0

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các hợp tác xã chè trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

67 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG MINH TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế & PTNT Khóa học : 2016 – 2020 Thái Nguyên, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM LƯƠNG MINH TRANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K48 - KTNN Khoa : KT & PTNT Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Đức Quang Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã chè địa bàn Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên” Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô Đặc biệt thầy giáo Th.S.Nguyễn Đức Quang tận tình giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun, phịng ban chức Ban chủ nhiệm Khoa, thầy cô giáo Khoa KT&PTNT tạo điều kiện giúp đỡ em trong trình nghiên cứu đề tài Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới Phịng nơng nghiệp PTNT, cung cấp cho em số liệu để em hồn thành đề tài Do thời gian có hạn kiến thức lý luận thực tiễn cịn hạn chế nên chun đề em khơng tránh khỏi khiếm khuyết định Em mong bảo, đóng góp ý kiến thầy giáo để đề tài hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2020 Sinh viên thực Lương Minh Trang ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 Phần CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Một số khái niệm .4 2.1.2 Ý nghĩa HTX việc phát triển sản xuất chè 2.1.3 Đặc điểm HTX sản xuất chè .6 2.1.4 Vai trò phát triển HTX chè 2.2 Cơ sở lý luận kinh tế hợp tác hợp tác xã 2.2.1 Kinh tế hợp tác 2.2.2 Hợp tác xã 2.3 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 2.3.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ 10 2.3.2 Những lợi khó khăn sản xuất chè Việt Nam 12 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 16 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 16 iii 3.1.2 Nội dung nghiên cứu .16 3.2 Phương pháp nghiên cứu 16 3.2.1.Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 16 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp .16 3.2.3 Phương pháp xử lý số liệu 16 3.2.4 Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu .17 3.3 Hệ thống tiêu dùng nghiên cứu 17 3.3.1 Các tiêu phản ánh tình hình sản xuất HTX 17 - Tổng diện tích, suất, sản lượng 17 3.3.2 Các tiêu đánh giá sản xuất 17 3.3.3 Giá trị sử dụng tính tốn .17 Phần KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .18 4.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu .18 4.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 18 4.1.2 Tài nguyên đất phân hạng đất thích nghi chè 19 4.1.3 Dân số, lao động việc làm 20 4.1.4 Thực trạng phát triển sở hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống giao thông 21 4.1.5 Thủy lợi 21 4.1.6 Điện, thông tin liên lạc 22 4.1.7 Chợ nông thôn 22 4.2 Những yếu tố xã hội tác động đến phát triển chè huyện Đại Từ .22 4.2.1 Phát triển quy mơ, bình qn hợp tác xã sản xuất chè 23 4.2.2 Cách thức tổ chức hoạt động hợp tác xã sản xuất chè địa bàn 24 4.2.3 Tình hình thành viên lao động HTX chè 30 4.2.4 Diện tích, suất sản lượng chè Đại Từ 41 4.2.5 Thực trạng giống chè Đại Từ 45 4.2.6 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển HTX chè 48 iv Phần CÁC GIẢI PHÁP PHÁT NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ 49 5.1.Bài học kinh nghiệm 49 5.2 Giải pháp sách thu hút đầu tư 49 5.2.1 Chính sách đất đai, thuế khuyến khích đầu tư .49 5.2.2 Chính sách tín dụng cho phát triển HTX chè 50 5.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực 50 5.3 Giải pháp dịch vụ kỹ thuật, tổ chức quản lý tiếp thị sản phẩm .50 5.3.1 Quản lý sản xuất 50 5.3.2 Khuyến nông 51 5.3.3 Giải pháp tổ chức phát triển thị trường hoạt động thương mại 51 5.3.4 Giải pháp gắn sản xuất, chế biến tiêu thụ chè với du lịch sinh thái 52 5.4 Giải pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc thâm canh chè 52 5.4.1 Phương thức chuyển giao giống chè 52 5.4.2.Kỹ thuật trồng chăm sóc 53 5.4.3.Giải pháp cho thu hái nguyên liệu chế biến sản phẩm 54 5.4.4 Giải pháp đầu tư đổi thiết bị chế biến 55 5.4.5 Đào tạo cán quản lý, công nhân chế biến đào tạo kỹ thuật canh tác cho người trồng chè 55 5.4.6 Giải pháp nguồn lao động 56 5.7 Giải pháp mơi trường sản xuất chè an tồn 56 5.8 Giải pháp đầu tư hệ thống sở hạ tầng huyện .57 5.8.1 Về đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện 57 5.8.2 Về đầu tư phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại chè .57 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CC : Cơ cấu ĐVT : Đơn vị tính GTSX : Giá trị sản xuất HTX : Hợp tác xã KHKT : Khoa học kĩ thuật NN & PTNT : Nông nghiệp & phát triển nông thôn QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Lao động tham gia sản xuất, chế biến chè .21 Bảng 4.2 Sản lượng doanh thu, vốn điều lệ số HTX địa bàn 31 Bảng 4.3 Nội dung công việc thành phần tham gia thực 28 Bảng 4.4 Kế hoạch thực công việc 29 Bảng 4.5: Giới tính thành viên lao động HTX chè 30 Bảng 4.6: Trình độ chuyên môn thành viên lao động HTX chè .31 Bảng 4.7: Độ tuổi thành viên lao động HTX chè 31 Bảng 4.8: Diện tích, suất, sản lượng chè Đại Từ giai đoạn 2000- 2010 41 Bảng 4.9: Diện tích, tỷ lệ diện tích giống chè huyện Đại Từ năm 2010 45 vii DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Sơ đồ cách thức tổ chức chung HTX chè 25 Hình 2: Sơ đồ quy trình sản xuất chè HTX 27 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây trè có lịch sử lâu đời, từ phát sử dụng, truyền bá phát triển đến 5000 năm Do đặc tính sinh trưởng chè, giao lưu văn hóa lồi người, hoạt động trị xã hội, bn bán thương mại, trí truyền bá tơn giáo nên diện tích chè lan truyền nhanh chóng hành tinh Chè thành phẩm quý, giao hòa, kết tinh thiên nhiên ban tặng cho người Càng ngày chè người hâm mộ hòa quyện hương vị tuyệt diệu thiên nhiên cần cù sáng tạo người làm chè Chè có tác dụng chữa lành bệnh, bảo vệ tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, tăng trí thơng minh, tăng suất hiệu lao động người Hiện giới có 58 nước trồng chè với việc đẩy mạnh mậu dịch hợp tác quốc tế nên làm cho khoa học chè phồn vinh Đến có 163 quốc gia lãnh thổ dùng chè Nền văn minh nhân loại phát triển,chất lượng sống cao nhu cầu dùng chè nhiều, đặc biệt chè xanh chè chất lượng cao Ở Việt Nam, chè cơng nghiêp truyền thống có giá trị cao mặt kinh tế Người dân trồng chè có nhiều kinh nghiệm trồng chế biến đồng thời biết tận dụng điều kiện khí hậu, đất đai Cây chè trồng nhiều tỉnh trung du miền núi phía bắc như: Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang Trong có phát triển HTX chè HTX loại hình kinh tế phổ biến hầu giới, có ý nghĩa to lớn kinh tế, trị, văn hóa, xã hội quốc gia Với nhiều bước thăng trầm lịch sử, bước vào chế thị trường, kinh tế hội nhập quốc tế 53 làm mô hình đào tạo tập huấn, tham quan du lịch Khi cung cấp đủ cho nhu cầu trồng trồng thay huyện, sản xuất giống cung cấp cho nhu cầu vùng sản xuất chè khác, hay sản xuất nguyên liệu cho chế biến sản phẩm chè chất lượng cao từ giống chè Các giống trồng lấy từ vườn giống nguyên chủng đầu dòng quan nghiên cứu, đảm bảo chất lượng cấp giống theo yêu cầu Giai đoạn 2012 - 2014, trung tâm Cát Nê chưa đủ hom giống lấy hom giống từ vườn đầu dòng có xác nhận quan nghiên cứu quan quản lý Chỉ giống chè xác định có chất lượng đáp ứng theo yêu cầu trồng mới, trồng thay hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 5.4.2.Kỹ thuật trồng chăm sóc a Chăm sóc vườn chè có, quan điểm khai thác tiềm có, xem hướng có hiệu thiết thực cần tập chung đầu tư, trong biện pháp thâm canh biện pháp nâng cao chất lượng sản xuất an toàn biện pháp cốt lõi Từ sách ưu tiên khuyến khích hộ sản xuất tăng cường bón phân hữu cơ, cải tạo đất (nhất nương chè Trung du 10 tuổi), bón phân NPK cân đối theo tỷ lệ 3:1:2 với N bón 25-30N/tấn búp thu hái Những nương chè giống cần tập chung chăm sóc: bón 20-30 phân hữu cơ/ha/3 năm, bón NPK tỷ lệ 3:1:2 với N bón 30-35N/tấn búp thu hái b Trồng mới, trồng thay nương chè Trung du giống chè theo phương án lựa chọn Áp dụng quy trình trồng, chăm sóc ban hành năm 2010, nhấn mạnh xây hệ thống giao thơng nội đồng, loại đường vùng chè, tiến tới xây dựng đường bê tông đường liên đồi khu chè, mở rộng đường theo tiêu chuẩn kĩ thuật; ý kĩ thuật cải tạo đất biện pháp sinh học, cơng trình loại đường, hồ, đập, ý hệ thống che bóng 54 chắn gió; chất lượng giống đảm đảo, mật độ đạt 95-98% theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đưa vào sản xuất Các nương chè trồng thay thường áp dụng quy trình kĩ thuật trồng thay theo định Bộ Nông nghiệp PTNT năm 2010, trồng giống chè vào hàng chè cũ, sau hai năm phá bỏ hoàn toàn hàng chè cũ tạo nương chè giống Đây kĩ thuật nhằm làm ổn định mức thu nhập sản lượng chè thời gian thay giống Cần xây dựng thành dự án ưu tiên, có mơ hình điểm để rút kinh nghiệm đạo, tập huấn thuyết phục người sản xuất thực Chú ý mức đầu tư cho trồng thay lớn mức đầu tư cho trồng hai năm đầu khơng đầu tư cho trồng mà cịn đầu tư cho chè cũ để có mức thu búp tăng 20-30% so trồng Lồng ghép chương trình khuyến nơng, chương trình tạo nghề, chương trình tham quan tập huấn để chuyển giao kĩ thuật trồng thay đến người sản xuất Cần thành lập ban đạo, ban quản lý dự án trồng thay để đạt yêu cầu số lượng, chất lượng, thời gian, sớm mang lại hiệu thiết thực Đây chương lớn qui hoạch chè Đại Từ, cần có đạo, lãnh đạo sâu sát huyện, phối hợp ngành đoàn thể quan truyển thông 5.4.3.Giải pháp cho thu hái nguyên liệu chế biến sản phẩm Theo phương án sản phẩm Đại Từ sản xuất chè xanh, ý tiêu chuẩn kĩ thuật hái hái theo tiêu chuẩn hái búp non, với 40 % sản lượng chế biến chè xanh truyển thống ý chủ yếu hái thủ công búp tôm non, hái theo lứa không hái san trật 12-16 ngày/lứa, chế biến theo công nghệ truyền thống, diệt men vò suốt, đánh chảo (gia nhiệt) Với loại chè xanh chất lượng cao từ giống chiếm 30 % sản lượng cần áp dụng kĩ thuật hái non búp tôm 1-2 non, hái theo lứa 18-20 ngày/lứa Chế biến theo công nghệ thiết bị gồm diệt men, hồi ẩm làm ngi, vị, sấy, tạo sản phẩm hương tự nhiên, đóng gói nhỏ 55 Với loại chè xanh Đại Từ chất lượng từ giống (chiếm 30% sản lượng) hái tôm 2-3 non, hái theo lứa 20-23 ngày lứa, áp dụng máy hái chè Nhật bản, chế biến chè xanh (mao tiêm, chè duỗi) tạo sản phẩm đạt yêu cầu xuất khấu thị trường châu á, hoăc sản xuất chè ướp hoa nhài, hoa ngâu, sói sen Để có hương liệu ướp hương cần trồng vườn hoa để cung cấp hoa cho sản xuất chè hoa, theo hướng tập chung phát triển ngành dịch vụ kĩ thuật cho sản xuất chè ngành mũi nhọn 5.4.4 Giải pháp đầu tư đổi thiết bị chế biến Hiện trạng thiết bị chế biến chè Đại Từ chủ yếu thủ công, lạc hậu, không đồng bộ, trước mắt cần ý thay thùng diệt men tôn thép gỉ không đáp ứng nhu cầu chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, thùy diệt men làm từ vật liệu chất lượng an tồn; cối vị cần dùng loại cối vị có kích thước 45cm tiêu chuẩn đầy dủ, lắp thêm thùng lăn để vừa sấy đánh bóng sản phẩm (đánh chảo) theo công nghệ chế biến chè xanh truyển thống Tiếp theo, xây dựng trước tiên 2-5 nhà máy thiết bị đầy đủ đồng bộ, đại, chế biến theo công nghệ chè xanh hương tự nhiên từ giống chè Các nhà máy vừa hình mẫu phục vụ đào tạo tập huấn cho cán bộ, công nhân chế biến, làm sở nhân rộng để thực dự án đổi thay thiết bị chế biến đại (chiếm 70% tổng công suất chế biến) vào năm 2020 5.4.5 Đào tạo cán quản lý, công nhân chế biến đào tạo kỹ thuật canh tác cho người trồng chè Để ngành sản xuất chè Đại Từ thực ngành mũi nhọn, kết hợp sản xuất truyền thống đại, vấn đề có ý nghĩa định cần lực lượng lao động trực tiếp có kiến thức kinh nghiệm Hiện số người đào tạo ít, đặc biệt cập nhật thông tin hạn chế, cần đào tạo đào tạo theo chuyên đề, kết hợp lớp huấn luyện kỹ thuật ngắn hạn Vế cán quản lý đơn vị, sở sản xuất, trung tâm dịch vụ cần hỗ trợ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, có chuyên gia lĩch vực chuyên 56 mơn tham gia đào tạo, sở có 2-3 người đào tạo, kết hợp học lý thuyết với tham quan, trao đổi thảo luận 5.4.6 Giải pháp nguồn lao động Khuyến khích người lao động lao động trẻ tham gia học tập trường đào tạo, sau trở phục vụ phát triển chè địa phương giải pháp phát triển bền vững Hàng năm huyện có kết hoạch khuyến khích học sinh tham gia học tập tham gia sản xuất chè Thành lập trung tâm dịch vụ kĩ thuật sản xuát chè, trung tâm thương mại, trung tâm du lịch văn hóa du lịch chè nhằm thu hút lao động ngành sản xuất kinh doanh chè 5.5 Giải pháp xây dựng thương hiệu Nâng cao chất lượng sản phẩm chè, tập huấn nâng cao kỹ chế biến, bảo quản nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng mơ hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP; tập huấn kỹ thuật sản xuất chè an toàn, loại bỏ chè bẩn,… Cá nhân đăng ký sử dụng nhãn hiệu tập thể “chè Đại Từ” hoạt động, sản xuất kinh doanh chè, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu chè 5.6 Giải pháp khoa học kĩ thuật Đưa hỗ trợ máy móc từ khâu trồng trọt, tưới tiêu đến chế biến sản phẩm để chè đạt hiệu xuất cao không tốn nhiều mặt thời gian sức lao động Sử dụng hệ thống tưới tiêu tự động thay phải bơm tưới phương pháp thủ cơng, Sử dụng máy vị chè, xao chè, để khối lượng lớn không nhiều thời gian tiền nhân công HTX sản xuất chè 5.7 Giải pháp môi trường sản xuất chè an tồn Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất chè an tồn theo quy trình VietGAP ban hành Quyết định số 1121 /QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng năm 2008 57 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn thông qua tăng cường sử dụng loại phân hữu cơ, phân vi vinh; sử dụng biện pháp cải tạo bảo vệ độ phì đất (che phủ đất xác thực vật trồng xen loại họ đậu giai đoạn chè KTCB, trồng che bóng ); áp dụng quy trình IPM phịng trừ sâu bệnh hại chè, trọng sử dụng loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc; có biệp pháp tiêu hủy bao bì (vỏ, chai, lọ) hợp lý (trên đồi chè bố trí hố chứa bao bì tập chung trước tiêu hủy ) 5.8 Giải pháp đầu tư hệ thống sở hạ tầng huyện 5.8.1 Về đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện - Hệ thống giao thông vùng chè xã định hình từ năm 2012-2015 với thực dự án trồng mới, trồng thay thâm canh chè hệ thống đường liên khu, liên đồi rộng 2,5-3,0m, dường đồng mức 1,5-2,0 m Đến năm 2020 hệ thống giao thông dổ bê tông - Trên vùng chè, tùy theo điều kiện cụ thể xây dựng đập nhỏ tích nước để tưới cho chè tạo nguồn sinh thủy, cải tạo sinh thái đồi chè, kết hợp nuôi cá mối quan hệ sinh thái bền vững 5.8.2 Về đầu tư phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại chè - Trên chợ có huyện cần có đại lý mua bán chè, nơi giúp cho nhà sản xuất, thu mua chè gặp trao đổi mua bán tăng cường hoạt động thị trường chè - Tại thị trấn: Quân Chu, Đại Từ, xã Cát Nê, xây dựng phòng giao dịch chè, có hệ thống dịch vụ đánh giá tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn điểm sản phẩm làm sở định giá, giới thiệu cho nhà tiêu thụ chè lớn (nhà buôn) ngồi nước tham gia giao dịch theo hình thức dịch vụ đấu giá sản phẩm chè 58 KẾT LUẬN Sau thời gian nghiên cứu thực đề tài: “Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu Hợp tác xã chè địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên”tôi đưa số kết luận sau: - Hiện trạng phát triển mô hình hợp tác xã địa bàn huyện Đại Từ nhân rộng, hoạt động kinh doanh có hiệu mang lại đời sống cao cho xã viên vùng, - Qua trình tìm hiểu hợp tác xã sản xuất chè nắm bắt rõ tình hình thực luật hợp tác xã hợp tác xã biết cách thức tổ chức, nguyên tắc, nhiệm vụ hoạt động hợp tác xã - Nắm bắt quy trình chế biến sản xuất chè HTX biết quy chế làm việc kế hoạch thực công việc năm HTX sản xuất chè địa bàn * Tồn Trong trình tiến hành khóa luận, quỹ thời gian có hạn, kinh nghiệm thân hạn chế, đồng thời số yếu tố khách quan khác nên khóa luận số tồn định - Chưa đánh giá thật sâu sắc điều kiện mơ hình hợp tác xã sản xuất chè địa phương - Các tài liệu điều tra chuyên đề như: điều tra cách thức tổ chức, nguyên tắc nhiệm vụ hợp tác xã chưa thực đầy đủ, chi tiết * Kiến nghị - Đối với hợp tác xã: + Cần tiến hành tham gia lớp tập huấn chăm sóc, thu hoạch, chế biến cách thường xuyên để truyền đạt lại cho xã viên hoạt động hợp tác xã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm nâng cao tầm hiểu biết chè 59 + Ban quản trị hợp tác xã sử dụng nguồn vốn cách phù hợp, trau dồi thêm kiến thức kỹ lãnh đạo cách thức điều hành hợp tác xã cho đạt hiệu tốt - Đối với huyện: Cần có sách cụ thể giúp đỡ cho phát triển chè để chè thực trồng mũi nhọn xã: + Đầu tư cho kết cấu sở hạ tầng xã + Có sách đầu tư vốn cho thâm canh, cải tạo chè + Có sách cải tạo giống chè + Giao cho ngành nông nghiệp quan thường trực có tham gia ngành liên quan để kiểm tra đôn đốc nhằm phát triển sản xuất chè xã + Sớm triển khai mô hình trồng chế biến chè phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng nay, uy tín chất lượng có chỗ đứng thị trường + Tổ chức hội thảo chè cho công ty hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân sản xuất chè địa bàn xã HTX sản xuất chè - Đối với xã: + Nên tăng cường đội ngũ khuyến nông có chun mơn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ việc canh tác theo kỹ thuật mang lại hiệu kinh tế lâu dài góp phần hồn thành mục tiêu xã thành phố đề - Đối với HTX: + Phải có ý kiến đề xuất kịp thời vấn đề cần thiết quyền cấp, phải có nghĩa vụ trách nhiệm sản xuất theo quy trình kỹ thuật thâm canh khoa học cán kỹ thuật khuyến nông hướng dẫn + Nên vận dụng phương pháp sản xuất chè an toàn, hạn chế thuốc trừ sâu sử dụng sâu bệnh xuất đảm bảo thời gian sau phun thuốc + Nên tưới cho gốc chè vào mùa khô, giữ ẩm cho chè tiết kiệm công lao động tác dụng cải tạo đất tốt, sở tăng suất trồng tăng suất trồng 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt 1.Luật HTX sách ưu đãi phát triển HTX quyền lợi nghĩa vụ xã viên năm 2013 2.Quốc Hội (2003), Luật HTX năm 2003 3.Quốc Hội (2012), Luật HTX năm 2012 4.Luận văn thạc sĩ kinh tế nông nghiệp:”Phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn tỉnh Thái Nguyên”TH.S Phan Thị Thanh Tâm Quyết định số 1121 /QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn II Các trang web Quy hoạch phát triển chè huyện Đại Từ: http://www.thainguyen.gov.vn/wps/portal.27/7/2015 Phát huy giá trị chè trung du :http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=8871.18/05/2018 Lịch sử chè Việt Nam :http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc.08/09/2011 Xây dựng 400ha chè trung du Đại Từ :http://daitu.thainguyen.gov.vn/.22/15/2019 Liên kết bền vững cho người làm chè :http://lienminhhtxtn.com.vn/2 16/042020 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Thu hoạch chè PHIẾU KHẢO SÁT HỢP TÁC XÃ Ngày tiến hành vấn: ……………………………………………… Họ tên người cung cấp thông tin: ……………………………………… Chức danh người cung cấp thông tin: …………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………… Tên hợp tác xã (HTX): (Viết chữ in hoa, không viết tắt) ……………………………………………… Tên giao dịch (nếu có): ………………………………………………… Mã số thuế doanh ngiệp (Viết đủ 10 số): Địa hợp tác xã Tỉnh/TP trực thuộc trung ương: …………………………………………… Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh): …………………………………… Xã/phường/thị trấn: ……………………………………………………… Thôn/ấp (số nhà, đường phố): …………………………………………… Số điện thoại: ……………………………………………………………… Số fax: ……………………………………………………………………… Email: ……………………………………………………………………… Trụ sở riêng hợp tác xã: Có Năm thành lập hợp tác xã: ………………… Số lượng sở trực thuộc: ………………… Không HTX xếp loại Tốt Khá Trung bình Yếu Phân loại HTX (Điền dấu x vào cột thích hợp) HTX theo luật 2012 HTX theo luật 2003 HTX HTX chuyển đổi HTX HTX chuyển đổi thành lập (Năm chuyển đổi) thành lập (Năm chuyển đổi) 8.Thông tin giám đốc hợp tác xã Họ tên: ………………………………… Năm sinh: ……………… Trình độ chun mơn đào tạo độ tuổi Chỉ tiêu Trên đại học Cao đẳng, đại học trung cấp Sơ cấp Lao động Tổng phổ thông số Nam Nữ Độ tuổi 18 - 25 26 - 35 36 - 45 46 trở lên Tình trạng hoạt động hợp tác xã (Khoanh tròn vào đáp án nhất) Đang hoạt động Ngừng hoạt động để đầu tư, đổi công nghệ, ngừng sản xuất theo mùa vụ Ngừng hoạt động để chờ giải thể Khác (ghi rõ) ………………………………………………………… 10 Hợp tác xã có xuất, nhập hàng hóa khơng ? Có Không 11 Quy mô hoạt động HTX Quy mô thôn Quy mô xã Quy mô liên thôn Quy mô liên xã 12 Một số tiêu tình hình sản xuất kinh doanh Đơn vị tính: 1.000 đồng Chỉ tiêu STT Tổng giá trị tài sản 1.1 Tài sản cố định 1.2 Tài sản lưu động Tổng số vốn hoạt động 2.1 Vốn tự có 2.2 Vốn vay Vốn điều lệ Tổng doanh thu Nộp thuế cho Nhà nước Lợi nhuận sau thuế Tiền lương/tiền cơng 7.1 Lương bình qn/tháng Giám đốc 7.2 Lương bình quân/tháng lao động thườngxu yên HTX Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 13 Tình hình thành viên người lao động HTX 13.1 Giới tính Đơn vị Tên tiêu STT tính Tổng số xã viên Người Tổng số xã viên tham gia quản lý Người Tổng số lao động thường xuyên Người Số lao động thuê Người Nam Nữ Tổng số 13.2 Trình độ chun mơn Tên tiêu STT Tổng số xã viên Tổng số xã viên tham gia quản lý Tổng số lao động thường xuyên Số lao động thuê Tổng số Trên đại Cao học đẳng, đại trung học cấp Sơ cấp Lao động phổ thông 13.3 Độ tuổi Tên tiêu STT Tổng số xã viên Tổng số xã viên tham gia quản lý Tổng số lao động thường xuyên Số lao động thuê Độ tuổi 16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 tuổi trở lên 14 HTX có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động khơng ? Có Khơng Nếu có, cho biết: - Số lượng đóng: …………………………………………………………… - Mức đóng:……………………………………………………………… - Hình thức đóng: ………………………………………………………… - Đối tượng đóng: ………………………………………………………… 15 HTX tổ chức đại hội xã viên lần ………………………………………………………………………………Những khó khăn chủ yếu HTX (Đánh số theo mức độ quan trọng từ 1,2,3…) - Thiếu vốn - Thiếu đất đai, nhà xưởng - Máy móc, thiết bị, cơng nghệ lạc hậu - Khó tiêu thụ sản phẩm - Trình độ quản lý - Trình độ tay nghề người lao động thấp - Khó khăn khác, cụ thể: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Dự kiến kế hoạch đầu tư HTX năm tới Có 2.Khơng Tổng nhu cầu vốn cần: triệu đồng 16 Ông/Bà cho biết hộ trồng giống chè nào? Cụ thể diện tích bao nhiêu? ệ ện tích…….(m2) ệ ện tích……… .(m2) ến Diệ ống khác… Diện tích…… (m2) 17 Trong đó, diện tích chè đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, UTZ ? ụ thể diệ 18 Đề xuất, kiến nghị sách, biện pháp hỗ trợ HTX Nhà nước: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Cơ quan quyền địa phương: ……………………………………… …………………………………………………………………………… Liên minh HTX cấp: ……………………………………………… …………………………………………………………………………… Khác, cụ thể: …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG (BÀ) Người vấn (Ký ghi rõ họ tên) ... Nguyễn Đức Quang Thái Nguyên, năm 2020 i LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu đề tài ? ?Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã chè địa bàn Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên? ?? Em xin...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯƠNG MINH TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ CÁC HỢP TÁC XÃ CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN... tiễn, em tiến hành thực chuyên đề ? ?Nghiên cứu số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế hợp tác xã chè địa bàn Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên? ?? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các hợp tác xã chè trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên , Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế các hợp tác xã chè trên địa bàn huyện đại từ, tỉnh thái nguyên