0

Tài liệu Nghiên cứu cơ chế hợp đồng trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam

112 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN TẤN HƯNG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HỢP ĐỒNG TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN TẤN HƯNG NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HỢP ĐỒNG TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kỹ thuật điện Mã số ngành: 60520202 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Tiến sĩ NGUYỄN HÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : Tiến sĩ Nguyễn Hùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 12 tháng 03 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS TS Quyền Huy Ánh Chủ tịch PGS TS Ngô Cao Cường Phản biện TS Võ Công Phương Phản biện PGS TS Nguyễn Văn Nhờ TS Phạm Đình Anh Khơi Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS TS Quyền Huy Ánh TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng năm 2015 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Tấn Hưng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/11/1981 Nơi sinh: TP.HCM Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện MSHV: 1441830010 I- Tên đề tài: NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ HỢP ĐỒNG TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM II- Nhiệm vụ nội dung: Tìm hiểu, nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thị trường điện giới, tập trung sâu vào chế thực hợp đồng nước giới áp dụng Từ kinh nghiệm thực giới, đề tài liên hệ đến thị trường phát điện cạnh tranh triển khai Việt Nam thực đánh giá kết vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thời gian qua Nghiên cứu mơ hình thị trường bán bn cạnh tranh Việt Nam triển khai thực bao gồm: mục tiêu, nguyên tắc, trình triển khai thực hiện… Nghiên cứu xây dựng chế thực hợp đồng thị trường bán buôn cạnh tranh Việt Nam Các đề xuất/ kiến nghị để triển khai thực thị trường điện có hiệu III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/8/2015 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 11/1/2016 V- Cán hướng dẫn: Tiến sĩ Nguyễn Hùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Hùng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS TS Nguyễn Thanh Phương i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường Đại học Kỹ Thuật Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trình nghiên cứu thực đề tài luận văn tốt nghiệp, thân nhận quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn tận tình Quý Thầy Cô nhà trường Xin trân trọng gửi lời tri ân đến quý Thầy Cô, cảm ơn thầy Tiến sĩ Nguyễn Hùng tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn tiến độ đạt mục đích, yêu cầu đề tài Xin cảm ơn Anh Phan Quang Vinh - chuyên viên Ban Kinh doanh, Anh Nguyễn Duy Hoàng – chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế Anh (Chị) đồng nghiệp Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh dẫn, gợi mở, hướng dẫn thực hỗ trợ tơi hồn thành đề tài Cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, hỗ trợ suốt thời gian nghiên cứu, thực luận văn Trân trọng cảm ơn./ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2016 Người thực luận văn iii TÓM TẮT I Mục đích nghiên cứu đối tượng nghiên cứu: Xây dựng phát triển thị trường điện cạnh tranh chiến lược phát triển quan trọng ngành điện Việt Nam Việc triển khai thị trường phát điện cạnh tranh thực từ năm 2012 bước thực thị trường bán buôn điện cạnh tranh Nghiên cứu chế thực hợp đồng thị trường bán buôn điện cạnh tranh nhiệm vụ quan trọng định đến việc thành công triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam thời gian tới II Nhiệm vụ nghiên cứu giới hạn đề tài: Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tìm hiểu thị trường điện, kinh nghiệm triển khai thị trường điện giới, tập trung sâu vào chế thực hợp đồng nước giới triển khai áp dụng - Tìm hiểu thị trường phát điện cạnh tranh triển khai Việt Nam thực đánh giá kết vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam - Tìm hiểu nghiên cứu việc triển khai thị trường bán buôn cạnh tranh Việt Nam thời gian tới - Nghiên cứu xây dựng chế thực hợp đồng thị trường bán buôn cạnh tranh Việt Nam; - Kết luận/ kiến nghị Giới hạn đề tài: - Do thời gian có hạn nên đề khơng sâu vào phân tích, giải thích nguyên tắc thị trường điện mà tập trung vào nghiên cứu trình triển khai thực số nước giới - Đây đề tài mang tính mới, tài liệu nước cịn ít, chủ yếu tài liệu từ nước ngồi trình độ thân hạn chế nên nhiều vấn đề chưa giải quyết, số vấn đề pháp lý cịn Bộ Cơng Thương, ngành Điện nghiên cứu triển khai áp dụng nên đề xuất đề tài mang tính chất cá nhân, tham khảo iv ABSTRACT I The purpose of research and subject research: To deploy and develop a competitive electricity market is an important strategic development of Vietnam's power sector The implementation of Vietnam competitive generation market has been performed since 2012, and the next step is to deploy the wholesale electricity market Research of the contracting arrangements mechanism in the wholesale electricity market is one of the important tasks that contribute to success in implementing wholesale electricity market of Viet Nam in the coming time II Research tasks and Scope of research Research tasks: - To study about electricity market, implementation experience electricity market in some countries which focusing on contract performance mechanism is being applied - To understand the competitive generation electricity market have been implemented in Vietnam and to evaluate its operating results - To study about the deployment of wholesale electricity market of Viet Nam - To study and set up the mechanism of Contract performance in wholesale electricity market of Viet Nam - Recommendations and Conclusion Scope of research: Due to time constraints then the research should not go deeply into the subject in analyzing and explaining the basic principles of the electricity market, but focuses on the process of implementing a electricity market in some countries around the world The topic of research is quite new in Viet Nam as well as the scarcity of research materials; therefore, some issues still unresolved in this research Some remaining legal issues is under consideration by Ministry of Industrial and Trade research so the proposal in this research is for purpose of references in deploy a legal framework for Viet Nam wholesale electricity market v MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm tắt .iii Abstract iv Mục lục v Danh mục viết tắt .vii Danh mục bảng x Danh mục bảng biểu, đồ thị, hình ảnh xi Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Nội dung nghiên cứu đề tài 1.5 Phương pháp nghiên cứu đề tài 1.6 Cấu trúc đề tài Chương 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN 1.1 Xu hướng phát triển thị trường điện giới 2.2 Kinh nghiệm phát triển thị trường điện số nước 11 2.2.1 Thị trường điện Khu vực Bắc Âu 11 2.2.2 Thị trường điện Hàn Quốc 13 2.2.3 Thị trường điện Philippines 14 2.2.4 Thị trường điện Singapore 14 2.3 Bài học kinh nghiệm quốc tế 21 Chương 3: THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VCGM 3.1 Cấu trúc thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam 23 3.2 Nguyên tắc hoạt động