0

Luận văn đa dạng giới tính, quyền sở hữu cổ phần của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại việt nam

51 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 20:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Lê Phú Thịnh ĐA DẠNG GIỚI TÍNH, QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  Lê Phú Thịnh ĐA DẠNG GIỚI TÍNH, QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHẤP NHẬN RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ ĐẠT CHÍ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Người cam đoan Lê Phú Thịnh MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT ABSTRACT Chương 1: Giới thiệu đề tài 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi phương pháp nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài 1.5 Bố cục đề tài Chương 2: Khung lý thuyết tổng quan nghiên cứu trước 2.1 Khung lý thuyết 2.1.1 Khung lý thuyết chi phí đại diện 2.1.2 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực 2.1.3 Chấp nhận rủi ro doanh nghiệp 2.1.4 Đa dạng giới tính 10 2.1.5 Quyền sở hữu người quản lý 10 2.2 Phát triển nghiên cứu: 11 2.3 Phát triển giả thuyết: 15 2.3.1 Ảnh hưởng đa dạng giới tính thành viên HĐQT việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp: 15 2.3.2 Ảnh hưởng quyền quản lý chấp nhận rủi ro doanh nghiệp 15 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 18 3.1 Mô tả biến 17 3.1.1 Biến phụ thuộc 17 3.1.2 Biến độc lập 17 3.1.3 Biến kiểm soát 18 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 23 3.3 Phân tích mẫu quan sát 23 3.4 Mơ hình nghiên cứu 26 3.5 Phương pháp định lượng 26 Chương 4: Kết nghiên cứu 27 4.1 Thống kê mô tả 28 4.1.1 Thống kê mô tả biến 28 4.1.2 Tương quan biến 29 4.2 Kết nghiên cứu 30 4.2.1 Hồi qui phương trình 30 4.2.2 Phân tích kết 32 Chương 5: Kết luận 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng Tóm tắt mơ tả biến 21 Bảng 2: Các ngành nghề mẫu quan sát 25 Bảng 3: Tỷ lệ nam nữ HĐQT mẫu quan sát 25 Bảng 4: Tỷ lệ nữ giới HĐQT qua năm 25 Bảng 5: Quyền sở hữu nhà quản lý qua năm từ 2012- 2016 26 Bảng thống kê mô tả biến: 28 Bảng 7: Ma trận hệ số tương quan: 29 Bảng 8: Kết hồi quy mơ hình cho tồn cơng ty phương trình 31 TĨM TẮT Nghiên cứu luận văn xem xét ảnh hưởng đa dạng giới tính hội đồng quản trị, quyền sở hữu nhà quản lý đến việc chấp nhận rủi ro công ty Việt Nam Việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp trọng nghiên cứu nước phát triển, việc kiểm tra vấn đề hạn chế nước phát triển Bài luận văn khảo sát 251 cơng ty phi tài thuộc ngành nghề khác niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn từ 2012 –2016 để tìm thấy ảnh hưởng đa dạng giới tính hội đồng quản trị, quyền sở hữu nhà quản lý đến viêc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Kết cho thấy đa dạng giới tính HĐQT sở hữu người quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp nhận rủi ro công ty Tuy tỉ lệ biến thấp Việt Nam, trung bình có 14% HĐQT nữ giới tham gia 28% nhà quản lý HĐQT cổ đơng lớn cơng ty, biến có xu hướng ảnh hưởng ngược hướng đến định chấp nhận rủi ro công ty Nghiên cứu khuyến nghị tăng đa dạng giới quyền sở hữu người quản lý để làm giảm hành vi chấp nhận rủi ro mức doanh nghiệp TỪ KHÓA: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, ĐA DẠNG GIỚI TÍNH, QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ QUẢN LÝ, CHẤP NHẬN RỦI RO 26 3.4 Mơ hình nghiên cứu Để kiểm tra việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp cổ phần Việt Nam, tác giả xác định biến rủi ro hàm tuyến tính quy mơ doanh nghiệp, lợi nhuận công ty, tỉ lệ nữ giới HĐQT, hội tăng trưởng, tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HDQT, địn bẩy, tuổi cơng ty, Kế thừa phát huy mơ hình nghiên cứu: “Board of Directors’ Gender, Managerial Ownership and Corporate Risk-taking: Evidence from Indonesia” nhóm tác giả Lana Meutia Firdaus Desi Adhariani (2017) Phương trình hồi quy tuyến tính sau: Risk = α +β1Gend + β2Manag + β3Profit + β4Leverage + β5Growth + β6Size + β7Age + 𝜀 Trong đó: Risk biến phụ thuộc, đại diện cho việc chấp nhận rủi ro Gend: tỷ lệ thành viên nữ HĐQT Managerial:số cổ phần nắm giữ TVHĐQT tổng số cổ phần cơng ty Cịn lại biến kiểm soát (Profit, Leverage, Growth, Size, Age) 3.5 Phương pháp định lượng Thứ nghiên cứu lập bảng thống kê mô tả đưa lời nhận xét sơ biến quan trọng Risk, Gend, Managerial, để có sở nhận định ban đầu cấu sở hữu cổ phần thành viên hội đồng quản trị, tỷ lệ thành viên nữ HĐQT đo lường mức độ chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Thứ hai, lập ma trận hệ số tương quan để kiểm tra đa cộng tuyến biến Nhận xét đánh giá cặp biến với tính đa cộng tuyến 27 Thứ ba, tiến hành hồi quy phương trình (1) phương trình (2) cho biến RISK Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp Fixed Effect Random Effect để hồi quy cho phương trình Thứ tư, để đánh giá xem phương pháp hồi quy phù hợp hai phương pháp REM FEM, nghiên cứu sử dụng kiểm định Hausman (1978) nhằm mục đích xác định mơ hình hợp lý FEM REM Thứ năm, sau kiểm tra xem mơ hình phù hợp với nghiên cứu, bước tiến hành kiểm định giả thuyết liên quan đến mơ hình này: • Kiểm tra đa cộng tuyến biến thông qua ma trận hệ số tương quan • Kiểm định phương sai thay đổi khắc phục có 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thống kê mô tả 4.1.1 Thống kê mô tả biến Bảng thống kê mô tả biến: Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch Giá trị Giá trị chuẩn nhỏ lớn Risk 1255 0.0215 0.0363 0.000 0.7859 Gend 1255 0.1406 0.1406 0.000 1.0000 Manage 1255 0.2872 0.2385 0.000 0.9246 Profit 1255 0.0738 0.0608 -0.38 0.2785 Leverage 1255 0.5219 0.2149 0.000 0.9613 Growth 1255 0.2387 1.4718 -0.546 9.4822 Size 1255 13.2049 1.4424 9.634 17.712 Age 1255 9.6254 3.2632 23 Nguồn: Kết tính toán từ liệu điều tra tác giả Theo kết thống kê ta thấy tỷ lệ thành viên nữ góp mặt HĐQT chiếm trung bình 14,06% Quyền sở hữu nhà quản lý đóng vai trò chủ đạo hoạt động công ty Việt Nam (28.72% mẫu quan sát tác giả thành viên HĐQT cổ đông lớn nhất) Giá trị trung bình biến (LEVERAGE, ROA, SIZE AGE) 0.52, 0.07, 13.2, 9.62 Các số liệu tương tự nghiên cứu doanh nghiệp Việt Nam năm 2012-2016 29 4.1.2 Tương quan biến Bảng 7: Ma trận hệ số tương quan: Risk Gend manage growth lev age roa risk gend -0.0522* manage -0.062** 0.0189 growth 0.0103 -0.0298 leverage -0.117*** -0.1141* 0.0795** -0.00653 age 0.0855** 0.0823*** -0.01153 roa -0.06** 0.05** 0.0815*** -0.01 -0.24*** 0.08*** size 0.0159 -0.0608 0.01018 0.35*** 0.002007 -0.1032*** 0.0105 -0.00783 -0.14419 0.055 Ghi chú: *,**,*** thể mức ý nghĩa 10%,5%, 1% size 30 Kết bảng nhìn chung cho ta thấy hầu hết tương quan cặp biến quan trọng Giống kỳ vọng tác giả, biến thành viên HĐQT đa dạng giới tính có mối quan hệ ngược chiều với việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp ( risk), đồng thời biến sở hữu cổ phần lớn HĐQT có mối quan hệ ngược chiều đến biến rủi ro Nhìn chung, khơng có tương quan rõ rệt biến độc lập từ khẳng định khơng có đa cộng tuyến xảy 4.2 Kết nghiên cứu 4.2.1 Hồi qui phương trình Như đề cập trên, nghiên cứu tiến hành hồi quy phương trình (1) cho biến Các phương pháp hồi quy thực là: Fixed effect Để kiểm tra chứng thực nghiệm việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp cổ phần Việt Nam, tác giả xác định biến rủi ro hàm tuyến tính quy mơ doanh nghiệp, lợi nhuận cơng ty, đa dạng giới tính HĐQT, hội tăng trưởng, tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HDQT, địn bẩy, tuổi cơng ty, Kế thừa phát huy mơ hình nghiên cứu: “Board of Directors’ Gender, Managerial Ownership and Corporate Risk-taking: Evidence from Indonesia” nhóm tác giả Lana Meutia Firdaus and Desi Adhariani ( 2017) Phương trình hồi quy tuyến tính sau: Risk = α +β1Gend + β2Manage + β3Profit + β4Leverage + β5Growth + β6Size + β7Age +𝜀 Trong đó: Risk biến phụ thuộc, đại diện cho việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Gend: tỷ lệ thành viên nữ HĐQT biến độc lập, 31 Managerial: số cổ phần nắm giữ TVHĐQT tổng lượng cổ phần công ty Những biến khác biến kiểm soát (Profit, Leverage, Growth, Size, Age) Kết hồi quy phương trình : Bảng 8: Kết hồi quy mơ hình cho tồn cơng ty phương trình Biến Kì vọng dấu Hệ số hồi quy Mức P-VALUE Gend - -0.0161*** 0.011 Manage + -0.0079* 0.073 Leverage + -.00295*** 0.000 Age - 0.0007** 0.024 Profit - -0.0697*** 0.000 growth + 0.0005 0.437 size - 0.0018** 0.031 N 1250 Prob 0.000 Ghi chú: *,**,*** thể mức ý nghĩa 10%,5%, 1% Dựa kết hồi quy, thấy biến có ảnh hưởng với liên quan đến RỦI RO GEND, PROF, SIZE LEV, AGE, MANAGE Trong biến GROWTH khơng có ảnh hưởng đáng kể đến RISK Các biến cho LEV, GEND MANAGE, cho giá trị đáng kể ảnh hưởng ngược chiều, thấy cơng 32 ty với địn bẩy thấp có xu hướng mạo hiểm nhiều so với cơng ty có địn bẩy cao hơn, cơng ty có nữ giới HĐQT giúp công ty giảm thiếu rủi ro hơn.Và hội đồng quản trị nắm cổ phần lớn lớn trọng công ty giúp giảm việc chấp nhận rủi ro cho công ty Biến PROF cho ảnh hưởng ngược chiều đáng kể (cấp độ α = 5%), có nghĩa cơng ty với lợi nhuận thấp có xu hướng chấp nhận rủi ro lớn so với công ty có cao lợi nhuận 4.2.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ Giả thuyết H1: HĐQT có thành viên nữ giới làm giảm mức độ chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Việt Nam: Kết kiểm định cho thấy hội đồng quản trị có thành viên nữ giới giới (GEND) có mối tương quan âm đến việc chấp nhận rủi ro công ty, đo RISK Các kết có ý nghĩa thống kê mức 1%, phù hợp với giả thuyết H1: HĐQT có thành viên nữ giới làm giảm mức độ chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Việt Nam Điều phù hợp với lý thuyết phụ thuộc tài nguyên, cho thấy đa dạng giới tính HĐQT có mối quan hệ ngược chiều việc xem xét chấp nhận rủi ro mà cơng ty phải đối mặt, cho phép đánh giá định sách cách cẩn thận khách quan Kết phù hợp với số nghiên cứu khẳng định tầm quan trọng đa dạng giới công ty định định (Adams & Ferreira, 2009; Gul, Srinidhi, & Ng,2011; Hoàng & Kisgen, 2013; Liu, We, & Xie, 2014) Adam Ferreira (2009) nhận thấy nữ thành viên HĐQT có xu hướng tốt ban điều hành chiều hoạt động giám sát Faccio, Marchica Mura (2016) cho thấy công ty châu Âu dẫn dắt nữ CEO có địn bẩy thấp tỷ lệ phá sản thấp Levi, Li Zhang (2014) thấy 33 cơng ty thống trị nam giới có xu hướng chiều việc sáp nhập thâu tóm cơng ty đối thủ Ngồi ra, so với nam giới, phụ nữ có xu hướng tránh không chắn, người theo chủ nghĩa cá nhân (Brock, 2008; Jogulu & Vijayasingham, 2015; Litwin, 2011; Morrison, 2009) Lundeberg et al (1994) kết luận phụ nữ tổng thể không tự tin đàn ơng Ngồi ra, phụ nữ có xu hướng khơng thích rủi ro so với nam giới (Beckmann & Menkhoff, 2008; Bellucci, Borisov, & Zazzaro, 2010) Giả thuyết H2: quyền sở hữu nhà quản lý có ảnh hưởng chiều với chấp nhận rủi ro? Hệ số âm biến số sở hữu cổ phần lớn HĐQT, Biến QUẢN LÝ (MANAG) Bảng có ý nghĩa thống kê mức 5%, đo lường rủi ro RISK, cho thấy ảnh hưởng đến việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp, trái với chứng thực nghiệm Amihud Lev (1981) cho nhà quản lý có tỷ lệ cổ phần lớn, họ thích rủi ro đánh giá hội sáp nhập với quyền sở hữu quản lý lớn hơn, lợi ích cổ đơng nhà quản lý liên kết chặt chẽ hơn, làm có mối quan hệ tương quan chiều quyền sở hữu nhà quản lý việc chấp nhận rủi ro có dự án mang lại lợi nhuận cao Vì vậy, đa dạng giới tính quyền sở hữu quản lý tạo cân chấp nhận rủi ro Tuy nhiên kết nghiên cứu tác giả lại phù hợp với nghiên cứu Wright cộng (1996), cho nội cơng ty ảnh hưởng đến rủi ro doanh nghiệp Khi quyền sở hữu nhà quản lý cơng ty thấp, có tác động chiều đến việc chấp nhận rủi ro công ty nhằm gia tăng thu nhập Tuy nhiên, đến mức độ định, họ sợ thứ có, gia tăng quyền sở hữu, chấp nhận rủi ro công ty thấp hơn, Wright chia quản lý quyền sở hữu thành hai loại thấp cao; loại thấp đề cập đến tỷ lệ phần trăm sở hữu quản lý 7,5%, cao 7,5%, điều phù hợp với nghiên cứu 34 Việt Nam mức sở hữu trung bình nhà quản lý 28% Tác giả nhận thấy cấp độ cao hơn, mối quan hệ quyền sở hữu quản lý rủi ro doanh nghiệp ngược chiều 35 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Kết cho thấy đa dạng giới tính HĐQT quyền sở hữu nhà quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp nhận rủi ro công ty Tuy tỉ lệ biến đa dạng giới tính HĐQT cịn thấp Việt Nam, trung bình có 14% HĐQT có nữ giới tham gia 28% nhà quản lý cổ đông lớn công ty, biến có xu hướng ảnh hưởng ngược hướng đến định chấp nhận rủi ro công ty Nghiên cứu khuyến nghị tăng đa dạng giới quyền sở hữu người quản lý để làm giảm hành vi chấp nhận rủi ro doanh nghiệp kinh doanh bền vững thực tế Những kết phù hợp với dự đoán từ lý thuyết chi phí đại diện lý thuyết phụ thuộc nguồn lực, hai lý thuyết sử dụng nghiên cứu này, chứng thực nghiệm nghiên cứu cho thấy đa dạng giới tính quyền sở hữu nhà quản lý góp phần vào việc giảm hành vi chấp nhận rủi ro cơng ty Việt Nam Điều đóng góp cho tranh luận nghiên cứu vai trò thành viên HĐQT nữ quyền sở hữu người quản lý việc chấp nhận mạo hiểm doanh nghiệp nước phát triển, nơi mà bảo vệ nhà đầu tư thấp thấp Thực tế ý nghĩa nghiên cứu có ý nghĩa yêu thực tiễn yêu cầu công ty thực biện pháp khác để giảm thiểu hành vi chấp nhận rủi ro mức thông qua việc tăng cường đa dạng giới tính gia tăng tỉ lệ quyền sở hữu nhà quản lý Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tiếp theo: Bài nghiên tác giả vài hạn chế, trình thu thập liệu chọn mẫu chưa mang tính đại diện cao sàn giao dịch chứng khốn Việt Nam cịn sơ khai, chưa kiểm sốt chặt chẽ, mẫu liệu thường thu thập từ báo cáo tài cơng ty lớn niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) Sở Giao dịch Chứng 36 khoán Hà Nội (HNX), từ năm 2010 nay, năm trước chưa có số liệu đầy đủ Vì nên mẫu quan sát cịn nhỏ khơng đại diện cho tổng thể Chính tác giả đề xuất số kiến nghị sau: Mặc dù tìm thấy chứng thực nghiệm diện nữ giới HĐQT quyền sở hữu nhà quản lý làm giảm việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp, nhiên nhiều khía cạnh khác liên quan đến quản trị rủi ro doanh nghiệp, nên nghiên cứu tương lai tập trung vào khía cạnh khác nhân HĐQT tính cách, tuổi tác, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc đến việc mối tương quan với hành vi chấp nhận rủi ro Tác giả mong muốn tương lai gần, thị trường chứng khốn phát triển hơn, chuẩn hóa tiêu chuẩn lên sàn, để việc thu thập liệu xác 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ PHỤ LỤC Adams, R B., & Ferreira, D (2009) Women in the boardroom and their impact on governance and performance Journal of Financial Economics 94(2), 291– 309 Adhariani, D., Sciulli, N., & Clift, R (2017) Financial management and corporate governance from the feminist ethics of care perspective London, England: Palgrave MacMillan Amihud Y., & Lev, B (1981) Risk reduction as a managerial motive for conglomerate mergers Bell Journal of Economics, 12(2), 605-617 Barber, B M., & Odean, T (2001) Boys will be boys: Gender, overconfidence, and common stock investment The Quarterly Journal of Economics, 116(1), 261–292 Bellucci, A., Borisov, A., & Zazzaro, A (2010) Does gender matter in bank–firm relationships? Evidence from small business lending Journal of Banking and Finance, 34(12), 2968–2984 Brock, B L (2008) When sisterly support changes to sabotage Journal of Women in Educational Leadership 6(3), 211–226 Brody, L R (1993) On understanding gender differences in the expression of emotion In S L Ablon, D Brown, E J Khantzian & J E.Mack (Eds.), Human feelings: Explorations in affect development and meaning (pp 87-121).Carter, D.A., Simkins, B.J., Simpson, W.G., 2003.Corporate governance, board diversity, and firm value Financial Review 38 (1), 33–53 Lana Meutia Firdaus and Desi Adhariani(2017).Board of Directors’ Gender, Managerial Ownership anD Corporate Risk-taking: Evidence from Indonesia Karren Lee-Hwei Khawa, Jing Liaob, David Tripe, Udomsak Wongchoti(2016)“Gender diversity, state control, and corporate risk-taking: Evidence from China” 38 10 Nguyễn Thị Liên Hoa; Nguyễn Thị Mộng Thúy (2015):Sự đa dạng giới tính ban điều hành vấn đề chi phí đại diện 11 Trần Ngọc Thơ; Trần Đặng Vĩnh Hảo (2014):Sự đa dạng giới tính hội đồng quản trị doanh nghiệp hiệu hoạt động doanh nghiệp: chứng từ Việt Nam PHỤ LỤC 39 40 ... “ Đa dạng giới tính, quyền sở hữu cổ phần nhà quản lý ảnh hưởng đến chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Việt Nam ” nhằm xem xét mối liên hệ yếu tố đa dạng giới tính HĐQT quyền sở hữu nhà quản lý ảnh. .. hưởng đa dạng giới tính hội đồng quản trị, quyền sở hữu nhà quản lý đến viêc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp Kết cho thấy đa dạng giới tính HĐQT sở hữu người quản lý có ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp. .. TẮT Nghiên cứu luận văn xem xét ảnh hưởng đa dạng giới tính hội đồng quản trị, quyền sở hữu nhà quản lý đến việc chấp nhận rủi ro công ty Việt Nam Việc chấp nhận rủi ro doanh nghiệp trọng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn đa dạng giới tính, quyền sở hữu cổ phần của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại việt nam , Luận văn đa dạng giới tính, quyền sở hữu cổ phần của nhà quản lý ảnh hưởng như thế nào đến chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp tại việt nam