0

Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các hộ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng ở xã nùng nàng, huyện tam đường, tỉnh lai châu

79 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀNG A SẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ NÙNG NÀNG, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016-2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VÀNG A SẤU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ NÙNG NÀNG, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K 48 - KTNN Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016-2020 Giảng viên hướng dẫn : TS Đỗ Xuân Luận Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp thời gian quan trọng sinh viên Đây thời gian để củng cố hệ thống lại kiến thức học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên hoàn thiện mặt kiến thức luận, phương pháp làm việc lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học Được trí Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” Với lòng biết ơn vô hạn, Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn truyền cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập rèn luyện trường, giúp em hồn thiện lực cơng tác, nhằm đáp ứng yêu cầu người cán khoa học sau trường Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo TS Đỗ Xuân Luận tận tình bảo, hướng dẫn cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cán nhân viên Phịng văn hóa thể thao du lịch, Phịng địa nơng nghiệp xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường,tỉnh Lai Châu tạo điều kiện cho em suốt trình thực tập Do thời gian có hạn, lực cịn hạn chế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn để luận văn em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vàng A Sấu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số hộ dân tộc thiểu số vấn trực tiếp xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 18 Bảng 4.1: Các tiêu dân số, lao động xã nghiên cứu năm 2019 26 Bảng 4.2: Các tiêu kinh tế-xã hội xã nghiên cứu năm 2019 27 Bảng 4.3 Đặc điểm người vấn 43 Bảng 4.4 Đặc điểm hộ gia đình vấn 45 Bảng 4.5: Tình hình sở hữu tài sản hộ vấn 49 Bảng 4.6.Theo anh/chị du khách quan tâm đến vấn đề gì? 50 Bảng 4.7: Các tiêu phản ánh mức độ sử dụng công cụ số kinh doanh51 Bảng 4.8: Kết kinh doanh du lịch 52 Bảng 4.9: Tiếp cận dịch vụ vốn vay (tín dụng) 53 Bảng 4.10: Những kênh hộ liên hệ với ngân hàng 54 Bảng 4.11: Nguyên nhân hộ không vay vốn 55 Bảng 4.12: Thực trạng sở hữu tài khoản ngân hàng hộ vấn 56 Bảng 4.13: Những mong muốn hỗ trợ nhà nước để phát triển du lịch cộng đồng 56 iii DANH MỤC HÌNH Hình ảnh 1: Lễ hội Gầu Tào nét văn hóa độc đáo dân tộc Mơng 34 Hình ảnh 2: điểm tham quan lịch sử, “chè tam đường tea Nùng Nàng” 37 iv DANH MỤC VIẾT TẮT PTNT Phát triển nông thôn UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học & Văn Hóa Liên Hợp Quốc DLCĐ Du lịch cộng đồng HĐDL Hoạt động du lịch DLBV Du lịch bền vững UBND Ủy ban nhân dân UNWTO Tổ chức Du lịch Thế giới v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii DANH MỤC VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Bố cục khóa luận PHẦN 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Du lịch 2.1.2 Du lịch cộng đồng 2.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng 2.2 Cơ sở thực tiễn 12 2.2.1 Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng số địa phương 12 2.2.3 Kinh Nghiệm cung ứng dịch vụ ngân hàng cho phát triển du lịch cộng đồng 14 2.2.4 Bài học kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng 15 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Phương pháp nghiên cứu 18 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 18 vi 3.3.2 Phương pháp phân tích số liệu 18 3.4 Địa điểm thời gian tiến hành 18 3.4.1 Địa điểm nghiên cứu 18 3.4.2 Thời gian tiến hành 19 3.5 Các tiêu dùng phân tích 19 3.5.1 Chỉ tiêu thực trạng kinh doanh du lịch cộng đồng 19 3.5.2 Chỉ tiêu thực trạng tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng 20 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của địa bàn nghiên cứu 21 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 26 4.1.3 Mô tả đặc điểm du lịch cộng đồng xã 28 4.2 Thực trạng kinh doanh du lịch hộ điều tra 43 4.2.1 Đặc điểm hộ khảo sát 43 4.2.3 Tình hình phát triển du lịch cộng đồng hộ khảo sát 47 PHẦN 5: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 58 5.1 Giải pháp 58 5.1.1 Đối với hộ dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng 58 5.1.2 Đối với ngân hàng địa bàn 58 5.1.3 Đối với quyền địa phương 59 5.2 Kết luận kiền nghị 59 5.2.1 Kết luận 59 5.2.2 Kiến nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết lý chọn đề tài Từ xa xưa lịch sử nhân loại, du lịch ghi nhận sở thích, hoạt động nghỉ ngơi tích cực người Ngày du lịch trở thành nhu cầu thiếu đời sống văn hoá - xã hội phát triển mạnh mẽ thành ngành kinh tế mũi nhọn nhiều quốc gia giới.Việt Nam có đầy đủ yếu tố để phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam có tiềm du lịch phong phú đa dạng Năm 2019 Việt Nam có di sản UNESCO cơng nhận di sản giới bao gồm có Thành nhà Hồ, Hồng thành Thăng Long, quần thể di tích cố Huế, Vịnh Hạ Long, Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn Vườn, số di sản văn hóa, di sản tự nhiên di sản hỗn hợp Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Ngồi cịn nhiều điểm du lịch khác Nùng Nàng khu du lịch trọng điểm nước việt nam Nằm phía tây bắc Tổ quốc, Nùng Nàng xã vùng cao huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ ẩn chứa bao điều kỳ diệu cảnh sắc thiên nhiên Phong cảnh thiên nhiên Nùng Nàng kết hợp với sức sáng tạo người nơi với địa hình núi đồi, màu xanh rừng, tranh có xếp theo bố cục hài hoà tạo nên vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn Nùng Nàng có nhiều cảnh đẹp tự nhiên núi lao tỷ phùng cao khoảng 1120m, mà khách du lịch để ngắm thành phố nhiều khung cảnh khác nơi đây, Nhà cổ di tích lịch sử người dân tộc Mơng nơi đây, có nhiều hang động hang động chin chu chải có lẽ kiệt tác kỳ vĩ bí ẩn tạo hóa thiên nhiên nơi Đó di sản người Việt cổ, đến thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học công nhận khu du lịch cộng đồng Cùng với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đỉnh núi cao, ruộng bậc thang lượn sóng Tại trồng nhiều loại hoa, màu sắc sặc sỡ trồng theo khn viên Ở nơi có vườn lan với nhiều loại hoa quý Nguồn vốn dịch vụ ngân hàng lựa chọn tiềm thiếu để phát triển du lịch cộng đồng cách bền vững lâu dài lý để tác giả chọn nghiên cứu đề tài cho khu du lịch địa phương trì đảm bảo theo hướng phát triển du lịch cộng đồng,Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài với mục đích để giải vấn đề mà người dân nơi gặp phải đặc biệt vấn đề vốn Đề tài góp phần giúp cho người dân thỏa mãn nhu cầu đảm bảo cho phát triển du lịch cộng đồng đặc biệt hộ dân tộc thiểu số, đồng ý Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn Dưới hướng dẫn thầy giáo TS Đỗ Xuân Luận em tiến hành thực đề tài: “Tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng hộ dân tộc thiểu số; Phân tích rào cản tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ gia đình dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng; Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng địa bàn nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Về mặt khoa học áp dụng cho hộ kinh doanh du lịch cộng đồng địa bàn phù hợp cho đối tượng mở quán ăn, cà phê, nhà nghỉ để thích nghi cho du khách cách ý nghĩa khoa học Về mặt thực tiễn lựa chọn mặt hàng địa phương,những nét đặc sắc vùng miền để thu hút khách du lịch không làm nét đẹp sắc dân tộc 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Cần xây dựng chiến lược, sách phát triển du lịch rõ ràng; tăng cường công tác tập huấn hướng dẫn cấp, ngành du lịch có trách nhiệm; tuyên 57 Thông qua bảng 4.13; cho biết mong muốn hỗ trợ nhà nước để phát triển du lịch cộng đồng - Cung ứng vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh du lịch - Được đào tạo hướng dẫn để nâng cao kiến thức, kỹ kinh doanh phát triển du lịch - Được liên kết với doanh nghiệp lữ hành du lịch để đưa du khách đến thăm quan nhiều có hướng dẫn khách du lịch chi tiết cụ thể để đưa du lịch đến bước phát triển vượt bật theo hướng đại - Môi trường cần đảm bảo người dân phải luôn làm gương để bảo vệ môi trường lành - Phải đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến thăm quan du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân địa bàn Internet cần cải thiện nhiều để người dân hiểu biết mục đích việc sử dụng internet nào, để người dân biết cách thiết lập trang web để quảng bá du lịch nhiều nhờ mạng internet 58 PHẦN 5: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 5.1 Giải pháp 5.1.1 Đối với hộ dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng - Đối với hộ tham gia kinh doanh du lịch cộng đồng vốn hình thức khơng thể thiếu kinh doanh, có nhiều lý khác có nhiều hộ khơng tham gia vay vốn dù kinh phí hay vốn đầu tư cá nhân chưa đủ người dân tâm không vay - Thứ cách tiếp cận đến dịch vụ ngân hàng - Thứ hai sợ khơng có tài sản chấp - Thứ ba ngại thủ tục phức tạp - Thứ tư chưa biết cách sử dụng vốn có hiệu quả, sử dụng vốn để đầu tư vào làm  Cần tư vấn trực tiếp hướng dẫn cụ thể cho người dân hiểu biết sâu cách thức tổ chức giao dịch từ ngân hàng, thủ tục cho vay cách thức đầu tư vào kinh doanh du lịch hay nói cách khác sử dụng vốn cho có hiệu kinh tế cao để đảm bảo cho người dân lo ngại đến vấn đề  Tăng cường kỹ giao tiếp mở lớp tập huấn bổ ích cho người dân để người dân có tính tự tin kinh doanh du lịch sử dụng dịch vụ ngân hàng cách có hiệu  Cần phát huy cố gắng kinh doanh du lịch cộng đồng để đưa du lịch tiến xa phát triển  Mong muốn nhận hỗ trợ từ ban ngành, cấp quyền địa phương để đưa du lịch lên theo hướng phát triển bền vững lâu dài 5.1.2 Đối với ngân hàng địa bàn - Cần có biện pháp khắc phục cụ thể người dân tự tin vào khoản vay thủ tục cho vay 59 - Đảm bảo với mức lãi suất ổn định không gây phiền hà cho bên - Cần tư vấn trực tiếp dân hiểu khoản vay cách thức sử dụng vốn vào mục đích gì, vay để làm đầu tư vào - Đảm bảo với mức vay lãi suất thấp kỳ hạn lâu dài người dân lo nghĩ khoản vay nợ 5.1.3 Đối với qùn địa phương - Cần phải quan tâm nhiều phát triển du lịch cộng đồng để đảm bảo cho kinh doanh du lịch - Cần xây dựng sách hỗ trợ đặc biệt đến hộ tham gia kinh doanh du lịch để đưa du lịch đến mức phát triển lâu dài hiệu - Đảm bảo an toàn cho người dân khách du lịch đến thăm quan du lịch - Đảm bảo an tồn giao thơng, an ninh trật tự cho người lại - Mở lớp tập huấn bổ ích du lịch kinh doanh du lịch cho người dân khuyến khích người dân tham gia để học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch từ bên có du lịch phát triển sapa, sin suối hồ, nhiều điểm du lịch khác - Tạo mối quan hệ mật thiết từ bên liên quan doanh nghiệp lữ hành tham gia vào tổ chức để đảm bảo cho việc giới thiệu khách du lịch đến thăm 5.2 Kết luận kiền nghị 5.2.1 Kết luận  Nhu cầu, mức độ tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng hộ dân tộc thiểu số; - Nùng Nàng xã có tiềm lớn để phát triển du lịch cộng đồng người dân thiếu hiểu biết nhiều cách thức tổ chức cách tiếp cận nguồn lực từ dịch vụ ngân hàng để có vốn đầu tư phát triển du lịch - Thông qua nghiên cứu cho thấy nhu cầu mức độ tiếp cận sử dụng dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng hộ dân tộc thiểu số 60 quan trọng cần thiết để giải tháo gỡ khó khăn mà người dân gặp phải, đảm bảo vốn cho phát triển du lịch kinh doanh du lịch bền vững - Người dân có nhu cầu để sử dụng dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng, thiếu hiểu biết cách thức giao dịch qua ngân hàng chưa biết cách sử dụng vốn hiệu người dân cần hỗ trợ giúp đỡ từ ban ngành có liên quan để giải vấn đề - Người dân phải tiếp cận dịch vụ ngân hàng nào, phải kêu gọi nguồn vốn từ đâu để phát triển, kinh doanh du lịch cộng đồng cách có hiệu quả, qua nghiên cứu cho thấy mức độ, cần thiết người dân chưa để tiếp cận dịch vụ ngân hàng  Những rào cản tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ gia đình dân tộc thiểu số kinh doanh du lịch cộng đồng; - Người dân lo ngại tiếp cận dịch vụ ngân hàng sợ khơng có đủ tài sản chấp, ngại thủ tục vay vốn phức tạp sợ gặp phải rủi ro kinh doanh nên không trả nợ cho ngân hàng - Thiếu tự tin từ thân người dân có nhiều hộ muốn tham gia vay vốn không hỏi để vay vốn, chủ yếu cách thức sử dụng vốn chưa biết sử dụng vốn cách có hiệu nên người dân khơng dám vay vốn từ ngân hàng - Người dân tò mò lo ngại liệu vòng năm năm có trả nợ khơng, người dân ln hỏi khơng trả nợ bị thu hồi tài sản đến lúc khơng biết lấy mà sống, lý người dân đa phần khơng vay vốn Nhưng thiếu kinh nghiệm, thiếu tự tin thiếu hiểu biết cần giải tháo gỡ rào mà người dân gặp phải 5.2.2 Kiến nghị  Đối với nhà nước - Về phía nhà nước cần tăng cường lượng vốn cho ngân hàng trọng tâm ngân hàng CSXH Thông qua tổ chức tín dụng lượng vốn vay giải 61 ngân đến với hộ dân tộc thiểu số kinh doanh DLCD, đồng thời lượng vốn vay cần nâng lên mức vốn vay thời hạn cho vay - Nhà nước cần quan tâm nhiều vấn đề góp vốn vào sản xuất kinh doanh đặc biệt kinh doanh du lịch cộng đồng  Đối với tổ chức đồn thể, quyền địa phương - Đối với đoàn thể địa phương cần chủ động hướng dẫn hộ dân tộc thiểu số tiếp cận thông tin dịch vụ ngân hàng hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn, đồng thời tăng cường việc giám sát, kiểm sốt việc sử dụng vốn mục đích Các tổ chức đồn thể cần trì cơng tác tổng kết hàng năm, để đánh giá công tác tiếp cận vốn vay hộ dân tộc thiểu số kinh doanh DLCD để từ rút kinh nghiệm cần thiết đồng thời tìm giải pháp hữu ích để nâng cao khả tiếp cận tới dịch vụ ngân hàng - Cần phải bảo vệ, giữ gìn, tơn tạo phát triển mơi trường sống nói chung mơi trường du lịch nói riêng danh lam thắng cảnh, hệ động thực vật - Các nhà quản lý, lập kế hoạch, sách ln phải có sách, định hướng, quy hoạch phát triển du lịch phù hợp, đáp ứng nhu cầu du khách hướng tới phát triển du lịch bền vững - Điều chỉnh, kết hợp hài hòa nhu cầu du khách với sở vật chất, thượng tầng kiến trúc tương lai - Nghiên cứu, phát thêm địa điểm du lịch, tuyến du lịch mới, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ du lịch, đem lại lợi nhuận, hiệu cao Cần nghiên cứu tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, mang màu sắc vùng - Sử dụng nguồn vốn đầu tư cho du lịch ngành khác có hiệu - Có kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân công tham gia du lịch phù hợp với công việc mà họ tham gia hoạt động trong tương lai - Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường người dân du khách - Mở lớp tập huấn đào tạo kỹ giao tiếp, kỹ nấu ăn để phục vụ cho khách du lịch 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Bùi Thị Hải Yến, Phạm Hồng Long, tài nguyên du lịch, Nxb giáo dục Bùi Thị Hải Yến (2012), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, Nxb giáo dục 3.Trần Thị Mai (2005), Du lịch cộng đồng Việt Nam, Nxb giáo dục Bửu Ngôn (2004), Du lịch miền – tập Miền Bắc, Nxb niên Nhiều tác giả (2005), Chào mừng quý khách đến với Sapa, Nxb thông Nguyễn Đình Hịe, Vũ Văn Hiếu, Du lịch bền vững, Nxb ĐH Quốc gia - Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thái (2003), Sinh thái học bảo vệ môi trường, Nxb xây dựng Nguyễn Thượng Hùng (1988), “ Phát triển du lịch sinh thái phát triển du lịch bền vững”, Hội thảo Du lịch sinh thái với phát triển bền vững Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông, Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Kim Hồng (1999), Địa lý du lịch, Nxb thành phố Hồ Chí Minh 10 Phạm Cơn Sơn (2005), Cẩm nang du lịch – Sa Pa trữ tình, Nxb văn hóa dân tộc 11 Phạm Trung Lương, Đặng Duy Lợi, Vũ Tuấn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Ngọc Khánh (2000), Tài nguyên Môi trường Du lịch Việt Nam, Nxb giáo dục, Hà Nội 12 Phạm Trung Lương, Nguyễn Thị Lâm, Hoàng Đạo Cầm, Nguyễn Đức Hoa Cương (1999), Tuyển tập báo cáo hội thảo xây dựng chiến lược Quốc gia phát triển du lịch sinh thái Việt Nam, Nxb Hà Nội 13 Phịng văn hóa thông tin huyện Sa Pa, báo cáo tổng kết cơng tác hoạt động văn hóa thơng tin 2011 14 Phạm Trung Lương, Đặng Văn Lợi, Vũ Tuấn Cảnh, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Ngọc Khánh (1999), Tài nguyên môi trường du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục 15 Lê Văn Lanh (2000), “Du lịch sinh thái” Nxb nông nghiệp, Hà Nội 16 REST (1997), “Du lịch cộng đồng” Nxb Giáo dục Việt Nam II Các trang Web 17 http://www.vietnamtourism.gov.vn 18 http://www.moitruongdulich.vn 19 http://www.laocai.gov.vn 63 20 http://www.vncreatures.net 21 http://www.tnmt.gov.vn 22.http://www.communitybase tourism.info/en/community-basedtourism/community-based-tourism.asp 23 http://www.community-tourism.org 64 PHIẾU ĐIỀU TRA PHIẾU KHẢO SÁT VỀ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ KINH DOANH DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Kính thưa Anh/Chị, Với mục đích tìm hiểu nhu cầu khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng phát triển du lịch cộng đồng, mong muốn Anh/Chị dành chút thời gian để cung cấp thông tin Chúng xin cam két thông tin thu thập bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu! Trân trọng cảm ơn mong giúp đỡ Quý Anh/Chị! Ngày: …/… /2020 Họ tên người vấn……………………………… Anh/Chị vui lịng cho biết địa chỉ: Thơn………………………………………………………………………………… Xã……………………………………Huyện……………Tỉnh…………………… Số điện thoại: …………………………………………………………………… Email người vấn:……………………………………………… Thời gian xe máy trung bình đến trung tâm huyện: ……… (giờ)………(phút) Tuổi Anh/Chị là::…………………(tuổi) Giới tính Anh/Chị: Nam  Nữ  Anh/Chị người dân tộc: (chọn ô) 1.H’Mông  3.Thái  5.Giáy  2.Dao  4.Mường  6.Khác  (xin vui lịng ghi rõ)…………… Trình độ học vấn cao Anh/Chị (chọn ô) 1.Đại học  3.Trung cấp  5.THCS  7.Tiểu học  2.Cao đẳng  4.Sơ cấp  6.THPT  Không học  Anh/Chị có giữ chức vụ xã khơng? Có  Khơng  65 Anh/Chị có họ hàng, người thân làm việc xã khơng? Có  Khơng  Anh/chị có thành viên Ban quản lý du lịch cộng đồng? Có  Khơng  10 Anh/Chị có thành viên hội sau (có thể chọn nhiều ơ): 1.Hội nơng dân  3.Đồn niên  2.Hội liên hiệp phụ nữ  4.Hội cựu chiến binh  11 Anh/chị có thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp lữ hành để đưa du khách tới thăm? Có  Khơng  12 Số lượng doanh nghiệp lữ hành anh/chị có thỏa thuận hợp tác? 13.Tổng thu nhập bình quân tháng gia đình (triệu đồng/tháng):………………… 14 Trong đó, thu nhập từ du lịch bình quân chiếm khoảng % tổng thu nhập (ước tính)……… (%) 15 Anh/Chị có giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cộng đồng khơng? Có  Khơng  16 Nếu tham gia tập huấn, Anh/Chị vui lòng cho biết nội dung tập huấn (có thể chọn nhiều ô): 1.Giao tiếp  3.Trang trí nhà  Được chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch từ địa phương khác  2.Nấu ăn  4.Ngoại ngữ  Khác  (xin vui lòng ghi rõ)…………… 17 Anh/Chị có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư? Có  Khơng  18 Anh/Chị có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nơng lâm nghiệp? Có  Khơng  19 Giá trị nhà (ước tính):……………………….(triệu đồng) 20 Tổng chi phí xây dựng homestay (ước tính)…………………… triệu đồng 21 Số phịng Homestay…………………… (phòng) 66 22 Sức chứa (lượng khách du lịch) tối đa homestay……………………….(khách) 23 Lượng du khách bình quân tháng tới sở anh/chị:…………………….( khách) 24 Lượng du khách thấp tháng………………………… ( khách) 25 Lượng du khách cao tháng……………………………( khách)) 26 Thời gian lưu trú bình qn du khách nước ngồi…………….(ngày) 27 Thời gian lưu trú bình quân du khách nước…………… (ngày) 28 Mức thu bình qn du khách nước ngồi ngày lưu trú ……… (nghìn đồng) 29 Mức thu bình quân du khách nước ngày lưu trú……… (nghìn đồng) 30 Khách du lịch tốn hình thức chủ yếu? (có thể chọn nhiều ô): 1.Tiền mặt  3.Quét mã QR  2.Chuyển khoản  Khác  (xin vui lịng ghi rõ)…………… 31 Khách du lịch nước ngồi chủ yếu từ vùng nào? (có thể chọn nhiều ô): Châu Âu  Châu Á  Châu Mỹ  …………… Khác 32 Khách du lịch nước chủ yếu đến từ vùng nào? (có thể chọn nhiều ô): Miền Bắc  Miền Trung  Miền Nam  33 Theo anh/chị lợi sở Anh/Chị phát triển du lịch cộng đồng gì? (có thể chọn nhiều ô): Môi trường lành  3.Văn hóa đặc sắc  5.Ẩm thực ngon  Cảnh quan đẹp  4.Nông nghiệp đa dạng  Khác ………… 34 Anh/Chị có sở hữu tơ? Có  Không  35 Giá trị ô tô lúc mua…………………… (triệu đồng) 36 Anh/Chị có máy tính để bàn (hoặc) xách tay? Có  Khơng  67 37 Giá trị tất máy tính lúc mua……………………… (triệu đồng) 38 Gia đình Anh/Chị có sử dụng máy điều hịa? Có  Khơng  39 Giá trị tất điều hòa lúc mua……………………… (triệu đồng) 40 Gia đình Anh/Chị có sử dụng tủ lạnh? Có  Khơng  41 Giá trị tủ lạnh lúc mua……………………… (triệu đồng) 42 Gia đình Anh/Chị có sử dụng máy giặt? Có  Không  43 Giá trị máy giặt lúc mua……………………… (triệu đồng) 44 Gia đình Anh/Chị có sử dụng Tivi hình LED? Có  Không  45 Giá trị Tivi lúc mua……………………… (triệu đồng) 46 Anh/Chị có lắp đặt internet gia đình? Có  Khơng  47 Chi phí internet bình quân hàng tháng anh chị phải trả tiền? .(nghìn đồng/tháng) 48 Anh/Chị có sử dụng điện thoại thơng minh? Có Khơng 49 Nếu có, giá trị điện thoại thơng minh lúc mua…………………… (triệu đồng) 50 Cước thuê bao bình quân tháng anh/chị phải trả bao nhiêu? (nghìn đồng) 51 Anh/chị có sử dụng ứng dụng sau? (có thể chọn nhiều ô): Facebook  Đăng video youtube quảng bá du lịch  Đăng ký điểm đến trang website du lịch  Sử dụng Apps điện thoại để kinh doanh du lịch  52.Anh/Chị có mở tài khoản ngân hàng? Có  Không  53.Anh chị sử dụng tài khoản với mục đích chủ yếu? (có thể chọn nhiều ô) Gửi tiền tiết kiệm  Để nhận tiền toán khách du lịch  5.Thanh toán với doanh nghiệp lữ hành  Chuyển khoản  4.Vay vốn ngân hàng  Khác ………… 54.Nếu khơng mở tài khoản ngân hàng, anh chị vui lịng cho biết lý (có thể chọn nhiều ô) Không có nhu cầu giao dịch qua tài khoản Có nhu cầu, ngân hàng xa q  Có nhu cầu, khơng biết mở đâu  68  Có nhu cầu, ngại thủ tục mở tài khoản phức tạp  Có nhu cầu, sợ rủi ro bảo mật thơng tin  Khác ………… 55.Trong vòng năm vừa qua, gia đình Anh/Chị có vay vốn ngân hàng khơng? Có  Khơng  56 Nếu có vay vốn ngân hàng, xin cho biết thêm số thông tin sau (nếu có nhiều khoản vay từ ngân hàng, có thể ghi chi tiết cho từng khoản) 1.Nguồn vốn vay 1.Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nơng thơn 2.Ngân hàng sách xã hội 3. Bạn bè, người thân 2.Lươn g vốn vay thực tế nhận (triệu đồng) 3.Lượn g vốn mong muốn vay (triệu đồng) 4.Lãi suất thực trả (%/thán g) 5.K ỳ hạn vay (thá ng) 6.Mục đích sử dụng vốn vay 7.Lượng vốn sử dụng tương ứng (triệu đồng) 8.Hình thức bảo lãnh vốn vay 1.Trồng trọt 2.Chăn nuôi 3.Buôn bán 4.Du lịch 5.Tiêu dùng 1.Trồng trọt 2.Chăn nuôi 3.Buôn bán 4.Du lịch 5.Tiêu dùng 1.Trồng trọt ………… ………… ………… ……… ………… … ………… … 1.Thế chấp 2.Tín chấp ………… ………… ………… ……… ………… … ………… … 1.Thế chấp 2.Tín chấp ………… ………… 1.Thế chấp 69 2.Chăn nuôi 3.Buôn bán 4.Du lịch 5.Tiêu dùng 1.Trồng trọt 2.Chăn nuôi 3.Buôn bán 4.Du lịch 5.Tiêu dùng Nguồn khác……… …………… … ………… ……… ………… … ………… … 2.Tín chấp ………… ………… ………… ……… ………… … ………… … 1.Thế chấp 2.Tín chấp 57 Anh/Chị giao dịch với ngân hàng hình thức nào? (có thể chọn nhiều ô) Đến trực tiếp trụ sở ngân hàng  Liên hệ với hội liên hiệp phụ nữ  Liên hệ với trưởng thôn  Liên hệ với lãnh đạo ủy ban xã  Gọi điện cho cán ngân hàng  Liên hệ với hội nông dân  Nhờ người thân, bạn bè vay giúp  Khác ………… 58 Trường hợp không vay ngân hàng, Anh/Chị vui lịng cho biết ngun nhân: Có nhu cầu vay khơng có tài sản đảm bảo  Có nhu cầu khơng có thơng tin nguồn vốn  Đã vay, bị từ chối  Có nhu cầu vay ngại thủ tục rườm rà  Có nhu cầu vay thiếu kiến thức sử dụng vốn  Khác ………… 59.Nếu ngân hàng cung cấp dịch vụ trực tuyến (qua internet/điện thoại, không cần trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng) sau đây, Anh/Chị có sẵn lịng sử dụng khơng? (có thể tích vào nhiều ơ) 70 Thanh tốn trực tuyến với khách du lịch  Vay ngân hàng trực tuyến  Trả nợ ngân hàng trực tuyến  Chuyển khoản trực tuyến  Nhận thông tin Thông báo số dư tài chương trình tín dụng từ ngân khoản  hàng qua tin nhắn điện thoại  60 Những lo ngại sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (có thể tích vào nhiều phù hợp với ý kiến anh chị) Sợ bị lộ thông tin giao dịch  Chưa biết cách sử dụng ứng dụng trực tuyến để giao dịch với ngân hàng  Sợ ngân hàng bị vỡ nợ  4.Khơng có công cụ để thực trực tuyến (như điện thoại, internet, máy tính)  61 Anh/Chị có mong muốn nhà nước nhằm hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng địa phương? Mong muốn chủ sở kinh doanh du lịch 1.Cung ứng vốn đầu tư 2.Được đào tạo, hướng dẫn để nâng cao kiến thức, kỹ kinh doanh du lịch 3.Được liên kết nhiều với doanh nghiệp du lịch để đưa du khách đến thăm 4.Hệ thống giao thông cần cải thiện để thuận tiện lại Môi trường cần An ninh, an toàn cho du khách cần đảm bảo Internet cần cải thiện Khác………………………………………………… Tích chọn phù hợp        Trân trọng cảm ơn Anh/Chị tham gia vấn này! Ghi ... ? ?Tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. .. NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: TIẾP CẬN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở XÃ NÙNG NÀNG, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU Hệ đào tạo : Chính quy Định... khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, tiến hành nghiên cứu đề tài: ? ?Tiếp cận dịch vụ ngân hàng hộ dân tộc thiểu số phát triển du lịch cộng đồng xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu? ?? Với lịng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các hộ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng ở xã nùng nàng, huyện tam đường, tỉnh lai châu , Tiếp cận dịch vụ ngân hàng của các hộ dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch cộng đồng ở xã nùng nàng, huyện tam đường, tỉnh lai châu