VCGM 24 vi 3.3 Thành viên tham gia VCGM 24 3.4 Cơ chế hoạt động VCGM 25 3.5 Kết hoạt động VCGM 32 3.6 Đánh giá công tác vận hành VCGM 35 Chương 4: THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VWEM 4.1 Mục tiêu thị trường bán buôn điện cạnh tranh 42 4.2 Nguyên tắc xây dựng Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 42 4.3 Cấu trúc Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 43 4.4 Thành viên tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh 44 4.5 Thị trường điện giao 45 Chương 5: CƠ CHẾ HỢP ĐỒNG TRONG THỊ TRƯỜNG BÁN BN ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM 5.1 Vai trị, mục tiêu phân loại chế hợp đồng 70 5.2 Hợp đồng song phương 72 5.3 Hợp đồng vesting 73 5.4 Ví dụ tích tốn phân bổ hợp đồng vesting 84 5.5 Ví dụ giao dịch hợp đồng song phương 89 Chương 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận 93 6.2 Kiến nghị 94 Tài liệu tham khảo 96 82 5.3.10 Giá điện thống toàn quốc giảm tỷ lệ hợp đồng vesting Như phân tích, xây dựng thị trường điện cạnh tranh, phân bổ hợp đồng đơn vị phát điện TCTĐL chứng minh cách hiệu để quản lý rủi ro đảm bảo tài Một rủi ro Việt Nam chi phí phát điện đơn vị phát điện cao chi phí phát điện trung bình đơn vị phát điện hữu Giá BST dựa chi phí phát điện trung bình thành phần chi phí lượng BST thấp thành phần phát điện đơn vị phát điện Một có thị trường VWEM cạnh tranh, tất hợp đồng song phương hợp đồng bán mua thông qua chế giao dịch hợp đồng tập trung phản ánh giá thị trường khơng phí đơn vị phát điện rẻ Với tăng trưởng đặn nhu cầu phụ tải, TCTĐL phải mua hợp đồng theo chế thị trường thông qua ký kết song phương thông qua chế giao dịch hợp đồng tập trung để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao giảm tỷ lệ hợp đồng hợp đồng vesting Do đó, sản lượng hợp đồng vesting giảm q nhanh, chi phí mua điện đầu nguồn TCTĐL tăng nhanh Điều đồng nghĩa với việc phải tăng nhanh giá bán lẻ điện thống toàn quốc TCTĐL lỗ Kịch thứ sản lượng hợp đồng vesting giảm chậm kịch thứ sản lượng hợp đồng vesting giảm nhanh Đối với kịch bản, giả thiết phụ tải tăng trưởng 10%/năm chi phí đơn vị phát điện gấp đơi chi phí trung bình đơn vị hữu Trong kịch đầu tiên, hình bên trái, sản lượng hợp đồng không đổi số năm định Trong trường hợp này, phần phụ tải tăng thêm cần ký hợp đồng cho nguồn để đáp ứng nhu cầu phụ tải Do tải tăng trưởng 10% gây tăng chi phí lượng 9%/năm Trong kịch thứ 2, sản lượng hợp đồng vesting giảm với tốc độ 10%/năm, chi phí mua điện đầu nguồn TCTĐL để đáp ứng nhu cầu phụ tải phải tăng 18%/năm 83 Hình 5.4 – Biểu đồ hai kịch việc giảm sản lượng hợp đồng vesting Do vậy, để đảm bảo ổn định giá điện bước nâng cao tính cạnh tranh, sản lượng hợp đồng vesting cần phải trì thời gian định có lộ trình giảm dần phù hợp Lộ trình cần tiếp tục nghiên cứu cân nhắc cụ thể trình thực phân bổ hợp đồng Cơ chế phân bổ hợp đồng vesting chế quan trọng phức tạp, địi hỏi độ xác, cơng khách quan tính tốn Do đó, để thực q trình phân bổ hợp đồng thành cơng cần phải nghiên cứu thuê tư vấn quốc tế có kinh nghiệm xây dựng phương pháp chi tiết, thực tính tốn thực tế với đầy đủ tất số liệu hợp đồng, nguồn điện phụ tải ràng buộc liên quan trước có định cuối 5.3.11 Quản lý sau phân bổ hợp đồng vesting Sau phân bổ hợp đồng vesting, đơn vị phát điện TCTĐL điều chỉnh hợp đồng cho phù với khả nhu cầu thực tế cách bán mua thêm hợp đồng thông qua chế hợp đồng song phương chế giao dịch hợp đồng tập trung VWEM Một TCTĐL thấy sản lượng ký kết hợp đồng nhiều (over contract) bán hợp đồng cho TCTĐL khác đơn vị phát điện khác hợp đồng tài (CfD) Tương tự, đơn vị phát điện chưa bán hết khả phát