0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của algimun đến gà broiler cobb 500 và gà ri lai (ri xlương phượng) nuôi chuồng hở tại thái nguyên

100 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LĂNG THỊ ĐẸP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ALGIMUN ĐẾN GÀ COBB 500 VÀ GÀ RI LAI (RI x LƯƠNG PHƯỢNG) NUÔI CHUỒNG HỞ TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LĂNG THỊ ĐẸP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ALGIMUN ĐẾN GÀ COBB 500 VÀ GÀ RI LAI (RI x LƯƠNG PHƯỢNG) NI CHUỒNG HỞ TẠI THÁI NGUN Ngành: Chăn ni Mã số: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Mỵ THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình Mọi giúp đỡ cảm ơn Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lăng Thị Đẹp ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến cô hướng dẫn trực tiếp PGS TS Nguyễn Thị Thúy Mỵ nhiệt tình hướng dẫn, dành nhiều cơng sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Phịng Đào tạo,Ban chủ nhiệm khoa Chăn ni thú y, thầy cô giáo ban lãnh đạo xã Quyết Thắng – TP Thái Nguyênđã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi q trình học tập, thực đề tài hồn thành luận văn Đặc biệt,tơixin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tồn thể gia đình thầy giáo PGS.TS Trần Thanh Vân, cô giáo PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Mỵ, trực tiếp bảo, động viên hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tất học giúp tơi vững tin sống công tác sau Một lần tơi xin kính chúc thầy giáo sức khỏe, hạnh phúc thành công nghiệp trồng người Cuối xin trân trọng gửi tới Thầy giáo, Cô giáo hội đồng chấm luận văn lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn Lăng Thị Đẹp iii MỤC LỤC THÁI NGUYÊN - 2020 i LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Giới thiệu vềAlgimun 1.1.2 Đặc điểm ngoại hình khả sản xuất gà Cobb 500 gà Ri lai 1.1.3 Cơ sở khoa học việc nghiên cứu di truyền tính trạng sản xuất gia cầm 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 21 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 23 Chương 2.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu tiêu theo dõi 27 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.2 Chỉ tiêu theo dõi 30 2.4.3 Các tiêu theo dõi phương pháp theo dõi 31 iv 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 36 Chương 3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Kết thí nghiệm 1: Ảnh hưởng Algimun đến khả sản xuất thịt gà broiler Cobb 500 nuôi chuồng hở 37 3.1.1 Kết theo dõi nhiệt độ thời gian tiến hành thínghiệm 37 3.1.2 Ảnh hưởng Algimun đến tỷ lệ ni sống đàn gà thí nghiệm 37 3.1.3 Ảnh hưởng Algimun đến sinh trưởng gà thí nghiệm 38 3.1.4 Ảnh hưởng Algimun đến khả sử dụng chuyển hố thức ăn thí nghiệm 45 3.1.5 Ảnh hưởng Algimun đến số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 52 3.1.6 Ảnh hưởng Algimun đến năngsuất thịt củagà thí nghiệm 54 3.1.7 Ảnh hưởng Algimun đến chất lượng thịt gà thí nghiệm 55 3.1.8 Ảnh hưởng Algimun đến chi phí trực tiếp cho kg gà thí nghiệm 57 3.2 Kết thí nghiệm 2: Ảnh hưởng Algimun đến sức sản xuất thịt gà (Ri lai nuôi chuồng hở) 59 3.2.1 Kết theo dõi nhiệt độ thời gian tiến hành thí nghiệm 59 3.2.2 Ảnh hưởng Algimun đến tỷ lệ ni sống gà thí nghiệm 60 3.2.3 Ảnh hưởng Algimun đến sinh trưởng gà thí nghiệm 60 3.2.4 Ảnh hưởng algimun đến khả sử dụng chuyển hố thức ăn gà thí nghiệm (Ri x Lương Phượng) 67 3.2.5 Ảnh hưởng Algimun đến số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 74 3.2.6 Ảnh hưởng Algimun đến năngsuất thịt củađàngà thí nghiệm 76 3.2.7 Ảnh hưởng Algimun đếngiá chất lượng thịt gà thí nghiệm 78 3.2.8 Ảnh hưởng Algimun đến chi phí trực tiếp cho kg gà thí nghiệm 80 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa ĐC Đối chứng ĐHNL Trường Đại học Nông Lâm Nxb Nhà xuất SS Sơ sinh TĂ Thức ăn TĂTN Thức ăn thu nhận TTTĂ Tiêu tốn thức ăn TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN Thí nghiệm HHHC Hỗn hợp hoàn chỉnh FI Lượng thức ăn thu nhận vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Sơ đồ thí nghiệm 28 Bảng 2.2 Thành phần giá trị dinh dưỡng gà thí nghiệm 28 Bảng 2.3 Sơ đồ thi nghiệm 29 Bảng 2.4 Thành phần giá trị dinh dưỡng gà thí nghiệm 30 Bảng 3.1 Kết theo dõi nhiệt độ thời gian thí nghiệm 37 Bảng 3.2 Tỷ lệ nuôi sống cộng dồn gà thí nghiệm 38 Bảng 3.3 Sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi 39 Bảng 3.4 Sinh trưởng tuyệt đối gàthí nghiệm 41 Bảng 3.5 Sinh trưởng tương đối gàthí nghiệm 44 Bảng 3.6 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 46 Bảng 3.7 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng gà thí nghiệm 47 Bảng 3.8: Tiêu tốn lượng Protein/kg tăng khối lượng cộng dồn gà thí nghiệm 51 Bảng 3.9 Chỉ số sản xuất (PI) số kinh tế gà thí nghiệm 53 Bảng 3.10: Kếtquảmổ khảosátgàthínghiệm1 54 Bảng 3.11: Chất lượng thịtcủa gàthínghiệm1 55 Bảng 3.12 Chi phí trực tiếp cho 1kg gà xuất bán thí nghiệm 58 Bảng 3.13: Kết theo dõi nhiệt độ thời gian thí nghiệm 59 Bảng 3.14 Tỷ lệ ni sống cộng dồn gà thí nghiệm 60 Bảng 3.15 Sinh trưởng tích lũy gà thí nghiệm qua tuần tuổi 61 Bảng 3.16 Sinh trưởng tuyệt đối gàthí nghiệm 64 Bảng 3.17 Sinh trưởng tương đối gàthí nghiệm 65 Bảng 3.18 Khả thu nhận thức ăn gà thí nghiệm 67 Bảng 3.19 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượngcủa gà thí nghiệm 69 Bảng 3.20: Tiêu tốn lượng, protein cộng dồn gà thí nghiệm 72 Bảng 3.21 Chỉ số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 75 Bảng 3.22: Kếtquảmổ khảosátgàthínghiệm2 77 Bảng 3.23: Chất lượng thịt củagàthínghiệm2 78 Bảng 3.24 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán 80 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Gà Cobb 500 Hình 3.1 Đồ thị sinh trưởng tích luỹ gà thí nghiệm qua tuần tuổi 40 Hình 3.2 Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đơi gà thí nghiệm 43 Hình 3.3 Biểu đồ sinh trưởng tương đối gà thí nghiệm 45 Hình 3.4: Biểu đồ tiêu tốn thức ăn gà thí nghiệm 49 Hình 3.5: Biểu đồ số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 54 Hình 3.6 Biểu đồ sinh trưởng tích luỹ gà thí nghiệm 62 Hình 3.7: Biểu đồ sinh trưởng tuyệt đối gà thí nghiệm 65 Hình 3.8 Biểu đồ sinh trưởng tương đối gà thí nghiêm 66 Hình 3.9 Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng gà thí nghiệm 71 Hình 3.10 Biểu đồ số sản xuất số kinh tế gà thí nghiệm 76 MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Trong năm gần đây, thị trường tiêu thụ sản phẩm chế biến từ thịt gà cũngtăng đáng kể giới nước ta (Bianchi cs, 2009) Thịt gia cầm mặt hàng thực phẩm phổ biến toàn giới chi phí sản xuất thấp so với sản phẩm thịt thịt bò, thịt lợn Giá trị dinh dưỡng cao, cân đối hương vị riêng biệt (Barbut,2002; Chouliara cs, 2007; Patsias cs,2008) An tồn thực phẩm khía cạnh quan trọng chất lượng thực phẩm giải pháp để đạt đến an toàn thực phẩm từ sản phẩm công ty thức ăn chăn nuôi, công ty thuốc thú y đưa khuyến cáo sử dụng (Burdock cs, 2006).Luật Thú y năm 2016 luật Chăn nuôi năm 2020 quy định điều cấm liên quan đến sử dụng thuốc kích thích sinh trưởng, kháng sinh thức ăn vật nuôi có gia cầm, chấtbổ sung làm tăng trị dinh dưỡng tính chất cảm quan thịt Điều yêu cầu thách thức công ty thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y tạo sản phẩm bổ sung có nguồn gốc từ thiên nhiên Song song với việc ưa thích sản phẩm thịt từ giống gà nội giống gà lai với giống gà nhập nội có suất cao, phần thị trường nước ta tìm đến sản phẩm gà công nghiệp Để phù hợp với phương thức nuôi công nghiệp, nước ta nhập số giống gà có suất thịt cao như: Ross 208, Ross 308, Cobb500 Đây giống gà có chất lượng thịt thơm ngon, mỡ, thích nghi với khí hậu Việt Nam Sản phẩm thịt giống người dân chấp nhận, có nhu cầu cao Để nâng cao suất chất lượng gà địa phương, nhà chăn nuôi lai tạo gà Ri lai, kết phép lai đem lại nhiều hiệu kinh tế cao nguồn thu lớn cho nhiều chủ trang trại chăn ni Hiện có nhiều sản phẩm hỗ trợ cho gia cầm để tăng suất chất lượng sản phẩm thịt, trứng Trong có sản phẩm 77 Kết mổ khảo sát sức sản xuất thịt gà thí nghiệm lúc 12 tuần tuổi thể qua bảng 3.22 Bảng 3.22:Kết mổ khảo sát gà thí nghiệm Chỉ tiêu Tính biệt Lơ TN2 Lơ ĐC2 P X mX X mX ♂ 79,22 0,33 78,65 0,38 0,99 ♀ 77,50 0,58 77,21 0,60 0,61 ♂ 22,25 0,22 21,68 0,25 0,06 ♀ 19,87 0,36 19,55 0,32 0,07 ♂ 16,54 0,35 16,22 0,62 0,83 ♀ 16,10 0,39 15,86 0,66 0,63 Tỷ lệ đùi + ♂ 38,79 0,36 37,90 0,34 0,91 ngực (%) ♀ 35,97 0,45 35,41 0,50 0,28 ♂ 1,82 0,06 0,08 0,99 ♀ 1,85 0,12 0,20 0,83 Tỷ lệ thân thịt (%) Tỷ lệ đùi (%) Tỷ lệ ngực (%) Tỷ lệ mỡ bụng (%) 1,81 1,83 * Tỷ lệ thân thịt (%) Kết tỷ lệ thân thịt cho thấy gà trống lô TN2cho tỷ lệ thân thịt