0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất và chất lượng của giống sắn nếp tân lĩnh – lục yên – yên bái năm 2019 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

86 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 22:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THU UYÊN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG SẮN NẾP TÂN LĨNH NĂM 2019 TẠI THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Khoa : Nơng học Khóa học : 2016 - 2020 Thái Ngun, năm 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THU UYÊN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG SẮN NẾP TÂN LĨNH TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2019” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Khoa học trồng Lớp : K48 - TT - N02 Khoa : Nông học Khóa học : 2016 - 2020 Giảng viên hướng dẫn : TS Hoàng Kim Diệu Thái Nguyên - năm 2020 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài cơng trình nghiên cứu độc lập khơng có chép người khác Đề tài sản phẩm mà em nỗ lực nghiên cứu q trình thực tập mơ hình trồng cạn Trường Đại Học Nông Lâm Thái nguyên Trong trình hồn thiện khóa luận có tham khảo số tài liệu có nguồn gốc rõ ràng, hướng dẫn TS Hồng Kim Diệu - Khoa Nơng Học, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, tháng năm 2020 Sinh viên Hoàng Thu Uyên ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp mình, em dã nhận quan tâm nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp em xin cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tập thể Thầy giáo, cô giáo Khoa Nông Học tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ em trình học tập thực đề tài tốt nghiệp Em xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Hồng Kim Diệu, khoa Nơng học Trường Đại Học Nơng Lâm Thái Nguyên tận tình bảo hướng dẫn giúp đỡ em vượt qua khó khăn để hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè ln bên động viên, giúp đỡ em tinh thần vật chất trình học tập thời gian thực luận văn tốt nghiệp cuối khóa học Khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót hạn chế Kính mong nhận góp ý Thầy, giáo bạn sinh viên để khóa luận hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2020 Sinh viên Hoàng Thu Uyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.5.Ý nghĩa thực tiễn đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học sở thực tiễn đề tài 2.1.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 2.2 Tình hình sản xuất sắn giới nước 2.2.1 Tình hình sản xuất sắn giới 2.2.2 Tình hình sản xuất sắn nước 2.2.3 Tình hình sản xuất sắn tỉnh Thái Nguyên 11 2.3 Tình hình nghiên cứu,chọn tạo giống sắn giới Việt Nam 12 2.3.1 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống sắn giới 12 2.3.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống sắn Việt Nam 16 2.4 Tình hình nghiên cứu thời vụ trồng thu hoạch sắn 19 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Đối tượng nghiên cứu Giống sắn nếp (Tân Lĩnh – Lục Yên – Yên Bái) 21 iv 3.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.3 Nội dung nghiên cứu 21 3.4 Phương pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4.2 Quy trình kỹ thuật 22 3.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 23 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 25 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 26 4.1 Tỷ lệ mọc mầm, thời gian mọc mầm giống sắn nếp 26 4.2 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ sinh trưởng giống sắn nếp Tân Lĩnh 27 4.2.1 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn nếp Tân Lĩnh 28 4.2.2 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ 30 4.2.3 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tuổi thọ giống sắn nếp 32 4.3 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến đặc điểm nông sinh học giống sắn nếp 33 4.3.1 Chiều cao thân 34 4.3.2 Chiều cao cấp cành 35 4.3.3 Chiều cao cuối 35 4.3.4 Đường kính gốc 36 4.3.5 Tổng số 36 4.4 Ảnh hưởng thời vụ đến suất yếu tố cấu thành suất giống sắn nếp Tân Lĩnh 37 4.4.1 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành suất giống sắn nếp Tân Lĩnh 37 4.4.2 Ảnh hưởng thời vụ đến suất giống sắn nếp Tân Lĩnh 40 4.4.3 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến chất lượng giống sắn nếp 44 v 4.5 Ảnh hưởng thời vụ đến hiệu kinh tế giống sắn nếp Tân Lĩnh 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CLAT : Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế CTCRI : Viện Nghiên cứu Cây có củ FAO : Tổ Chức Nơng Lương Liên Hợp Quốc IITA : Viện Nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế IFPRI : Viện Nghiên cứu Chính sách lương thực giới TDHNLTN : Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên NSCT : Năng suất củ tươi NSSVH : Năng suất sinh vật học NSTL : Năng suất thân NSCK : Năng suất củ khô NSTB : Năng suất trung bột TLCK : Tỷ lệ chất khô TLTB : Tỷ lệ tinh bột CTTN : Cơng thức thí nghiệm TB : Trung bình vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất sản lượng sắn giới giai đoạn 2014 2018 Bảng 2.2: Diện tích, suất sản lượng sắn Châu lục giới năm 2018 Bảng 2.3: Diện tích, suất sản lượng sắn Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 Bảng 2.4: Tình hình sản xuất sắn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ năm 2014 – 2018 11 Bảng 4.1: Tỷ lệ mọc mầm thời gian mọc mầm giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 26 Bảng 4.2: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 29 Bảng 4.3: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 31 Bảng 4.4 Ảnh hưởng thời vụ đến tuổi thọ giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 32 Bảng 4.5 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến đặc điểm nông sinh học giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 34 Bảng 4.6: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành suất giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 37 Bảng 4.7: Ảnh hưởng thời vụ đến suất giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 40 Bảng 4.8: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột, suất củ khô, suất tinh bột giống sắn nếp 45 Bảng 4.9 Hiệu kinh tế thời vụ trồng sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 47 viii DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Biểu đồ ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất củ tươi, suất thân suất sinh vật học giống sắn nếp Tân Lĩnh 41 Hình 4.2: Biểu đồ hệ số thu hoạch giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 43 Hình 4.3: Biểu đồ ảnh hưởng cúa thời vụ trồng đến tỷ lệ chất khô, tỷ lệ tinh bột giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 45 Hình 4.4: Biểu đồ ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất chất khô suất tinh bột giống sắn nếp tham gia thí nghiệm 46 Hình 4.5: Biểu đồ hiệu kinh tế thời vụ trồng sắn nếp Tân Lĩnh 48 Corrected Total 14 0.93733333 R-Square Coeff Var Root MSE 0.843528 3.094702 0.121106 Source DF trt Source 0.79066667 DF trt Type I SS DKC Mean 3.913333 Mean Square F Value Pr > F 0.19766667 Type III SS 13.48 0.0005 Mean Square F Value Pr > F 0.79066667 0.19766667 13.48 0.0005 DUONG KINH CU 12:19 Thursday, August 10, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for DKC NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.014667 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 0.2203 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B B B B C B C C Mean N trt 4.33333 3.90000 3.86667 3 3.83333 3.63333 3 Số củ gốc The SAS System The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 12345 22:01 Thursday, July 29, 2020 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 22:01 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error 1.47022222 1.11466667 14 10.55 9.93600000 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.887815 9.720672 0.373274 DF Source Type I SS 0.11200000 8.70933333 DF 0.0020 0.13933333 R-Square Source rep trt Mean Square F Value Pr > F 8.82133333 Corrected Total rep trt Sum of Squares 3.840000 Mean Square F Value Pr > F 0.05600000 2.17733333 Type III SS 0.11200000 8.70933333 0.40 0.6818 15.63 0.0008 Mean Square F Value Pr > F 0.05600000 2.17733333 The SAS System 0.40 0.6818 15.63 0.0008 22:01 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.139333 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.7028 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 5.0667 B B B 3.9333 3.8000 3 B B 3.7333 C 2.6667 Khối lượng củ The SAS System 22:12 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 22:12 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error 0.61600000 14 1.18666667 15.41 7.73600000 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.920372 13.60239 0.277489 DF Source Type I SS 0.24400000 6.87600000 DF 0.0005 0.07700000 R-Square Source rep trt Mean Square F Value Pr > F 7.12000000 Corrected Total rep trt Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 0.12200000 1.71900000 Type III SS 0.24400000 6.87600000 2.040000 1.58 0.2632 22.32 0.0002 Mean Square F Value 0.12200000 1.71900000 The SAS System Pr > F 1.58 0.2632 22.32 0.0002 22:12 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 0.077 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 0.5225 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N A 3.1000 B 2.4667 1.8667 3 C C D C D D 1.6000 1.1667 3 trt The SAS System 22:12 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Năng suất củ tươi The SAS System 21:39 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 21:39 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 712.0000000 118.6666667 61.6000000 7.7000000 15.41 0.0005 Corrected Total 14 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.920372 13.60239 2.774887 Source rep trt DF Type I SS 24.4000000 687.6000000 Source rep trt 773.6000000 DF 20.40000 Mean Square F Value Pr > F 12.2000000 171.9000000 Type III SS 24.4000000 687.6000000 1.58 0.2632 22.32 0.0002 Mean Square F Value Pr > F 12.2000000 171.9000000 The SAS System 1.58 0.2632 22.32 0.0002 21:39 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 7.7 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 5.2247 Means with the same letter are not significantly different t Grouping Mean N trt A 31.000 B 24.667 18.667 3 C C D C D D 16.000 11.667 The SAS System 21:39 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Năng suất thân The SAS System 21:35 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 21:35 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error rep trt Source rep trt Mean Square F Value Pr > F 437.8400000 31.6800000 Corrected Total Source Sum of Squares 14 72.9733333 18.43 3.9600000 469.5200000 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.932527 10.58497 1.989975 DF Type I SS 2.8000000 435.0400000 DF 0.0003 Mean Square F Value Pr > F 1.4000000 108.7600000 Type III SS 2.8000000 435.0400000 18.80000 0.35 0.7126 27.46 0.0001 Mean Square F Value Pr > F 1.4000000 108.7600000 The SAS System 0.35 0.7126 27.46 0.0001 21:35 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 3.96 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 3.7468 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B B C B C C Mean N trt 27.000 21.667 18.467 D 15.867 3 11.000 The SAS System 21:35 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Năng suất sinh vật học The SAS System 21:43 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 21:43 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error Mean Square F Value Pr > F 2176.373333 85.946667 Corrected Total Source Sum of Squares 14 362.728889 33.76 10.743333 2262.320000 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.962010 8.361486 3.277702 DF F rep trt 10.800000 2165.573333 Source rep trt DF 5.400000 541.393333 Type III SS 10.800000 2165.573333 0.50 0.6228 50.39 F 5.400000 541.393333 The SAS System 0.50 0.6228 50.39 F 242.9408800 Corrected Total rep trt Sum of Squares 51.56200 Mean Square F Value Pr > F 62.6710200 29.3997100 Type III SS 125.3420400 117.5988400 3.02 0.1052 1.42 0.3117 Mean Square F Value Pr > F 62.6710200 29.3997100 The SAS System 3.02 0.1052 1.42 0.3117 21:27 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 20.73025 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 8.5727 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A Mean N trt 53.590 3 53.457 A A A A A A 53.277 51.260 46.227 The SAS System 21:27 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Tỷ lệ chất khô The SAS System 21:53 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 21:53 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error rep trt Mean Square F Value Pr > F 27.67562667 46.21494667 Corrected Total Source Sum of Squares 14 4.61260444 0.80 5.77686833 73.89057333 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.374549 7.114911 2.403512 DF 0.5970 Type I SS 0.74725333 26.92837333 33.78133 Mean Square F Value Pr > F 0.37362667 6.73209333 0.06 0.9379 1.17 0.3941 Source DF rep trt Type III SS 0.74725333 26.92837333 Mean Square F Value Pr > F 0.37362667 6.73209333 The SAS System 0.06 0.9379 1.17 0.3941 21:53 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 5.776868 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 4.5254 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A A A A Mean N trt 34.957 34.930 34.353 33.270 3 31.397 The SAS System 21:53 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Tỷ lệ tinh bột The SAS System 21:48 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used 15 15 The SAS System 21:48 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error 7.9684444 77.3986667 14 0.82 125.2093333 Coeff Var Root MSE yield Mean 0.381846 14.72281 3.110439 DF Type I SS 1.16133333 46.64933333 Source DF 0.5819 9.6748333 R-Square Source rep trt Mean Square F Value Pr > F 47.8106667 Corrected Total rep trt Sum of Squares 21.12667 Mean Square F Value Pr > F 0.58066667 11.66233333 Type III SS 1.16133333 46.64933333 0.06 0.9422 1.21 0.3795 Mean Square F Value Pr > F 0.58066667 11.66233333 The SAS System 0.06 0.9422 1.21 0.3795 21:48 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 9.674833 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 5.8565 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A A A A A A Mean N trt 22.700 22.633 21.867 20.433 3 18.000 The SAS System 21:48 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Năng suất củ khô The SAS System 21:22 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class Levels rep trt Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System 15 15 21:22 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Dependent Variable: yield Source DF Model Error 95.7322000 11.1211600 Corrected Total 14 15.9553667 11.48 106.8533600 Root MSE yield Mean 0.895921 16.90628 1.179044 DF Type I SS 2.41644000 93.31576000 DF 0.0015 1.3901450 Coeff Var Source rep Mean Square F Value Pr > F R-Square Source rep trt Sum of Squares Type III SS 2.41644000 6.974000 Mean Square F Value Pr > F 1.20822000 23.32894000 0.87 0.4554 16.78 0.0006 Mean Square F Value Pr > F 1.20822000 0.87 0.4554 trt 93.31576000 23.32894000 The SAS System 16.78 0.0006 21:22 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1.390145 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 2.22 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A Mean N trt 10.8033 8.6400 6.2733 3 B B C B C C 5.4933 3.6600 3 The SAS System 21:22 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Năng suất tinh bột The SAS System 21:15 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 12345 Number of Observations Read Number of Observations Used The SAS System The GLM Procedure 15 15 21:15 Thursday, July 29, 2020 Dependent Variable: yield Source DF Model Error rep trt Source rep trt Mean Square F Value Pr > F 44.54684000 8.36105333 Corrected Total Source Sum of Squares 14 7.42447333 7.10 1.04513167 52.90789333 R-Square Coeff Var Root MSE yield Mean 0.841970 23.13283 1.022317 DF Type I SS 0.86361333 43.68322667 DF 0.0071 4.419333 Mean Square F Value Pr > F 0.43180667 10.92080667 Type III SS 0.86361333 43.68322667 0.41 0.6749 10.45 0.0029 Mean Square F Value Pr > F 0.43180667 10.92080667 The SAS System 0.41 0.6749 10.45 0.0029 21:15 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom Error Mean Square 1.045132 Critical Value of t 2.30600 Least Significant Difference 1.9249 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A B A B B C C C C C Mean 6.9933 N trt 5.6133 3.8967 3 3.4933 2.1000 The SAS System 21:15 Thursday, July 29, 2020 The GLM Procedure t Tests (LSD) for yield NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate ...ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM HỒNG THU UYÊN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI VỤ TRỒNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG SẮN NẾP TÂN LĨNH TẠI THÁI NGUYÊN NĂM 2019? ??... hưởng thời vụ đến suất giống sắn nếp Tân Lĩnh 40 4.4.3 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến chất lượng giống sắn nếp 44 v 4.5 Ảnh hưởng thời vụ đến hiệu kinh tế giống sắn nếp Tân Lĩnh 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ... giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 29 Bảng 4.3: Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tốc độ giống sắn nếp Tân Lĩnh ĐHNL năm 2019 31 Bảng 4.4 Ảnh hưởng thời vụ đến tuổi thọ giống sắn nếp Tân Lĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất và chất lượng của giống sắn nếp tân lĩnh – lục yên – yên bái năm 2019 tại trường đại học nông lâm thái nguyên , Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất và chất lượng của giống sắn nếp tân lĩnh – lục yên – yên bái năm 2019 tại trường đại học nông lâm thái nguyên