qua hợp đồng 84 tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng song phương bán qua chế giao dịch hợp đồng tập trung 5.4 Ví dụ tính tốn phân bổ hợp đồng vesting Ví dụ sau minh họa hợp đồng phân bổ nhà máy PC để chi phí điện trung bình PC giống (mơ hình phát triển bảng tính sử dụng chương trình phụ trợ Open Solver để giải chương trình tối ưu hóa tuyến tính) Mơ hình sử dụng đầu vào: - Hợp đồng nhà máy thủy điện nhà máy nhiệt điện cung cấp ERAV; - Phụ tải ngày PC - Khả truyền tải đơn giản miền bắc, trung nam - Tải thực tế PC khả truyền tải miền thu nhỏ 1/5 để phù hợp với khả phát nhà máy hợp đồng - Mơ hình phân bổ hợp đồng tổ máy số 12 tổ máy cho PC PC Đối với số hợp đồng với PC, phân bổ hợp đồng MvW khoảng thời gian 5.4.1 Kết hợp đồng phía khâu phát điện Ví dụ có nhà máy thủy điện nhà máy nhiệt điện phân bổ hợp đồng vesting Bảng 5.2 hiển thị dãy kết sử dụng cho việc phân bổ hợp đồng chi phí điện cố định biến đổi, sản lượng hợp đồng lớn nhỏ theo giờ, hệ số công suất lớn nhỏ nhất, tốc độ tăng giảm tải từ đến Các giá trị sử dụng ví dụ minh họa bảng Bảng 5.2 - Ví dụ minh họa kết phân bổ hợp đồng vesting cho khâu phát điện Input paramete HPP HPP HPP HPP HPP HPP TPP_ TPP_ TPP_ TPP_ TPP_ TPP_ r _1 _2 _3 _4 _5 _6 Region 1 2 3 1 3 85 Input paramete HPP HPP HPP HPP HPP HPP TPP_ TPP_ TPP_ TPP_ TPP_ TPP_ r _1 _2 _3 _4 _5 _6 Fixed capacity charge (VND/kW 0 0 0 425 500 460 210 440 205 900 1,100 850 450 360 912 832 870 880 940 560 180 210 144 150 300 600 600 110 1,090 450 714 0 0 240 240 35 /h) Energy charge 575 VND/kWh Maximum nominatio 120 n Minimum nominatio 0 0 n Maximum capacity 24% 32% 30% 34% 32% 31% 85% 85% 85% 85% 85% 85% factor Minimum capacity 0% factor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ramp rate 60 per hour 90 105 72 75 150 150 150 27.5 272.5 112.5 178.5 0% 0% 0% 0% Đối với nhà máy thủy điện, hệ số công suất phân bổ hợp đồng lớn 70 % hệ số cơng suất phát trung bình năm 5.4.2 Thông số đầu vào hợp đồng mua bán điện khách hàng Thông số đầu vào cần thiết từ phận kinh doanh bán lẻ PC cho việc phân bổ hợp đồng vesting dự báo phụ tải PC phụ tải lớn cho mô vùng hay nút (điểm bán buôn điện) 86 Hình 5.5 - Phụ tải kinh doanh bán lẻ PCs ngày 5.4.3 Tối ưu phân bổ hợp đồng Vesting Việc phân bổ hợp đồng vesting tính tốn chương trình tối ưu hóa tuyến tính để đạt mục tiêu: - Tối tiểu hóa thiểu hóa chi phí phân bổ hợp đồng (tổng chi phí cố định biến đổi) - Tối thiểu hóa khác biệt chi phí trung bình PC - Làm cho phân bổ hợp đồng tương đối mềm mại theo thời gian - Ba mục tiêu kết hợp với hàm mục tiêu cách đưa mục tiêu thứ hai ba trọng số thấp, yêu cầu khơng thỏa mãn hồn tồn chúng khơng bổ sung đáng kể vào tổng chi phí Dựa kinh nghiệm tư vấn việc sử dụng mơ hình đơn giản, u cầu có chi phí lượng giống cho PC khơng bổ sung thêm chi phí vào tổng chi phí ảnh hưởng đến phân bổ hợp đồng nhà máy PC Chương trình tối ưu đưa ràng buộc sau: - Tổng điện hợp đồng cho PC theo phải đáp ứng phụ tải PC - Các hợp đồng phân bổ cho nhà máy phải thỏa mãn yêu cầu quy định hợp đồng mua bán điện nhà máy bao gồm công suất tối thiểu, tối đa, hệ số công suất tối thiểu, tối đa, giá cố định, giá biến đổi - Các hợp đồng phân bổ để kết cuối thực tế khả thi khớp 87 điện phát phụ tải phân theo mơ hình lưới miền ( bắc, trung, nam) Mục đích yêu cầu để đảm bảo định giá vùng, giá nút áp dụng hợp đồng phân bổ phù hợp với FTR 5.4.4 Kết tính tốn ví dụ Các hình sau thể kết ví dụ phân bổ hợp đồng vesting Hình 5.6 - Phân bổ hợp đồng cho TCT ĐL Hình 5.7 - Phân bổ hợp đồng vesting cho Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 88 Hình 5.8 - Phân bổ hợp đồng vesting cho TCT Điện lực Hồ Chí Minh Bảng 5.3 - Phụ tải dự báo, tổng chi phí chi phí trung bình phân bổ hợp đồng vesting cho PC Central North PC South PC PC Phụ tải dự báo Chi phí Giá trị trung bình Độ lệch giá trị trung bình 814 Ho Chi Minh Hanoi PC PC 1,063 288 271 461 877,638 1,145,378 310,908 292,019 496,406 1,078 1,078 1,078 1,078 1,078 0 0 Nếu áp dụng phân bổ hợp đồng vesting cho PC với hợp đồng để đáp ứng phụ tải dự báo phần khách hàng tham gia thị trường, kết chi phí điện khối bán lẻ điện điện lực Chương trình thực phân bổ chương trình tối ưu lớn thực chương trình lập trình mơ viết ngôn ngữ AMPL, AIMMS GAMS 89 Việc phân bổ hợp đồng phải nên làm cho khoảng thời gian 10 năm lâu nữa, khơng phải thực thêm lần thị trường VWEM/VREM sử dụngng hợp đồng song phương chế đầu giá hợp đồng tập trung Phân bổ tập trung hợp đồng sớm khơng cần 5.5 Ví dụ giao dịch họp đồng song phương VWEM - Điều kiện: + Ho Chi Minh PC (EVNHCMC) đơn vị mua buôn điện + NM Quảng Ninh (QN) đơn vị phát điện trực tiếp tham gia thị trường + đơn vị ký kết hợp đồng song phương dạng CfD Quảng Ninh cam kết bán cho EVNHCMC sản lượng năm tỷ kWh với giá Pc = 1000 vnđ Khoản toán theo hợp đồng CfD: R = Qc x (Pc – Pm) + Trong chu kỳ giao dịch xét Qc = 1000MW với Pc = 1000 vnđ + Thanh toán VWEM giống VCGM bao gồm thành phần: Trên thị trường giao ngay: Spot Market (Giao dịch thông qua SMO) Trên thị trường hợp đồng: Contract (Giao dịch trực tiếp Quảng Ninh EVNHCMC) Hình 5.9 – Lưu đồ giao dịch hợp đồng song phương 90 Trường hợp 1: Trong giai đoạn thí điểm VWEM, xác định theo giá SMP VCGM, chế tốn sau: Hình 5.10 – Cơ chế toán VWEM 91 Trường hợp 2: Nhà máy điện Quảng Ninh cố không phát lên lưới, giá thị trường không thay đổi chu kỳ giao dịch 1h 92 Trường hợp 3: Nhà máy điện Quảng Ninh cố không phát lên lưới, giá thị trường tăng (Pm=1100 vnđ) chu kỳ giao dịch 1h 93 Chương KẾT LUẬN –KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận Sau gần tháng nghiên cứu, tìm hiểu hướng dẫn tận tình thầy Tiến sỹ Nguyễn Hùng Anh (Chị) đồng nghiệp luận văn hoàn thành theo yêu cầu nhiệm vụ đề tìm chế hợp đồng hợp lý thị trường bán buôn điện Việt Nam Trước đưa chế hợp lý, luận văn thực nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thị trường điện số nước giới cụ thể như: Tìm hiểu xu hướng phát triển thị trường phát điện canh tranh, thị trường bán buôn cạnh tranh, thị trường bán lẻ cạnh tranh đặc biệt nghiên cứu kinh nghiệm phát triển vận hành thị trường điện số nước giới như: Khu vực Bắc Âu, Hàn Quốc, Philippines, Singapore Từ kinh nghiệm triển khai thực thị trường điện giới, luận văn số điểm áp dụng thị trường phát điện cạnh trạnh Việt Nam chuẩn bị áp dụng cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh Luận văn dành hẳn chương để tìm hiểu thị trường phát điện cạnh trạnh Việt Nam triển khai thực như: nghiên cứu cấu trúc thị trường VCGM, nguyên tắc hoạt động thị trường, thành viên tham gia thị trường, chế hoạt động cuối đánh giá cơng tác vận hành trường phát điện cạnh tranh Việt Nam sau năm thực Luận văn đưa số để đánh giá cụ thể cách khách quan trung thực trình triển khai thực số lượng nhà máy tham gia VCGM chiếm 41% tổng cơng suất đặt tồn hệ thống, tìm hiểu thị trường bán buôn cạnh tranh thực thời gian qua so với gia chưa áp dụng thị trường điển, biểu đồ so sánh giá SMP, CAN, FMP ; cách toán thị trường điện, đánh giá công tác vận hành thị trường điện Nghiên cứu việc triển khai thực thị trường bán buôn điện cạnh tranh nhiệm vụ trọng tâm luận văn, nội dung chương IV thực theo thiết kế tổng thể thị trường bán buôn cạnh tranh Việt Nam Bộ Công Thương phê duyệt bao gồm: cấu trúc thị trường