thuyết ERG .13 2.1.5 Thuyết kỳ vọng Vroom (1964) 13 2.2 Các khái niệm nghiên cứu .15 2.2.1 Khái niệm công chức 15 2.2.2 Khái niệm động lực làm việc .15 2.3 Lược khảo số nghiên cứu nước nước 16 2.3.1 Nghiên cứu nước 16 2.3.2 Nghiên cứu nước 21 2.4 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 26 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu 26 2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 27 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Quy trình nghiên cứu .32 3.2 Phương pháp nghiên cứu 35 3.2.1 Phương pháp định tính 35 3.2.2 Phương pháp định lượng 41 3.3 Mẫu nghiên cứu thức 43 3.4 Kết nghiên cứu định lượng sơ bộ: 44 3.4.1 Kết kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 44 3.4.2 Phân tích yếu tố khám phá EFA .47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .51 4.2 Kiểm định thang đo 53 4.2.1 Kiểm định thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 53 4.2.2 Phân tích yếu tố khám phá EFA 56 4.3 Phân tích tương quan biến .58 -v- 4.4 Kiểm định mơ hình hồi quy .60 4.4.1 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình .60 4.4.3 Kiểm định tượng tự tương quan .61 4.4.4 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 61 4.4.5 Kiểm định tính phân phối chuẩn phần dư 62 4.5 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 63 4.6 Phân tích ảnh hưởng biến nhân đến động lực làm việc T-Test ANOVA 64 4.6.1 Kiểm định giới tính 64 4.6.2 Kiểm định độ tuổi 65 4.6.3 Kiểm định thời gian công tác 66 4.6.4 Kiểm định trình độ học vấn 66 4.6.5 Kiểm định thu nhập 67 4.6.6 Kiểm định phận làm việc 68 4.7 Phân tích yếu tố tác động đến động lực làm việc 68 4.7.1 Yếu tố Tiền lương phúc lợi 69 4.7.2 Yếu tố Đào tạo thăng tiến 70 4.7.3 Yếu tố Khen thưởng cơng nhận thành tích 71 4.7.4 Yếu tố Vai trò người lãnh đạo 72 4.8 Thảo luận kết kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 73 4.8.1 Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 73 4.8.2 Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu 74 4.9 Thảo luận kết nghiên cứu .74 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 5.1 Kết luận .77 5.2 Hàm ý sách .78 5.2.1 Tiền lương phúc lợi 78 5.2.2 Đào tạo thăng tiến 79 5.2.3 Khen thưởng cơng nhận thành tích 81 -vi- 5.2.4 Vai trò người lãnh đạo 82 5.3 Hạn chế đề tài hướng đề tài nghiên cứu .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 Danh sách Lãnh đạo công chức tham gia vấn - PHỤ LỤC - PHỤ LỤC - PHỤ LỤC 03 - - -vii- DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt SPSS Viết đầy đủ Statistical Package for the Social Sciences TLPL Tiền lương phúc lợi QHDN Mối quan hệ với đồng nghiệp DTTT Đào tạo thăng tiến LD Lãnh đạo KTCN Khen thưởng cơng nhận thành tích DLLV Động lực làm việc CBCC Cán công chức -viii- DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm 24 Bảng Tiến độ thực đề tài nghiên cứu 33 Bảng Thang đo tiền lương phúc lợi 36 Bảng 3 Thang đo Mối quan hệ với đồng nghiệp .36 Bảng Thang đo Đào tạo thăng tiến 37 Bảng Thang đo Vai trò người lãnh đạo 38 Bảng Thang đo Khen thưởng cơng nhận thành tích 39 Bảng Thang đo Động lực làm việc 40 Bảng Quy trình phân tích liệu nghiên cứu định lượng sơ .41 Bảng Bảng xác định kích thước mẫu khảo sát 43 Bảng 10 Bảng phân bổ số lượng khảo sát công chức 44 Bảng 11 Kiểm định sơ độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo động lực làm việc .45 Bảng 12 Kiểm định sơ độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo động lực làm việc .47 Bảng 13 Kết EFA cho biến độc lập 48 Bảng 14 Kết EFA cho biến phụ thuộc 49 Bảng Đặc điểm mẫu nghiên cứu .51 Bảng Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo động lực làm việc 54 Bảng Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo động lực làm việc 55 Bảng 4 Kết EFA cho biến độc lập 57 Bảng Kết EFA cho biến phụ thuộc 58 Bảng Phân tích tương quan Pearson 59 -ix- Bảng Độ phù hợp mơ hình 60 Bảng Phân tích phương sai Anova mơ hình hồi quy 60 Bảng Phân tích hồi quy .61 Bảng 10 Đồ thị phân tán Scatterplot 62 Bảng 11 Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư 62 Bảng 12 Kết mơ hình hồi quy lần 63 Bảng 13 Kết mơ hình hồi quy lần 64 Bảng 14 Kết kiểm định T-test với giới tính khác 65 Bảng 15 Kiểm tra tính đồng phương sai 65 Bảng 16 Bảng ANOVA theo độ tuổi 66 Bảng 17 Kiểm tra tính đồng phương sai 66 Bảng 18 Bảng ANOVA theo thời gian công tác 66 Bảng 19 Kiểm tra tính đồng phương sai 67 Bảng 20 Bảng ANOVA theo trình độ học vấn 67 Bảng 21 Kiểm tra tính đồng phương sai 67 Bảng 22 Bảng ANOVA theo thu nhập .68 Bảng 23 Kiểm tra tính đồng phương sai 68 Bảng 24 Bảng ANOVA theo phận làm việc 68 Bảng 25 Thống kê giá trị trung bình yếu tố tiền lương phúc lợi 69 Bảng 26 Thống kê giá trị trung bình yếu tố Đào tạo thăng tiến .70 Bảng 27 Thống kê giá trị trung bình yếu tố Khen thưởng cơng nhận thành tích .71 Bảng 28 Thống kê giá trị trung bình yếu tố Vai trị người lãnh đạo .72 Bảng Thống kê mô tả thang đo Tiền lương phúc lợi 78 Bảng Thống kê mô tả thang đo Đào tạo thăng tiến 80 Trên Đại học Thu nhập/tháng: Dưới triệu đồng Từ triệu đến triệu Từ triệu đến triệu Trên triệu Bộ phận làm việc: Đội Hành – Nhân - Tài vụ - Quản trị - Ấn Đội Trước bạ thu khác – Tuyên truyền hỗ trợ NNT Đội Kê khai kế toán thuế - Nghiệp vụ pháp chế - Tin học Đội Kiểm tra thuế số Đội Kiểm tra thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số Đội quản lý thuế số              09  10  11  12  13  Xin chân thành cảm ơn đóng góp nhiệt tình Anh/Chị! PHỤ LỤC 03 Kiểm định độ tin cậy bảng cronbach’s Alpha 1.1 Tiền lương phúc lợi Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 774 TLPL1 TLPL2 TLPL3 TLPL4 Scale Mean if Item Deleted 11.3814 11.2371 11.2577 11.2474 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.030 537 749 3.037 584 717 3.506 628 703 3.480 600 712 1.2 Quan hệ với đồng nghiệp Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 828 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 Scale Mean if Item Deleted 11.2268 11.1031 11.1856 10.9588 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 4.469 599 811 3.906 669 776 3.590 652 786 3.352 726 749 1.3 Đào tạo thăng tiến Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 858 DTTT1 DTTT2 DTTT3 DTTT4 Scale Mean if Item Deleted 11.2887 11.4639 11.3402 11.4021 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.457 624 859 2.772 667 834 2.498 781 784 2.451 789 781 1.4 Vai trò người lãnh đạo Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 870 LD1 LD2 LD3 LD4 Scale Mean if Item Deleted 10.9175 10.7423 10.8144 10.8557 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 4.410 815 797 4.985 673 853 4.028 690 864 4.916 770 823 1.5 Khen thưởng công nhận thành tích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 874 KTCN1 KTCN2 KTCN3 KTCN4 Scale Mean if Item Deleted 11.1340 11.1134 11.1237 11.0412 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 3.346 750 831 3.685 764 830 3.443 708 848 3.477 709 847 1.6 Động lực làm việc Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 826 DLLV1 DLLV2 DLLV3 DLLV4 Scale Mean if Item Deleted 11.8351 11.8144 11.7423 11.9278 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 2.160 645 795 2.465 676 770 2.506 694 763 2.713 624 795 Phân tích nhân tố khám phá EFA 2.1 Nhân tố độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .845 1159.069 190 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Component % of Cumulative % of Cumulativ Total Total Variance % Variance e% 7.629 38.144 38.144 7.629 38.144 38.144 2.532 12.661 50.805 2.532 12.661 50.805 1.795 8.975 59.780 1.795 8.975 59.780 1.490 7.450 67.230 1.490 7.450 67.230 1.101 5.504 72.734 1.101 5.504 72.734 688 3.440 76.174 628 3.142 79.316 572 2.858 82.174 478 2.391 84.565 10 468 2.342 86.907 11 423 2.115 89.023 12 408 2.039 91.062 13 327 1.635 92.697 14 302 1.509 94.205 15 269 1.347 95.553 16 237 1.187 96.740 17 212 1.061 97.801 18 204 1.020 98.821 19 127 634 99.455 20 109 545 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumula Total Variance tive % 3.398 16.988 16.988 3.062 15.308 32.296 2.736 13.680 45.976 2.726 13.632 59.608 2.625 13.127 72.734 Rotated Component Matrixa Component TLPL1 TLPL2 TLPL3 TLPL4 QHDN1 QHDN2 QHDN3 QHDN4 DTTT1 604 DTTT2 744 DTTT3 859 DTTT4 866 LD1 881 LD2 763 LD3 797 LD4 799 KTCN1 770 KTCN2 732 KTCN3 821 KTCN4 793 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations 2.2 Nhân tố phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 792 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 140.385 Sphericity df Sig .000 637 708 731 601 655 792 815 764 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings Component % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % 2.662 66.560 66.560 2.662 66.560 66.560 524 13.107 79.668 477 11.914 91.582 337 8.418 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component DLLV1 805 DLLV2 833 DLLV3 839 DLLV4 786 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phân tích tương quan Correlations DLLV LD KTCN DLLV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N LD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N KTC Pearson N Correlation Sig (2-tailed) DTTT QHDN TLPL 463** 552** 564** 489** 604** 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 463** 390** 434** 240* 334** 000 97 97 000 97 000 97 018 97 001 97 552** 390** 390** 430** 608** 000 000 000 000 000 N 97 97 97 97 DTTT Pearson 564** 434** 390** Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 N 97 97 97 97 QHD Pearson 489** 240* 430** 369** N Correlation Sig (2-tailed) 000 018 000 000 N 97 97 97 97 TLPL Pearson 604** 334** 608** 439** Correlation Sig (2-tailed) 000 001 000 000 N 97 97 97 97 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 97 97 369** 439** 000 97 000 97 551** 97 000 97 551** 000 97 97 Phân tích hồi quy Model Summaryb Mode R Adjusted R Std Error of Durbinl R Square Square the Estimate Watson a 735 540 514 35435 1.818 a Predictors: (Constant), TLPL, LD, DTTT, QHDN, KTCN b Dependent Variable: DLLV ANOVAa Sum of Mean Model Squares df Square F Sig Regressio 13.387 2.677 21.323 000b n Residual 11.426 91 126 Total 24.813 96 a Dependent Variable: DLLV b Predictors: (Constant), TLPL, LD, DTTT, QHDN, KTCN Model Unstandardized Coefficients B (Constan 807 t) LD 120 KTCN 143 DTTT 245 QHDN 112 TLPL 221 a Dependent Variable: DLLV Coefficientsa Standardi zed Coefficie nts Std Error Sig Toleranc e Beta 308 060 078 080 070 088 t 164 171 263 139 253 Collinearity Statistics 2.617 010 2.003 1.827 3.075 1.601 2.526 048 071 003 113 013 752 577 692 667 505 VIF 1.329 1.733 1.444 1.499 1.980 Kết kiểm định T-test ANOVA 5.1 Kiểm định T-test 5.1.1 Kiểm định giới tính Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Mean F DLLV Equal variances assumed Sig 8.304 005 Equal variances not assumed t df Difference Sig (2- Differen Std Error tailed) ce Difference 95 282 -.11186 10342 -.31717 09345 -1.043 68.611 300 -.11186 10720 -.32574 10202 F Sig 5.2.1 Kiểm định độ tuổi Test of Homogeneity of Variances DLLV 1.666 df1 df2 Sig 93 180 ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups Upper -1.082 5.2 Kiểm định ANOVA Levene Statistic Lower df Mean Square 947 316 Within Groups 23.866 93 257 Total 24.813 96 1.231 303 Descriptives DLLV 95% Confidence N Dưới 30 tuổi Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 4.3750 17678 12500 2.7867 5.9633 4.25 4.50 33 3.8561 58640 10208 3.6481 4.0640 2.00 4.75 31 3.9113 59002 10597 3.6949 4.1277 2.00 4.75 Trên 50 tuổi 31 4.0403 28208 05066 3.9369 4.1438 3.25 4.75 Total 97 3.9433 50840 05162 3.8408 4.0458 2.00 4.75 Từ 30 tuổi đến 40 tuổi Từ 40 tuổi đến 50 tuổi 5.2.2 Kiểm định thời gian công tác Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 1.207 df1 df2 Sig 93 312 ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square 838 279 Within Groups 23.976 93 258 Total 24.813 96 F 1.083 Sig .360 Descriptives DLLV 95% Confidence N Dưới năm Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 4.2500 35355 25000 1.0734 7.4266 4.00 4.50 16 3.7813 68237 17059 3.4176 4.1449 2.00 4.25 21 4.0476 34113 07444 3.8923 4.2029 3.00 4.75 Trên 15 năm 58 3.9397 50504 06632 3.8069 4.0724 2.00 4.75 Total 97 3.9433 50840 05162 3.8408 4.0458 2.00 4.75 Từ năm đến 10 năm Từ 10 năm đến 15 năm 5.2.3 Kiểm định trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic 13.118 df1 df2 Sig 94 000 ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.650 825 Within Groups 23.163 94 246 Total 24.813 96 F 3.347 Sig .039 Descriptives DLLV 95% Confidence N Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Dưới Đại học 19 3.6974 76185 17478 3.3302 4.0646 2.00 4.75 Đại học 73 4.0171 33934 03972 3.9379 4.0963 2.25 4.75 3.8000 1.05178 47037 2.4940 5.1060 2.00 4.75 97 3.9433 50840 05162 3.8408 4.0458 2.00 4.75 Trên Đại học Total 5.2.4 Kiểm định thu nhập Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 1.249 df2 Sig 93 297 ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 9.235 3.078 Within Groups 15.578 93 168 Total 24.813 96 Sig 18.378 000 Descriptives DLLV 95% Confidence N Dưới triệu đồng Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 2.2500 43301 25000 1.1743 3.3257 2.00 2.75 Từ triệu đến triệu 16 3.9219 40537 10134 3.7059 4.1379 2.75 4.50 Từ triệu đến triệu 34 3.9485 55316 09487 3.7555 4.1415 2.00 4.75 Trên triệu 44 4.0625 24781 03736 3.9872 4.1378 3.25 4.75 Total 97 3.9433 50840 05162 3.8408 4.0458 2.00 4.75 5.2.5 Kiểm định phận làm việc Test of Homogeneity of Variances DLLV Levene Statistic df1 3.056 df2 12 Sig 84 001 ANOVA DLLV Sum of Squares Between Groups df Mean Square 5.970 12 498 Within Groups 18.843 84 224 Total 24.813 96 F Sig 2.218 018 Descriptives DLLV 95% Confidence N Đội Hành – Nhân - Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 15 3.4333 76454 19740 3.0099 3.8567 2.00 4.25 16 3.9531 59315 14829 3.6371 4.2692 2.00 4.75 12 4.2083 23436 06765 4.0594 4.3572 4.00 4.75 Đội Kiểm tra thuế số 3.8333 63738 21246 3.3434 4.3233 2.25 4.50 Đội Kiểm tra thuế số 10 4.0250 27513 08700 3.8282 4.2218 3.50 4.50 Đội quản lý thuế số 3.9500 20917 09354 3.6903 4.2097 3.75 4.25 Đội quản lý thuế số 3.9375 12500 06250 3.7386 4.1364 3.75 4.00 Đội quản lý thuế số 4.1250 14434 07217 3.8953 4.3547 4.00 4.25 Đội quản lý thuế số 4.1000 13693 06124 3.9300 4.2700 4.00 4.25 Đội quản lý thuế số 5 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 Đội quản lý thuế số 4.3000 32596 14577 3.8953 4.7047 4.00 4.75 Đội quản lý thuế số 4.1250 14434 07217 3.8953 4.3547 4.00 4.25 Đội quản lý thuế số 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 97 3.9433 50840 05162 3.8408 4.0458 2.00 4.75 Tài vụ - Quản trị - Ấn Đội Trước bạ thu khác – Tuyên truyền hỗ trợ NNT Đội Kê khai kế toán thuế Nghiệp vụ pháp chế - Tin học Total ... hỏi 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công chức Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa? Câu hỏi 2: Có mối quan hệ yếu tố mơ hình động lực làm việc cơng chức Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh. .. hưởng đến động lực làm việc công chức Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa Mục tiêu 3: Đề xuất mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công chức Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa... yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc công chức Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa Trên sở đó, đề tài đưa hàm ý sách cải thiện yếu tố nhằm nâng cao động lực làm việc công chức Chi cục Thuế khu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại chi cục thuế khu vực nam khánh hoà , Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại chi cục thuế khu vực nam khánh hoà