0

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

71 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 21:13

TMĐT là một thị trường xuất hiện khi mà Internet ra đời, phá bỏ mọi rào cản và tạo ra một kỷ nguyên mới trong giao thương hàng hóa. Thị trường này ngày một lớn không chỉ ở các nước phát triển mà các nước đang phát triển như Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhưng tại Việt Nam thì nó vấp phải nhiều rào cản khiến cho thị trường này chưa được phát triển mạnh mẽ, một trong những rào cản lớn nhất đó chính là hoạt động thanh toán điện tử chưa phổ biến. Vậy nên chúng ta cần có các giải pháp kịp thời để đẩy mạnh hoạt động này. MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm DANH SÁCH THÀNH VIÊN Họ tên MSSV Mức độ hoàn thành Phạm Văn Trường 24212706423 100% Nguyễn Thị Kim Yến 24202715708 100% Trần Thành Đạt 24212700123 100% Nguyễn Thị Nhã Phương 24202707150 100% Lê Thị Diễm Thúy 24202615628 100% Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm LỜI CAM ĐOAN Nhóm xin cam đoan nghiên cứu “Giải pháp thúc đẩy hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Đà Nẵng” ThS Nguyễn Thị Tuyên Ngôn ThS Đặng Thanh Dũng hướng dẫn công trình nghiên cứu khoa học nhóm thực thời gian qua Các số liệu, kết nghiên cứu trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thành phố Đà Nẵng, 2021 Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ký tự viết tắt Nghĩa tiếng anh Ý nghĩa Thanh tốn khơng dùng tiền TTKDTM mặt TMĐT Thương mại điện tử Technology Acceptance TAM Mơ hình chấp nhận công nghệ Model TPB Theory of Planned Behavior Lý thuyết hành vi dự định TRA Theory of Reasoned Action Lý thuyết hành động hợp lý UTAUT Unified Theory of cceptance and Use of Technology Lý thuyết thống chấp nhận sử dụng công nghệ UTAUT2 Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Lý thuyết thống chấp nhận sử dụng công nghệ Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Thang đo 30 Bảng 3.2: Thang đo lợi ích 31 Bảng 3.3: Thang đo lòng tin 32 Bảng 3.4: Thang đo tin vào khả thân 32 Bảng 3.5: Thang đo dễ sử dụng 32 Bảng 3.6: Thang đo độ an toàn bảo mật 32 Bảng 3.7: Thang đo khuyến 33 Bảng 3.8: Thang đo định sử dụng 34 Bảng 4.1: Giá trị trung bình độ lệch chuẩn thang đo 40 Bảng 4.2: Độ tin Cronbach’s Anlpha 43 Bảng 4.3: Kiểm định KMO Bartlett 45 Bảng 4.4: Ma trận xoay 45 Bảng 4.5: Hệ số tương quan 47 Bảng 4.6: Bảng tóm tắt mơ hình hồi quy 47 Bảng 4.7: ANOVA 48 Bảng 4.8: Bảng Coefficients 49 Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Mơ tả giới tính 37 Biểu đồ 4.2: Mô tả độ tuổi 38 Biểu đồ 4.3: Mô tả nghề nghiệp 38 Biểu đồ 4.4: Mô tả thu nhập 39 Biểu đồ 4.5: Histogram 50 Biểu đồ 4.6: Normal P-P Plot 51 Biểu đồ 4.7: Scatter Plot 51 Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ .5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .9 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .10 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 10 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 10 1.3.2 Đối tượng khảo sát .10 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu 10 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 1.5 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 11 1.6 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU .11 1.6.1 Một số đề tài nước 11 1.6.2 Một số đề tài nhiều nghiên cứu nước 12 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI 14 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 15 2.1 KHÁI NIỆM THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .15 2.1.1 Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt .15 2.1.2 Khái niệm thương mại điện tử .15 2.1.3 Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử 16 2.1.2 Tổng quan tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử 17 2.2 MƠ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 20 2.2.1 Các khái niệm liên quan .20 2.2.2 Các mơ hình lý thuyết hành vi người tiêu dùng .21 2.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN TRƯỚC ĐÂY 25 2.3.1 Các nghiên cứu nước 25 2.3.2 Các đề tài nghiên cứu nước 27 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 28 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 31 3.1.2 Tiến trình nghiên cứu 31 3.2 PHÁT TRIỂN THANG ĐO .31 3.2.1 Phát triển thang đo nháp .31 3.2.2 Nghiên cứu sơ .32 3.2.3 Thang đo 33 3.2.4 Mã hóa thang đo 33 3.3 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .35 3.3.1 Mẫu điều tra .35 3.3.2 Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát 36 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu 38 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Thống kê mô tả 39 4.1.1 Giới tính .39 4.1.2 Độ tuổi 40 4.1.3 Nghề nghiệp .40 4.1.4 Thu nhập 41 4.2 Đánh giá thang đo .42 4.2.1 Giá trị trung bình độ lệch chuẩn 42 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha 45 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .47 4.4 Phân tích hệ số tương quan .49 4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính .49 4.5.1 Bảng tóm tắt mơ hình 49 4.5.2 phân tích bảng ANOVA .50 4.5.3 phân tích bảng Coefficients 51 4.5.4 Phân tích Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histogram 52 4.4.5 Biểu đồ phần dư chuẩn hóa Normal P-P Plot 53 4.5.6 Biểu đồ Scatter Plot 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 55 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 55 5.2 Những giải pháp .56 5.2.1 Về yếu tố lợi ích (LI) 56 Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm 5.2.2 Về yếu tố bảo mật (BM) 56 5.2.3 Về yếu tố khuyến (KM) 57 5.2.4 Về yếu tố dễ sử dụng (EOU) 57 5.2.5 Về yếu tố tin vào khả thân (KN) 58 5.2.6 Về yếu tố lòng tin (LT) 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .61 PHỤ LỤC A 63 PHỤ LỤC B 64 PHỤ LỤC C 67 PHỤ LỤC D 68 Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI TMĐT thị trường xuất mà Internet đời, phá bỏ rào cản tạo kỷ nguyên giao thương hàng hóa Thị trường ngày lớn không nước phát triển mà nước phát triển Việt Nam khơng ngoại lệ Nhưng Việt Nam vấp phải nhiều rào cản khiến cho thị trường chưa phát triển mạnh mẽ, rào cản lớn hoạt động tốn điện tử chưa phổ biến Vậy nên cần có giải pháp kịp thời để đẩy mạnh hoạt động TTKDTM TMĐT yếu tố định đến phát triển nhanh bền vững Xu hướng giới cho thấy toán điện tử phương thức TTKDTM song hành với phát triển Minh chứng rõ tỷ lệ toán điện tử quốc gia ln tỷ lệ thuận với trình độ phát triển kinh tế quốc gia đó, nước phát triển ví dụ điển hình Cho nên đẩy mạnh hoạt động toán điện tử khơng tác động tích cực đến TMĐT mà cịn giúp tối ưu hóa chế tốn cho quốc gia Đẩy mạnh toán điện tử điều kiện cần cho kinh tế số hóa Tầm quan trọng mục tiêu quốc gia hướng tới mà Chính phủ hồn thiện khung pháp lý, cơng nghệ lõi để đáp ứng nhu cầu tương lai Khơng Chính phủ mà tất doanh nghiệp chuyển đổi số cho mơ hình kinh doanh toán điện tử tiêu chuẩn khơng thể thiếu tương lai gần Một hình thức tốn phổ cập giúp cho hệ thống quản lý tài diễn đơn giản dễ dàng Xu hướng phát triển tất yếu Tại nhận định phương thức toán điện tử xu hướng phát triển tất yếu kinh tế tương lai mà khơng có quốc gia ngoại lệ Thực tế chứng minh nước trước thành công việc tối ưu kinh tế hình thức chưa thể có hình thức làm tương lai gần Vậy nên vừa xu hướng vừa mục tiêu phát triển lĩnh vực tốn nói riêng kinh tế nói chung Nhận thấy tầm quan trọng nhiều rào cản việc đẩy mạnh hoạt động toán điện tử mà đặc biệt TMĐT Việt Nam, nhóm định nghiên cứu xem yếu tố tác động đến hoạt này từ có giải pháp hữu ích góp phần đẩy nhanh tiến trình phát triển qua đề tài “giải pháp thúc đẩy TTKDTM TMĐT Đà Nẵng” với mong muốn thúc đẩy thị trường TMĐT phát triển mạnh mẽ đặc biệt thành phố có tốc độ phát triển cao Việt Nam coi miền đất hứa phát triển kinh tế miền trung Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm 5.2 Những giải pháp 5.2.1 Về yếu tố lợi ích (LI) Yếu tố cảm nhận hữu ích yếu tố có tác động mạnh đến ý định sử dụng dịch vụ ví điện tử ĐTDĐ (β = 0,685) Có thể thấy cân nhắc việc sử dụng TTKDTM TMĐT, nhiều người thực đặt lợi ích mà dịch vụ mang lại lên hàng đầu Kết thực đồng với hầu hết nghiên cứu thực nghiệm lĩnh vực cơng nghệ nói chung dịch vụ TMĐT nói riêng Do đó, hoạt động TTKDTM TMĐT tăng lên người dùng thực cảm thấy hữu ích trải nghiệm dịch vụ Phải cho người tiêu dùng cảm nhận lợi ích họ nhận nhiều mà họ trả cho dịch vụ, lúc họ sử dụng dịch vụ cách tích cực hơn, trở thành thói quen tiêu dùng cách tăng giá trị trọn đời khách hàng cho doanh nghiệp Giải pháp - - - Để người dùng lợi ích mà định sử dụng phải cho khách hàng biết dịch vụ có lợi ích gì? Tại họ phải sử dụng? Khâu tiếp thị đến khách hàng mục tiêu quan trọng, nên phải đẩy mạnh truyền thông hướng dẫn khách hàng cách cụ thể chi tiết Tâm lý đám đơng hữu ích mà xung quanh thể thực hành động làm theo, nên số lượng người sử dụng tăng lại làm tăng tốc độ số người sử dụng Nghiên cứu cách sử dụng khách hàng từ cải thiện tốc độ xử lý giao dịch cách tối ưu khách hàng nhận thấy lợi ích vượt bậc so với giao dịch tiền mặt nhiều thời gian Rào cản lớn tác dụng phụ hình thức mang lại, nhiều nhà cung cấp thêm khuyến nằm bước khác tốn vơ tình cản trở lợi ích mà khách hàng muốn nhận Các sàn giao dịch TMĐT phải đa dạng hóa hình thức TTKDTM trang để thuận tiện cho tất khách hàng bắt đầu sử dụng Phố biến hình thức tốn thơng qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng, thẻ quốc tế hay chí ví điện tử quốc tế Nhưng nhà cung cấp dịch vụ thường trọng cải tiến cho ví điện tử bỏ ngỏ hình thức khác, thực trạng Việt Nam khơng phải có ví điện tử có ví lại có cho phép tốn trang thương mại điện tử hay khơng lại vấn đề khác 5.2.2 Về yếu tố bảo mật (BM) Dựa kết nghiên cứu, thấy độ an tồn bảo mật yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định sử dụng loại hình tốn khơng dùng tiền Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 56 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm mặt thương mại điện tử Từ kết này, đơn vị cung ứng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt cần phải đảm bảo độ bảo mật giao dịch trực tuyến thông tin tài lẫn thơng tin cá nhân để tăng hài lịng, độ tin cậy nhóm đối tượng an tồn dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Giải pháp - Đào tạo đội ngũ nhân an ninh mạng chuyên nghiệp, nhanh nhạy nắm bắt tình hình an ninh mạng nước giới, kịp thời xử lý cố xảy ra, đầu tư nâng cấp sở hạ tầng công nghệ thông tin, phát huy hiệu sử dụng công cụ nghiệp vụ, thường xuyên kiểm tra vô hiệu hóa tín hiệu xâm nhập - Bên cạnh đó, việc nâng cao khả liên kết khâu tốn, trì tính ổn định loại hình tốn TTKDTM TMĐT giúp khách hàng, cụ thể người sử dụng dịch vụ yên tâm khả toán bảo mật trình giao dịch trực tuyến 5.2.3 Về yếu tố khuyến (KM) Qua kết nghiên cứu, khuyến cơng cụ kích thích tiêu thụ nhân tố quan trọng định sử dụng dịch vụ khách hàng Từ kết thấy, đơn vị cung ứng dịch vụ toán điện tử cần phải thực có chiến lược chiêu thị thực tốt để thu hút nhiều nhóm đối tượng khách hàng - - Giải pháp Các nhà quản trị cần phải đề chiến lược chiêu thị rõ ràng để tiếp cận thu hút lượng lớn khách hàng mua sắm trang thương mại điện tử sử dụng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Các chương trình khuyến đặc biệt cho khách hàng sử dụng lần đầu tiên, ưu đãi, khuyến ngày lễ lớn hay kết hợp với trang thương mại điện tử tung chương trình sale ưu đãi sản phẩm tốn điện tử tạo sức hút lớn với khách hàng Bên cạnh đó, việc đưa chương trình khuyến hấp dẫn giúp cho nhận thức người dùng nâng cao Trong thời đại mà thứ dần internet hóa việc thúc đẩy nhận thức người tiêu dùng sử dụng loại dịch vụ toán trực tuyến nỗ lực lớn phủ cơng ty thương mại điện tử Trong đó, khuyến cơng cụ đắc lực để giúp người dùng hiểu tầm quan trọng việc tốn khơng dùng tiền mặt từ dần thay đổi thói quen tốn người tiêu dùng 5.2.4 Về yếu tố dễ sử dụng (EOU) Dựa kết nghiên cứu kết luận yếu tố dễ sử dụng có tác động đến ý định sử dụng TTKDTM TMĐT Điều chứng tỏ người dùng thành Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 57 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm phố Đà Nẵng thực quan tâm đến liệu trang thương mại điện tử có thực dễ sử dụng hay khơng Do việc mà đơn vị cung ứng dịch vụ cần làm tối ưu hoá gia tăng cảm nhận dễ sử dụng người dùng sử dụng dịch vụ Các đơn vị cung ứng dịch vụ cần quan tâm đến giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cải tiến mặt kỹ thuật công nghệ đến với người tiêu dùng để họ cảm thấy việc sử dụng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt dễ dàng Giải pháp - Việc tiếp thu ý kiến khách hàng cách thường xuyên nhằm cải tiến không ngừng theo yêu cầu khách hàng quan trọng việc đánh giá cảm nhận dễ sử dụng họ - Thiết kế đổi bố cục giao diện, phục vụ nhu cầu toán để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác Phải bắt kịp phát triển công nghệ xã hội, giải pháp thuận tiện khâu bảo tốn áp dụng cơng nghệ sinh trắc học phổ biến thiết bị di động ngày vân tay, gương - mặt, mống mắt, nhiệt đồ,…Tăng tính bảo mật lại đảm bảo thời gian tốn nhanh chóng Cải thiện quy trình giảm số bước thực để hỗ trợ cho người dùng giảm thời gian công sức việc thực giao dịch ( giảm trang quảng cáo, giới thiệu trang trung gian khác để tiến thẳng đến bước cần dùng) 5.2.5 Về yếu tố tin vào khả thân (KN) Yếu tố tin vào lực thân yếu tố có tác động đến việc tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Cụ thể người dùng có nhiều kinh nghiệm rút từ thành công hay thất bại người khác thuyết phục lời nói người xung quanh hay quan sát thân từ họ đưa cho nhận định xác cụ thể việc tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Điều cho thấy, có nhiều người dùng tốn khơng dùng tiền mặt có nhiều kinh nghiệm rút hơn.Vậy nên tập trung vào việc mở rộng thu hút nhiều đối tượng khách hàng thiết yếu Cũng thơng qua đó, tạo cho khách hàng trải nghiệm tích cực Việc tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử, từ họ lan tỏa chia sẻ kinh nghiệm hay kết mà rút với người xung quanh Giải pháp - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông việc phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức thay đổi hành vi cách thức toán tiêu dùng người dân, doanh nghiệp qua nâng cao khả tiếp cận đến tiện ích dịch vụ TTKDTM TMĐT Nếu người dân có hiểu biết đầy đủ họ cảm thấy an toàn hơn, Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 58 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm thuận tiện thoải mái sử dụng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, từ tất yếu nảy sinh nhu cầu sử dụng - Tạo chương trình khuyến phần quà nhỏ cho khách hàng để khuyến khích họ chụp hình chia sẻ trải nghiệm liên quan đến tốn khơng dùng tiền mặt - Tạo quảng cáo TTKDTM TMĐT để người biết nhiều lợi ích (khơng cần ln ln mang theo tiền mặt hay thẻ ngân hàng tránh nhiều rủi ro liên quan đến mất, trộm cướp,…) Từ tạo hiệu ứng tự PR đẩy nhanh trình phát triển 5.2.6 Về yếu tố lịng tin (LT) Yếu tố lịng tin đóng vai trị quan trọng mơ hình hồi quy, khách hàng bị lòng tin dịch vụ họ khó quay lại tiếp tục sử dụng dịch vụ Cần đưa giải pháp chiều, thứ giữ vững lòng tin nhóm khách hàng sử dụng xây dựng lịng tin cho nhóm khách hàng tiềm Giải pháp - - - - - Việc giảm thiểu tối đa rủi ro, nâng cao tính bảo mật thơng tin cá nhân tài khoản người dùng nhiệm vụ tất đơn vị cung ứng dịch vụ trực tuyến nói chung dịch vụ TTKDTM TMĐT nói riêng Các nhà quản trị cần phải tập trung vào phát triển tính mới, sử dụng giải pháp bảo mật tốt nhất, hỗ trợ đa dạng loại hình dịch vụ, nâng cao tính an tồn riêng tư loại hình tốn điện tử để chiếm lòng tin thu hút nhóm đối tượng có nghi ngờ với loại hình tốn khơng dùng tiền mặt Áp dụng nhiều cơng nghệ an tồn bảo mật đảm bảo thơng tin tốn khơng bị lộ, chống lại vụ đột nhập đánh cắp thông tin, phổ biến nâng cao thơng tin, kỹ tốn an toàn Đẩy mạnh hợp tác dịch vụ kèm với chất lượng hàng hóa giao nhận, giải tranh chấp vực dậy lòng tin khách hàng để lựa chọn toán điện tử Tăng cường biện pháp trấn áp vấn đề liên quan đến gian lận tốn điện tử cơng tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc để đánh tan nghi khách hàng sản phẩm Đồng thời thay đổi thói quen kiểm tra hàng hóa trước tốn Các ngân hàng trang thương mại điện tử cần tạo điều kiện có sách hỗ trợ thiết thực cho khách hàng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 59 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm thương mại điện tử, đồng thời tạo dựng sở liệu chung để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 60 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tiếng việt “ Thanh toán hình thức ví điện tử Việt Nam - thực trạng giải pháp” Nguyễn Thùy Dung Nguyễn Bá Huân (2018) “Phát triển TTKDTM Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Đền Hùng” Lã Châu Loan (2016) “Phát triển dịch vụ TTKDTM ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Trị” Nguyễn Thùy Dung (2018) “ Giải pháp mở rộng phương thức TTKDTM khách hàng cá nhân Việt Nam” Lê Thị Hồng Phường (2012) “ Chất lượng dịch vụ TTKDTM ngân hàng thương mại Việt Nam” Nguyễn Thị Nguyệt Dung (2018) “ Phát triển dịch vụ TTKDTM ngân hàng Việt Nam” Lê Trần Thanh Hương (2017) “ TTKDTM Việt Nam: thực trạng giải pháp” Lê Thị Thanh (2020) Danh mục website Cục Tin học hóa – Bộ Thông tin Truyền thông Trang cung cấp lý thuyết thống kê kinh tế kinh tế lượng Trang hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tích thống kê SPSS Bộ Tài Danh mục tài liệu tiếng anh “ Should e-Payment Trust be e-Commerce Implemented as a Consumer Satisfaction Factor?” Wendy Ming-Yen Teoh; Siong Choy Chong; Binshan Lin and Jia Wei Chua (2014) “Non-cash payments role of the banking sector in non-cash payments settlement: case of citibank” Yancho Dimov (2011) “ Potential for the use of cashless payment methods among sports-active Europeans” Marta Jakubowska (2020) “Consumers’ Understanding on Cashless Payment: A Qualitative Study in Bangkok” Bing Zhu Henzel Embalado, Wanwisa Charoen Nan (2019) Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 61 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm “ Cashless Society in Thailand” Tanphat Kraiwanit “ Payment Behaviour in Poland – The Benefits and Costs of Cash, Cards and Other Non-Cash Payment Instruments” Jakub Górka (2012) “ Impact of cash transactions on personal spending” viết năm 2018 nhóm sinh viên trường SMIT thực “ Implementation of Brizzi as an E-Money Payment Tools in Indonesia” Asri Elise, Alamanda, Tulus Sartono (2019) “ Determinants of non-cash payments” Economic Institute, Narodowy Bank Polski (2015) “Cashless Transactions Through E-Commerce Platform intePost-Covid-19” Hamidah Ab Rahman, Razali Hassan (2020) Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 62 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm PHỤ LỤC A THỐNG KÊ MÔ TẢ Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 63 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm PHỤ LỤC B CRONBACH’S ALPHA Khuyến Lợi ích (LI) Lịng Tin (LT) Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 64 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm Khả (KN) Bảo mật (BM) Đễ sử dụng (EOU) Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 65 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm Quyết định sử dụng TTKDTM TMĐT (TT) Giá trị trung bình độ lệch chuẩn Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 66 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm PHỤ LỤC C PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 67 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm PHỤ LỤC D PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 68 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 69 MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT 70 ... Giái pháp thúc đẩy hoạt động TTKDTM TMĐT MGT 396 F – Tranh tài giải pháp PBL – nhóm LỜI CAM ĐOAN Nhóm xin cam đoan nghiên cứu ? ?Giải pháp thúc đẩy hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện. .. 15 2.1 KHÁI NIỆM THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ .15 2.1.1 Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt .15 2.1.2 Khái niệm thương mại điện tử .15 2.1.3... 2.1.3 Khái niệm tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử 16 2.1.2 Tổng quan tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử 17 2.2 MƠ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 20 2.2.1 Các khái
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG