0

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã hóa trung, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

62 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN KHÁNH DUY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ NƠNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HĨA TRUNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K48 – KTNN Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Đức Quang Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Thực phương châm “Học đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn” trường chuyện nghiệp nói chung trường Đại Học Nơng Lâm Thái Nguyên nói riêng Thực tập tốt nghiệp bước quan trọng sinh viên cuối khóa Đây giai đoạn quan trọng nhằm củng cố kiến thức học ghế nhà trường đồng thời nâng cao kỹ thực hành Được trí ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn, em tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã nông nghiệp địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” Trong thời gian thực đề tài mình, với lịng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn tới: Ban giám hiệu trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Kinh tế & Phát triển nông thơn tồn thể thầy giáo tận tình giảng dạy, dìu dắt em trình học tập rèn luyện trường Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.S Nguyễn Đức Quang không ngừng hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo khóa luận Các cán Ủy ban nhân dân xã Hóa Trung cho phép tạo điều kiện cho em thực nghiên cứu đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể bạn bè, gia đình giúp đỡ em thời gian qua Cuối em xin kính chúc thầy cô giáo cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc thành công nghiệp trồng người nghiệp nghiên cứu khoa học Thái Nguyên, tháng 06 năm 2020 Sinh Viên Nguyễn Khánh Duy ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Cơ cấu kinh tế xã Hóa Trung qua năm (2017 - 2019) 22 Bảng 4.2: Một số thông tin chung HTX nông nghiệp điều tra 26 Bảng 4.3: Một số thông tin chung giám đốc HTX nông nghiệp địa bàn xã Hóa Trung 28 Bảng 4.4: Đất sản xuất Hợp tác xã nông nghiệp 30 Bảng 4.5: Giới tính thành viên lao động HTX nông nghiệp 31 Bảng 4.6: Trình độ chun mơn của thành viên lao động HTX nông nghiệp 32 Bảng 4.7: Độ tuổi thành viên lao động HTX nơng nghiệp 33 Bảng 4.8: Những khó khăn HTX nơng nghiệp địa bàn xã Hóa Trung 34 Bảng 4.9: Trình độ học vấn thành viên HTX nông nghiệp điều tra 37 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế CC : Cơ cấu CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa ĐVT : Đơn vị tính GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã NN & PTNT : Nông nghiệp & phát triển nông thôn THT : Tổ hợp tác TTCN : Tiểu thủ công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 10 2.1 Cơ sở lí luận 10 2.1.1 Một số khái niệm 10 2.1.2 Ý nghĩa việc phát triển Hợp tác xã nông nghiệp 10 2.1.3 Vai trò Hợp tác xã nông nghiệp phát triển kinh tế 11 2.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 12 2.2.1 Tình hình phát triển Hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam 12 2.2.2.Tình hình phát triển kinh tế hợp tác tỉnh Thái Nguyên 16 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng nội dung nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Nội dung nghiên cứu 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 17 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 17 v 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 18 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 18 3.2.4 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 18 3.3 Hệ thống tiêu dùng nghiên cứu 19 3.3.1 Các tiêu phản ánh tình hình sản xuất hợp tác xã 19 3.3.2 Các tiêu đánh giá sản xuất 19 3.3.3 Giá trị sử dụng tính tốn 19 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 20 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 22 4.2 Những thuận lợi, khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội phát triển Hợp tác xã 23 4.2.1 Thuận lợi 23 4.2.2 Khó khăn 24 4.3 Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp 25 4.3.1 Tình hình hợp tác xã nông nghiệp điều tra 25 4.3.2 Phân tích nguồn lực hợp tác xã nơng nghiệp 26 4.3.3 Tình hình thành viên lao động hợp tác xã nông nghiệp 31 4.3.4 Những khó khăn chủ yếu Hợp tác xã nông nghiệp địa bàn nghiên cứu 34 4.4 Nguyên nhân hạn chế tồn ảnh hưởng đến thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn xã Hóa Trung 35 4.4.1 Nguyên nhân khách quan 35 4.4.2 Nguyên nhân chủ quan 37 4.4.3 Hạn chế tồn thực tiễn phát triển hợp tác xã 40 4.5 Bài học kinh nghiệm 41 vi 4.6 Các giải pháp phát triển hợp tác xã nơng nghiệp 42 4.6.1 Nhóm giải pháp phía hợp tác xã 42 4.6.2 Giải pháp phía quan quản lý nhà nước 46 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện nước ta lên chủ nghĩa xã hội từ kinh tế chậm phát triển, chủ yếu kinh tế nông nghiệp, tư liệu sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ bé, mang nặng tính tự cung, tự cấp Đặc biệt nông nghiệp phần lớn hộ nông dân cá thể mơ hình hợp tác xã (HTX) người sản xuất kinh doanh dịch vụ riêng lẻ nhiều hình thức đa dạng nhu cầu thiết yếu, xu khách quan Mặt khác giai đoạn nay, phấn đấu thực nghiệp cơng nghiệp hóa đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trở nên quan trọng Phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt HTX, hướng ưu tiên Đảng Nhà nước Mục tiêu nước ta đưa kinh tế hợp tác, HTX khỏi tình trạng yếu có đóng góp ngày lớn vào GDP kinh tế Thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển nhanh bền vững góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung đất nước Từ có luật HTX đời năm 1996 tác động làm cho HTX biến đổi theo hướng tích cực hơn, nhờ tạo điều kiện cho HTX ngày phát triển Mỗi năm có hàng trăm HTX thành lập nước Hầu hết HTX nông nghiệp chuyển sang hoạt động theo luật HTX, từ xuất nhiều HTX nơng nghiệp làm ăn có hiệu Tuy nhiên, trình đổi phát triển, HTX nơng nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn, bộc lộ nhiều yếu kém, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sức sản xuất Các HTX nông nghiệp chưa phát huy hết tính ưu việt loại hình kinh tế tập thể Do để làm tốt chức năng, nhiệm vụ mình, địi hỏi HTX phải đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh việc xây dựng phát triển HTX nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu đa dạng hàng chục triệu hộ nông dân gặp nhiều khó khăn sản xuất Ở huyện Đồng Hỷ nói chung xã Hóa Trung nói riêng, kinh tế tập thể cụ thể HTX nông nghiệp quan tâm, thành lập phát triển sớm Trong năm qua hoạt động HTX nơng nghiệp xã Hóa Trung ngày phát triển, đời sống nông hộ xã viên ngày nâng cao, mặt nông thôn khởi sắc, HTX thực chỗ dựa vững cho hộ nông dân phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương Mặc dù vậy, bên cạnh thành tựu đạt được, HTX nơng nghiệp cịn hạn chế gặp phải số khó khăn định, khó khăn khó khăn chung HTX nông nghiệp nước gặp phải nói chung Nguyên nhân tồn ảnh hưởng tiêu cực từ mơ hình HTX cũ chưa rõ ràng định hướng phát triển cho phát triển HTX nói chung HTX nơng nghiệp nói riêng Cùng với phong trào chuyển đổi thành lập HTX nước, xã Hóa Trung huyện Đồng Hỷ có bước phù hợp việc chuyển đổi HTX kiểu cũ thành HTX kiểu Trên thực tế HTX chuyển đổi chưa trọng để phát triển mạnh, đặc biệt phát triển hoạt động dịch vụ hỗ trợ, giúp đỡ kinh tế hộ lợi ích xã viên tham gia HTX Tuy nhiên, sau thực Luật HTX năm 2003 bộc lộ số hạn chế như: chưa thể rõ chất HTX, đặc trưng phục vụ xã viên tổ chức HTX…Chính vậy, ngày 20/11/2012 Quốc hội ban hành Luật HTX năm 2012 để khắc phục tồn tại, hạn chế Luật HTX năm 2003 Để thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển nữa, đặc biệt phát triển HTX nay, cần có nghiên cứu cụ thể hoạt động HTX; sở tổng kết, đúc rút kinh nghiệm tìm giải pháp chủ yếu để phát triển HTX nơng nghiệp xã Hóa Trung thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, em tiến hành thực chuyên đề: “Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã nông nghiệp địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá đầy đủ, xác tình hình sản xuất, khó khăn HTX nơng nghiệp địa bàn xã Hóa Trung, qua đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế HTX nông nghiệp, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân, từ góp phần thực chiến lược nâng cao hiệu kinh tế sản xuất, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội bộ, làm tăng sản lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu thị trường 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX nông nghiệp xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích rào cản mà HTX nơng nghiệp xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên gặp phải - Đề xuất số phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất nông nghiệp HTX mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh 1.3 Ý nghĩa đề tài - Giúp thân vận dụng kiến thức học vào thực tiễn - Nhằm nâng cao tinh thần học hỏi, tìm tịi, phát huy tính tự giác chủ động hoạt động nghiên cứu - Xác định sở khoa học, làm sáng tỏ lý luận phát triển sản xuất HTX nông nghiệp địa phương - Kết đề tài bổ sung tài liệu cho công tác nghiên cứu - Làm sở công tác nghiên cứu, lập kế hoạch nâng cao hiệu HTX nông nghiệp địa bàn, mang lại hiệu kinh tế cao 47 quan quản lý nhà nước HTX quan khác Cần quy định rõ việc Sở NN&PTNT quan chủ trì thực chức quản lý nhà nước HTX nông nghiệp địa phương Tổ chức triển khai có hiệu Luật HTX năm 2012, hồn thiện chế, sách hỗ trợ phát triển HTX + Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật HTX + Triển khai công tác tun truyền, phổ biến, xây dựng mơ hình HTX, liên hiệp HTX + Thực đề án, chương trình hỗ trợ phát triển HTX + Tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, kiểm toán giám sát việc thực Luật HTX + Tăng cường quản lý nhà nước hợp tác quốc tế phát triển kinh tế tập thể, HTX, liên hiệp HTX + Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán quản lý HTX Tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm tổ chức liên minh HTX, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, hội, hiệp hội phát triển HTX 48 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua phân tích thực trạng phát triển HTX nơng nghiệp địa bàn xã Hóa Trung cho thấy, bên cạnh nguồn lực tự nhiên nguồn lực xã hội HTX nông nghiệp địa bàn xã dồi phong phú nguồn nhân lực trẻ nguồn lực tài cịn hạn chế đặc biệt trình độ học vấn nguồn vốn đầu tư cho sản xuất Nông nghiệp ngành thiếu quốc gia, mục tiêu phát triển kinh tế nói chung nâng cao hiệu sản xuất nơng nghiệp nói riêng ln vấn đề đơng đảo nơng dân, quyền đồn thể Nhà nước quan tâm Vì vậy, cần đẩy mạnh phát triển mơ hình HTX kiểu mới, hoạt động có hiệu mang lại nhiều lợi ích cho nơng dân Tất HTX nơng nghiệp điều tra tiến hành tổ chức lại chuyển xong theo Luật HTX năm 2012 Một số HTX hoạt động chưa thực đạt hiệu quả, chưa xếp loại HTX, Ban quản lý HTX thành viên mơ hồ khác việc chuyển đổi mơ hình HTX theo Luật HTX năm 2012 Vẫn cịn tồn số HTX nơng nghiệp thành lập chưa thực xuất phát từ nhu cầu thực tiễn thành viên Các giải pháp phát triển HTX nơng nghiệp bao gồm: Nhóm giải pháp phía HTX nhóm giải giáp phía quan quản lý Nhà nước Trong nhóm giải pháp phía HTX giải pháp nâng cao kỹ quản lý, trình độ chun mơn cán trình độ chuyên môn thành viên HTX cần ưu tiên hàng đầu 5.2 Kiến nghị - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng cán cho HTX 49 NN xã Hóa Trung - Tuyên truyền, tập huấn Luật HTX năm 2012 cho HTX NN tổ hợp tác - Xây dựng sách hỗ trợ, ưu đãi cho HTX, tổ hợp tác, kết hợp với chương trình dự án địa bàn thúc đẩy phát triển HTX - Liên minh HTX tỉnh có chương trình, lớp học đào tạo chun mơn quản lý HTX, kế tốn, kiểm soát cho cán HTX 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ NÔNG NGHIỆP PTNT (2015), Bộ tài liệu Đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý HTX Tổ hợp tác NÔNG NGHIỆP Bộ NÔNG NGHIỆP PTNT (2017), Thông tư số 09 Hướng dẫn phân loại đánh giá HTX hoạt động lĩnh vực NÔNG NGHIỆP Bộ tài (2013), Quyết định số 1835 năm 2013 đính thơng tư 173/2012/QĐ-BTC sử đổi thơng tư 66/2006/QĐ-BTC hướng dẫn chế tài hỗ trợ sáng lập viên HTX chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng HTX Bộ trưởng Bộ tài ban hành Chính phủ (2013), Nghị định quy định chi tiết số Điều Luật HTX Quốc Hội (1996), Luật HTX năm 1996 Quốc Hội (2003), Luật HTX năm 2003 Quốc Hội (2012), Luật HTX năm 2012.[1] Quốc Hội (2015), Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 Thủ tướng phủ (2015), Quyết định số 2261 Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2010 II Tài liệu Internet 10 http://lienminhhtxtn.com.vn/index.php/vi/news/Tin-tuc/tinh-hinh-kinh-tetap-the-tinh-thai-nguyen-trien-khai-thi-hanh-luat-hop-tac-xa-166.html 11 http://thongtinkhcn.com.vn/vn/tin-tuc/detail.php?ELEMENT_ID=1874080 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Tập huấn cán HTX nuôi ong Phúc Thành Hộ nông dân nuôi ong HTX HTX chè Tuyết Hương Cửa hàng cung cấp vật tư nông nghiệp PHIẾU KHẢO SÁT HTX Ngày tiến hành vấn: …………………………………………… … Họ tên người cung cấp thông tin: …………………………………… … Chức danh người cung cấp thông tin: ………………………………… … Số điện thoại: …………………………………………………………… … Tên hợp tác xã (HTX): (Viết chữ in hoa, không viết tắt) ……………………………………………… Tên giao dịch (nếu có): …………………………………………… …… Mã số thuế doanh ngiệp (Viết đủ 10 số): Địa hợp tác xã Tỉnh/TP trực thuộc trung ương: …………………………………………… Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): …………………………………… Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………… Thôn/ấp (số nhà, đường phố): …………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………… Số fax: ……………………………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………… Trụ sở riêng hợp tác xã: Có Khơng Năm thành lập hợp tác xã: ………………… Số lượng sở trực thuộc: ………………… HTX xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu Phân loại HTX (Điền dấu x vào cột thích hợp) HTX theo luật 2012 HTX theo luật 2003 HTX HTX chuyển đổi HTX HTX chuyển đổi thành lập (Năm chuyển đổi) thành lập (Năm chuyển đổi) Loại hình HTX: ………………………………………………………… - Nếu HTX dịch vụ, xin cho biết: Nội dung Thời điểm (Tháng) Giá dịch vụ thời điểm năm đạt mức cao Giá dịch vụ thời điểm năm đạt mức trung bình Giá dịch vụ thời điểm năm đạt mức thấp Thông tin giám đốc hợp tác xã Họ tên: ………………………………… Năm sinh: ……………… 9.1 Trình độ chun mơn đào tạo và độ tuổi Chỉ tiêu Nam Nữ Độ tuổi 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 trở lên Trên đại học Cao đẳng, đại học trung cấp Sơ cấp Lao động Tổng phổ thông số 10 Tình trạng hoạt động hợp tác xã (Khoanh trịn vào đáp án nhất) Đang hoạt động Ngừng hoạt động để đầu tư, đổi công nghệ, ngừng sản xuất theo mùa vụ Ngừng hoạt động để chờ giải thể Khác (ghi rõ) ………………………………………………………… 11 Hợp tác xã có xuất, nhập hàng hóa khơng ? Có Khơng 12 Ngành sản xuất kinh doanh HTX (Ngành sản xuất kinh doanh ngành tạo giá trị sản xuất lớn Nếu không xác định theo giá trị sản xuất vào ngành sử dụng nhiều lao động HTX) Khoanh tròn vào chữ số phù hợp với ngành sản xuất kinh doanh HTX Sản xuất lúa Trồng rau, đậu loại trồng hoa, cảnh Nuôi trồng thủy sản nội địa Cung ứng quản lý nguồn lao động nước Dịch vụ nông nghiệp (Thủy nông, bảo vệ thực vật, làm đất, cung ứng giống - phân bón, thực chuyển giao tiến KH - KT…) Bán buôn thực phẩm 13 Ngành sản xuất kinh doanh khác: - Ngành: …………………………………………………………………… - Ngành: …………………………………………………………………… 14 Quy mô hoạt động HTX Quy mô thôn Quy mô xã Quy mô liên thôn Quy mô liên xã 15 Hãy nêu hoạt động HTX hoạt động: (Khoanh tròn vào đáp án đúng) Sản xuất lúa Sản xuất khoai tây Buôn bán rau, củ, quả… Ni cá Ni trâu, bị Bn bán thủy sản Dịch vụ làm đất, thủy lợi, bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư nông nghiệp Dịch vụ vận chuyển Dịch vụ chế biến tiêu thụ sản phẩm 10 Dịch vụ điện 11 Tín dụng nội 12 Kinh doanh thương mại (không kể cung ứng vật tư NÔNG NGHIỆP) 13 Hoạt động khác (ghi tên cụ thể hoạt động) 16 Một số tiêu tình hình sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: 1.000 đồng STT 1.1 1.2 2.1 2.2 7.1 7.2 Chỉ tiêu Tổng giá trị tài sản Tài sản cố định Tài sản lưu động Tổng số vốn hoạt động Vốn tự có Vốn vay Vốn điều lệ Tổng doanh thu Nộp thuế cho Nhà nước Lợi nhuận sau thuế Tiền lương/tiền cơng Lương bình qn/tháng Giám đốc Lương bình qn/tháng lao động thườngxu yên HTX Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 17 Một số tiêu kết sản xuất kinh doanh 17.1 Trồng trọt Loại sản phẩm Diện tích Sản lượng (ha) (kg) Giá trị Chi phí Thu nhập (1.000đ) (1.000đ) (1.000đ) a Lúa b Rau c Cây công nghiệp d Cây ăn e Cây lâm nghiệp d Khác Thu nhập từ trồng trọt 17.2 Chăn nuôi Loại sản phẩm a Lợn thịt b Lợn c Trâu, bị d Gia cầm e Cá, tơm d Khác Thu nhập từ chăn nuôi Số Sản lượng Giá trị Chi phí Thu nhập (kg) (1.000đ) (1.000đ) (1.000đ) 17.3 Hoạt động dịch vụ Loại dịch vụ Diện tích Giá trị (sào) (1.000đ) Chi phí Thu nhập (1.000đ) (1.000đ) a Làm đất b Thủy nông c Bảo vệ thực vật d Cung ứng cây, giống e Vận chuyển f Chế biến tiêu thụ sản phẩm g Điện h Tín dụng i Dịch vụ khác Thu nhập từ dịch vụ 18 Diện tích đất NƠNG NGHIỆP quản lý Loại đất Diện tích Của cá thể (ha) Đi thuê Đất ruộng Đất vườn Ao Đất khác Tổng diện tích 19 Sản phẩm HTX sản xuất thường bán đâu? Bán lẻ HTX Bán chợ đầu mối Bán siêu thị Bán công ty, doanh nghiệp Xuất Đấu thầu 20 Tình hình thành viên người lao động HTX 20.1 Giới tính Tổng số xã viên Đơn vị tính Người Tổng số xã viên tham gia quản lý Người Tổng số lao động thường xuyên Người Số lao động thuê Người Tên tiêu STT Nam Nữ Tổng số Sơ cấp Lao động phổ thơng 20.2 Trình độ chun mơn Tên tiêu STT Tổng số xã viên Tổng số xã viên tham Trên đại học Tổng số đại học Cao đẳng, trung cấp gia quản lý Tổng số lao động thường xuyên Số lao động thuê 20.3 Độ tuổi STT Tên tiêu Tổng số xã viên Tổng số xã viên tham gia quản lý Tổng số lao động thường xuyên Số lao động thuê Độ tuổi 16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 tuổi trở lên 21 HTX có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khơng? Có Khơng Nếu có, cho biết: - Số lượng đóng: ……………………………………………………………Mức đóng: ………………………………………………………………… - Hình thức đóng: ………………………………………………………… - Đối tượng đóng: ………………………………………………………… 22 HTX tổ chức đại hội xã viên lần ……………………………………………………………………………… Những khó khăn chủ yếu HTX (Đánh số theo mức độ quan trọng từ 1,2,3…) - Thiếu vốn - Thiếu đất đai, nhà xưởng - Máy móc, thiết bị, cơng nghệ lạc hậu - Khó tiêu thụ sản phẩm - Trình độ quản lý - Trình độ tay nghề người lao động thấp - Khó khăn khác, cụ thể: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Dự kiến kế hoạch đầu tƣ HTX năm tới Có 2.Khơng Tổng nhu cầu vốn cần: triệu đồng 23 Đề xuất, kiến nghị sách, biện pháp hỗ trợ HTX Nhà nước: ……………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………… Cơ quan quyền địa phương: ……………………………………… …………………………………………………………………………… Liên minh HTX cấp: ……………………………………………… …………………………………………………………………………… Khác, cụ thể: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ) Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) ... tiễn, em tiến hành thực chuyên đề: ? ?Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã nông nghiệp địa bàn xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên? ?? 9 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1... HTX nông nghiệp xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Phân tích thuận lợi khó khăn HTX nơng nghiệp xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất số phương hướng, giải pháp nhằm. .. nơng nghiệp địa bàn xã Hóa Trung, qua đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế HTX nông nghiệp, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống người dân, từ góp phần thực chiến lược nâng cao hiệu kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã hóa trung, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã hóa trung, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên