0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng bimix đến khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm hom của cây trà hoa vàng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái

116 2 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ DIỆP Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG BIMIX ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM CỦA CÂY TRÀ HOA VÀNG TẠI HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Khoa : Nông học Khóa học : 2016 – 2020 THÁI NGUYÊN – 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THỊ DIỆP Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG BIMIX ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM HOM CỦA CÂY TRÀ HOA VÀNG TẠI HUYỆN VĂN YÊN TỈNH YÊN BÁI” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 – TT - N02 Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 – 2020 Giảng viên hướng dẫn : 1) TS Trần Trung Kiên 2) TS Hà Duy Trường THÁI NGUYÊN – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Khoá luận tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng Bimix đến khả nhân giống phương pháp giâm hom Trà Hoa Vàng huyện Văn n, tỉnh n Bái” cơng trình nghiên cứu thân tôi, đề tài sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin có sẵn trích rõ nguồn gốc Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa, hồn tồn trung thực, chưa cơng bố tài liệu Nếu có sai sót tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Xác nhận giáo viên hướng dẫn Người viết cam đoan TS Trần Trung Kiên Hoàng Thị Diệp ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp nội dung quan trọng sinh viên trước trường Giai đoạn vừa giúp cho sinh viên kiểm tra, hệ thống lại kiến thức lý thuyết làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, vận dụng kiến thức vào thực tiễn sản xuất Để đạt mục tiêu đó, trí ban chủ nhiệm khoa Nơng học, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng Bimix đến khả nhân giống phương pháp giâm hom Trà Hoa Vàng huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” Để hồn thành khóa luận tơi nhận giúp đỡ tận tình thầy giáo khoa Nơng học, đặc biệt hướng dẫn bảo tận tình hai thầy giáo hướng dẫn: TS Trần Trung Kiên TS Hà Duy Trường giúp đỡ suốt trình làm đề tài Nhân dịp tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc đến thầy khoa Nơng học, gia đình, bạn bè, đặc biệt thầy giáo TS Trần Trung Kiên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Trong suốt trình thực tập, cố gắng để hồn thành tốt khóa luận, thời gian kiến thức thân hạn chế Vì khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Vậy tơi mong giúp đỡ, góp ý chân thành thầy giáo tồn thể bạn bè đồng nghiệp để khóa luận tốt nghiệp tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Hoàng Thị Diệp iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT viii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.4.1 Ý nghĩa khoa học 1.4.2.Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Cơ sở phát sinh phát triển cá thể 2.1.4 Sự hình thành rễ bất định 2.1.5 Ảnh hưởng mơi trường sống đến q trình giâm hom 2.2 Tổng quan loaì Trà hoa vàng 15 2.2.1 Phân loại khoa học 15 2.2.2 Đặc tính sinh học 15 2.2.3 Giá trị tiêu thụ 16 2.2.4 Vùng phân bố 16 iv 2.2.5 Yêu cầu sinh thái Trà Hoa Vàng 16 2.3 Tình hình nghiên cứu Trà hoa vàng giới Việt Nam 18 2.3.1 Tình hình nghiên cứu Trà hoa vàng giới 18 2.3.2 Tình hình nghiên cứu Trà Hoa Vàng Việt Nam 25 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 29 2.4.1 Đặc điểm - vị trí địa lý, địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu 29 2.4.2 Khí hậu thủy văn 30 2.5.Kết luận rút từ vấn đề nghiên cứu 31 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 32 3.2 Thời gian nghiên cứu địa điểm nghiên cứu 32 3.3 Nội dung nghiên cứu 32 3.4 Phương pháp nghiên cứu bước tiến hành 32 3.4.1 Phương pháp kế thừa chọn lọc 32 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm 33 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến tỷ lệ sống hom Trà hoa vàng 37 4.2 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi hom Trà hoa vàng 39 4.2.1 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi hom Trà hoa vàng sau 30 ngày 39 4.2.2 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi hom Trà hoa vàng sau 60 ngày 41 4.2.3 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi hom Trà hoa vàng sau 90 ngày 43 v 4.2.4 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi hom Trà hoa vàng sau 120 ngày 45 4.3 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến tỷ lệ mô sẹo khả rễ hom giâm Trà hoa vàng 47 4.3.1 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến tỷ lệ mô sẹo hom giâm Trà hoa vàng 48 4.3.2 Kết ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả rễ hom giâm Trà hoa vàng 49 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng loài thuộc chi Camellia quốc gia 20 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống hom Trà hoa vàng cuả cơng thức thí nghiệm theo định kỳ theo dõi 37 Bảng 4.2: Ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi Trà hoa vàng sau 30 ngày theo dõi 40 Bảng 4.3: Ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi Trà hoa vàng sau 60 ngày theo dõi 42 Bảng 4.4: Ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi Trà hoa vàng sau 90 ngày theo dõi 44 Bảng 4.5: Ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến khả sinh trưởng chồi Trà hoa vàng sau 120 ngày theo dõi 46 Bảng 4.6: Tỷ lệ mô sẹo hom Trà hoa vàng cơng thức thí nghiệm theo định kỳ theo dõi 48 Bảng 4.7: Ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix super roots đến tỷ lệ rễ Trà hoa vàng sau 90 ngày theo dõi 50 Bảng 4.8: Ảnh hưởng nồng độ chất điều hoà sinh trưởng Bimix đến tỷ lệ rễ Trà hoa vàng sau 120 ngày theo dõi 52 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm 33 Hình 4.1: Biểu đồ thể tỷ lệ sống hom giâm Trà hoa vàng qua cơng thức thí nghiệm 39 Hình 4.2: Biểu đồ thể khả sinh trưởng chồi công thức sau giâm 30 ngày 41 Hình 4.3: Biểu đồ thể khả sinh trưởng chồi công thức sau giâm 60 ngày 43 Hình 4.4: Biểu đồ thể khả sinh trưởng chồi công thức sau giâm 90 ngày 45 Hình 4.5: Biểu đồ thể khả sinh trưởng chồi công thức sau giâm 120 ngày 47 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh tỷ lệ mô sẹo công thức giâm hom Trà hoa vàng 49 Hình 4.7: Biểu đồ thể khả rễ công thức giâm hom Trà hoa vàng 51 Hình 4.8: Biểu đồ thể khả rễ công thức giâm hom Trà hoa vàng 54 viii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CT : Cơng thức ĐHST : Điều hồ sinh trưởng IAA : Axit indol axetic IBA : Axit indol butylic NL : Nhắc lại NST : Nhiễm sắc thể TB : Trung bình TCXV : Tiêu chuẩn xuất vườn Corrected Total 11 2090.666667 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.993622 4.861017 1.490712 30.66667 Source DF rep trt Type I SS 18.666667 2058.666667 Source DF rep trt Type III SS 18.666667 2058.666667 Mean Square 9.333333 686.222222 F Value 4.20 0.0723 308.80 F F Value Pr > F 4.20 0.0723 308.80 F 0.43733333 131.20 F 2.18666667 0.02000000 Corrected Total 11 0.00333333 2.20666667 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.990937 2.279014 0.057735 2.533333 Source rep trt DF Source rep trt Type I SS 0.00666667 2.18000000 DF Type III SS 0.00666667 2.18000000 Mean Square 0.00333333 1.00 0.4219 0.72666667 218.00 F 0.00333333 1.00 0.4219 0.72666667 218.00 F 0.02861111 R-Square Source F Value Type I SS 0.21500000 44.81583333 Mean Square 0.10750000 14.93861111 3.76 0.0875 522.13 F 3.76 0.0875 522.13 F 0.3588889 R-Square Source F Value Type III SS 2.3400000 623.3866667 Mean Square 1.1700000 207.7955556 3.26 0.1101 579.00 F 3.26 0.1101 579.00 F 0.67683333 812.20 F 0.00083333 1.00 0.4219 1.12750000 1353.00 F 0.00083333 1.00 0.4219 1.12750000 1353.00 F F 2.62 0.1517 503.87 F 0.344722 R-Square Source F Value Type III SS 0.931667 1188.829167 Mean Square 0.465833 1.35 0.3277 396.276389 1149.55 F 0.465833 1.35 0.3277 396.276389 1149.55 F 28.85 0.0004 F Value Pr > F 868.0000000 R-Square Source F Value Type I SS Mean Square rep trt 8.0000000 825.3333333 Source DF rep trt 4.0000000 275.1111111 Type III SS 8.0000000 825.3333333 0.69 0.5364 47.62 0.0001 Mean Square 4.0000000 275.1111111 F Value Pr > F 0.69 0.5364 47.62 0.0001 The SAS System The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 5.777778 Critical Value of t 2.44691 Least Significant Difference 4.8023 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean A 29.333 B 18.667 3 C 13.333 D 6.667 30 N trt Tỷ lệ mô sẹo sau 40 ngày The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 1234 Number of Observations Read Number of Observations Used 12 12 The SAS System The GLM Procedure Dependent Variable: yield Sum of Source DF Model Error Squares Mean Square 1133.333333 13.333333 Corrected Total 11 226.666667 Root MSE yield Mean 0.988372 6.043427 1.490712 24.66667 DF Type I SS 18.666667 1114.666667 Source DF rep trt 102.00 F 1146.666667 Coeff Var rep trt Pr > F 2.222222 R-Square Source F Value Type III SS 18.666667 1114.666667 Mean Square 9.333333 371.555556 4.20 0.0723 167.20 F 4.20 0.0723 167.20 F 1.333333 R-Square Source F Value Type III SS 34.666667 1168.000000 Mean Square 17.333333 389.333333 13.00 0.0066 292.00 F 13.00 0.0066 292.00 F 1.777778 R-Square Source F Value Type III SS 10.666667 2105.333333 Mean Square 5.333333 701.777778 3.00 0.1250 394.75 F 3.00 0.1250 394.75
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng bimix đến khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm hom của cây trà hoa vàng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái , Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng bimix đến khả năng nhân giống bằng phương pháp giâm hom của cây trà hoa vàng tại huyện văn yên, tỉnh yên bái