0

Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng giai đoạn 2020 2025

69 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ THAO Tên đề tài: “NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ XUÂN NỘI HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Thái Nguyên - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ THAO Tên đề tài: “NHU CẦU ĐẦU TƯXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ XUÂN NỘI HUYỆN TRÙNG KHÁNH,TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2020-2025” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Phát triển nông thôn Lớp : K48 - PTNT Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 -2020 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Dương Thị Thu Hoài Khoa Kinh tế & PTNT - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan : Đề tài “Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn xã Xuân Nội huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020-2025” cơng trình nghiên cứu tiến hành dựa cố gắng,nỗ lực giúp đỡ khơng nhỏ từ phía UBND Xã Xuân Nội,và hướng dẫn nhiệt tình từ Th.S Dương Thị Thu Hoài Các số liệu kết nghiên cứu trung thực, giúp đỡ để thực đề tài cảm ơn thơng tin trích dẫn đề tài rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Tác giả đề tài Nông Thị Thao ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận trước tiên em xin chân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, cảm ơn thầy cô giáo truyền đạt cho em kiến thức quý giá suốt trình học tập rèn luyện trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên Em đặc biệt xin trân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình, quan tâm sâu sắc cô giáo Th.S Dương thị Thu Hoài giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Xuân Nội toàn người dân xã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình thực tập, điều tra nghiên cứu địa phương Cuối em xin bày tỏ biết ơn tới gia đình, bạn bè người thân ln quan tâm, động viên, giúp đỡ em suốt trình thực tập Trong q trình nghiên cứu có lý chủ quan khách quan nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn sinh viên để em hồn thành khóa luận tốt hơn! Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Sinh viên Nông Thị Thao iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Nghĩa đầy đủ Kí hiệu viết tắt CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa,hiện đại hóa CT Chương trình ĐBKK Đặc biệt khó khăn NQ/TW Nghị trung ương PTNT Phát triển nông thôn MTQG Mục tiêu quốc gia QĐ-TTg Quyết định thủ tướng NTM Nông thôn UBND Ủy ban nhân dân 10 NN Nông nghiệp 11 HĐND Hội đồng nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Xuân Nội 21 Bảng 4.2 Diện tích trồng hàng năm xã Xuân Nội 23 Bảng 4.3 Thống kê vật ni xã Xn Nội năm 2019 24 Bảng 4.4.Thực trạng sở hạ tầng thiết yếu xã Xuân Nội………………29 Bảng 4.5 Các tiêu chí đạt xây dựng nơng thơn xã Xn Nội 29 Bảng 4.6:Thông tin chung đối tượng điều tra……………………….… 35 Bảng 4.7 Hạng mục vốn đầu tư xây dựng đường giao thông 37 Bảng 4.8 Kế hoạch vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu địa bàn xã 38 Bảng 4.9 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển mơ hình sản xuất 40 Bảng 4.10 Kế hoạch vốn đầu tư lâm nghiệp 40 Bảng 4.11: Nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất trình xây dựng NTM xã Xuân Nội…………………………………………………………… 41 v MỤC LỤC Phần PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.2 Sự cần thiết phải xây dựng nông thôn 2.3 Một số điều kiện tiêu chí xây dựng nơng thơn 2.4 Cơ sở thực tiễn xây dựng nông thôn Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 16 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 16 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu 16 3.2.2 Thời gian nghiên cứu 16 3.3 Nội dung nghiên cứu 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 17 3.4.2 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 19 vi Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 22 4.1.3 Đặc điểm văn hóa - xã hội 27 4.1.4.Đặc điểm sở hạ tầng……………………………………………… 30 4.2 Thực trạng xây dựng nông thôn xã Xuân Nội 29 4.2.1 Mức độ đạt tiêu chí nơng thôn xã Xuân Nội 30 4.2.2.Các tiêu chí chưa đạt nguyên nhân…………………………………33 4.3 Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn giai đoạn 2020-2025 xã Xuân Nội 36 4.3.1 Nhu cầu đầu tư phát triển sở hạ tầng 36 4.3.2 Nhu cầu đầu tư hỗ trợ phát triển nguồn vốn nghiệp giai đoạn 20202025 xã Xuân Nội 39 4.3.3 Những thuận lợi khó khăn việc triển khai tổ chức thực tiêu chí xây dựng nông thôn mới……………………………………… 43 4.4 Quan điểm, nhiệm vụ giải pháp q trình xây dựng nơng thôn xã Xuân Nội 43 4.4.1.Quan điểm nhiệm vụ cần tập trung thực hiện………………………44 4.4.2 Một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu q trình xây dựng nơng thơn 44 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC vii Phần MỞ ĐẦU 1.1.Tính cấp thiết Xây dựng nông thôn vấn đề lớn có tính chất chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhà nước ta nói chung xã Xn Nội nói riêng nhằm quản lí, sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên, giải việc làm, tăng thu nhập nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn Xây dựng nông thơn có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội bước đại, cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lí, gắn nơng nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp - dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định - giàu sắc văn hóa dân tộc, mơi trường sinh thái bảo vệ, an ninh trật tự giữ vững, đời sống vật chất nâng cao Trước tình hình đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước hội nhập kinh tế tồn cầu, cần có sách cụ thể mang tính đột phá nhằm giải tồn vấn đề kinh tế Đáp ứng yêu cầu Nghị Đảng nông nghiệp, nông thôn vào sống, đẩy nhanh tốc độ CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn, việc cần làm giai đoạn xây dựng cho mơ hình nơng thơn đủ đáp ứng u cầu phát huy nội lực nông dân, nông nghiệp nông thôn, đủ điều kiện hội nhập nển kinh tế giới Thực Nghị Trung ương khóa X “Nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn”, Thủ tướng Chính phủ ban hành “Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới” (Quyết định số 491/QĐTTg ngày 16/4/2009) “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” Quyết định số 800/QĐTTg ngày 06/4/2010 [9] nhằm thống đạo việc xây dựng nông thôn nước 46 Cần tập trung phát triển tổ chức sản xuất:Mở rộng hình thức hợp tác;Khuyến khích thành lập doanh nghiệp địa bàn;Khuyến khích phát riển mơ hình,trang trại;Tổ chức lớp đào tạo nghề cho người nông dân *Giải pháp văn hóa-mơi trường: -Xây dựng đời sống văn hóa phomg phú,lành mạnh: +Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư,thường xun đơn đốc,kiểm tra tiêu chí tiêu chí an ninh,trật tự +Có kế hoạch tu sửa,nâng cấp số nhà văn hóa sân thể thao chưa đạt chuẩn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có nơi rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe giao lưu văn hóa +Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật,chuyển giao khoa học kỹ thuật để nhân dân nắm rõ chấp hành tốt sách pháp luật,cũng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất,chăn nuôi -Bảo phát triển môi trường nông thôn Tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường địa phương; Đề xuất với quan có thẩm quyền lựa chọn doanh nghiệp đầu tư xây dựng sản xuất kinh doanh địa bàn chấp hành tốt quy định bảo vệ môi trường trước mắt lâu dài *Giải pháp chung -Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao tham gia tích cực chủ động nhân dân quan tâm tồn xã hội Cấp ủy, quyền phối hợp với đoàn thể, tổ chức tuyên truyền, vận động tới cộng đồng, hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, thực giám sát thực nội dung chung; hướng dẫn nhân dân thực nhiệm vụ cộng đồng, hộ gia đình 47 Thực nghiêm túc nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch; tạo điều kiện để người dân thực chủ thể thực Chương trình -Đẩy mạnh thực nội dung xây dựng nơng thơn Tiếp tục hồn thiện cụ thể hóa quy hoạch, điều chỉnh Đề án xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu tái cấu ngành nông nghiệp địa bàn; gắn quy hoạch cấp xã với quy hoạch huyện tỉnh Huy động, lồng ghép nguồn lực nâng cấp sở hạ tầng thiết yếu, sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế Tận dụng, nâng cấp cơng trình có, áp dụng rộng rãi chế hỗ trợ vật tư để dân tự làm cơng trình khơng yêu cầu kỹ thuật phức tạp Chú trọng thực nội dung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân, xóa đói, giảm nghèo gắn với việc thực chủ trương tái cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững địa bàn Tổ chức đạo xây dựng HTX, tổ hợp tác, hình thức liên kết, hợp tác, gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ, đảm bảo phát triển sản xuất bền vững, hiệu Hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân thực nội dung phát triển văn hóa xã hội, mơi trường, đảm bảo an ninh trật tự nông thôn.Xây dựng các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; hướng dẫn xây dựng thực thi hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tình làng nghĩa xóm; tổ chức nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, trừ tệ nạn xã hội; bảo vệ mơi trường, xây dựng xóm làng xanh, sạch, đẹp Chú trọng hướng dẫn hỗ trợ thực nội dung xây dựng NTM cộng đồng hộ gia đình gắn với xây dựng khu dân cư, gia đình văn hóa Tiếp tục đẩy mạnh thực chủ trương kiện tồn tổ chức đảng, quyền, đoàn thể cấp xã 48 -Tăng cường lãnh đạo, điều hành Tổ chức Đảng thực nịng cốt lãnh đạo xây dựng NTM Chính quyền triển khai thực chặt chẽ hiệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng NTM Mỗi đoàn thể đảm nhận số tiêu chí tiêu phù hợp với tơn chỉ, mục đích để vận động hội viên thực có kết cụ thể Bố trí cán có lực, nhiệt tình tham gia Ban đạo, Ban quản lý Có kế hoạch hoạt động, phân cơng cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực -Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nướcchung sức xây dựng nơng thơn mới” Các ngành hệ thống trị tổ chức phong trào thi đua phấn đấu đạt tiêu chí mục tiêu ngành đồn thể xây dựng NTM Thường xuyên nắm bắt, phát cách làm hay, mơ hình tốt để phổ biến diện rộng, khen thưởng thỏa đáng; khen thưởng động viên kịp thời tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp Phần 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận Để ổn định cải thiện đời sống cho người dân, xã Xuân Nội cần có giải pháp thiết thực để phát triển nguồn lực, ổn định sống cho người dân.Việc nghiên cứu nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn qua trình tìm hiểu, phân tích yếu tố tác động đến phát triển kinh tế xã hội người dân xã Xuân Nội, nhận thấy nhu cầu đầu tư xây 49 dựng nông thôn xã lớn sở hạ tầng kinh tế -xã hội nhu cầu nông lâm nghiệp cụ thể tổng mức vố đầu tư cho xã 99.910(triệu đồng),trong vốn đầu tư để phát triển sở hạ tầng 38.855(triệu đồng),phát triển nghiêp với số vốn đầu tư 61.055(triệu đồng) Tuy nhiên xã Xuân Nội đường xã lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo cịn cao, kinh tế chưa phát triển muốn thành lập hợp tác xã phải có nguồn kinh phí đảm bảo đáp ứng cho hợp tác xã trì phát triển bền vững Do nhân dân lo ngại chưa muốn thành lập Hợp tác xã (theo yêu cầu tiêu chí Hợp tác xã phải kinh doanh có lãi liên tục năm tài gần nhất, hàng năm thực nghĩa vụ nộp thuế) nên tiêu chí hợp tác xã chưa thực theo kế hoạch Để sống người dân phát triển lâu dài bền vững cần phải có sách chiến lược hợp lý công tác quản lý phân bổ việc sử dụng nguồn lực địa phương đồng thời trọng vào chiến lược nâng cao trình độ dân trí người dân xã, để từ góp phần vào cơng xây dựng cộng đồng xã hội phát triển thịnh vượng Các sách, dự án hỗ trợ cho người dân cần tính đến trước mắt lâu dài, tạo điều kiện cho người dân tham gia vào dự án xây dựng NTM 2.Kiến nghị Để nâng cao hiệu tiến độ thực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2030 đề xuất số nội dung sau: *Đối với cấp quyền: - Ban hành chế, sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,nông dân để giúp nông dân việc xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp 50 - Ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư xây dựng sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nhanh hộ nghèo cho xã đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh - Đề nghị ban ngành từ cấp huyện tạo điều kiện cho địa phương để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà máy, công ty địa bàn - Đời sống nhân dân xã cịn gặp nhiều khó khăn,cơ sở hạ tầng yếu kém,nhất giao thông lại khó Do để nghị UBND huyện tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn xã - Tiếp tục mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để đáp ứng thực thi nhiệm vụ địa phương *Đối với người dân nơng thơn: -Tích cực tham gia lớp tập huấn, đào tạo nghề, nâng cao trình độ chun mơn, không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức, đồng thời chủ động chuyển đổi ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình - Mạnh dạn vay vốn mở rộng sản xuất để tăng thu nhập cho gia đình, tạo việc làm cho người dân nơng thơn - Có ý thức tự giác hoạt động xây dựng nông thôn TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nghị 26-NQ/T.W Trung ương nông nghiệp-nông dân-nông thôn[1] Quyết định 491/QĐ-TTg năm 2009 Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Thủ tướng Chính phủ ban hành[2] 51 Quyết định số 491/ QĐ - TTg ngày 16/4/2009 việc ban hành Bộ tiêuchí Quốc gia NTM[3] 4.Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn số nội dung thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn giai đoạn 2016 – 2020[4] 5.Kế hoạch 3093 KH-UBND ngày 30/8/2019 UBND tỉnh Cao Bằng triển khai đề án Hỗ trợ thôn xã ĐBKK khu vực biên giới xây dựng NTM gắn với giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2019–2020[5] 6.Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 05/05/2017 chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành tiêu chí xã NTM tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017–2020[6] 7.Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 10/05/2018 chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành quy định thực hiên sách hỗ trợ phát triển sản xuất,đa dạng hóa sinh kế nhân rộng mơ hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017–2020[7] 8.Mông Thị Huyền(2016).Thực trạng giải pháp đẩy mạnh xây dựng NTM địa bàn huyện Bảo Lạc,tỉnh Cao Bằng.Luận văn thạc sĩ ngành Phát Triển Nông Thôn.Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, 2016[8] 9.Quyết định 800/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010–2020[9] 10.UBND xã Xuân Nội, Thống kê tình hình sử dụng đất xã, phận địa xã Xuân Nội (1) 11.UBND xã Xuân Nội,Báo cáo tổng kết 10 năm thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 xã Xuân Nội(2) 12 UBND xã Xuân Nội,Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2020(3) 52 II Tài liệu Internet 13 http://www.agrolink.vn/news/5ca284d4cc4f53078ce13ffd/view[10] 14 https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhu_c%E1%BA%A7u[11] 15 https://luanvanaz.com[12] 16 https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/kinh-nghiem-xay-dungnong-thon-moi-o-cac-nuoc-tren-gioi.html [13] PHỤ LỤC Định suất đầu tư sở hạ tầng kinh tế-xã hội hỗ trợ sản xuất Đề án xây dựng NTM thơn đặc biệt khó khăn xã biên giới tỉnh Cao Bằng TT I Danh mục hạng mục công trình Đơn vị tính Quy cách Chiếc Chuồng gia súc hợp vệ sinh Chiếc Diện tích xây dựng tối thiểu 3.8 mét vng Diện tích xây dựng tối thiểu 8.75 mét vng Đường giao thơng đến xóm (nâng cấp, làm mới) Km Đường giao thông nội xóm 10 NS Trung ương (%) Doanh nghiệp, cộng đồng (%) Tên văn quy định/Tham khảo Vốn đầu tư phát triển Nhà vệ sinh hộ gia đình Tổng đầu tư (triệu đồng) Cầu Đường nội đồng (nâng cấp, làm mới) Sửa chữa nâng cấp thủy lợi Cấp điện thơn Cột phát sóng điện thoại, truyền hình Phịng chức trường THCS Km Mét vng Km Km Cơng trình Cơng trình Cơng trình 7.0 35.7 64.3 9.0 44.4 55.6 Rộng 3,0m; dày 0,16m 980.0 37.8 62.2 Rộng 2,5m; dày 0,14m 800.0 37.5 62.5 Theo Sơn La 17.0 Rộng 2,5m; dày 0,10 m QĐ số 28/2018 QĐ-UBND ngày 9/10/2018 QĐ số 28/2018 QĐ-UBND ngày 9/10/2018 QĐ số 14/2016/QĐUBND tỉnh Sơn La ngày 13/7/2016 QĐ số 14/2016/QĐUBND tỉnh Sơn La ngày 13/7/2016 700.0 80 20 Theo Lào Cai 640.0 70 30 Theo Lào Cai 800.0 100 Theo Lào Cai 700.0 100 Theo Lào Cai 600.0 70 30 Theo Lào Cai 53 11 12 13 14 15 16 17 18 II Trường mầm non Nhà công vụ giáo viên Nhà văn hóa thơn (sửa chữa, làm mới) Nhà làm việc công an, quân Hỗ trợ xóa nhà tạm hộ dân nghèo Hỗ trợ xây dựng lị đốt rác trì hoạt động Bể nước đường ống nước sinh hoạt Hồ chứa nước sinh hoạt vải địa (hồ treo) Hỗ trợ phát triển sản xuất Hỗ trợ dự án, mơ hình phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế Hỗ trợ hộ nghèo tham gia dự án theo tiêu chí thu nhập Hỗ trợ mơ hình sản xuất nơng lâm kết hợp tạo việc làm cho người nghèo gắn với giảm nghèo bảo vệ mơi trường Hỗ trợ mơ hình việc làm công thông qua đầu tư sở hạ tầng quy mơ nhỏ xóm giảm thiểu thiên tai thích ứng BĐKH Cơng trình Cơng trình Cơng trình Cơng trình Cơng trình Lị Cơng trình Cơng trình Mơ hình, dự án Hộ/năm gian, cấp 4, rộng 60 mét vuông, có bếp nấu 4,000.0 70 30 Theo Lào Cai 600.0 70 30 Theo Lào Cai 200.0 70 30 Theo Lào Cai 600.0 70 30 Theo Lào Cai 100.0 50 Theo Lào Cai 15.0 70 30 310.0 70 30 900.0 80 20 500.0 2.5 60 40 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 Mơ hình/năm 200.0 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 Mơ hình/năm 600.0 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 Tạo quỹ đất sản xuất khai hoang Ha 15.0 Tạo quỹ đất sản xuất phục hóa Ha 10.0 Chăm sóc bảo vệ rừng tự nhiên Khoanh nuôi, kết hợp trồng mới, bảo vệ rừng trồng Mơ hình giới hóa nơng nghiệp, bảo quản chế biến nông sản 50 Ha/năm 0.4 Ha/năm 1.6 Mơ hình 150.0 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 QĐ số 16/2018 QĐ-UBND ngày 10/5/2018 QĐ số 05/2015 QĐ-UBND ngày 18/3/2015 54 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Mô hình ứng dụng cơng nghệ cao Mơ hình quản lý kinh doanh tổng hợp nông nghiệp Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn Hỗ trợ mơ hình trình diễn cơng nghiệp mới, sản phẩm Hỗ trợ mơ hình sản xuất cơng nghiệp Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến SX CN-TTCN Tuyên truyền, tập huấn, đào tạo nghề xã, xóm Hỗ trợ vệ sinh mơi trường nơng thơn xã, xóm Quy hoạch xây dựng NTM xã, xóm thí điểm đồ 1/2000 Tập huấn quản lý, kế hoạch phát triển cộng đồng Hỗ trợ đào tạo nghề sử dụng lao động đào tạo nghề Hỗ trợ nâng cao hiểu biết pháp luật, an ninh trật tự Hỗ trợ giống trồng, phân bón, vật tư nơng nghiệp Hỗ trợ vật nuôi, thức ăn, vật tư chăn nuôi Hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản Mơ hình 200.0 Mơ hình 30.0 Doanh nghiệp QĐ số 05/2015 QĐ-UBND ngày 18/3/2015 QĐ số 05/2015 QĐ-UBND ngày 18/3/2015 8.0 QĐ số 24/2019 QĐ-UBND ngày 18/4/2019 QĐ số 24/2019 QĐ-UBND ngày 18/4/2019 QĐ số 24/2019 QĐ-UBND ngày 18/4/2019 QĐ số 24/2019 QĐ-UBND ngày 18/4/2019 Mơ hình 1,160.0 30 70 Mơ hình 1,000.0 30 70 400.0 50 50 năm/xã 2,000.0 100 Theo Lào Cai năm/xã 1,000.0 20 80 Theo Lào Cai năm/xã 2,400.0 80 20 năm/xã 1,000.0 100 năm/xã 800.0 100 năm/xã 600.0 100 năm/xã 4,000.0 50 50 năm/xã 4,000.0 50 50 năm/xã 2,000.0 Cơ sở 50 50 55 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÔN BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC XÃ BIÊN GIỚI VIỆT TRUNG GIAI ĐOẠN 2020-2025 (Thu thập thơng tin thảo luận nhóm cán chủ chốt xã, thơn có liên quan đến NTM) Thông tin chung địa phương khảo sát 1.1 Tên địa phương khảo sát: Thôn………………… ……………………… Xã …………………………… Huyện………………………… tỉnh Cao Bằng 1.2 Thông tin đại diện nhóm người cung cấp thơng tin (cần ghi người đại diện): - Người thứ nhất: Họ tên:……………………………………….…………… Chức vụ:……………………………… Điện thoại:………………………… - Người thứ hai: Họ tên:……………………………… …….……………… Chức vụ:……………………………… Điện thoại:………………………… - Người thứ ba: Họ tên:……………………………………………………… Chức vụ:……………………………… Điện thoại:………………………… Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn giai đoạn 2020-2025 (được xác định dựa theo Bộ tiêu chí thơn NTM theo Quyết định 376 năm 2019 UBND tỉnh Cao Bằng) 2.1 Nhu cầu đầu tư phát triển sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật thiết yếu giai đoạn 2020-2025 (xếp theo thứ tự ưu tiên) 2.1.1 Cơng trình thứ nhất: - Tên cơng trình sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật:……………………………… - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (làm mới/nâng cấp, năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.1.2 Cơng trình thứ hai: - Tên cơng trình sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật:……………………………… - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (làm mới/nâng cấp, năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.1.3 Cơng trình thứ ba: - Tên cơng trình sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật:……………………………… - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (làm mới/nâng cấp, năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.1.4 Cơng trình thứ tư: - Tên cơng trình sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật:……………………………… - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (làm mới/nâng cấp, năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.2 Nhu cầu phát triển nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 20202025 (xếp theo thứ tự ưu tiên) 2.2.1 Bảo vệ rừng phát triển rừng - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.2.2 Hỗ trợ giống trồng vật tư kỹ thuật trồng trọt - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,…): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.2.3 Hỗ trợ giống vật nuôi vật tư kỹ thuật chăn nuôi - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Quy mô hạng mục đầu tư:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (nắm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.2.4 Tun truyền, tập huấn, đào tạo nghề - Địa điểm triển khai:………………………………………………………… - Số lượt người đào tạo:………………………………………………… - Ước lượng tổng vốn đầu tư:……………………………………… triệu đồng - Các lưu ý (năm bắt đầu, năm hồn thành, đóng góp,….): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 2.2.5 Hạng mục hỗ trợ phát triển sản xuất khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người thực khảo sát Đại diện người cung cấp thông tin ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG THỊ THAO Tên đề tài: ? ?NHU CẦU ĐẦU TƯXÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA XÃ XUÂN NỘI HUYỆN TRÙNG KHÁNH,TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2020- 2025? ?? KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... cơng sức vào q trình xây dựng nông thôn địa phương, chọn đề tài nghiên cứu:? ?Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn xã Xuân Nội huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020- 2025? ?? 3 1.2 Mục tiêu... Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) -Về nội dung: Nghiên cứu nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn giai đoạn 2020- 2025 xã Xuân Nội 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Tại xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng giai đoạn 2020 2025 , Nhu cầu đầu tư xây dựng nông thôn mới của xã xuân nội huyện trùng khánh tỉnh cao bằng giai đoạn 2020 2025