đạt 79,22 % , lô ĐC2 78,65% Tỷ lệ gà mái lô TN2và ĐC2 77,50% 77,21% * Tỷ lệ đùi (%) Tỷ lệ đùi gà trống, gà mái lô TN2 22,25% 19,87% , tương ứng lô ĐC2 21,68% 19,55% * Tỷ lệ ngực (%) Tỷ lệ ngực gà trống bổ sung chế phẩm 16,54%, gà mái 16,10%, tỷ lệ tương ứng lô đối chứng là: 16,22% 15,86% 78 * Tỷ lệ mỡ bụng (%) Tỷ lệ mỡ bụng gà trống bổ sung chế phẩm Algimun đạt 1,82%, gà trống không bổ sung chế phẩm 1,81% Ở gà mái tương ứng 1,85% 1,83% Những sai khác hai lơ thí nghiệm tiêu mổ khảo sát khơng có ý nghĩa thống kê 3.2.7 Ảnh hưởng Algimun đếngiá chất lượng thịt gà thí nghiệm Bảng 3.23:Chất lượng thịt củagàthínghiệm2 Chỉ tiêu Tỷ lệ nước bảo quản (%) Tỷ lệ nước chế biến (%) pH15 pH24 Màu sắc: L (màu sáng) a (màu đỏ) b(màu vàng) Độ dai thịt (kg) Lơ TN Vị trí Lô ĐC P X mX Cv % X mX Cv % Đùi 0,87 0,02 3,97 0,87 0,043 6,93 0,62 1,86 0,05 1,78 0,081 6,42 0,64 25,84 1,45 25,68 1,099 6,05 0,51 25,84 1,45 25,68 1,099 6,05 0,51 Đùi 6,39 0,20 4,33 6,21 0,292 6,64 0,49 Ngực 5,91 0,13 3,09 5,83 0,171 4,14 0,87 Đùi 5,65 0,21 5,21 5,73 0,140 3,46 0,83 Ngực 5,56 0,12 3,11 5,67 0,210 5,24 0,79 Đùi 53,96 0,87 2,27 54,21 1,805 4,71 0,63 Ngực 57,21 1,68 4,16 57,34 2,104 5,19 0,92 Đùi 16,99 0,52 4,29 17,05 0,721 5,98 0,81 Ngực 11,93 0,35 4,09 11,86 0,589 7,02 0,94 Đùi 19,88 0,87 6,21 19,23 1,112 8,18 0,73 Ngực 12,84 0,32 3,49 12,46 0,549 6,23 0,71 Đùi 19,89 1,44 10,21 20,46 1,641 11,34 0,67 Ngực 34,46 1,77 7,25 34,21 1,788 7,39 0,71 Ngực Đùi Ngực 3,93 7,91 7,91 79 Ở tất loài gia cầm,pH thịt lườn khoảng từ 5,8 - 6,0 thịtđùi khoảng 6,2 - 6,6 bình thường; với thịtgia cầm có pH ≤ 5,7, khả nănggiữ nước thấp, lượng nước nhiều chế biến, làloại thịt PSE (Pale, Soft and Exudate: nhạt, xốp rỉ nước) với thịt có pH > 6,4, khảnăng giữ nước cao thịt DFD (Dark, Firmand Dry: sẫm, khô) Tuy nhiên,theo Medic cs.(2009) lại cho thịt PSE gà đặc trưngbởi pH thấp (< 5,6) So với nghiên cứu tác giả thịt gà Ri lai thí nghiệm chúng tơi có pH sau15 giết mổ mức 5,83 đến 6,39 Sau 24 giờbảo quản, pH thịt giảm nhẹ phân giải yếm khí glycogen tạo axit lactic.Chỉ tiêu pH thịt 12 tuần tuổi lô bổ sung Algimun không bổ sung Algimun khác ý nghĩa thống kê Độ sáng thịt đùi thịt lườn gà Ri lai tương ứng 55,96 57,21 (lô bổ sung Algimun) 54,21; 57,134 (lô không bổ sung Algimun) khác lô khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Màu đỏ thịt đùi thịt lườn gà Ri lai tương ứng 16,99 11,93, lô đối chứng tỷ lệ tương ứng 17,05 11,86 khác khơng có ý nghĩa thống kê (P > 0,05) Như vậy, so vớithịt lườn, thịt đùi gà Ri lai có màu sẫm đỏ hơnso với gà Cobb500 khả giữ nước sau chế biến tốt so với gà Cobb500 Theo tác giả Quiao cs (2001) phân loại thịt lườn gàthành ba nhóm theo màu sắc: sáng (L* > 53),bình thường (48 < L* > 53) đậm (L* < 48) Nếu dựa theo phân loại màu sắc này, thịt gà Ri lai thuộc loại màu sáng Những nghiên cứu gần cho thấy số dòng gà sinhtrưởng chậm có thịt màu sáng: Lúc 70ngày tuổi, thịt đùi gà trống dịng có tốc độsinh trưởng chậm ni chăn thả có màu sẫmhơn so với ni chuồng kín (độ sáng tươngứng 75,12 78,33); đó, tiêu nàyở dịng có tốc độ sinh trưởng trung bình tươngứng 50,7 57,8 (Almasi cs, 2015) 80 Saricavà cs (2014) khảo sát chất lượng thịt dịnggà có tốc độ sinh trưởng chậm lai giống chúng nhận thấy: thịt đùi gà trống gà mái có độ sáng tương ứng 55,63 55,50; màu đỏ tương ứng 2,43 2,63; thịt lườn gà trống gà mái có độ sáng tương ứng là59,95 60,28; màu đỏ tương ứng 2,10 và1,97 Như vậy, thịt gà Ri lai có màu sẫm màu đỏ nhiều so với thịt gà sinh trưởng chậm mà số tác giả nước ngồiđã cơng bố Gà Hồ lai Mía,Lương Phượng có độ dai thịt đùi thịt lườn tương ứng 3,06 2,90 kg/cm (Bùi Hữu Đoànvà Hoàng Thanh, 2011) Theo Lê Thị Thúy cs (2010) độ dai thịt gà Ri 2,69, Hồ Xuân Tùng cs,(2010) cho biết độ dai thịt gà Ri 2,15 3.2.8 Ảnh hưởng Algimun đến chi phí trực tiếp cho kg gà thí nghiệm Bảng 3.24 Chi phí trực tiếp cho kg gà xuất bán (Đơn vị tính: đ/kg ) Lô TN Lô ĐC X X Giốnggà 3621 3680 Thức ăn 30.500 31.910 850 1.155,50 1.500,32 1.655,56 Chi phíkhác (đệm lót, lưới ngăn ơ…) 750 835 Algimun 2000 - Tổng chi 39.221 39.236 Giá bán 60.000 60.000 Thu - Chi chi phí trực tiếp 20.160 19.135 105 100 Diễn giải Thuốc thú y Điện nước So sánh (%) 81 Chi phí trực tiếp cho kg tăng khối lượng tiêu kinh tế quan trọng chăn ni gà thịt, từ định đến hiệu kinh tế người chăn ni Chi phí trực tiếp/kg tăng khối lượng gà xuất bán ghi bảng 3.24 Kết bảng 3.24 cho thấy: Chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng gà lơ có bổ sung Algimun 30.500 đồng, thấp so với lơ khơng bổ sung 31.910 đồng Phần chi phí cho thuốc thú y lơ thí nghiệm 850 đồng thấp lô đối chứng 1.155,5 đồng Thu – chi chi phí trực tiếp củalơ thí nghiệm 20.160 đồng cao lô đối chứng 19.135 đồng Như việc bổ sung Algimun cho gà ri lai (Ri x Lương Phượng), giảm chi phí thức ăn/kg tăng khối lượng chi phí thuốc thú y, góp phần tăng thu nhập cho người chăn nuôi 82 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Từ kết thu nghiên cứu phân tích, chúng tơi rút số kết luận sau: Khi bổ sung chế phẩm Algimun cho gà thí nghiệm Cobb 500 gà Ri lai (trống Ri x mái Lương Phượng) nuôi chuồng hở cho kết tốt, cụ thể: * Về tỷ lệ nuôi sống: Chế phẩm Algimun không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống gà thí nghiệm Cobb 500 gà Ri lai (trống Ri x mái Lương Phương) Tỷ lệ nuôi sống gà Cobb 500 đạt 98,67% gà Ri lai 96% * Về Sinh trưởng: Chế phẩm Algimun có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng gà thí nghiệm (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của algimun đến gà broiler cobb 500 và gà ri lai (ri xlương phượng) nuôi chuồng hở tại thái nguyên , Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của algimun đến gà broiler cobb 500 và gà ri lai (ri xlương phượng) nuôi chuồng hở tại thái nguyên