0

Ảnh hưởng của khẩu phần ăn bổ sung bột lá chè đại ( trichanthera gigantea) đến năng suất chất lượng thịt của gà mía lai lương phượng tại thái nguyên

66 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN BỔ SUNG BỘT LÁ CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI LƯƠNG PHƯỢNG TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN BỔ SUNG BỘT LÁ CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI LƯƠNG PHƯỢNG TẠI THÁI NGUYÊM Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Thị Hoan THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Đặng Trường Giang ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên của, bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến cô hướng dẫn trực tiếp TS Trần Thị Hoan nhiệt tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Ngun, Phịng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn ni Thú y giúp đỡ, tạo điều kiện cho trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới thầy cô trại chăn nuôi gia cầm khoa CNTY sinh viên Nguyễn Phương Nam lớp 48TY NO7 giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi mặt, động viên khuyến khích tơi hoàn thành luận văn này./ Tác giả luận văn Đặng Trường Giang iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii CÁC CỤM VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục đích nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Phân loại thực vật, nguồn gốc đặc điểm thực vật học chè đại (Trichanthera gigantea) 1.1.2 Thành phần hóa học giá trị dinh dưỡng chè đại (Trichanthera gigantea) 1.1.3 Năng suất chất xanh giá trị sử dụng chè đại 1.1.4 Chất kháng dinh dưỡng 1.1.5 Chế biến bột Trichanthera gigantea 1.2 Sắc tố bột thực vật 10 1.2.1 Giới thiệu chung sắc tố 10 1.2.2 Sắc tố thức ăn chăn nuôi 11 1.2.3 Vai trò sắc tố vật nuôi 12 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới sắc tố thức ăn tích tụ sắc tố thể vật nuôi sản phẩm chăn nuôi 14 1.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 16 1.4.1 Tình hình nghiên cứu giới 16 iv 1.4.2 Tình hình nghiên cứu nước 18 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 20 2.2 Nội dung nghiên cứu 20 2.3 Phương pháp nghiên cứu 20 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 20 2.3.2 Thức ăn thí nghiệm 21 2.3.3 Các tiêu theo dõi 23 2.3.4 Phương pháp theo dõi tiêu 23 2.3.5 Phương pháp xử lý số liệu 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 Ảnh hưởng bột chè đại thức ăn hỗn hợp đến tỷ lệ ni sống gà thí nghiệm 29 3.2 Ảnh hưởng bột chè đại thức ăn hỗn hợp đến khối lượng thể gà thí nghiệm 30 3.2.1 Sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi 30 3.2.2 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm qua tuần tuổi 33 3.2.3 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm qua tuần tuổi 35 3.3 Ảnh hưởng bột chè đại phần ăn hỗn hợp đến khả thu nhận chuyển hoá thức ăn gà thí nghiệm 37 3.3.1 Thu nhận thức ăn gà qua tuần tuổi 37 3.3.2 Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng 39 3.4 Chỉ số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 41 3.5 Ảnh hưởng bột chè đại phần ăn đến số tiêu giết mổ gà thí nghiệm 44 3.6 Ảnh hưởng bột chè đại phần ăn đến thành phần hóa học thịt gà thí nghiệm 46 3.6.1 Thành phần hóa học thịt gà thí nghiệm 46 v 3.6.2 Một số tiêu đánh giá chất lượng thịt gà thí nghiệm 47 3.7 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán 49 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51 Kết luận 51 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀIError! Bookmark no PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vi CÁC CỤM VIẾT TẮT BLCĐ : Bột chè đại DCP : Dicanxi photphat ĐC : Đối chứng NLTĐ : Năng lượng trao đổi TN : Thí nghiệm VTM : Vitamin VCK : Vật chất khô BLS : Bột sắn vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 21 Bảng 2.2 Công thức thành phần dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp cho gà thí nghiệm giai đoạn - 12 tuần tuổi 22 Bảng 3.1 Tỷ lệ nuôi sống đàn gà thí nghiệm qua tuần tuổi 29 Bảng 3.2 Sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi 31 Bảng 3.3 Sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 34 Bảng 3.4 Sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 36 Bảng 3.5 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm qua tuần tuổi (FI) 38 Bảng 3.6 Hệ số chuyển hoá thức ăn tuần 40 Bảng 3.7 Chỉ số sản xuất (PI) số kinh tế (EN) gà thí nghiệm 42 Bảng 3.8 Kết mổ khảo sát gà thí nghiệm 12 tuần tuổi 44 Bảng 3.9 Thành phần hóa học thịt gà thí nghiệm lúc 12 tuần tuổi 46 Bảng 3.10 Kết nghiên cứu số tiêu đánh giá chất lượng thịt 48 Bảng 3.11 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán 49 viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Đồ thị sinh trưởng tích lũy gà TN tuần tuổi 33 Hình 3.2 Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 35 Hình 3.3 Biểu đồ sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 36 Hình 3.4 Biểu đồ thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 38 Hình 3.5 Biểu đồ tiêu tốn thức ăn cộng dồn gà thí nghiệm 40 Hình 3.6 Biểu đồ số sản xuất gà thí nghiệm .41 Hình 3.7 Biểu đồ số kinh tế gà thí nghiệm ……………………… 42 42 qui trình chăm sóc ni dưỡng gà thịt Chỉ số sản xuất đàn gà giai đoạn từ 10- 12 tuần tuổi thể bảng 3.7 Bảng 3.7 Chỉ số sản xuất (PI) gà thí nghiệm Lơ TN1 Lơ TN2 Lơ TN3 (2%) (4%) (6%) X ±m X ± mX X ± mX X ± mX 10 63,46 ± 1,34 69,86 ± 1,66 72,27 ± 1,63 69,23 ± 1,96 0,018 11 53,56 ± 1,04 54,41 ± 1,36 54,46 ± 1,29 53,60 ± 1,57 0,069 12 35,46 ± 0,87 33,57 ± 1,20 35,49 ± 1,31 34,31 ± 1,28 0,008 Tuần tuổi Lô đối chứng X P Số liệu bảng 3.7 cho thấy: Ở tuần tuổi thứ 10, số sản xuất cao lơ TN2 (2,70), sau đến lơ TN1 (69,86), đến lô TN3 (69,23) cuối lô đối chứng (63,46) Chỉ số sản xuất từ tuần tuổi 11 đến tuần tuổi 12 có xu hướng tuân theo quy luật có sai khác thống kê so sánh lô TN2 lơ cịn lại Như vậy, phần gà thịt có bổ sung BLCĐ 4% cho số sản xuất cao so với lô TN1, TN3 lô đối chứng Điều chứng tỏ tỷ lệ bổ sung BLCĐ khác có ảnh hưởng khác tới số sản xuất gà Mía x Lương Phượng 80.00 70.00 60.00 50.00 10 tuần tuổi 40.00 11 tuần tuổi 30.00 12 tuần tuổi 20.00 10.00 43 Hình 3.6 Biểu đồ số sản xuất củagà thí nghiệm 3.4.1 Chỉ số kinh tế (EN) gà thí nghiệm Bảng 3.8 Chỉ số kinh tế (EN) gà thí nghiệm Lơ TN1 Lô TN2 Lô TN3 (2%) (4%) (6%) X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX 10 2,23 ± 0,06 2,54 ± 0,06 2,70 ± 0,05 2,42 ± 0,08 0,012 11 1,82 ± 0,04 1,91 ± 0,05 1,96 ± 0,07 1,81 ± 0,07 0,005 12 1,18 ± 0,03 1,13 ± 0,04 1,22 ± 0,06 1,13 ± 0,04 0,003 Tuần tuổi Lô đối chứng P Số liệu bảng 3.8 cho thấy: Ở tuần tuổi thứ 10, số kinh tế cao lô TN2 (2,70), sau đến lơ TN1 (2,54), đến lơ TN3 (2,42) cuối lô đối chứng (2,23) Chỉ số kinh tế từ tuần tuổi 11 đến tuần tuổi 12 có xu hướng tuân theo quy luật có sai khác thống kê so sánh lơ TN2 lơ cịn lại Như vậy, phần gà thịt có bổ sung BLCĐ 4% cho số kinh tế cao so với lô TN1, TN3 lô đối chứng Điều chứng tỏ tỷ lệ bổ sung BLCĐ khác có ảnh hưởng khác tới số kinh tế gà Mía x Lương Phượng 3.00 2.50 2.00 10 tuần tuổi 1.50 11 tuần tuổi 12 tuần tuổi 1.00 0.50 0.00 ĐC TN1 2% TN1 4% TN1 6% 44 Hình 3.7 Biểu đồ số kinh tế gà thí nghiệm 3.5 Ảnh hưởng bột chè đại phần ăn đến số tiêu giết mổ gà thí nghiệm Bảng 3.9 Kết mổ khảo sát gà thí nghiệm 12 tuần tuổi TT Chỉ tiêu Đơn vị TN1 (2%) Lô đối chứng X ± mX X ± mX TN2 (4%) X Khối lượng g 1940,06b 43,18 2002,11a 27,15 2022,35a sống Khối lượng g 1439,64b 28,35 1486,47a 48,77 1497,26a thân thịt Tỷ lệ % 74,21 74,25 74,04 thân thịt Khối lượng g 255a 5,02 265a 3,77 257a đùi Tỷ lệ % 17,71 17,83 17,16 đùi Khối lượng g 270a 3,24 279a 4,35 268a ngực Tỷ lệ % 18,75 18,77 17,90 ngực Khối lượng g 43,00a 1,10 45,03a 1,02 50,21a mỡ bụng Tỷ lệ mỡ % 2,99 3,03 3,34 bụng Khối 10 lượng g 51,23a 1,09 52,00a 0,77 54,21a gan Tỷ lệ 11 % 3,54 3,50 3,61 gan Ghi chú: Theo hàng ngang, số mang chữ khác thống kê (P0,05 Tỷ lệ protein ngực dao động từ 23,08 - 23,85%, đùi từ 20,32 - 22,73% Sự chênh lệch tỷ lệ protein đùi ngực lô không theo quy luật không sai khác thống kê Tỷ lệ protein ngực cao lô TN2 thấp lơ đối chứng cịn tỷ lệ protein đùi cao TN1 Tỷ lệ lipit ngực đùi có xu hướng giảm dần từ lô ĐC xuống lô TN3 (6% BLCĐ) Cả đùi ngực tỷ lệ lipit thấp lơ TN3 (0,64 2,24%) cịn tỷ lệ lipit ngực cao lô TN1 (2% BLCĐ) đạt 0,92% , đùi cao lô ĐC đạt 3,55% Tỷ lệ khoáng ngực dao động 1,16-1,27% đùi từ 1,141,19%, tỷ lệ khống ngực đùi lơ gà thí nghiệm khơng tn theo quy luật không sai khác thống kê Như vậy, bột chè đại không làm ảnh hưởng đến thành phần hóa học ngực đùi gà thí nghiệm 3.6.2 Một số tiêu đánh giá chất lượng thịt gà thí nghiệm Để đánh giá chất lượng thịt gia cầm, bên cạnh việc mổ khảo sát để đánh giá chất lượng thân thịt, xác định thành phần hóa học ngực đùi …hiện nay, người ta xác định thêm tiêu pH tỷ lệ nước sau 24 bảo quản Kết thể bảng 3.11 48 Bảng 3.11 Kết nghiên cứu số tiêu đánh giá chất lượng thịt pH Chỉ tiêu Tỷ lệ nước sau 24h (%) Cơ ngực Cơ đùi Cơ ngực Cơ đùi Lô X ± mX X ± mX X ± mX X ± mX ĐC 5,12 0,00 5,16 0,02 27,00 0,02 32,54 0,07 5,21 0,04 5,17 0,03 26,61 0,01 32,38 0,05 5,13 0,07 5,20 0,05 27,45 0,08 32,29 0,01 5,14 0,01 5,20 0,05 26,84 0,02 32,43 0,02 0,352 - 0,081 - 0,066 - 0,070 - TN1 (2%) TN2 (4%) TN3 (6%) P Số liệu bảng 3.11 cho thấy pH ngực cao lô TN1 (5,21), thấp lơ ĐC (5,12) cịn đùi cao lô TN2, TN3 (5,20), thấp lô ĐC (5,16) khơng có sai khác thống kê đùi ngực lô ĐC với lơ thí nghiệm Tỷ lệ nước sau 24h diễn biến không theo quy luật lô ĐC lơ thí nghiệm khơng sai khác thống kê với P>0,05 Tỷ lệ nước sau bảo quản 24 đùi (32,29 - 32,54%) cao ngực (26,8427,45%) Từ kết hai tiêu cho thấy bột chè đại không làm ảnh hưởng đến pH tỷ lệ nước sau bảo quản gà thí nghiệm Kết chúng tơi tương tự công của Nguyễn Văn Chung (2013) 49 3.7 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán Chi phí trực tiếp cho kg tăng khối lượng tiêu kinh tế quan trọng chăn ni gà thịt, từ định đến hiệu kinh tế người chăn nuôi Chi phí trực tiếp/kg tăng khối lượng gà thí nghiệm ghi bảng 3.12 Bảng 3.12 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán (đồng/kg) Diễn giải ĐC TN1 TN2 TN3 (2%) (4%) (6%) Các khoản chi - Giống 6.674 6.482 6.385 6.669 - Thuốc thú y 4.105 3.989 3.929 4.104 30.163 29.640 29.229 30.211 điện nước 3.000 3.000 3.000 3.000 - Lao động 2.000 2.000 2.000 2.000 247 487 755 45.942 45.358 45.030 46.739 100 98,73 98,01 101,73 Giá kg gà 70.000 70.000 70.000 70.000 Lợi nhuận 24.058 24.642 24.970 23.261 So sánh (%) 100 102,43 103,79 96,69 - Thức ăn - Khấu hao chuồng trại + - Bột chè đại Tổng khoản chi So sánh (%) Các khoản thu Số liệu bảng 3.12 cho thấy chi phí thức ăn/1 gà phụ thuộc vào khối lượng thức ăn thu nhận gà Chi phí trực tiếp cho kg gà lô bổ sung BLCĐ với mức 2% (TN1), 4% (TN2) thấp so với lô không 50 bổ sung BLCĐ 0,27%, 1,99%, tương ứng với 584 đồng/kg 912 đồng/kg Chi phí/kg thịt gà lơ TN3 (6% BLCĐ) lại cao so với lô đối chứng 797 đồng, tương ứng cao 1,73% Thời điểm xuất gà, thị trường giá tăng vọt lên 70.000 đ/kg gà Mía lai Lương Phượng nên lợi nhuận/kg gà thời điểm đạt cao thắng lợi lớn người chăn ni gia cầm năm 2019 Trong cao lô TN2 (4% BLCĐ), đạt 24.970 đ/kg, tương ứng cao so với lô ĐC 3,37 %, lô TN1 (2% BLCĐ) cao lô ĐC 2,43%, cuối lô TN3 (6% BLCĐ), thấp lô ĐC 3,31% Kết tương đương với kết luận Trần Thị Hoan (2012) Hồ Thị Bích Ngọc (2012), Nguyễn Văn Chung (2013) Qua kết bảng 3.12, lần khẳng định sử dụng bột thực vật hoàn toàn tốt cho gà thịt Mía x Lương Phượng Tuy nhiên sử dụng tỷ lệ cao làm giảm thu nhận thức ăn, giảm tăng khối lượng hiệu chăn nuôi giảm theo 51 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết nghiên cứu bổ sung bột chè đại vào phần ăn gà thịt Mía x Lương Phượng, chúng tơi đưa số kết luận sau: Tỷ lệ nuôi sống lơ gà thí nghiệm đạt 100%, phần ăn sử dụng bột chè đại có da da chân vàng hơn, lơng bóng mượt hơn so với gà không sử dụng bột Khối lượng gà lúc 12 tuần tuổi lơ TN1, TN2 lơ TN3 có sinh trưởng tích lũy 2005,65; 2036,16; 1949,44 g/con cao 57,91; 84,42; 1,7 g/con so với gà lơ đối chứng có sinh trưởng tích lũy đạt (1947,74 g/con) Tiêu thụ thức ăn gà lơ TN lớn lơ ĐC, cịn tiêu tốn thức ăn cho 1kg tăng khối lượng lô TN1, TN2 thấp ĐC lô TN3 với sai khác rõ rệt (TN1: 3,09; TN2: 3,04; ĐC: 3,14, TN3: 3,15 kg/kg) Các tiêu giết mổ, thành phần hóa học thịt, pH độ nước thịt gà tương tự lơ ĐC Chi phí thức ăn cho kg gà (đồng) lô TN1, TN2, TN3 98,73%, 98,01% 101,73% so với lô ĐC Hiệu kinh tế đạt cao lô TN2 (20.970 đồng/kg) sau đến lơ TN1 (24.642 đồng/kg), thứ lô ĐC (24.058 đồng/kg) thấp lô TN3 (23.261 đồng/kg) Đề nghị Tiếp tục làm thí nghiệm lặp lại phạm vi rộng hơn, nuôi vụ mùa khác nhau, giống gà khác để có kết luận xác đầy đủ ảnh hưởng việc bổ sung bột chè đại chăn nuôi gà thịt Khuyến cáo người chăn nuôi nên sử dụng bột chè đại với tỷ lệ từ 24% nhằm nâng cao hiệu kinh tế nuôi gà thịt 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2020), “Định hướng phát triển bền vững”, Kỷ yếu Khoa học Chăn nuôi - Thú y, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, T9/2020 Nguyễn Văn Chung (2013), “So sánh ảnh hưởng bột sắn bột cỏ Stylo đến suất chất lượng sản phẩm gà thịt Lương Phượng trại gà Thịnh Đán tỉnh Thái Nguyên” Luận văn thạc sĩ Chăn nuôi, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Nguyễn Thị Thu Cúc (2018), Ảnh hưởng mức bón đạm tuổi thu hoạch đến suất thành phần hóa học thức ăn Trichanthera gigantean, Luận văn thạc sĩ Chăn nuôi, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đường Hồng Dật (2004), Cây sắn từ lương thực chuyển thành công nghiệp, Nxb Lao Động Xã Hội Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Huy Đạt (2011), Các tiêu dùng nghiên cứu chăn nuôi gia cầm, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Từ Quang Hiển, Phan Đình Thắm, Ngơn Thị Hốn (2002), Giáo trình Đồng cỏ thức ăn gia súc, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Từ Quang Hiển, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Inh (2008), Nghiên cứu sử dụng keo giậu chăn nuôi, Nxb Đại học Thái Nguyên Trần Thị Hoan (2012) Nghiên cứu trồng sắn thu sử dụng bột sắn chăn nuôi gà thịt gà đẻ bố mẹ Lương Phượng, Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thị Hồng Nhân Huỳnh Thị Ngọc Trinh (2012), ‘Khảo sát giá trị dinh dưỡng Trichanthera gigantea vũng sinh thái khác 53 Đồng sơng Cửu Long’, Tạp chí khoa học công nghệ số 04, trường Đại học Trà Vinh 10 Đỗ Viết Minh, Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Hồng Thảo, Lê Văn Huyên, Lại Thị Ngài, Nguyễn Văn Quang, Phạm Văn Thức (2009), “Nghiên cứu biện pháp làm khô nâng cao giá trị dinh dưỡng cỏ khô (hịa thảo) ứng dụng cơng nghệ khí đóng bánh cỏ khơ (họ đậu)”, Tạp chí KHCN, số 18 năm 2009 11 Hồ Thị Bích Ngọc “Nghiên cứu trồng, chế biến bảo quản sử dụng cỏ Stylosanthes guianensis CIAT 184 cho gà thịt gà bố mẹ Lương Phượng”, Luận án tiến sỹ khoa học Nông nghiệp, Đại học Thái Nguyên 12 Văn Thị Ái Nguyên (2017), “Nghiên cứu sử dụng Trichanthera gigantea phần gà Lương Phượng nuôi thịt”, Luận án tiến sĩ, Đại học Cần Thơ 13 Nguyễn Hồng Nhân (2010), “Ảnh hưởng phân bón đến khả phát triển cỏ họ đậu làm thức ăn chất lượng cao cho gia súc Tây Nam Bộ”, Tạp chí KHKT chăn ni số 10, 2010 14 Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Khánh Quắc, Nguyễn Duy Hoan (2002), Giáo trình phương pháp nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 15 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phương pháp xác định ẩm độ, TCVN 4326 - 2001 (ISO 6496:1999) 16 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2001), Phương pháp xác định hàm lượng Nitơ protein, TCVN 4328:2007 (ISO 6496: 2003) 17 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng chất béo (lipit) thô, TCVN 8136:2009 (ISO 6492: 2002) 18 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng tro, TCVN 7142:2002 (ISO 5984: 2002) 19 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng tro, Theo Phương pháp trọng lượng (ISO 5984: 2002) 54 20 Tiêu chuẩn Việt Nam, Thức ăn chăn nuôi (2007), Phương pháp xác định hàm lượng tro, Theo TCVN 8134:2009 (ISO 5984: 2002) II TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI 21 Arango J F (1990), Evaluacion de tres NIVELES de nacedero Trichanthera gigantea en CEBA de Nueva Conejos Zelanda, Tesis de Grado Zootecnia, Universidad Nacional de Colombia, Palmira 22 Nguyen Xuan Ba and Le Duc Ngoan (2003), “Evaluation of some unconventional trees/plants as ruminant feeds in Central Vietnam”, Livestock Research for Rural Development 15 (6) 2003 23 Buitrago J A, Bernardo Ospina, Jorge Luis Gil and Hernando Aparicio (2002), “Cassava root and leaf meals as the main ingredients in poultry feeding”: Some experiences in Colombia, Cassava Research and Development in Asia: Exploring New Opportunities for an Ancient Crop Proceedings of the Seventh Regional Workshop held in Bangkok, Thailand Oct 28- Nov 1, 2002, The Nippon Foundation, pp 523-541 24 Dzugan M (2006), Czynniki wplywajace na stabilnose zielonych barwnikow roslin, Zeyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Inzynierii Ekologicznej 7: 26-33 25 Gierhart DL (2002) Production of zeaxanthin and zeaxanthin - containing composite (High Ridge, MO) Patent number 05308759 [Acessed feb.15, 2002] http://www.nal.usda.gov/bic/biotech Available - Patents/ 1994 at: patents 308759.html 26 Hess H D and Dominguez J C (1998), “Leaves of Trichanthera gigantea as a nutritional supplement for sheep”, Past,.Trop., 20: 11-15 http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/PAST2032.pdf 55 27 Iheukwumere F C., Ndubuisi E C., Mazi E A., and Onyekwere M U (2007), “Growth, Blood chemistry and carcass yield of Broilers Fed Cassava Leaf Meal (Manihot Esculenta Crantz)”, International Journal of Poultry Science (8): 555- 559 28 Jaramillo C.J and Rivera P.E (1991), Efecto del tipo de estaca y lan densidad de siembra sobre el establecimiento y production inicial de nacedero Trchanthera gigantean, Universidad Nacional de Colombia, Palmira 29 Onwudike O.C and Oke O.L(1978) “Total substitution of leaf protein in the rationof laying hens” Poult Sci 65, pp 1201-1204 30 Murcia M A., Jimenez-Monreal A M., Garcia-Diz L., Carmona M., Maggi L., and Martinez-Tome M (2010), “Antioxidant activity of minimally processed (in modified atmospheres), dehydrated and ready to eat vegetables”, Food and Chemical Toxicology 47 31 Lorenz RT (2002), “A review of Spirulina and Haematococcus algae meal as a carotenoid and vitamin supplement for poultry”, Bulletin 053 http://www.cyanotech.com/pdf/spbul53.pdf 32 Roche (1988), “ Vitamin and Fine chemicals, Egg Yolk pigmentation with carophyll 3nd ed”, Hoffman La Roche Ltd, Basel, Switzeland pp12 - 18 33 Sarwatt, S V Laswai, Ubwe, R (2003), “Evaluation of the potential of Trichanthera gigantea as a source of nutrients for rabbit diets under small-holder production system in Tanzania”, Livest Res Rural Dev., 15 (11), http://www.lrrd.org/lrrd15/11/sarw1511.htm 34 Siri F., Iaffaldano N., Minelli G., Meluzzi A., Rosato M P., and Franchini A (2007), “ Comparative pigmentation efficiency of high dietary levels of apoester and marigold extract on quality traits of whole liquid egg of two strains of laying hens”, J Appl Poultry Res 16, pp 429-437 56 35 Wati A.K., Zuprizal, Zuprizal, Edwin Indarto (2013), Effect of Calliandra calothyrsus leaf meal utilization in ration on performance, slaughter weight, carcass and dominal fat of broiler chicken, Confenence of the Indonesian Students Association at Korea 36 Williams W D (1992), “Origin and impact of color on consumer preference for food”, Poultry Science 71:744-6 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN BỔ SUNG BỘT LÁ CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI LƯƠNG PHƯỢNG... Bột chè đại ( Trichanthera gigantea) đến suất chất lượng thịt gà Mía lai Lương Phượng Thái Nguyên? ?? Mục tiêu nghiên cứu đề tài Xác định ảnh hưởng bột chè đại (BLCĐ) đến khả sinh trưởng gà Mía x Lương. .. 3.5 Ảnh hưởng bột chè đại phần ăn đến số tiêu giết mổ gà thí nghiệm 44 3.6 Ảnh hưởng bột chè đại phần ăn đến thành phần hóa học thịt gà thí nghiệm 46 3.6.1 Thành phần hóa học thịt
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của khẩu phần ăn bổ sung bột lá chè đại ( trichanthera gigantea) đến năng suất chất lượng thịt của gà mía lai lương phượng tại thái nguyên , Ảnh hưởng của khẩu phần ăn bổ sung bột lá chè đại ( trichanthera gigantea) đến năng suất chất lượng thịt của gà mía lai lương phượng tại thái nguyên