VWEM, thành viên tham gia thị trường, tìm hiểu mơ hình thị trường giao Trong luận văn tập trung vào nghiên cứu mơ hình chào giá theo chi phí CBP (Cost – Based Pool), kế hoạch vận hành thị trường bán buôn (năm tới, tháng tới, tuần tới, ngày tới ), nguyên cứu cách xác định giá thị trường, phương pháp định giá thị trường Và phần quan trọng luận văn nghiên cứu chế thực hợp đồng thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam Luận văn sâu vào việc tìm hiểu vai trị, mục tiêu việc thực chế hợp đồng, nghiên cứu hình thức 94 thực hợp đồng Đặc biệt chương nghiên cứu hợp đồng vesting (nghiên cứu cần thiết, mục tiêu việc phân bổ hợp đồng vesting, thời hạn hợp đồng vesting, phương pháp phân bổ hợp đồng vesting, lộ trình phân bổ hợp đồng vesting ), việc triển khai thực hợp đồng sai khác CfD hữu cuối ví dụ tính tốn thực hợp đồng song phương Do thời gian nghiên cứu tương đối ngắn với khối lượng kiến thức thị trường điện lớn hoàn toàn nên luận văn nhiều vấn đề chưa tác giả tìm hiểu, đào sâu nghiên cứu 6.2 Kiến nghị Sau Bộ Công Thương thực phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh sở pháp lý quan trọng để Cục điều tiết điện lực bên liên quan triển khai thực vấn đề chế hợp đồng quan trọng định thành công thị trường Việc triển khai thực thực dần bước sở thí điểm giấy năm 2016, phân bổ 5% sản lượng vào năm 2017, 10% sản lượng vào năm 2018 thức vận hành vào năm 2019 Trong trình vận hành thị trường điện cịn nhiều vấn đề phát sinh mà nghiên cứu khơng lường ví dụ như: cơng cụ pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin, chế sách Do để thực thị trường bán buôn điện cạnh tranh thời gian tới, luận văn kiến nghị thực nội dung sau: - Bám sát thiết kế thị trường bán buôn điện cạnh tranh phê duyệt để ban hành văn pháp quy cần thiết phục vụ cho thị trường như: Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cấu ngành điện phục vụ Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Quyết định phê duyệt Đề án phát triển sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành giám sát Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo, nâng cao lực cho thành viên Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Các thông tư quy định Bộ Công Thương để thực thị trường bán buôn điện như: quy định đo đếm điện thị trường phát điện cạnh tranh, Quy định hệ thống điện truyền tải; Quy định Hệ thống điện phân phối; Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia - Để việc thực chế hợp đồng đạt hiệu Bộ Cơng Thương tiếp tục ban hành Thông tư quy định nội dung sau: Quy định chế hợp đồng vesting Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Quy định mẫu hợp đồng song phương (dạng CfD); Quy định chế giao dịch hợp đồng tập trung Thị trường bán buôn điện cạnh tranh; Quy định cung cấp dịch vụ phụ trợ thông qua hợp đồng; Quy định việc tách bạch chi phí phân phối điện hoạt động phân phối 95 bán lẻ điện; Quy định giá điện khách hàng đủ điều kiện tham gia thị trường điện bán buôn; Quy định khác về việc chuyển (pass through) chi phí mua điện từ nguồn điện khơng tham gia thị trường bán buôn điện cạn tranh (nhập khẩu, lượng tái tạo…) sang biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng; Quy định bảo lãnh toán thị trường điện giao - Triển khai xây dựng sở hạ tầng CNTT theo quy định Quyết định 6941/QĐBCT Bộ Công Thương quy định thiết kế tổng thể hạ tẩng CNTT phục vụ Thị trường phát điện cạnh tranh sở hạ tầng đóng vai trị định đến việc triển khai thành cơng tính thị trường bán bn điện cạnh tranh Cơ sở hạ tầng IT bao gồm hệ thống đo đếm thời gian thực trạng thái hệ thống điện, hạ tầng thông tin, hệ thống quản lý liệu dụng cụ đo, hệ thống quản lý thị trường, hệ thống sở liệu thị trường yếu tố khác đảm bảo vận hành VWEM hiệu tin cậy - Công tác đào tạo nâng cao lực cán bộ, chuyên viên lĩnh vực có liên quan đến thị trường điện nội dụng quan trọng cần triển khai thực thời gian sớm Nội dung đào tào liên quan đến hoạt động thị trường, quản lý rủi ro qua hợp đồng tài ngồi cần đào tạo kiến thức, quy định văn quy phạm pháp luật liên quan hướng dẫn sử dụng số chương trình phần mềm sử dụng thị trường điện - Và điều kiện tiên để Thị trường bán buôn điện cạnh tranh hoạt động công bằng, minh bạch hiệu phải đảm bảo cấu ngành điện phù hợp với yêu cầu vận hành thị trường điện như: Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia phải đơn vị độc lập, khơng có chung lợi ích với đơn vị tham gia thị trường điện; tổng công ty phát điện, nhà máy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trừ nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh) phải tách thành đơn vị phát điện độc lập, khơng có chung lợi ích với đơn vị bán buôn điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện lực; tổng công suất đặt đơn vị phát điện không vượt 25% tổng công suất đặt đơn vị phát điện tham gia thị trường điện; TCTĐL phải thực tách bạch tổ chức máy hạch toán phận phân phối điện bán lẻ điện - Trước mắt cần thực chuyển đổi Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thành đơn vị hạch toán độc lập EVN Về dài hạn, điều kiện cho phép, xem xét tách Đơn vị vận hành hệ thống điện thị trường điện độc lập với EVN; quy định chức thu thâp quản lý số liệu đo đếm điện Thị trường bán bn điện cạnh tranh; thực cổ phần hóa ba Tổng công ty phát điện thuộc EVN GC1, GC2, GC3, tổng cơng ty Điện lực Than – Khống sản, Tổng cơng ty Điện lực dầu khí 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Electricity Markets – 1998 – John Wiley and Sons LTD [2] The Nordic Power Market – April – 2004 ( The Nordic power exchange) [3] New Wholesale Power Market Design Using Linked Forward Markets – April – 2013 (Leigh S.Tesfatsion) [4] Quyết định số 63/2013/QĐ-TTG ngày 8/11/2013 Thủ tướng Chính phủ Quy định lộ trình, điều kiện cấu ngành điện để hình thành phát triển cấp độ thị trường điện lực Việt Nam [5] Quyết định số 6463/QĐ-BCT ngày 22/7/2014 Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam [6] Quyết định số 8266/QĐ-BCT ngày 10/8/2015 Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam [7] Quyết định số 1275/QĐ-BCT ngày 23/11/2015 Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch thực vận hành thị trường bán bn điện cạnh tranh thí điểm năm 2016 [8] Các thông tư liên quan đến thị trường điện [9] Các báo cáo cục điều tiết điện lực, Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ HTĐ quốc gia, Công ty mua bán điện Tổng cơng ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh ... triển thị trường điện Chương 3: Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (VGCM) Chương 4: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam (VWCM) Chương 5: Cơ chế thực hợp đồng thị trường bán buôn điện. .. thực thị trường bán buôn điện cạnh tranh Nghiên cứu chế thực hợp đồng thị trường bán buôn điện cạnh tranh nhiệm vụ quan trọng định đến việc thành công triển khai thị trường bán buôn điện cạnh tranh. .. buôn điện cạnh tranh Việt Nam thị trường toàn phần, điều độ tập trung Mua bán điện thị trường điện thực thông qua thị trường giao hợp đồng mua bán điện Các chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Nghiên cứu cơ chế hợp đồng trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam, Tài liệu Nghiên cứu cơ chế hợp đồng trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam