0

Đánh giá hiệu quả kinh tế giống lúa thuần j02 tại xã việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giang

66 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TƠ HỒNG THÁI Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ GIỐNG LÚA THUẦN J02 TẠI XÃ VIỆT LÂM HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo :Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành :Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế phát triển nơng thơn Khóa học : 2016-2020 THÁI NGUN, 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TƠ HỒNG THÁI Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾGIỐNG LÚA THUẦN J02 TẠI XÃ VIỆT LÂM HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo :Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành :Kinh tế nông nghiệp Lớp : K48 – KTNN Khoa : Kinh tế phát triển nơng thơn Khóa học : 2016-2020 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Quốc Huy THÁI NGUN, 2020 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ, ủng hộ hướng dẫn thầy cô giáo khoa Kinh tế & PTNT, gia đình bạn bè xung quanh Tơi xin chân thành cảm ơn ThS Nguyễn Quốc Huy - Giảng viên khoa Kinh tế & PTNT, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực khóa luận Đồng thời tơi xin cảm ơn anh chị phịng Nơng nghiệp huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang giúp đỡ tơi q trình thực tập huyện Cuối tơi xin gửi tới gia đình, bạn bè người động viên, sát cánh bên tôi, giúp đỡ lời cảm ơn chân thành Thái Nguyên, ngày 10 tháng 07 năm 2020 Sinh viên Tơ Hồng Thái i MỤC LỤC MỤC LỤC .i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv DANH MỤC BẢNG v Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài: 1.2 Mục tiêu tổng quát 1.3 Mục tiêu cụ thể .2 Ý nghĩa đề tài .3 PHẦN II TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận: 2.1.1 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa: 2.1.2.Đặc điểm vai trò lúa 2.2 Cơ sở thực tiễn: 11 2.2.1 Tình hình nghiên cứu, sản xuất lúa lai giới Việt Nam: 11 2.2.2 Tình hình sản xuất giống lúa J02 tỉnh Hà Giang 13 PHẦN III ĐỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .15 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu .15 3.1.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .15 3.2 Nội dung nghiên cứu 15 3.3 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu: .15 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: 15 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: .16 3.3.3 Phương pháp chuyên gia: 16 3.3.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu: .16 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .17 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Việt Lâm .17 4.1.1 Điều kiện tự nhiên .17 ii 4.2 Điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội xã Việt Lâm 21 4.2.1 Thực trạng phát triển kinh tế 21 4.3 Tình hình sản xuất lúa địa bàn xã Việt Lâm 30 4.3.1 Năng suất, diện tích, sản lượng lúa .30 4.4.1 Độ tuổi kinh nghiệm 32 4.4.2 Trình độ văn hóa 33 4.4.3 Tình hình tham gia tập huấn nông hộ 34 4.4.4 Tình hình sử dụng vốn bà nông dân 35 4.4.5 Tình hình sử dụng đất đai nơng hộ điều tra .35 4.5 Kết quả, hiệu sản xuất lúa J02 nông hộ xã Việt Lâm 36 4.5.1 Diện tích, suất, sản lượng 36 4.5.2 Chi phí sản xuất cấu chi phí 37 4.5.3 Các tiêu phản ánh kết hiệu sản xuất lúa nông hộ điều tra 39 4.7 Những thuận lợi khó khăn gặp phải trình sản xuất tiêu thụ giống lúa J02 40 4.7.1 Thuận lợi 40 4.7.2 Khó khăn 41 4.8 Dự định nguyện vọng nông hộ 42 4.8.1 Dự định nông hộ .42 4.8.2 Mong muốn, kiến nghị nơng hộ với quyền địa phương 43 4.9 Một số định hướng chủ yếu nhằm phát triển, nâng cao hiệu sản xuất tiêu thụ đối giống lúa J02 địa bàn xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang năm .43 PHẦN V: CÁC GIẢI PHÁP .45 Bố trí cấu giống 45 Thời vụ gieo trồng 45 Thực tốt công tác bảo vệ thực vật 45 Giải pháp kỹ thuật 46 Công tác thủy lợi 46 iii Công tác khuyến nông 47 Công tác dịch vụ sản xuất 47 Công tác quản lý nhà nước 47 Về cấu sách 48 10 Các giải pháp giảm chi phí tăng doanh thu 48 11 Kết luận kiến nghị: 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU HQKT Hiệu kinh tế GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị gia tăng IRR Viện nghiên cứu lúa quốc tế KHKT Khoa học kỹ thuật CBCC Cán công chức THCS Trung học sở TTHTCĐ Trung tâm học tập cộng đồng NSNN Ngân sách nhà nước TLSX Tư liệu sản xuất KH Kế hoạch CN – TCN Công nghiệp – Thủ công nghiệp HTX – DVNN Hợp tác xã – Dịch vụ nông nghiệp HĐND - UBND Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân BVTV Bảo vệ thực vật HND Hội nơng dân TB Trung bình DTLCP Dịch tả lợn Châu Phi GDTX - TTDN Giáo dục thường xuyên – Trung tâm dậy nghề v DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Việt Lâm 19 Bảng 4.2.Diện tích, suất, sản lượng lúa xã Việt Lâm 30 Bảng 4.3.Diện tích, suất giống lúa J02 địa xã Việt Lâm qua năm 31 Bảng 4.4: Độ tuổi lao động nông hộ canh tác lúa 32 Bảng 4.5: số năm kinh nghiệm trồng lúa nông hộ .33 Bảng 4.6: Trình độ văn hóa chủ hộ trồng lúa .34 Bảng 4.7: Số lần tham gia tập huấn nông hộ 34 Bảng 4.8: Tình hình sử dụng vốn vay nơng hộ 35 Bảng 4.9: Tình hình sử dụng đất đai nông hộ 35 Bảng 4.10 Diện tích, suất, sản lượng lúa J02 Việt lai 20 nông hộ điều tra, năm 2019 36 Bảng 4.11 Chi phí sản xuất lúa J02 lúa Việt lai 20 năm 2019 hộ điều tra .38 Bảng 4.12 Các tiêu phản ánh kết quả, hiệu sản xuất lúa J02 nơng hộ (bình qn/sào) 39 Bảng 4.13: Tình hình sâu bệnh ruộng lúa nông hộ 41 Bảng 4.14: Dự định nông hộ tương lai 42 Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài: Cây lúa trồng có lịch sử trồng trọt lâu đời Quá trình phát triển lúa gắn liền với trình phát triển văn minh nhân loại Vì nơng nghiệp xác định mặt trận hàng đầu thực tế ln chiếm tỷ trọng lớn kinh tế quốc dân Nông nghiệp ngành sản xuất lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu cần thiết sống Hơn phát triển kinh tế nơng nghiệp có vị trí quan trọng nhiều mặt phát triển đất nước Chúng ta tiếp tục khẳng định vị trí lúa gạo an ninh lương thực phát triển kinh tế - xã hội đất nước Khi mà dân số tăng nhanh, tốc độ đô thị hố làm cho diện tích nơng nghiệp nói chung đất trồng lúa nói riêng ngày thu hẹp Từ nước nhập gạo (1988) Việt Nam vươn lên đứng hàng thứ hai Thế Giới xuất gạo, với sản lượng đạt 35 triệu xuất 3,9 triệu (năm 2004) Sự đột phá ngành nơng nghiệp Việt Nam nói chung sản xuất lúa gạo nói riêng 15 năm qua khơng giúp khỏi đói mà cịn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao vị Việt Nam trường Quốc tế Việc tìm giống lúa có suất cao phẩm chất tốt đảm bảo đủ lương thực phục vụ nhu cầu người dân Việt Nam giới cần thiết Như biết lúa loại trồng quan trọng cho nửa dân số hành tinh Nó lương thực chủ yếu bữa ăn hàng ngày hàng tỷ người trái đất, Châu á, Châu Phi Mỹ latinh thuộc nước nhiệt đới nhiệt đới Ở Việt Nam lương thực để ni sống người lúa gạo Khẩu phần ăn người Viêt Nam 2,215 kilocalo ngày, nguồn lượng từ lúa gạo chiếm 86% Tuy nhiên mức tiêu thụ cao sản lượng tới 26,8 triệu Việt Lâm xã nằm vùng trọng điểm sản xuất lúa huyện Nhiều năm qua sản xuất nông nghiệp có tiến vượt bậc Tuy nhiên điều kiện dân số ngày tăng diện tích đất tự nhiên nói chung đất trồng lúa nói riêng địa bàn huyện ngày hạn hẹp việc tăng sản lượng lúa cách tăng quy mơ, mở rộng diện tích điều khơng khó thực hiện, thay vào việc tăng sản lượng lúa cách tăng quy mô mở rộng diện tích cần xem xét đến yếu tố đầu tư thâm canh sách đầu tư hỗ trợ, thay đổi công nghệ sản xuất quan trọng Trong năm gần người nông dân địa bàn có khuynh hướng thay đổi việc sử dụng giống lúa cũ giống lúa cho suất, sản lượng cao Trong nhóm giống lúa mà người dân đưa vào canh tác, J02 giống lúa sản xuất phổ biến vùng suất hiệu kinh tế hẳn số giống lúa khác Với mong muốn sau đề tài người dân biết tới giống lúa J02 chọn canh tác để mạng lại hiệu cao Đó lý tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu kinh tế giống lúa J02 xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang” 1.2 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát đánh giá hiệu kinh tế giống lúa nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình nâng cao thu nhập, giải việc làm cho người thất nghiệp, đánh giá phát triển kinh tế mà mơ hình mang lai, từ đưa giải pháp, định hướng nhân rộng mơ hình, học kinh nghiệm phát triển mơ hình 1.3 Mục tiêu cụ thể  Hệ thống sở lý luận thực tiễn vấn đề hiệu kinh tế sản xuất lúa nói chung sản xuất lúa J02 nói riêng  Đi sâu đánh giá hiệu kinh tế sản xuất lúa J02, so sánh với hiệu kinh tế sản xuất giống lúa Việt lai 20 địa bàn xã Xác định 44 kiểm soát lũ, bão, đảm bảo tưới tiêu an toàn, chủ động cho sản xuất nông nghiệp đời sống nhân dân Khi kinh tế thị trường, phân công lao động xã hội ngày cao sản xuất lương thực bước chuyển sang hàng hố Vì vậy, việc sản xuất tiêu thụ lúa gạo địa bàn muốn thu kết cao phải quan tâm đến xu Điều có ý nghĩa quan trọng q trình phát triển phải có giải pháp sách đắn để nâng cao giá trị lúa gạo 45 PHẦN V: CÁC GIẢI PHÁP Bố trí cấu giống Mở rộng giống lúa vừa có suất vừa có chất lượng gạo + Hạn chế đến mức thấp việc sử dụng giống có chất lượng gạo kém, suất vừa thấp Tiếp tục khảo nghiệm sản xuất giống lúa có tiềm năng suất cao, chất lượng tốt.Xã đơn vị cung ứng giống phải quan tâm hướng dẫn nông dân thực kỹ thuật Thời vụ gieo trồng Căn vào thời gian sinh trưởng giống lúa để bố trí lịch gieo mạ, cấy đảm bảo cho lúa trổ thời điểm Khi bước vào khung lịch thời vụ tùy vào điều kiện thời tiết cụ thể, địa phương lựa chọn thời điểm ngâm ủ hạt giống Trong nhóm giống phải xem xét thời gian sinh trưởng cụ thể giống để bố trí hợp lý, giống có thời gian sinh trưởng dài bố trí đầu, giống có thời gian sinh trưởng ngắn bố trí cuối khung thời vụ. Các giống sản xuất thử: Căn vào thời gian sinh trưởng giống, đơn vị tổ chức sản xuất thử phải bố trí khung lịch thời vụ quy định Thực tốt công tác bảo vệ thực vật Tiến hành kiểm tra thủ tục kiểm dịch thực vật, thực phúc kiểm giống trồng nhập nội theo quy định trước cung ứng cho xã, thị trấn; kiểm tra, xử lý luật vi phạm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Thực tốt cơng tác dự tính dự báo, tổ chức phịng trừ đối tượng sâu bệnh hại lúa, không để lây lan diện rộng 46 Phun thuốc trừ rầy trước đưa mạ vào ruộng cấy - ngày.Lập danh sách loại thuốc đặc trị phịng trừ số loại sâu bệnh hại để khuyến cáo cho nông dân thực +Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn cho nông dân phương pháp phòng trừ sâu bệnh hại Giải pháp kỹ thuật Trước tình hình dịch sâu, bệnh hại có nguy bùng phát địa bàn, cần đạo thực nghiêm túc giải pháp kỹ thuật sau đây: Chấp hành lịch thời vụ sử dụng giống định hướng xã Không gieo thẳng, phải gieo mạ tập trung để quản lý rầy đầu vụ +Che phủ nilon cho 100% diện tích mạ để chống rét, chống bệnh đạo ôn, rầy nâu, bạc Trong điều kiện nhiệt độ khơng khí cao mở nilonvào ban ngày (thời gian mở nilon từ 10h sáng đến 2h chiều) Cấy với mật độ vừa phải (đúng quy trình) để hạn chế rầy phá hoại Chỉ đạo phịng trừ rầy nghiêm ngặt theo tinh thần đạo nghành bảo vệ thực vật +Phân bón cân đối, lúc để tăng sức đề kháng cho lúa Công tác thủy lợi Thực tu sửa nạo vét kênh mương, cơng trình, thiết bị, bể hút trạmbơm… đảm bảo 100% cơng trình, máy móc chủ động, vận hành tốt phục vụ sản xuất Có kế hoạch phân bổ nước hợp lý, tiết kiệm nước Lập phương án chủ động đối phó hạn hán xảy (nhất vùng cuối kênh) Đối với xã sử dụng nước hồ đập xí nghiệp Thủy lợi quản lý tiến hành đăng ký với xí nghiệp, để bố trí lịch tưới phù hợp 47 Tăng cường cơng tác quản lý cơng trình thủy nơng địa phương quản lý; tiếp tục tích nước đạt mức thiết kế, đồng thời phải đảm bảo an toàn cơng trình mùa mưa bão Thực tốt sách miễn giảm thủy lợi phí theo quy định nhà nước Công tác khuyến nông Tập trung tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nông dân biện pháp phòng chống loại dịch bệnh, sâu hại trồng vật nuôi Tiếp tục tập huấn hưỡng dẫn kỹ thuật cho bà nông dân, đồng thời làm đạo mơ hình trình diễn thật cụ thể có hiệu kinh tế cao, tiến kỹ thuật khẳng định để nông dân hiểu thực Công tác dịch vụ sản xuất Các xã tổ chức đăng ký vật tư: giống, phân bón sớm với đơn vị dịch vụ nơng nghiệp, để đơn vị có kế hoạch cung ứng đầy đủ, kịp thời phục vụ sản xuất Các đơn vị dịch vụ nông nghiệp xã, HTX nông nghiệp tổ chức tham gia dịch vụ, đáp ứng đủ vốn, vật tư, phân bón, giống, dịch vụ thủy lợi thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo chủng loại, số lượng, chất lượng để phục vụ sản xuất, thâm canh Giao trạm giống trồng huyện công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Vị Xuyên cung ứng loại giống có đề án Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp cung ứng loại phân bón cho bà nơng dân Giao trạm bảo vệ thực vật cung ứng đầy đủ kịp thời loại thuốc bảo vệ thực vật cho bà nông dân Công tác quản lý nhà nước Thực tốt công tác quản lý nhà nước sản xuất, kinh doanh giống trồng, giống vật ni, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn gia 48 súc theo quy định hành Nhà nước Đảm bảo hàng hóa phục vụ sản xuất lưu thông địa bàn huyện phải có chất lượng, chủng loại, giá hợp lý, phục vụ kịp thời kế hoạch sản xuất đề Đặc biệt giống trồng cần thực tốt số nội dung sau: Chỉ cung ứng giống có danh mục cấu theo đề án UBND xã.Giống đưa vào sản xuất phải có đầy đủ hồ sơ, thỉ tục theo quy định có cam kết đảm bảo chất lượng Đối với giống có nhiều cơng ty cung ứng phải chọn cơng ty có uy tín, cơng ty có giống Bộ NN&PTNT công nhận đưa sản xuất Phịng nơng nghiệp & PTNT huyện phối hợp với nghành, UBND xã, thị trấn tổ chức đoàn kiểm tra chất lượng giống trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… để nâng cao chất lượng giống, phân bón… phục vụ sản xuất cho nơng dân Về cấu sách Các địa phương cần tích cực chủ động việc tổ chức nghiệm thu, lập báo cáo từ thơn, xóm, báo cáo kết thực UBND xã (qua phòng NN & PTNT, phịng tài – KH) để sớm trình cấp kinh phí cho người sản xuất.Thực đầy đủ sách UBND huyện hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn địa bàn xã 10 Các giải pháp giảm chi phí tăng doanh thu Kỹ thuật Nâng cao chất lượng khâu chọn giống, nơi cung cấp giống cho người dân phải quy định rõ ràng tránh tượng lấy giống khơng đảm bảo chất lượng, kiểm sốt chặt chẽ việc cung ứng giống để đảm bảo giống giống chủng chất lượng Hiện nay, bệnh rầy nâu đạo ôn lúa diễn phổ biến mối đe dọa người trồng lúa Cán khuyến nông cần phải khuyến cáo người dân bón lượng phân thích hợp, tránh lạm dụng phân 49 bón thuốc BVTV gây nhiễm mơi trường, chủ động phòng bệnh cho lúa từ khâu chọn giống để sinh trưởng tốt Nâng cao chất lượng Ngun nhân khiến giá gạo cịn thấp không đáp ứng yêu cầu chất lượng thị trường tiêu thụ Do đó, giải pháp trước mắt phải nâng cao chất lượng từ khâu thu hoạch Muốn làm điều đó, vùng địa phương cần phải: Đưa nhanh tiến KHKT vào sản xuất nhằm tăng suất, cải thiện chất lượng Khuyến cáo người dân sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu liều lượng tránh lãng phí đảm bảo mơi trường xung quanh khơng bị nhiễm Gía Hiện nay, giá lúa xã mức thấp chưa thành lập doanh nghiệp thu mua quy mô lớn, người dân phải bán sản phẩm thương lái nên giá bán cịn thấp Do đó, giải pháp trước tiên để nâng cao giá bán hộ trồng lúa phải thành lập doanh nghiệp thu mua sản phẩm Ngoài ra, giải pháp lâu dài cho ngành trồng lúa địa phương nỗ lực với xã sản xuất lúa có suất cao, chất lượng đảm bảo để xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Lâm, góp phần đưa thương hiệu lúa gạo xã phát triển Giải pháp giống phân bón Hiện nay, giống lúa nhà nước hỗ trợ giá giống cịn cao so với khả người dân Vì vậy, thời gian tới nhà nước cần hỗ trợ nhiều khơng giá giống mà cịn hỗ trợ giá bình ổn giá loại phân bón để người dân nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu lúa 50 Giải pháp thông tin Để hộ nông dân phát triển sản xuất, vấn đề thông tin giá đầu vào, đầu ra, khoa học kỹ thuật nhằm giúp hộ có thêm thơng tin thị trường định hướng sản xuất Tổ chức thành lập nhóm hộ nông dân sản xuất giỏi cho tham quan, giới thiệu mơ hình cấy lúa J02 để hộ học hỏi kinh nghiệm tích lũy kiến thức phục vụ cho cấy lúa gia đình 11 Kết luận kiến nghị: Kết luận Thông qua kết nghiên cứu cho thấy việc trồng giống lúa J02 địa phương mang lại hiệu kinh tế hẳn giống lúa thường Bởi giống lúa thường ngày bị thối hóa, dễ bị nhiễm sâu bệnh, chất lượng gạo giá khơng cao Ngược lại giống J02 có suất cao hơn, thu lợi nhuận cao, đặc tính giống kháng bệnh tốt lúa thường góp phần cải thiện sống người dân vùng Đồng thời góp phần học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất nâng tầm chất lượng lúa gạo xã Qua thấy được, canh tác giống lúa J02 khơng địi hỏi q cao kỹ thuật trình độ hiểu biết người nơng dân Nhưng xã cịn gặp nhiều khó khăn việc áp dụng tiến KHKT, thông tin thị trường, kỹ thuật canh tác hạn chế Người dân chủ yếu trồng lúa theo kinh nghiệm vốn có theo thói quen canh tác truyền thống từ trước tới Đây vấn đề mà quan ngành nơng nghiệp cần có biện pháp khuyến khích người dân tham gia học hỏi qua lớp tập huấn khuyến nơng kỹ thuật trồng chăm sóc lúa J02 giống lúa có suất cao, thích hợp với điều kiện tự nhiên vùng, giá cao so với giống lúa khác, việc nhân rộng quy mô khả quan cho người nông dân 51 Tuy nhiên, việc canh tác giống J02 loại giống khác cịn có khó khăn cần giải Đó là: Do bà chưa kịp thích ứng với giống lúa nên cịn gặp khó khăn kỹ thuật canh tác sâu bệnh thời tiết chuyển mùa thông tin giá thị trường Khi trồng lúa đòi hỏi vốn đầu tư cao nên số hộ nông dân điều kiện canh tác Chính nơng dân cần quan tâm quan Nhà nước Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH trung tâm giống huyện có nhiều sách hỗ trợ hỗ trợ giống, kỹ thuật, vốn để người dân an tâm sản xuất Kiến nghị Xuất phát từ khó khăn, tồn hoạt động sản xuất lúa địa phương, để nâng cao suất sản lượng lúa, mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau * Đối với nhà nước: - Nhà nước cần thực bổ sung sách phát triển nơng nghiệp như: sách đất đai, sách tín dụng, sách hỗ trợ giá yếu tố đầu vào - Có sách ưu đãi, thu hút cán có trình độ chun môn kỹ thuật nông nghiệp công tác địa bàn xã - Tăng cường đầu tư nghiên cứu KH tạo giống lúa có suất chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu xã - Có sách tín dụng vốn ưu đãi đến người dân để họ mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế hộ - Nghiên cứu ứng dụng khuyến cáo sử dụng loại phân bón hố học cách hợp lý - Khuyến khích doanh nghiệp, công ty xuất nhập ký kết hợp đồng sản xuất tiêu thụ lúa với HTX - DVNN trực tiếp với người dân 52 * Đối với quyền địa phương: - Chú trọng công tác xây dựng sở hạ tầng, giao thông thuỷ lợi phục vụ cho lại sản xuất nhằm mang lại hiệu sử dụng cao - Cần tích cực phát huy vai trị HTX, tăng cường cơng tác tín dụng cho hộ nơng dân, chuẩn bị tốt công tác dịch vụ đầu vào cho nhân dân để hộ nông dân ngày thuận lợi công việc đầu tư sản xuất, từ góp phần tăng suất hiệu sản xuất lúa - Cơng tác phịng chống rét, hạn hán phòng trừ sâu bệnh cho lúa cần tiến hành kịp thời hiệu quả, cần xếp lịch thời vụ hợp lý, hạn chế thiệt hại thiên tai gây - Tăng cường mở lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa, chương trình bảo vệ dịch hại tổng hợp IPM cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng phân bón, thuốc BVTV có hiệu * Đối với hộ sản xuất: - Cần tích cực tham gia lớp tập huấn, khơng ngừng học hỏi nâng cao kiến thức góp phần vào việc nâng cao hiệu sản xuất lúa - Các nông hộ cần mạnh dạn đầu tư, đẩy mạnh khâu sản xuất, chăm sóc, áp dụng tiến KHKT để tăng suất hiệu sản xuất lúa - Cần chấp hành nghiêm chỉnh lịch thời vụ cấu giống, chăm sóc đầu tư thâm canh cho lúa đảm bảo quy trình, thực đề án sản xuất mà huyện xã đề cách nghiêm ngặt 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Việt Lâm năm 2019 Đề án tổ chức sản xuất vụ Xuân 2019 kết sản xuất vụ Xuân 2018 xã Việt Lâm Báo cáo dự thảo tổng kết năm 2018 2019 xã Việt Lâm Báo cáo diện tích, suất, sản lượng giống lúa J02 địa bàn xã Việt Lâm năm 2019 Thống kê kiểm định diện tích đất đai xã Việt Lâm năm 2018 Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ Xuân 2019 xã Việt Lâm http://vaas.org.vn/gioi-thieu-giong-lua-j02-a18696.html8 http://vaas.vn/kienthuc/caylua/10/059_raynau.htm http://www.vaas.org.vn/Kien_thuc/Caylua/08/11_giongvietlai20.htm 54 PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Số phiếu:………… Ngày : / /2020 I Thông tin Tên chủ hộ: Giới tính: Năm sinh: Dân tộc: Trình độ học vấn: Số lao động chính: Số nhân khẩu: Địa chỉ: Thôn Chang xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang II Thông tin chi tiết hộ sản xuất Tổng diện tích đất Ơng(bà):………………………………… (ha) Diện tích trồng lúa gia đình đến năm 2019:………………… (ha) Ông (bà) bắt đầu trồng lúa từ năm nào:……………………………… Sau trồng bắt đầu cho thu hoạch:……………………… Ông (bà) lấy kiến thức, kỹ thuật trồng chăm sóc lúa đâu? □ Từ tập huấn □Từ sách báo, phương tiện thông tin □ Từ hộ nông dân khác □ Từ nguồn khác Các quan, tổ chức thường tiến hành tập huấn? ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 55 Ơng (bà) có thườngtham gia buổi tập huấn khơng ? Có (số lần tham gia):……… Khơng (lý do): □Chưa có lớp tập huấn địa phương □Bận việc đồng khơng có thời gian □Chưa nghe thơng tin việc tập huấn Ngồi giống lúa J02 Ơng (bà) cịn trồng loại giống lúa khác khơng? Có:□ Khơng:□ Loại giống lúa trồng:…………………………………………… Nguồn vốn để sử dụng cho sản xuất gia đình: Vốn tự có: □ Đi vay (cụ thể): Lượng tiền vay (triệu đồng) Nguồn vay 10 Mức vay (triệu đồng) Lãi suất (%) Tình hình sử dụng đất đai nơng hộ: Chỉ tiêu Đơn vị tính Đất sản xuất nông nghiệp Sào + Đất trồng lúa + Đất trồng lúa J02 + Đất trồng lúa khác 1.2 Đất màu Sào Sào Sào Sào Số lượng 56 11 Đất lâm nghiệp Đất nuôi trồng thủy hải sản Sào Sào Đất khác Sào Chi phí sản xuất lúa J02 lúa khác năm 2019 Chỉ tiêu Giống lúa J02 Số lượng Chi phí Đơn giá Giống lúa khác Thành tiền Số lượng Đơn giá Thành tiền Giống Phân bón + Đạm + Lân (NPK) + Kali + Phân chuồng + Các loại phân khác Thuốc BVTV Vận chuyển Công chăm sóc Cơng thu hoạch Lao động th 12 Diện tích, suất, sản lượng lúa năm 2019 Chỉ tiêu Lúa J02 Vụ Đơng Xn Diện tích (sào/hộ) Lúa khác Vụ Hè Thu Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu 57 Năng suất (tạ/sào) Sản lương (tạ/hộ) 13 Thuận lợi khó khăn Ơng (bà) q trình sản xuất: + Giống lúa J02 Thuận lợi: ………………………………………………………… Khó khăn: + Giống lúa khác Thuận lợi: ………………………………………………………… Khó khăn: 14 Dự định ông(bà) tương lai □ Không thay đổi □ Mở rộng quy mô □ Tăng suất 15 Mong muốn, kiến nghị ơng (bà) với quyền địa phương ………………………………………………………… Xác nhận chủ hộ ( Kí, ghi rõ họ tên) Điều tra viên 58 Tơ Hồng Thái ... người dân biết tới giống lúa J02 chọn canh tác để mạng lại hiệu cao Đó lý tiến hành nghiên cứu đề tài ? ?Đánh giá hiệu kinh tế giống lúa J02 xã Việt Lâm huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang? ?? 1.2 Mục tiêu... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - TƠ HỒNG THÁI Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾGIỐNG LÚA THUẦN J02 TẠI XÃ VIỆT LÂM HUYỆN VỊ XUYÊN TỈNH HÀ GIANG? ?? KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, Việt Nam  Bắc giáp xã Cao Bồ, xã Đạo Đức  Đông giáp thị trấn Vị Xuyên thị trấn Nông trường Việt Lâm  Nam giáp xã Tân Thành (Bắc Quang)  Tây giáp xã Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế giống lúa thuần j02 tại xã việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giang , Đánh giá hiệu quả kinh tế giống lúa thuần j02 tại xã việt lâm huyện vị xuyên tỉnh hà giang